asyan.org
добавить свой файл
1

бюджет

ЧАЙ У ПОТЯЗІ З ПРИСМАКОМ ДОБОВИХ: ЧИ ВІДШКОДОВУЮТЬ ЙОГО ВАРТІСТЬ

Головного спеціаліста нашої бюджетної значення конкретної суми, добові витрати пра-
установи у
зв'язку зі службовою необхід- цівникам відшкодовують у розмірах, визначе
ністю відрядили до іншого міста. Після повер- них у відсотках до суми добових витрат.
Тобто,
нення працівник відзвітував про понесені ви- 80% за одноразового, 55% — дворазового та
трати, у т.ч. і проїзд залізницею. Однак до за- 35% — триразового харчування (п. 5 розділу II
лізничних квитків в обох напрямках включено
Інструкції про відрядження).
порції чаю. Враховуючи, що сума добових у межах

І Підкажіть, чи зменшувати в такому разі України складає 30 ГРН' то в Разі одноразового

добові9 харчування добові витрати відшкодують у сумі
_ ' „24 грн, дворазового — 16,50 грн та триразово-

Л. Кисарчук, бухгалтер, м. Хмельницький — 10 50 грн

ВІДПОВІДЬ: Так, для бюджетників суму Наприклад, відряджений працівник після по-

добових можна зменшити. Але застерігаємо: вернення з відрядження до авансового звіту до-

зменшують її обережно. Далі обґрунтуємо, лучив проїзні документи, до одного з яких (до

чому. місця відрядження) включено 1 порцію чаю

Перш за все зазирнемо до нормативки, а саме на суму 5 грн, а до іншого (у зворотному на-
до постанови КМУ "Про суми та склад витрат прямку) — 2 порції без визначення конкрет
на відрядження державних службовців, а також ної суми. У такому випадку за квитком до міс-
інших осіб, що направляються у відрядження ця відрядження витрати на чай у розмірі 5 грн
підприємствами, установами та організаціями, не відшкодовують, а добові виплачують у пов-
які повністю або частково утримуються (фі- ному розмірі. Водночас за квитком у зворот-
нансуються) за рахунок бюджетних коштів" від ному напрямку добові працівника зменшують
02.02.11 р.№ 98 (далі — постанова № 98). Адже та виплачують у розмірі 55% від повної суми
вона велить оплачувати відрядженим праців- (16,50 грн).

пикам витрати на харчування, вартість якого Підсумуємо: якщо вартість чаю включили

включено до проїзних документів, за рахунок до транспортного квитка без визначення кон-

добових (абз. З п. 2). Того ж вимагає й абз. 4 п. 5 кретної суми, добові працівнику зменшують

розділу II Інструкції про службові відрядження пропорційно кількості порцій чаю, вказаній

в межах України та за кордон, у редакції наказу у проїзному документі. А от якщо в проїзно-

Мінфіну України від 17.03.11 р. № 362 (далі — Му квитку вартість чаю виділено, таку суму ви-

Інструкція про відрядження). трат працівнику не відшкодовують, а добові не

До того ж вартість харчування (зокрема, чаю) зменшують.

не входить до переліку витрат, які відшкодову- и Важливо тя бухгалтера!

ють за наявності підтвердних документів, озна- > ....

чених у п.7постанови Задля уникнення непорозумінь із підзвітни-

98. Тобто такі витрати -

_ , . ми особами, що можуть виникнути під час пе
не відшкодовують відрядженому за будь-яких . ^ V . і

. ревірки авансових звітів, не забудьте попере-

умов.Тож,якщо вартість чаю включено до про- Ґ г . г

.. „ дити працівників про встановлені правила гри.

ізного квитка, оплатити витрати на його при- " - г .

_ Убезпечити себе можливо ще на етапі ознаиом-
дбання доведеться за рахунок добових, тобто

.. лення працівників із кошторисом витрат та з
за рахунок зменшення їх суми.

/ ' ' . вимогами нормативно-правових актів стосов-
Але постає питання: на скільки зменшувати

_ „ -. __ } но звітування про використання коштів, вида-

іх суму / Постанова № 98 вимагає зменшувати . , П т т

1 } _. 3 них на відрядження (п. 7 розділу І Інструкції

суму добових, коли працівників, відряджених х. спл А . ..

№ 59). Адже до вартості проїзного документа

для участі в переговорах, конференціях, сим- . . .

/ , ,г * ' ^ г . ' " залізницею можуть уключатися інші послуги,

позіумах (пов язаних з основною діяльністю), -

' ч [ зокрема з приготування чаю, лише за бажан-

безоплатно забезпечують харчуванням органі- тт

. / - . ^ч ^ ^.. , . ням пасажира. Нагадаємо: алгоритм докумен-

затори таких заходів (абз. 1 п. 2). Однак Мінфін / .

*.. у. /ч тального оформлення відрядження шукайте в

України встановив нові правила гри (див. наказ . ..„ - ? *й-«ии

газеті "Все про бухгалтерський облік" №16

Про внесення змін до Інструкції про службові ^піт %1 ш

відрядження в межах України та за кордон"

від 07.07.12 р. № 807). Тож якщо вартість харчу- Оксана МОВЧАНЮК,

вання включено до проїзних документів без ви- незалежний консультант, м. Київ

Все про бухгалтерський облік №42 10.05.2013