asyan.org
добавить свой файл
1
n=Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення обласної ради Назва регуляторного акту: „Про встановлення ставок збору за використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних І освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт ”~sz=100978;pg=1;te=Назва регуляторного акту: „Про встановлення ставок збору за використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних І освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт ”~cat=~t=~!~Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення обласної ради

Назва регуляторного акту: „Про встановлення ставок збору за використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт ”1.      Проблема, яку передбачається вирішити

а) Опис проблеми та її проявів

У відповідності з ст. 77 Лісового кодексу України спеціальне використання лісових ресурсів є платним. Чинним законодавством величина плати не встановлена, а лише визначено орган, якому делегуються ці повноваження.

Даним розпорядженням пропонується затвердити ставки збору за використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт.

Відповідно до статті 18 Лісового кодексу України довгострокове тимчасове користування лісами державної та комунальної власності здійснюється без вилучення земельних ділянок у постійних користувачів лісами на підставі рішення відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийнятого в межах їх повноважень за погодженням з постійними користувачами лісами та територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства.

^ Довгострокове тимчасове користування - засноване на договорі строкове платне використання лісових ділянок, які виділяються для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт.Договір укладається між постійним лісокористувачем (власником лісів) та зацікавленою особою, та підлягає реєстрації в територіальному органі центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства.

Плата за спеціальне використання лісових ресурсів і корисних властивостей лісів здійснюється згідно ставок збору, які повинні бути затвердженні рішенням обласної ради згідно пункту 331.11 статті 331 Податкового кодексу України

б) Причини та умови виникнення проблеми

У зв’язку з прийняттям 8 лютого 2006 року Закону України „Про внесення змін до Лісового кодексу України” передбачено довгострокове тимчасове користування лісами – терміном від одного до п’ятдесяти років, засноване на договорі, платне використання лісових ділянок, які виділяються для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та

проведення науково-дослідних робіт. Тому виникла потреба в затвердженні нормативної плати за ці види спеціального використання лісових ресурсів.

в) Обґрунтування неможливості її розв’язання за допомогою ринкових механізмів

Ринок не вирішує цієї проблеми, оскільки вона вирішуються тільки шляхом державного регулювання.

г) Обґрунтування неможливості її розв’язання за допомогою чинних регуляторних актів

Діючі нормативні акти передбачають необхідність розроблення та затвердження обласною державною адміністрацією розміру плати за довгострокове тимчасове користування лісами в розрізі постійних лісокористувачів в залежності від якості та доступності послуг, що надаються.

д) Суб’єкти, на яких проблема справляє негативний вплив

Дана проблема негативного впливу не має. Суб’єктами правовідносин виступають постійні лісокористувачі (власники) лісів та зацікавлені у виділенні лісових ділянок юридичні і фізичні особи. Умови використання корисних властивостей при довгостроковому тимчасовому користуванні лісами, порядок внесення плати та інше зазначаються в договорі, який добровільно підписується двома сторонами.

^ 2.    Цілі державного регулюванн

Ціллю впровадження підготовленого проекту рішення є затвердження обласною радою розміру плати за довгострокове тимчасове користування лісами з метою використання корисних властивостей лісів державної і комунальної власності, як цього вимагає Лісовий кодекс України

Впровадження підготовленого проекту рішення буде сприяти посиленню державного контролю в галузі охорони, збереження, раціонального, невиснажливого використання лісових ресурсів і забезпечення відтворення відновлювальних властивостей лісу та наповнення місцевих бюджетів.
3. Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання

3.1. Здійснення довгострокового тимчасового користування лісами без плати. Але це, в першу чергу, суперечить статтям 18 та 77 Лісового кодексу України, згідно з якими спеціальне використання лісових ресурсів, крім розміщення пасік, є платним. По друге – контроль над спеціальним використанням лісових ресурсів буде відсутній і, по третє, місцеві бюджети недоотримають кошти.

3.2. Затвердити нормативні збори за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення – даний спосіб дозволить встановити прозоре формування ціни. В нормативному зборі враховуються всі показники, які можуть впливати на формування ціни. Затвердження нормативного збору за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення передбачені пунктом 331.11 статті 331 Податкового кодексу України. Це дасть можливість відповідним державним органам вести контроль за спеціальним використанням лісових ресурсів та легалізувати його, а у місцеві бюджети поступлять кошти, частина яких буде використана для фінансування регіональної програми «Ліси Луганщини -2015».
^ 4.   Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, відповідні заходи.

а) Опис механізму досягнення цілей державного регулювання

Територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства подає на розгляд та затвердження в обласну раду проект розпорядження про встановлення нормативного збору за довгострокове тимчасове користування лісами, погоджений з обласною державною адміністрацією. Розрахунок нормативного збору по кожній лісовій ділянці проводиться за Методикою розрахунку щорічної плати за довгострокове тимчасове користування лісами, які перебувають у постійному користуванні лісогосподарських підприємств (додається).

б) Основні заходи, які будуть вжиті

Прийняття даного розпорядження забезпечить виконання статті 18 Лісового кодексу України та пункту 331.11 статті 331 Податкового кодексу України, а саме - встановить ставки збору за довгострокове тимчасове користування лісами в залежності від якості та доступності послуг, що надаються.5.  Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

а) Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта з визначенням та порівнянням позитивних і негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог акта

Зовнішні фактори, які мали б позитивний чи негативний вплив на дію акта відсутні.

б) Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта органами влади, фізичними та юридичними особами

Положення даного регуляторного акта розроблені у відповідності до вимог Лісового кодексу України, інших нормативних документів, де чітко визначені повноваження органів державної влади.

Виконання вимог акта фізичними та юридичними особами буде контролюватись територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства, податковими і природоохоронними органами та органами місцевого самоврядування.

в) Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта

Механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі дії акта буде визначений в договорі між суб’єктами правовідносин (відшкодування збитків постійному лісокористувачу зацікавленими юридичною або фізичною особою) відповідно до чинного законодавства.

г) Зазначається періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта

Використання корисних властивостей лісів контролюється відповідно з вимогами чинного законодавства України силами лісової охорони області, природоохоронних і правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування. Контроль за обчисленням та своєчасним і повним внесенням до місцевих бюджетів нормативних зборів за довгострокове тимчасове користування лісами покладається на державну податкову адміністрацію в області.

Проект договору на право довгострокового тимчасового користування лісами підлягає реєстрації в територіальному органі центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства.
^ 6.  Визначення очікуваних результатів прийняття акта:

а) Групи, на які документ має вплив

Документ безпосередньо має вплив на лісогосподарські підприємства, які є постійними лісокористувачами з однієї сторони, а з другої сторони на підприємства, установи, організації, громадян України (тимчасові лісокористувачі), які зацікавлені у виділенні лісових ділянок в довгострокове тимчасове користування.

б) опис впливу

Вплив регуляторного акту на тимчасових лісокористувачів виражений в дотриманні ними Лісового та Земельного кодексів України, договору на право довгострокового тимчасового користування лісами.

Вплив регуляторного акту на постійних лісокористувачів виражений у дотриманні ними Лісового та Земельного кодексів України, договору на право довгострокового тимчасового користування лісами, здійснення функцій охорони та контролю над спеціальним використанням лісових ресурсів.

в) оцінка вигод і витрат у грошовій формі

Впровадження проекту рішення дасть можливість збільшити надходження до місцевих бюджетів області в середньому на 180 тис. грн. щорічно за рахунок сплати нормативних зборів за виділення лісових ділянок в довгострокове тимчасове користування для рекреаційних, оздоровчих, спортивних, туристичних та освітньо-виховних цілей:

Сфера впливу

(інтереси громадян, суб’єктів господарювання та держави)


Вигоди


Витрати

^ Органи державної влади та місцевого самоврядування (При наявності замовлень на використання корисних властивостей лісів амовлень наджетів нормативних зборів за довгострокове тимчасове користування лісами на державну податковупланується надати в довгострокове тимчасове користування близько 100 гектарів лісових ділянок. Оскільки ліси будуть використовуватися переважно для рекреаційних цілей, буде створено близько 100 нових робочих місць, що дасть змогу за рахунок податків і спеціальних зборів отримувати додаткові кошти.

100 чол Х 985 грн. (мінімальна зарплата) Х 12 місяців Х 0.15 (податок з доходів фізичних осіб) = 177 тис. грн.

Збір за використання лісів площею 100 га Х 1800 грн. (середній нормативний збір за довгострокове тимчасове використання 1 гектару лісу) = 180 тис. грн.)

Органи державної влади та місцевого самоврядування щорічно отримають від впровадження даного регуляторного акта додатково:

^ 177 тис. грн. - до дер-жавного бюджету,

180 тис. грн. – до місцевих бюджетів

Витрат на прийняття даного регуляторного акту немає

^ Суб’єкти господарювання

Отримають законне право займатися підприємницькою та рекреаційною діяль-ністю на лісових ділянках

Плата до місцевих бюджетів за користування лісовими ділянками -180 тис. грн.

Населення
100 чоловік при мінімальній зарплаті 985 грн. отримають протягом року 100 Х 985 = 98.5 тис. грн. Х 12 =

1182 тис. грн. – 177 тис. грн. =

= 1005 тис. грн.

Збільшиться зайнятість населення приблизно на 100 чоловік, зарплата яких станови-тиме 1005 тис. грн.

Покращиться охорона лісу, культурна та естетична привабли-вість на виділених лісових ділянках.

Населення отримає змогу якісно провести дозвілля, відпочинок.

Негативний вплив відсутній.


^ 7. Обґрунтування строку дії акт

Термін дії рішення починається з моменту його прийняття і є необмеженим. Його дія може бути припинена в разі внесення змін до діючих нормативних документів та у випадку прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України з цього питання.8. Визначення показників результативності акта

а) розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта

Оплата за довгострокове тимчасове користування лісами здійснюється до місцевих бюджетів в розмірі 100%.

б) кількість суб’єктів господарювання або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

Суб’єктами правовідносин довгострокового тимчасового користування лісами є:

- постійні лісокористувачі;

- підприємства, установи, організації, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи (тимчасові лісокористувачі).

в) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта

Плата за довгострокове тимчасове користування лісами проводиться суб’єктами господарювання, відповідно до укладеного договору, щорічно в розмірі 100 % до місцевих бюджетів.

г) рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу оприлюднені у мережі Інтернет на веб-сторінці Луганської обласної державної адміністрації в розділі «» та веб-сторінці Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства.9.   Визначення заходів з відстеження результативності акта.

Територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства, податкові і природоохоронні органи та органи місцевого самоврядування здійснюють постійний контроль за виконанням рішення обласної ради і розглядають в установленому порядку виявлені порушення чинного законодавства.

Для відстеження результативності дії рішення будуть використовуватись статистичні дані та зауваження і пропозиції від лісокористувачів. Зведена інформація щодо відстеження дії рішення обласної ради буде подаватись Луганським обласним управлінням лісового та мисливського господарства в обласну раду щорічно до 1 лютого за попередній рік.

Базове відстеження значень буде проведено через 1 рік з дня набрання чинності даного акту.

Повторне відстеження значень результативності буде проведено через 2 роки з дня набрання чинності даного акту.
Начальник Управління О.І.Латинін