asyan.org
добавить свой файл
1
ЗМІСТ


 1. ВИД ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 3

 2. ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 5

 3. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗА ПЕРІОДИЧНИЙ ТЕРМІН 7

 4. ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 9

 5. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 12

ЛІТЕРАТУРА 13

1. ВИД ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Шахта “Ювілейна” ВАТ “Павлоградвугілля” входить до паливно-енергетичного комплексу, який в Україні має досить високий рівень розвитку. Роль і місце його в промисловості віддзеркалює вартість продукції, яка становить п’яту частину (21%) від загальної вартості виробленої в державі промислової продукції. Великі масштаби, обумовлені природними, історичними та соціально-економічними чинниками, складна галузево-функціональна та територіальна структура спричинили досить потужний пресинг його виробництв на територію та активну участь у функціонуванні господарства. Але вплив паливно-енергетичного комплексу нерівномірний і залежить від масштабів розвитку його регіональних ланок. Питома вага комплексу в різних регіонах дуже варіює від 0,1 до 42,7%.

Аналіз питомої ваги виробництв паливно-енергетичного комплексу в промисловості регіонів, по-перше, показує рівень розвитку комплексу у Дніпропетровському регіону, яка становить за вартістю продукції (в оптових цінах) – 9,70% і за вартістю промислово-виробничих основних фондів – 10,60%; по-друге, засвідчує значні регіональні коливання в обсягах виробленої продукції в паливно-енергетичному комплексі України і становить – 8,5%; по-третє, - дозволяє виділити групу областей, які є провідними у виробництві паливно-енергетичної продукції.

Амплітуда коливання питомої ваги продукції паливно-енергетичногокомплексу у промисловості регіонів дуже значна і становить 42,6%. За ступенем участі або активності паливно-енергетичної ланки в розвитку промисловості Дніпропетровський регіон відноситься до першої групи регіонів з низькою питомою вагою 10%, що засвідчує про невелику активність паливно-енергетичної ланки.[25, c.115]

До групи провідних регіонів України, які вирізняються найвищим коефіцієнтом розгалуженості структури (0,43%), входить і Дніпропетровська область. Тут спостерігається розвиток потужної вугледобувної та вуглезбагачувальної галузей, теплоенергетики, а також виробництва гірничошахтного та гірничорудного машинобудування, яке ще доповнюється турбо- та котлобудуванням. Загальна кількість розвинутих тут галузей комплексу дорівнює 9 і є найвищою.

У значну групу входить Дніпропетровський регіон, де ланки паливно-енергетичного комплексу спричиняють розвиток окремих форм територіального зосередження його виробництв різного рангу і ступеня сформованості. Його підприємства зосереджені у восьми населених пунктах, спеціалізовані на видобутку й збагаченні кам’яного вугілля (нараховується 2 центри), виробництві гірничошахтного та гірничорудного устаткування; тепло- та гідроенергетиці й енергетичному машинобудуванні. Територіальна структура відзначається такими рисами, а саме: компактним зосередженням підприємств паливної ланки у Павлоградському спеціалізованому гірничо видобувному кущі, що знаходиться на сході регіону, а також дисперсно розміщеної ланки електроенергетики, підприємства якої розташовані в потужних промислових центрах України. [14, c.18]

Дніпропетровському регіону властива модернізація виробництва, збереження екологічного простору, раціональне освоєння й використання власних паливно-енергетичних ресурсно-відповідна розбудова галузей. Вона має достатній природно-ресурсний, виробничій та соціально-економічний потенціал для інтенсивного розвитку паливних ланок комплексу.

^ 2. ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Назва товариства: Державне відкрите акціонерне товариство «Шахта «Ювілейна»» - дочірнє підприємство Державної холдингової компанії «Павлоградвугілля» (Шахта «Ювілейна» ВАТ «Павлоградвугілля»).

Відкрите акціонерне товариство шахта “Ювілейна” - дочірнє підприємство холдингової компанії “Павлоградвугілля” засновано згідно наказу Міністра вугільної промисловості України від 18.09.96 р. №473 і від 24.07.97 р. №312 шляхом перетворення шахта «Ювілейна» у дочірнє підприємство компанії згідно указу Президента України від 11.05.94 р. №116 «Про структурну перебудову вугільної промисловості».

Місцезнаходження підприємства і його юридична адреса: Україна, 52800, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область.

Шахта «Ювілейна» створено з метою забезпечення народногосподарського комплексу і населення України вугільною продукцією, роботами, послугами і реалізації соціальних і економічних інтересів трудового колективу суспільства, на основі одержуваного прибутку.

Основними напрямками діяльності є:

 • видобуток і реалізація вугільної продукції;

 • розвиток виробничого комплексу;

 • підвищення продуктивності праці й ефективності видобутку вугілля;

 • максимальне використання внутрішніх резервів;

 • своєчасне освоєння виробничих потужностей;

 • введення в дію нових машин і механізмів;

 • дотримання правил охорони праці при веденні гірських робіт;

 • комерційна діяльність;

 • авто послуги по перевезенню робітників і вантажів;

 • цивільне харчування і торгове обслуговування працівників через магазин;

 • виготовлення і реалізація товарів народного споживання [20].

Підприємство є юридичною особою з дня його державної реєстрації і здійснює свою діяльність згідно законодавства України, Статуту, рішень вищого органа підприємства. Засновником товариства є Міністерство вугільної промисловості України, але в зв'язку з його ліквідацією і створенням Міністерства палива й енергетики України зараз засновником є останнє.

^ 3. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗА ПЕРІОДИЧНИЙ ТЕРМІН
Економічний стан підприємства характеризується сукупністю параметрів, які відображають наявність, розміщення і використання технічний і трудових ресурсів.

Характеристику економічного стану шахти “Ювілейна” проведемо за допомогою основних техніко-економічних показників за 2005 рік.

За таблицею 1 середньомісячна заробітна плата одного робітника ППП у 2005 р. становила 1077,90 і збільшилась, якщо зрівнювати з 2004 р., на +56,30.

Збільшення заробітної плати виникло у зв’язку з ростом тарифних ставок та окладів у 1,463 рази.

Завдання по продуктивності за 2005 рік перевиконано на 4,2 т /місяць.

Таблиця 1

Середньомісячна заробітна плата та співвідношення до продуктивності

Найменування

Од. виміру

Факт.

за 2004 р.

2005 рік

2005р. до 2004р.

План

Факт

+,-

1. Середньомісячна заробітна платаА) робітника ППП

Грн.

1021,6

994,93

1077,90

+82,97

+56,30

В) робітника по видобутку вугілля

Грн.

992,18

894,21

1041,52

+147,31

+49,34

2. Продуктивність праці робітника

т/міс

35,6

33,5

37,7

+4,2

+2,1


За таблицею 2 об’єм фактичної товарної продукції по шахті за 2005 рік склав 588,4 тис. тонн. при плані 841,0 тис. тонн. Виконання плану склало 70,0%. Відхилення склало -252,6 тис. тонн до плану.

Зниження обсягу товарної продукції виникло за рахунок структурного перерозподілу обсягів рядового вугілля та продуктів насичення.

Аналогічна картина просліджується і при аналізі обсягів реалізованої вугільної продукції: при плані 841,0 тис. тонн, фактично реалізація становила 588,3 тис. тонн, що нижче плану на –252,7 тис. тонн.

Таблиця 2

Обсяг товарного та реалізованого вугілля по шахті “Ювілейна”

за 2005 рік

Найменування

2005 рік

план

факт

+,- до плану

Обсяг товарного вугілля

841,0

588,4

-252,6

Обсяг реалізованого вугілля

841,0

588,3

-252,7

Обсяг реалізуємої вугільної продукції в оптових цінах

102794,0

125585,0

+22791,0


В грошовому вираженні обсяг товарної продукції при плані 102794 тис. грн. склав 125689 тис. грн., що вище плану на 22895 тис. грн.

Збільшення обсягів товарної продукції і реалізації вугілля виникло за рахунок збільшення фактичних цін на вугільну продукцію.

^ 4. ЗАХОДИ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ ДІЯЛЬНОСТІ
Конкурентна боротьба на світовому ринку вугілля стимулює процеси вдосконалювання гірської техніки, раціоналізації виробництва. Вугільна промисловість України, щоб витримати конкуренцію й досягти рівня передових вуглевидобувних країн, повинна у своїй технічній політиці здійснювати перманентне вдосконалювання всього комплексу видобутку вугілля. До цього висновку прийшли фахівці й керівництво галузі, отримана підтримка уряду - Кабінет Міністрів затвердив Програму "Українське вугілля", що передбачає до 2010 р. збільшення обсягів видобутку до 110 млн. тонн. Підвищення ролі вугільної промисловості необхідно для забезпечення енергетичної безпеки держави.

1. Підвищення технічного рівня виробництва. Це впровадження нової, прогресивної технології, механізація й автоматизація виробничих процесів; поліпшення використання і застосування нових видів сировини і матеріалів; зміна конструкції і технічних характеристик виробів; інші фактори, що підвищують технічний рівень виробництва.

2. Удосконалювання організації виробництва і праці. Зниження собівартості може відбутися в результаті зміни в організації виробництва, формах і методах праці при розвитку спеціалізації виробництва; удосконалювання керування виробництвом і скорочення витрат на нього; поліпшення використання основних фондів; поліпшення матеріально-технічного постачання; скорочення транспортних витрат; інших факторів, що підвищують рівень організації виробництва.

3. Поліпшення використання природних ресурсів. Тут враховується: зміна складу і якості сировини; зміна продуктивності родовищ, обсягів підготовчих робіт при видобутку, способів видобутку природної сировини; зміна інших природних умов.

4. Галузеві та інші фактори. До них відносяться: введення й освоєння нових цехів, виробничих одиниць і виробництв, підготовка й освоєння виробництва в діючих об'єднаннях і на підприємствах; інші фактори. Необхідно проаналізувати резерви зниження собівартості в результаті ліквідації застарілих і введення нових цехів і виробництв на більш високій технічній основі, із кращими економічними показниками.

^ 5. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Можна зробити висновок, що основним чинником, що впливає на всю господарську діяльність шахти є попит на продукцію, що випускається. Але діюче підприємство в якийсь початковий момент часу має визначену, відносно постійну операційну діяльність, що забезпечується наявним основним капіталом та робочою силою, при цьому воно випускає певний обсяг продукції, обмежений попитом. Якщо попит надалі зростатиме, то підприємець спробує повніше використати всі ресурси підприємства. Інакше кажучи, він прагнутиме довести випуск продукції до максимально можливого і навіть більшого, ніж величина виробничої потужності, за рахунок введення додаткових капітальних вкладень, тобто розширення діяльності екстенсивним шляхом.

Слід зазначити, що розвиток вугільної промисловості, в якому реалізоване поєднання принципу економічної доцільності для держави та вимог її енергетичної безпеки, було застосовано в Україні вперше. Дотримання саме такого підходу при обґрунтуванні управлінських рішень на державному та галузевому рівнях може забезпечити сталий розвиток вугільної промисловості, збалансований з потребами та можливостями національної економіки, запобігти значним суспільним економічним та соціальним втратам у майбутньому.

ЛІТЕРАТУРА
1. Предприятие в нестабильной зкономической среде: риски, стратегии, безопасность / Г.Б. Клейнер, В.Л. Тамбовцев, P.M. Кагапов; под общ. ред. С.А. Панова - М.: ОАО., изд-во « Экономика », 1997 -288с.

2. Примак Т.О. Економіка підприємств: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 1999-108 с.

3. Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 304с.

4. Шапілова Н.В. Збірник задач і ділових ігор з дисципліни " Економіка підприємств". Видання друге, стереотипне. - Харків: консум, 2000.-100с.

5. Шепиленко Т.И.: Экономика, организация и планирование производ- ства на предприятии: учеб. пособие для вузов.: - 2-е изд. Доп. И перераб. – Ростов н/д: Изд. Центр «Март», 2001. -544с.

6. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. Н.А. Сафронова.-М.: «Юристь», 1998. - 584с.