asyan.org
добавить свой файл
1


Неспецифічних (доімунні):

 • бар'єрні власгавості-щкіри, слизових оболонок, тканин;

 • неспецифічну дію ферментів з руй­нування та знищення антигенів;

 • неімунні фагоцитоз та лізис;

 • антагоністичну дію мікрофлори

Реакції специфічної (імунні, ефекторні механізми імунітету) резистентності опосередковуються антитілами, або імуноглобуліновими рецепторами антигенрозпізнавальних клітин.:

  • Антитілозалежні – гуморальні за участю АТ(незал від природи АГ, різними шлях)

Нейтр АГ АТ

Фагоц АГ-АТ нейтр\макроф

Руйн АГ-АТ актив сист компл

АЗКЦ

Суд і гладкомяз р-ції за уч тучних кл і базофілів (ін АГ-АТ)

Релікт власт: протеазага, днк-на акт легких ланц

^ Розчинні АГ-преципіт, корпус- аглют\форм сітч структ, комплем

  • Антитілонезалежні – клітинні

Кілінг – ЦТЛ

РГСТ

Еозинофіли – алер. Гельм, транспл
Викл: Фагоцитування АГ макрофагами може ще до синтезу ИГ, але АГ, звяз АТ, перетравл макрофагами активніше – неім\ім фагоцитоз. \\ Системи сироватк білків з протеоліт дією – АТ(клас), без (альтерна\присут С-реакт білок, мананзвяз лектин)

Ефекторні – АГ розп ТЦР-рец Т-лімф, ІГ ,БЦР-рец В-лімф--руйн—елімінація—нирки, ЖКТ

Імунокомпетентні:Т, В-лімф, НК, К, моноцити, макрофаги.

Інші:

гран –фагоц АГ ьез АТ\\ лізис+лізоцим;

тромб – залуч циток—депонуван АГ в ткан

ерит- адсор АГ—печінка, селез—фагоц макроф—вивед
-------------------------------------------------------------------------

1888 Наталл-бактер влас сиров крові

Борде «алексин»

Ерліх «комплемент»-сист білків(20шт, каскадний протеоліз)+глікопротеїди

Інакт 56-50хв\світло\луги\кисл\\не спец(вродж)\не відр у ссавців\10% білків крові

Осн комп:С1(С1q,C1r,C1s)-С9—неакт попер протеъназ—приєдн до АГ—активація—процесинг—відщ зайвого

Дод:актив\інгіб

---------------

Активація:

^ Лектиновий шлях(білки, звяз з вис афін з вугл)

МЗЛ_Са2+_повеох струк м-в (манан гр\маноза ЛПС Гр-)—актив спец сер протеїнази—розщ С4,С2—акт компл

^ Опосер С-реакт білком

СРП(пентраксин-зв фосфохорилін б-й, гриб)—приєд С1q за фібрил частину—клас сх
СРП\МЗЛ-білки гострої фази—печінка—синтез індук цитокінами IL1,2,TNF. Опсоніз більшість АГ, полегш погл фагоцитами, сприяють лізису кл-мішеней
^ Механізм С1-шундта

Актив С1\не утвор конвертаза
----------------

Функції:

Опсонізація

Лізис

Запальний процес

Стим фагоцитозу

-----------------

Макрофаги синтез більшість компон комплементу
Фагоцитоз: завершений\незав(віл)\\АПК

Ф-ти:

нейтрофіли(ПМЯЛ\\гранулоц\\неімун – печінка,нирки\\60-70%\\2,5-7,5*109кл\л),

СМФ:моноцити,макрофаги(мон-макр\\АТ\\5-10%\\цирк у крові 36г-розсел крізь ендотелій судин:гістіоцити(спол),купфер кл(печ), остеокласти,мікроглія,плевральні\альвеолярнім-ги,шкірні, вільні\фіксовані селез\лімфвуз)
Стадії: Е за рах гліколізу,рН зниж (актив лізосом ензимів)

Адгезія АГ—актив м-в(підв гнучк мембрани,збільш числа лізосом,посил експр білків)

Поглин ф-ми

Форм фаголізосоми

Перетравл АГ: колагіназа,еластаза,желатиназа,фосфоліпаза А,катепсин G—утвор дріб метаболітів

«окисний вибух»-синглетний кисень,перекис,ОН-,NO+

Гумор ф-ри доімун запалення:інтерлейкіни,простагла,лейкотриєни

Вивед епітопів АГ на поверх м-в

Недоліки:спектр,не здатні утв кл памяті,м-ми розмн в м-х, руйнівний

Лізис

Без АТ-неспец резист-лізоцим, за доп комплем(альтерн),С-реак,МЗЛ

Гум ф-ри: лізоцим,лейкіни(нейтр\Гр+),еритрин(дифт пал), комплемент(хол вібр,спірох),пропердин,бета-лізин

-------------

Лізоцим-низькомол,моомер з 140 Ак зал, гідролази, глікозидази,субстрат – гліканові ланц в кл ст б-й,бета-1,4, глобул стр-ра, рН 5,7-7,0, 60С. щоденно-150мг, макрофаги, нейтрофіли.

Ф-ції: бактерицидна дія(Гр+), посилення фагоцит б-й, ф-р неспец резист—стим синтез АТ:лізис мікроьів,лізис пептидогл, нейтр токсини, протизапльна, потенціює антибіотики.

----------------

Кілінг-пори в кл-мішенях

ЦТЛ(інтерферон гамма,ФНП-бета,альфа)-СД8,ТЦР-рец – розпізнає АГ у компл зАГ МНС-1—К атив в р-ні розташ ТЦР\\лізосоми:перфорини( розч попер-Кальцій-полімериз-пора д16нм—у кл-міш проник серинові протеїнази (гранзими),гранзими(акт протеїнази,апоптоз—актив ендонуклеаз—руйн білків зб\мішені),цитолізини

АЗКТЦ- 0-кл, вел лімф з вел к-тю лізосом, СД35,16; для розп АГ-СД2,69. НК: лызис без АТ\\АЗКТЦ на стадыъ утворення Іг

Контакт з кіл кл—викид перфорини—пори—апоптоз

НК:

 1. у крові\СД16,мало56\за рах Fc

 2. тканинні кілери-СД56,мало16\\печінка(харчові АГ),оболонка вагітної матки(АГ плоду)

-------------------------------------------------------------------------

Запалення: інфекції,гельмнти,реакції,радіація,ракова пухлина, трансплантація\\біль(тиск на нервові закінчення,почервоніння(виділення вазоактивних амінів призв до розширення капілярів), підв темп (виділ цитокінів),набряк, щільна вапняна капсула

--гостре(доімунне)-з 1-ї год АГ,без лімф\АТ—у вогн запал дегран тучних кл (простагландини,лейкотриєни)\гранули з вазоакт амінами\підвищ проник стінок капіл\просоч гран (заверш фагоцитоз збудників),макрофаги…(С3а,5а)\некротизація,абсцесс(порожнина з гноєм)

--хронічне(імунне)-в насл гострого\ураж внутркл паразитами\абсцесс не виникає\Т-лімф,Т-кіл, моноцити,макрофаги,комплем, АТ\Інтерлейкіни,гамма-інтерферон, ФНП\лімфогранульома-неперетравл АГ+макрофаги(гіганти,вел епітелоїди),вкрив вапном.\\ГСТ

---------------------------------------------------------------------------

Апоптоз:мітоптоз-мітохондрії,феноптоз-весь організм,аноікоз-загибель у незв серед\\

на всіх стадіях онтогенезу:

-ембріогенез-надлишкові нейрони,лімфоцити,мюлерові протоки самців,міжпальцеві перетинки,хвіст,тканини гусені

-тканини,здатні до регенерації

-гомеостаз(ракові,старі)

-контроль імун сист- невідселекц лімф

- голодування

-після підліткового-інв тимуса ,аден,тонзил

-елімін короткожив кліт(нейтрофіли,селекція тимоцитів)

-------------

FasR(CD-95,APO-1)-трансмембр білки з род цитокінів-сприймає зовн сигн і передає в середину клітини

------------

На рівні ядра(нелет пошкодж)- блокада кліт циклу wtp53+цикліни+кінази\\зміна у ДНК-експресія wtp53-протеїн-блок G1-S-фаза (реплік зміни ДНК)-репарація\апоптоз

p53-індук Кальцій-Магній зал ендонуклеази+касп(3!)-фрагм ДНК:великі+100-200 п.н.(міжнуклеосомна деградація)

Каспази:зморшкувате ялро

Мембрана втрач гнучкість(інверсія фосфоліпідів)

«апоптозні тільця»

p53: ф-р транскрипції\пригн ділення\онкосупрессор

експресія wtp53—актив низки генів-онкосупрссорів—протеїни-інгібітори циклінзалежних кіназ-активні при поєд з циклінами

--------------

Bcl-2(MDM-2цитокіни, екзогенні вірусні протеїни E1B,E6,T-антиген)-мультигенні протеїни 16 код генів,інгіб\актив апоптоз\\довгоживучі клті\протиапоптична дія нейтрал +Bax(підв прон мембрани,забезп вихід цитохр С-каск протеоліз під дією каспаз за доп посередників,AIF-конденс хроматина,фрагментація ядра)

--------------------

Ендогенні антибіотики-400,пептиди,утворені шляхом процесингу з 18-80 АК, синтез конститутивний\індуц.

За структурою:

 1. лінійні пепетиди з альфа-спір стр-цист- цекропіни комах,свиней; магаїніни і темпорини жаб

 2. пептиди, що вміщують декілька мол цист- (1-4)-шкірн секрет жаб, тахіплезини крабів, протегрини свиней, дифензини ссавців (нейтрофіли, 3 звязки)

 3. пептиди з вел к-тю АК – апідецини бджол, 39-чл пептид нейтрофілів свиней, аналоги з корів


Пухирчатий фіброз – дефект бета-дефензину

-------

Доімунна резистентність:

Лектини – вуглеводозвяз портеїни: актив фагоц,компл,опсонізація,фагоцитоз

  • МЗЛ,

  • СП-А, СП-Д,

  • рецептори для манози, бета-гюканів на макрофагах

ЛПС-реактивні білки-протеїни+лпс Гр- -- акт макрофагів, моноцитів\посил фагоцитозу\вир макроф цитокінів

ЛПС-звяз протеїн

Інтегрин Мас-1

Рецептор для «сміття»

^ Активатори комплементу –гум ф-ри,каскадна актив

С3b

Колектини - СП-А, СП-Б, MBL

Цитокіни – хім сигнали

ТНФ-альфа

Інтерлейкіни(1,6)

Інтерферони альфа\бета

Ліпідні медіатори – простагландини(ендотелій,фібробл\збудж гіпоталам), лейкотриєни(хемотаксис лейкоцитів, дегрануляцію нейтроф)-виробл тучними клітинами\моноцитами

-----------------------------------------------------------------

БІВ

----

Цитокіни –нев к-ть АК\гормоноподібні-позит\негат рег-ція, інтеграція імунітету\

Ріст клітин:еритропоетин, М-КСФ, ГМ-КСФ

Не викид у кров(поблизу клітин):аутокринна(власні кл)\паракринна(інші)\ендокринна(дистантно)

Кл ім системи мають на поверхні рецептори звяз цитокінів—зміна простор конформ рецептора—каскадна актив кіназ—активні фактори транскрипції

Заг\спец активн

«цитокінова сітка»

«цитокіновий вибух»-один запускає синтез наступних цитокінів (некроз, апоптоз, запал)

------

Класиф:

--місце—тимус, кістк мозок, лімфовузли

--кл-прод

--кліт-мішені

--фіз-хім властив

--------

МНС (механізм)

Епітоп АГ+поліпептидні ланцюги МНС (всередині аг-репрез кл в порожнині ЕПР)—синтез МНС на шор ЕПР—в серед форм компл з епітопом—пух Гольджі—пов ЦПМ-- розп Т-хелп-2 за доп TCR—гумор ім відповідь. (кліт-Тх-1, гумо-Тх-2)

Ф-ції:

-імунне розпізнав АГ

-бласттрансф Т.В-лімф

-утвор АТ

-лімфоліз

-сила ім відповіді (сприяють пригніченню)

-реакції вторгн транплантату

-«трансп-проти хаз»

-----------------

HLA-A2- вроджені аномалії сердця

HLA-B8 - міастенія

HLA-B27 – анкілозуючий спонделіт

DRW3 – герпетичний дерматит

HLA-A3 – імун дефектність до вірусів

-----------------