asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток 2

до Інструкції про порядок складання річного

фінансового звіту в банках України
БАЛАНС
за станом на ___________200__ року

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рікАктиви1

Грошові кошти та залишки в НБУ


2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України

113

Кошти в інших банках

124

Цінні папери на продаж

135

Кредити та заборгованість клієнтів

146

Інвестиційні цінні папери

157

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

168

Основні засоби та нематеріальні активи

179

Нараховані доходи до отримання

1810

Інші активи

1911

Усього активів
Зобов'язання12

Кошти банків


13

Кошти клієнтів

2014

Інші депозити

2115

Боргові цінні папери, емітовані банком

2216

Нараховані витрати до сплати

2317

Інші зобов'язання

2418

Усього зобов'язань
^

Власний капітал19

Статутний капітал

2520

Капіталізовані дивіденди


21

Акції, що викуплені в акціонерів


22

Емісійні різниці


23

Резерви та інші фонди банку


24

Результати переоцінки необоротних активів


25

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років


26

Прибуток/збиток за звітний рік


27

Усього власного капіталу


28

Усього пасивів
Керівник _____________________________


(підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер ________________________


(підпис, прізвище, ініціали)

_____________________________________

(прізвище та ініціали виконавця, телефон)