asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
А
Антирабiчну вакцину та антирабiчний iмунглобулiн не вводять -- Дитинi, яку вкусила за гомiлку знайома собака (одиничний укус)
Акушер попереджає вас, що породiлля є носiєм поверхневого антигену гепатиту В (НВsAg). Якi будуть вашi першочерговi дiї вiдносно новонародженого? -- Якнайшвидше введення дитинi вакцини проти гепатиту В

Ангiна при скарлатинi може бути -- Всi вiдповiдi вiрнi

Алергiчнi ускладнення при скарлатинi частiше за все розвиваються -- На третьому-четвертому тижнi вiд початку захворювання

Антибактерiальнi препарати у хворих iнфекцiйним мононуклеозом не показанi при -- Типовому перебiгу хвороби

Ангiни викликаються найчастiше наступними збудниками -- Бетагемолiтичним стрептококом групи А

Антибiотики з метою лiкування кашлюка потрiбно використовувати -- В катаральному перiодi

Аденовiрусною iнфекцiєю частiше хворiють -- Дiти раннього вiку

Аденовiрус вiдрiзняється вiд iнших респiраторних захворювань -- Вираженим тропiзмом до лимфоїдної тканини

Аденовiрусний кон'юнктивiт вiд дифтерiї ока вiдрiзняють -- Щiльнiсть плiвчастого нальоту

Аденовiрусну iнфекцiю вiд iнфекцiйного мононуклеозу вiдрiзняють -- Гематологiчнi показники

Аденовiрусне захворювання вiд РС-iнфекцiї вiдрiзняють -- Кон'юнктивiт

Антибiотики при гострих кишкових iнфекцiях призначаються -- При гемоколiтах у дiтей раннього вiку

Антибактерiальна терапiя при дизентерiї -- Всi вiдповiдi вiрнi

Активацiя аденiлатциклази призводить до накопичення циклiчного аденозинмонофосфата (цАМФ) в епiтелiальних клiтинах слизової оболонки. Якi бактерiї виробляють токсин, що активує аденiлатциклазу -- Esherichia coli

Абсцес печiнки (рiдше мозку та легень) може розвинутись як ускладнення -- Амебного колiту

Антипсевдомонадним пенiцилiнам не властиво -- Висока активнiсть проти грампозитивних мiкроорганiзмiв, особливо S. aureus
Б

Бактерiальнi продукти та цитокiни стимулюють наступну фiзiологiчну вiдповiдь проти мiкробної iнвазiї при сепсисi -- Всi вiдповiдi вiрнi

Бета-гемолiтичний стрептокок групи А - пусковий фактор ревматичної атаки у тому випадку, якщо -- Є причиною захворювання верхнiх дихальних шляхiв -- Всi вiдповiдi вiрнi

Бактерiальнiй суперiнфекцiї при грипi сприяють -- Всi вiдповiдi вiрнi
В

Все перераховане є результатом активацiї комплементу, за винятком -- Зниження активностi фагоцитозу

Вкажiть клас iмуноглобулiнiв, який утворюється першим при iмуннiй вiдповiдi? -- Ig М

В день призначення щеплення проти кору, паротиту та кашлюку у дитини температура тiла 38,2 С, нежить, кашель. Як поступити? -- Вiдкласти щеплення до нормалiзацiї температури тiла та одужання

ВIЛ-iнфiкованi дiти не можуть бути щепленi: -- Живою полiомiєлiтною вакциною

Введення АДП анатоксину забезпечує розвиток -- Антитоксичного iмунiтету

Виберiть можливi ускладнення при вакцинацiї АКДП -- Всi вiдповiдi вiрнi

Вакцинасоцiйованi форми полiомiєлiту характеризуються -- Всi вiдповiдi вiрнi

В травматологiчний пункт звернувся пiдлiток 13 рокiв з рваною раною кистi. Проти правця дитина вакцинована вiдповiдно з вiком за календарем. Як слiд поступити? -- Не проводити негайну профiлактику правця

Вхiдними воротами при сепсисi можуть бути -- Всi вiдповiдi вiрнi

Вхiдними воротами при дифтерiї можуть бути -- Будь-яка слизова оболонка i пошкоджена шкiра

Вкажiть малоймовiрнi ускладнення менiнгококової iнфекцiї -- Печiнкова недостатнiсть

Висип при менiнгококцемiї може зникати -- Всi вiдповiдi вiрнi

Вкажiть найбiльш характерний початок при менiнгококовому менiнгiтi у дiтей --Раптовий, батьки вказують точно час захворювання

В результатi перенесеної скарлатини формується -- Стiйкий антитоксичний iмунiтет

Висип при скарлатинi вiдсутнiй на наступних частинах тiла -- Пiдборiддi

В кровi хворих скарлатиною не зустрiчається -- Анемiя

Видiлення вiрусу при вродженiй краснусi у дiтей триває -- Протягом 13 - 30 мiсяцiв

В перiферичнiй кровi при краснусi спостерiгається -- Збiльшення кiлькостi плазматичних клiтин

В патогенезi вродженої краснухи не має значення -- Визначення вiрусу в дихальних шляхах матерi

Вкажiть нетиповий шлях передачi для вiтряної вiспи -- Фекально-оральний

Вагiтна жiнка, що захворiла на вiтряну вiспу, може передати вiрус трансплацентарно плоду. Вкажiть можливi наслiдки iнфiкування плода вiрусом вiтряної вiспи в першому триместрi вагiтностi -- Аномалiї очей та мозку, рубцi на шкiрi

Вiрус Епштейн-Барра виявляє тропiзм до -- В-лiмфоцитiв

Все вказане характерно для iнфекцiйного мононуклеозу, окрiм -- Дитина може бути iнфiкована екзогенним штамом вiрусу бiльше 1 разу

Вирiшальним у постановцi дiагнозу епiдпаротиту є -- Всi вiдповiдi вiрнi

Визначення якого показника у сечi застосовують для пiдтвердження -- Амiлази

Вкажiть можливi варiанти ураження нервової системи при епiдемiчному паротитi -- Всi вiдповiдi вiрнi

В комплексному лiкуваннi хворих на кашлюк не використовують -- Нейроплегiчнi препарати

Вирiшальне значення для дiагностики паракашлюка має все, крiм -- Клiнiчних даних

В патогенезi кашлюка значення не має -- Бактерiємiя

В класифiкацiї кашлюка не передбачено видiлення перiоду -- Залишкових явищ

Вирiшальним у дiагностицi паракашлюка є -- Видiлення паракашлюкової палички зi слизу носоглотки

Встановiть етiологiю енцефалiту за результатами визначення антитiл в сироватцi кровi -- Ig М антитiла проти НSV -1 (+)

Важкiсть РС-iнфекцiї зумовлена -- Дихальною недостатнiстю

Вкажiть вiрус, який найчастiше є причиною ларинготрахеобронхiту (крупу): -- Вiрус парагрипу 1-го типу

В лiкуваннi хламiдiйної iнфекцiї у новонароджених не використовують -- Пенiциллiн

В лiкуваннi пситакоза (орнiтоза) не ефективнi -- Сульфанiламiди

Вiрус Коксаки В частiше iнших ентеровiрусiв викликає -- Всi вiдповiдi вiрнi

Виявлення лейкоцитiв у фекалiях дитини з дiареєю дозволяє клiнiцисту встановити попереднiй дiагноз -- Колiту

Враховуючи зростання резистентностi мiкрорганiзмiв до антибiотикiв, найбiльш ефективними стартовими антибiотиками при важких формах iнвазивних дiарей у дiтей на сучасному етапi є -- Цефалоспорини 3 поколiння

Враховуючи зростання антибiотикорезистентностi шигел на сучасному етапi, для стартової терапiї важких форм дизентерiї слiд використовувати -- Цефалоспорини 3-го поколiння, як резерв фторхiнолони

Вибiр стартової антибактерiальної терапiї при дизентерiї здiйснюється залежно вiд -- Всi вiдповiдi вiрнi

Вирiшальне значення в формуваннi хронiчної дизентерiї має -- Порушення iмунологiчної реактивностi

В патогенезi черевного тифу не має значення -- Безпосереднє ураження клiтин епiтелiю кишкiвника

Внаслiдок генералiзацiї сальмонельозної iнфекцiї у новонароджених найчастiше розвивається -- Гнiйний менiнгiт

В основi класифiкацiї сальмонел лежить -- Антигенна структура за О-антигеном

Враховуючи зростання антибiотикорезистентностi сальмонел на сучасному етапi, у дiтей до року лiкування важких форм сальмонельозу слiд розпочинати з -- Цефалоспоринiв 3-го поколiння

Водяниста дiарея без лихоманки, що персистує бiльше 2-х тижнiв у дитини першого року життя, найбiльш характерна для -- Ентеропатогенної кишкової палички (EPEC)

Вирiшальним у встановленнi дiагнозу кишкового кампiлобактерiозу є -- Видiлення збудника з фекалiй

Виявлення у калi токсину Clostridium difficile може бути використано для дiагностики дiареї, що cпостерiгається при -- Прийомi антибiотикiв

Вхiдними воротами для збудника ботулiзму є -- Всi вiдповiдi вiрнi

Вкажiть характер висипу, що не типовий для iєрсинiозу -- Везикульозний

Вiдмiнною особливiстю псевдотуберкульозних бактерiй є -- Здатнiсть росту при низьких температурах (1-4 град.С)

Ведучим фактором саногенезу при псевдотуберкульозi є -- Клiтинний фактор iмунiтету

Вiрус гепатиту А вiдноситься до -- Ентеровiрусiв (пiкорнавiрусiв)

Вiрусу гепатиту А не властиво -- Має зворотню транскриптазу

Вiрус гепатиту В вiдноситься до -- Гепаднавiрусiв

Вiрус гепатиту В залишається стабiльним у висушенiй краплi кровi при кiмнатнiй температурi -- 7 днiв

В гострiй жовтяничнiй стадiї ВГВ в кровi не виявляється -- Нbс Аg

В периферичнiй кровi в гострому перiодi ВГВ не виявляється -- Нейтрофiльоз

Вiрус гепатиту С вiдноситься до групи -- Флавiвiрусiв

Вiрусу гепатиту С не властиво -- Швидко елiмiнується з iнфiкованого органiзму

В спиномозковiй рiдинi в нормi вiдсутнi -- Нейтрофiли

Ведучi клiнiчнi синдроми при гострих нейроiнфекцiях -- Всi вiдповiдi вiрнi

Витiкання лiквору рiдкими каплями при гнiйному менiнгiтi маловiрогiдно при: -- Перивентрикулiтi

Вiдмiчають наступнi форми клiщового енцефалiту -- Всi вiдповiдi вiрнi

Все перелiчене характерне для простих фебрильних судом, окрiм -- Супроводжуються невеликим плеоцитозом

Вiрус полiомiєлiту не виявляється в -- Сечi

В патогенезi сказу iстотного значення не має -- Вiрусемiя

В клiнiчному перебiгу сказу розрiзняють наступнi стадiї захворювання -- Всi вiдповiдi вiрнi

Вертикальна трансмiсiя Тoxsoplasma dondii вiд гостро iнфiкованої матерi до її плоду найчастiша при iнфiкуваннi -- В третьому триместрi

Вкажiть правильно морфологiчну характеристику Bartonella henselae -- Грам-негативна бацила

Вкажiть найчастiшу локалiзацiю аденопатiї при хворобi котячої подряпини -- Шийнi лiмфовузли

Все правильно характеризує хворобу котячої подряпини, окрiм -- Характерний петехiальний висип у бiльшостi дiтей

Вкажiть найбiльш типовий перебiг хвороби котячої подряпини -- Лiмфаденiт має доброякiсний перебiг i закiнчується виздоровленям самостiйно через декiлька тижнiв чи мiсяцiв

Вкажiть, яка з атипових форм хвороби котячої подряпини зустрiчається частiше -- Залозисто-очна форма

Вiрус iмунодефiциту людини вiдноситься до -- Ретровiрусiв

ВIЛ зберiгається в зовнiшньому середовищi протягом -- 3 днiв

Вiрус iмунодефiциту людини в заражаючий дозi не мiститься в -- Сечi

Вкажiть основнi причини загибелi СД4-клiтин та зниження їх рiвня при ВIЛ-iнфекцiї: -- Всi вiдповiдi вiрнi

Вкажiть клiтини, якi не несуть на поверхнi молекулу СД4 i не можуть бути iнфiкованi ВIЛ -- Епiтелiальнi клiтини ротової порожнини

ВIЛ-серопозитивна вагiтна жiнка без клiнiчних проявiв СНIДу звернулась за порадою - чи може противiрусна терапiя знизити можливiсть фетальної ВIЛ-iнфекцiї. Яке з положень правильне в данiй ситуацiї -- Лiкування знижує можливiсть фетальної iнфекцiї бiльше нiж на 50%

Вкажiть неiнфекцiйну легеневу патологiю у дiтей зi СНIДом -- Лiмфоїдна iнтерстицiальна пневмонiя

Вкажiть найменш iмовiрну причину iзольованого вогнищевого ураження ЦНС у хворих з розгорнутою клiнiчною картиною СНIДу -- Aspergillus fumigatus

Вкажiть основнi причини гематологiчних порушень при ВIЛ-iнфекцiї у дiтей -- Всi вiдповiдi правильнi

Вкажiть найбiльш часту причину холангiопатiй у хворих на СНIД -- Цитомегаловiрус, криптоспоридiї

Вкажiть, яка з бiологiчних рiдин представляє найбiльший ризик трансмiсiї вiрусу iмунодефiциту людини у новонародженого -- Грудне молоко

В чому проявляється токсичнiсть нуклеозидних iнгiбiторiв зворотньої транскриптази -- Всi вiдповiдi вiрнi

В якому положеннi слiд транспортувати дитину з набряком головного мозку -- Лежачи з пiднятим на 10-15 градусiв головним кiнцем

В патогенезi крупу суттєвого значення не мають -- Iнтоксикацiя токсинами бактерiй

В гостру фазу опiсторхозу не зустрiчаються наступнi ознаки -- Еозинофiлiя до 8-10%

В сiчнi мiсяцi в дитини з'явились летючi iнфiльтрати в легенях, еозинофiлiя, лейкоцитоз.

Який дiагноз неправомiрний -- Ехiнококоз

Вкажiть вiрне з положень про фактори ризику iнфiкування борелiозом -- Ризик iнфiкування значно зростає при експозицiї клiща бiльше 36-48 годин

Вкажiть стадiї перебiгу клiщового борелiозу -- Всi вiдповiдi вiрнi

Вкажiть, що правильно характеризує мiгруючу еритему при хворобi Лайме -- У бiльшостi дiтей при хворобi Лайме висип вiдсутнiй

В патогенезi грипу визначну роль вiдiграє -- Всi вiдповiдi вiрнi

В дiагностицi грипу враховується -- Всi вiдповiдi вiрнi

Важкi форми грипу супроводжуються -- Всi вiдповiдi вiрнi

Вiрус грипу А вiд других типiв вiдрiзняється -- Мiнливiстю поверхневих антигенiв - гемаглютинiну i нейрамiнiдази

В основi ураження рiзних органiв при грипi лежать -- Мiкроциркуляторнi розлади

Вхiдними воротами при сепсисi новонародженого найчастiше за все є -- Пупкова ранка

В нормi у сечi хлопчикiв вiдсутнi -- Гiалiновi цилiндри 4-5 в полi зору
Г

Гострому септичному ендокардиту не властиво -- Є головною причиною порокiв серця

Головний критерiй вiдмiни антибактерiаної терапiї при менiнгококовому менiнгiтi -- Санацiя лiквору

Група А бета-гемолiтичних стрептококiв характеризується -- Наявнiстю загального групоспецифiчного токсину

Геном цитомегаловiрусу представлений -- ДНК

Гостра вроджена цитомегаловiрусна iнфекцiя характеризується -- Всi вiдповiдi вiрнi

Гострий геморагiчний кон'юнктивiт при аденовiруснiїй iнфекцiї не супроводжується -- Поверхневими iнфiльтратами рогiвки

Гострому мiоперикардиту, зв'язаному з вiрусами Коксаки, не характерно -- Доброякiсний (легкий) перебiг хвороби

Головною ланкою патогенетичної терапiї хворих на гострi кишковi iнфекцiї є: -- Адекватна регiдратацiйна терапiя глюкозо-сольовими розчинами

Генералiзовану системну iнфекцiю у дiтей викликають: -- Salmonella typhi

Гостра фебрильна кров'яниста дiарея з розвитком гемолiтичної анемiї, тромбоцитопенiї та ниркової недостатностi найбiльш характерна для -- Ентерогеморагiчної кишкової палички (EHEC)

Гостра дiарея з лихоманкою 38 С, кров'янистим калом зi слизом, болючою дефекацiєю, лейкоцитами у копрограмi найбiльш характерна для -- Ентероiнвазивної кишкової палички (EIEC)

Генералiзованi септичнi форми кампiлобактерiозу здебiльшого викликаються -- Campylobacter fetus

Гемодинамiчнi розлади в початковому перiодi ботулiзму мають прояви у виглядi -- Всi вiдповiдi вiрнi

Головний резервуар та джерело псевдотуберкульозу -- Мишевиднi гризуни

Головний фактор передачi псевдотуберкульозу -- Сирi овочi, вода

Головна бiологiчна ознака цитолiзу гепатоцитiв є -- Пiдвищення активностi АлАТ та АсАТ

Гепатити можуть викликати усi перерахованi вiруси, окрiм -- Вiрусу грипу

Головним механiзмом патогенезу вiрусного гепатиту є -- Цитолiз гепатоцитiв залежить вiд iмунної вiдповiдi

Гiпертрансфераземiя при ВГА найчастiше -- Значна

Головний принцип лiкування хворих на хронiчнi гепатити з мiнiмальною активнiстю -- Вiдмова вiд медикаментозної терапiї, дотримання дiєти та режиму

Головним перенощиком чуми є -- Блохи

Головною ланкою iмунiтету, що забезпечує одужання вiд бруцельозу є -- Формування Т-клiтинного iмунiтету, що сприяє активацiї макрофагiв i руйнуванню бактерiй

Головним природним джерелом туляремiї є -- Гризуни

Головними клiнiчними симптомами туляремiї є -- Всi вiдповiдi вiрнi

Головнi критерiї важкостi при лептоспiрозi -- Всi вiдповiдi вiрнi

Головний структурний бiлок нуклеокапсиду ВIЛ-1 -- р 24

Гематологiчнi порушення характернi при ВIЛ-iнфекцiї у дiтей -- Всi вiдповiдi вiрнi

Геморагiчний синдром при тяжких формах грипу проявляється -- Всi вiдповiдi вiрнi

Гарячковий перiод при неускладненому грипi в середньому триває -- 3-5 днiв

Гiпертрансфераземiя при ВГВ звичайно -- Помiрна


следующая страница >>