asyan.org
добавить свой файл
1
Тема. Будова і принцип роботи свердлильного верстата. Прийоми керування свердлильним верстатом.

Мета: ознайомити з призначенням та будовою настільного свер­длильного верстата, його конструктивними особливостя­ми, правилами підготовки до роботи, правилами безпечної роботи на свердлильному верстаті; навчити читати та вико­нувати його кінематичну схему; виховувати уважність при ви­конанні технологічних операцій.

Основні поняття: настільний свердлильний верстат, станина, стіл, хобот, шпин­дель, трикулачковий патрон, маховик, штурвал, колона, кноп­кова станція.

Очікувані результати: уміння пояснювати призначення, будову і принцип роботи свердлильного верстата, процес передачі обертального руху від електродвигуна до шпинделя та роботу механізму перетво­рення руху; розпізнавати механізми руху різання та руху подачі, ведучі та ведені деталі; уміння підготовити свердлильний верс­тат до роботи; читати та виконувати його кінематичну схему; за­кріплювати свердло необхідного діаметра в трикулачковому патроні та кріпити заготовку в лещатах; виконувати підготовчі технологічні операції перед свердлінням.

Обладнання: мультимедійний комплекс, коловорот, ручний дриль, набір свердел, свердлильний верс­тат, кронциркуль, лінійка.

Структура уроку

I. Організаційний момент З хв

 1. Актуалізація знань та мотивація навчальної діяльності учнів 7 хв

 2. Вивчення нового матеріалу 15 хв 1. Будова та призначення настільного свердлильного верстата.

 2. Призначення основних частин верстата.

 3. Прийоми керування свердлильним верстатом. 1. Практична робота «Керування свердлильним верстатом» 16 хв

 2. Підсумки уроку З хв

VI. Домашнє завдання 1 хв

^ ХІД УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ ТА МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Бесіда.

 1. Чи є отвори в деталях вашого майбутнього виробу?

 2. За допомогою яких пристроїв можна виготовити отвори в деталях?

 3. Який інструмент для цього використовують?

 4. Який процес закладено в основу принципу дії свердла?

Узагальнюючи відповіді учнів, учитель повідомляє про особли­вості виготовлення циліндричних отворів механічним способом.

^ III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Під час вивчення цієї теми необхідно взяти до уваги, що для уч­нів шостого класу свердлильний верстат є складною технічною ма­шиною.

Тому під час вивчення будови, призначення та практичного за­стосування верстата не потрібно перевантажувати учнів зайвою ін­формацією, яка не сприяє розвиткові їхніх пізнавальних інтере­сів, логічного мислення та конструкторських здібностей. Необхідно звернути увагу лише на основні частини та типові механізми сверд­лильного верстата.

^ 1. Будова та призначення настільного свердлильного верстата.

Розповідь учителя.(Додаток)

Типовим інструментом для обробки отворів є свердло. Під час свер­дління заготовка зазвичай нерухома, а свердло обертається і в той же час поступально рухається, заглиблюючись у метал. Таким є при­нцип роботи свердлильного верстата. У виробничій практиці для свердління отворів використовують різні моделі свердлильних вер­статів (НС-12А, СН15-Ш1, НС-12М, 2М112), кожна з яких має свої особливості.

— За допомогою яких механізмів свердлильного верстата сверд­ло обертається, за допомогою якого — рухається поступально?

Розглядаючи ступінчасту пасову передачу свердлильного верста­та, доцільно активізувати знання учнів про передаточне число цьо­го механізму. Учитель показує зубчасту передачу на верстаті або на моделі й пояснює принцип передачі в ній обертального руху від ведучих коліс до ведених. Пояснюючи будову рейкового механіз­му, учитель порівнює його із зубчастою передачею. При цьому він указує на однакові деталі (зубчасті колеса), які є в обох механіз­мах, і на відмінну деталь (зубчасту рейку), яку має тільки рейко­вий механізм.

У результаті обговорення учні роблять висновок, що зубчаста передача — це механізм обертального руху, оскільки її зубчасті ко­леса (ведучі, ведені) здійснюють тільки обертальний рух, а рейкова передача — це механізм перетворення обертального руху зубчастого колеса на поступальний рух зубчастої рейки.

Щоб учням було легше зрозуміти взаємодію всіх елементів того чи іншого механізму, учитель, користуючись кінематичною схемою свердлильного верстата, пояснює її призначення та особливості гра­фічних зображень механізмів. Слід акцентувати увагу учнів на тому, що зрозуміти принцип дії будь-якого механізму чи машини значно простіше, користуючись кінематичною схемою, ніж кресленням. Останнє, як правило, перевантажене другорядними деталями, й на ньому важко простежити ланцюг передачі руху від одних частин (де­талей) до інших.

2. Призначення основних частин верстата.

^ Розповідь учителя. (Додаток)

Стіл верстата встановлений на спеціальній тумбочці з поличками, призначеними для укладання ріжучого інструмента і пристроїв. Для свердлення заготовок на стійці встановлений хобот, на якому змон­тований електродвигун. На шпинделі закріплений триступінчастий шків, який з'єднаний зі шківом електродвигуна за допомогою пасів. Пасова передача закрита кожухом. На конічний хвостовик шпинде­ля надівають свердлильний патрон зі свердлом. Підйом й опускання шпинделя здійснюється за допомогою рукоятки. Верстат включаєть­ся натисненням кнопки, яка розташована на щиті тумбочки.

Учитель показує ті частини верстата, що призначені для закріплен­ня різального інструмента і його переміщення, демонструє, як кріпить­ся свердло у свердлильному патроні, а патрон — на шпинделі верстата.

Вчитель пояснює учням, у який спосіб можна одержати максимальну та мінімальну частоту обертан­ня свердла, й прийоми перемикання паса на ступінчастих шківах.

^ 3. Прийоми керування свердлильним верстатом.

Розповідь учителя.

Продуктивність свердління визначається двома параметрами: швидкістю різання та швидкістю подачі свердла. Свердло, що обер­тається, переміщують у напрямку деталі, у якій виконують отвір. Таке переміщення називають подачею свердла. Під час свердління необхідно контролювати, щоб подача не була надто великою, оскіль­ки це може призвести до поломки свердла, особливо коли його діа­метр невеликий.

Перед свердлінням необхідно надійно закріпити свердло в пат­роні.

(Учитель демонструє учням свердла з конічними й циліндрични­ми хвостовиками та пояснює прийоми правильного і надійного кріп­лення кожного з них у патроні.)

Для успішного виконання свердлильних робіт важливим є також уміння правильно закріплювати на свердлильному верстаті оброб­лювані деталі. Великі деталі найчастіше закріплюються на столі за допомогою призм і прихватів.

(Учитель демонструє учням, у який спосіб слід закріпляти на свердлильному верстаті великі та дрібні деталі. По можливості учи­тель показує учням універсальні кутники та машинні лещата й роз­повідає про їхні переваги над іншими пристроями для закріплення на свердлильному верстаті оброблюваних деталей.)

Під час свердління необхідно забезпечити рівномірну подачу свер­дла. Наприкінці свердління наскрізного отвору свердло подається легше, і, щоб досягти рівномірної подачі, зменшують натискування на ручку подачі. При наскрізному свердлінні, під час виходу сверд­ла із заготовки, на її краї утворюються задирки, за які може зачепи­тися різальна кромка свердла. Це призводить до його ламання. Для запобігання поломці необхідно в кінці свердління під заготовку під­класти дерев'яний брусок та зменшити подачу свердла.

(Учитель демонструє запуск верстата, підведення свердла до накерненого місця деталі та порядок свердління. Необхідно попереди­ти учнів про небезпеку від збільшення швидкості подачі під час вихо­ду свердла з наскрізного отвору.)

^ IV. ПРАКТИЧНА РОБОТА «КЕРУВАННЯ СВЕРДЛИЛЬНИМ ВЕРСТАТОМ»

Інструктаж до виконання практичної роботи.

Учні по черзі зачитують правила безпечної роботи на свердлильному верстаті. Учитель їх коментує, звертаючи увагу учнів на те, що може статися, коли вони не засвоять цих правил і не будуть суворо їх дотримуватися.

Учитель розповідає, як має бути організовано робоче місце, як розмістити на верстаку механізми, деталі, інструмент, потрібний для виконання роботи; яким вимогам має відповідати цей інструмент та які правила догляду за ним.

^ Виконання практичної роботи.

Приступаючи до практичних вправ, учні передусім готують заго­товки для свердління. Потім вони роблять кернером заглиблення на місці майбутнього отвору, тренуються в закріпленні свердел у пат­роні шпинделя свердлильного верстата, у його пуску та вимкненні, а також у керуванні ним у процесі роботи.

Учитель стежить за тим, щоб учні дотримувалися правил безпеч­ної роботи на верстаті, пояснює, що, перш ніж розпочати роботу, не­обхідно зайняти правильну робочу позу. Пояснення супроводжуєть­ся демонстрацією таблиці або рисунка з підручника, акцентується увага на положенні тулуба та ступнів ніг.

Особлива складність полягає в набутті учнями навичок управлін­ня штурвалом подачі свердла, уміння закріплювати заготовку під час свердління, користування захисними пристроями.

Проводити навчання прийомів свердління на верстатах фронталь­но, як правило, немає можливості, тому що в шкільній майстерні за­звичай є лише 2—3 свердлильні верстати. Учитель повинен так спла­нувати роботу, щоб учні працювали на свердлильних верстатах по черзі.

Досвід показує, що учні охоче працюють на свердлильному верс­таті, проте деякі з них бояться включати верстат, а тим більше пра­цювати на ньому.

Учителеві слід уважно вивчати реакцію кожного учня під час на­вчання роботи на свердлильному верстаті, щоб вчасно допомогти тим, хто цього потребує.

Під час першого підходу учня до верстата необхідно звернути увагу на його реакцію. Якщо в нього примружені або широко від­криті очі, тремтять руки, зморщений лоб або висунутий язик, зна­чить, із цим учнем необхідно працювати індивідуально, щоб допо­могти перебороти його психологічний бар'єр.

Тільки переконавшись у тому, що учні можуть працювати само­стійно, можна дозволити їм приступати до виконання роботи.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель аналізує виконання практичної роботи, вказує на помил­ки та шляхи їх усунення.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Опрацювати відповідний матеріал підручника

 2. Для бажаючих. Підготувати повідомлення за темою: «Організація робочого місця в слюсарній майстерні.»