asyan.org
добавить свой файл
1


Кроссворд по предмету "Бухгалтерський облік (укр.)" на тему "Облік витрат діяльності підприємства (укр.)"


По горизонтали

4. Брак, який можна усунути?

5. За яким змістом витрати є однорідними?

10. Елементи витрат за економічним змістом є…?

13. До фінансових витрат, відносяться витрати на…?

14. Брак зменшує випуск…?
По вертикали

1. В залежності від характеру дефектів брак може бути …?

2. Вид браку, який виявлений на підприємстві?

3. Брак, який виявлений покупцем?

6. Обчислення собівартості одиниці продукції, а також заготівельної собівартості матеріальних цінностей та засобів виробництва за елементами витрат - це…?

7. Облік втрат і витрат, повязаних з подіями або операціями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, та не очікуються, що вони повторюватимуться періодично або в кожному звітному періоді ведеться на рахунку 99 ...витрати?

8. Оперативний облік браку веде відділ…контролю?

9. Процес поступового перенесення вартості основних фондів на продукт, що виготовляється з їх допомогою

11. Який елемент методу бухгалтерського обліку використовується для реєстрації господарських операцій?

12. Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів та збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу – це…?