asyan.org
добавить свой файл
1ВСТУП

Визначення рейтингової оцінки кожного окремого комерційного банку, його стабільності, надійності в порівнянні з іншими банками дуже важливо для вкладників, інвесторів та й самої банківської установи.

Зараз в Україні системи оцінки діяльності банківських установ широко не використовуються. Серед фахівців банківської справи нема єдиної думки щодо параметрів рейтингової системи, яка б відповідала поточним потребам. Пріоритет системи "САМЕLS" загальновизнаний і законодавчо підкріплений, але що заважає розробити альтернативні методики оцінки діяльності, які б відзначались простотою розрахунків, були б достатньо об’єктивними і результати розрахунків яких були б доступні широкому колу споживачів.

Актуальність обраної теми визначається:

  • необхідністю вибору найбільш об’єктивної і всеохоплюючої методики банківського рейтингування;

  • необхідністю визначення можливості адаптації зарубіжної методики до українських банків.

Предметом дослідження виступають рейтингові системи оцінки діяльності комерційних банків.

Рейтингові системи банків – новий продукт на ринку економічної і статистичної інформації. Але для підвищення ефективності діяльності він необхідний. Як визначити банк, в який можна надійно вкласти кошти, як визначити партнерів на міжбанківському ринку, що зможуть розрахуватись по своїм зобов'язанням? Відповіді можуть бути різними, але маючи перед собою висновок фахівців, знаючи рейтинг цього конкретного банку, в порівнянні з іншими, правильний висновок буде зробити легше, кількість помилок зменшиться.

Головною метою курсової роботи є розгляд, оцінка, аналіз існуючих вітчизняних та закордонних рейтингових систем оцінки діяльності комерційних банків та виявлення шляхів їх удосконалення та знаходження шляхів практичного застосування.

Задачі роботи:

розгляд і характеристика державних та комерційних вітчизняних та зарубіжних методик рейтингового аналізу;

здійснення аналізу діяльності банків за різними рейтинговими системами оцінки;

виявлення шляхів практичного використання, розгляд переваг та недоліків існуючих рейтингів;

виявлення проблем адаптації зарубіжних методик до українських банків.

Об’єктом дослідження будуть виступати методики складання рейтингів, методи їх побудови, кількісні та якісні характеристики банківських рейтингів, фінансові коефіцієнти оцінки фінансового стану банку.

Методологічну основу дослідження становлять теоретичні положення з проблеми комплексного рейтингового оцінювання банків. Під час розроблення теоретичних питань використано методичні, інструктивні та нормативні матеріали Національного банку України, праці зарубіжних та українських економістів, а також матеріали провідних наукових центрів нашої країни з досліджуваної проблеми. Спрямованість дослідження визначалась сучасними вимогами до комплексного рейтингового оцінювання банків в умовах ринкової економіки.

Структура та обсяг роботи. Курсова робота складається із вступу, чотирьох питань і висновків, викладених на 49 сторінках машинописного тексту. Робота містить 20 таблиць, 15 формул, 2 додатка і список використаних літературних джерел із 18 найменувань.