asyan.org
добавить свой файл
1
Зміст.


  1. Проблеми зовнішнього державного боргу країн з перехідною економікою...................................................................................3

  2. Сутність та ознаки автономності бюджетів.............................8

  3. Засади бюджетного фінансування культури...........................11

Список використаної літератури..................................................15

Список використаної літератури


  1. Булгакова С.О., Василенко Л.І., Єрмошенко Л.В., Огонь Ц.Г., Масленнікова Т.О. Бюджетна система України: Навч. посіб. / Київський національний торговельно- економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2003. — 287с.

  2. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. 544 с.

  3. Опарін В. М. та ін. Бюджетна система: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — 2-ге вид., перероб. і доп. / В. М. Опарін, В. І. Малько,

  4. С. Я. Кондратюк, Г. Б. Коломієць. — К.: КНЕУ, 2002. — 336 с.

  5. Старостенко Г.Г. Бюджетна система України. Навчальний посібник, видавництво ЦУЛ, 2006. – 240 с.

  6. Терещенко Ю.І. Фінансове право. К: Юридична книга, 2006. - 422с.

  7. Юрій С.І. Бюджетна система України. –К.: НІОС, 2000