asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5

^ Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Збільшення поточних активів відбулося через збільшення готової продукції на 3113 тис. грн. Обертає на себе увага значний ріст дебіторської заборгованості (на 15762 тис. грн.), питома вага який під кінець року в структурі сукупних активів збільшився на 15,5%.

Аналіз вільних ринкових ніш по збуту меблів показав, що На меблевому ринку м. Києва близько 50 підприємств, які конкурують між собою у виробництві та продажу меблів. Але віддають перевагу меблям не кожного виробника. Дослідження показало, що більше 73% киян бажають придбати меблі вітчизняного виробника та тільки 8,1% - імпортного. У Київській області покупці віддають перевагу продукції ПО “Київський меблевий комбінат”, «Эллайс» і «Р.К.С.».

У проектній главі були запропоновані заходи щодо проведення агресивної реклами, по наступних напрямках:

- застосування елементів e-mail-маркетингу в системі товаропросування продукції ТОВ “Вожак”;

- розробка безкоштовних зразків рекламного характеру;

- проведення рекламної компанії в спеціалізованих виданнях.

Загальний економічний ефект від впровадження всіх заходів щодо вдосконалювання маркетингової діяльності ТОВ «Вожак» складе:

 • на кожну гривню - 2,35 грн.;

 • в абсолютному вираженні - 271712 грн. або 271,7 тис. грн.


Список використаної літератури


 1. Академія ринку: Маркетинг /Пер. с фр. М.: Економіка, 2004.

 2. Багиев Л. Ю. Маркетинг: Підручник для Вузов. - Спб.: «Видавництво Спбгуэиф, 2004. - 936 с.

 3. Болт Г. Дж. Практичний посібник з керування збутом. - М.: «Економіка», 2003. - 270 с.

 4. Бухгалтерський баланс ТОВ «Вожак» за 2005-2007 року.

 5. Виноградова С. Н. Організація та технології торгівлі. - Мн.: «Вища школа», 2004. - 224 с.

 6. Власова В.М. Основи підприємницької діяльності. - М.: Фінанси та статистика, 2005.-297 с.

 7. Гермогенова Л. Ю. Ефективна реклама в Росії. Практика та рекомендації. - М., 2005. - 252 с.

 8. Герчикова И.Н. Менеджмент: Підручник.-3-і изд., перераб. і доп.- М.: ЮНИТИ, 2005.-501 с.

 9. Горемыкин В.А., Прочан А.Ю. Планування підприємницької діяльності підприємства. - М.: Инфра-М, 2005.-324 с.

 10. Діксон П. Керування маркетингом. - М.: «Біном», 2006. - 556 с.

 11. Дихтль Е., Хершин Х. Практичний маркетинг. - М.: Вища школа, 1995.-423 с.

 12. Евдокимов Ф.И., Гавва В.М. Абетка маркетингу. - ИКФ «Сталкер», 2005.-385 с.

 13. Егоршин А.П. Керування персоналом: Підручник для вузів. - 4-і изд., испр. - Н.Новгород: НІМБ, 2004.-720 с.

 14. Кабушкин Н.И. Основи менеджменту: Учеб. допомога - 6-і изд., стереотип. - Мн.: Нове знання. 2004.-336 с.

 15. Карданская Н.Л. Ухвалення управлінського рішення: Підручник для вузів. - М: ЮНИТИ, 2004. -407с.

 16. Ковальов А.И., Войленко В.В. Маркетинговий аналіз.- М.: Центр економіки та маркетингу.- Изд. 2-і, перераб. і доп., 2005.-256 с.

 17. Козленко Н.Л. Ухвалення управлінського рішення на підприємстві в ринковому середовищі. - М: Агропром издат, 1999. - 317с.

 18. Ф. Котлер, Г. Амстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг. Основи маркетингу: Пер. с англ.- 2-і европ. Изд. - М.; Спб.; Видавничий будинок «Вільямс», 2005.-944 с.

 19. Кретов И.И. Маркетинг на підприємстві. - М: Фінансистів-форм, 2004. - 536с.

 20. Курс лекцій по дисциплінах: «Менеджмент», «Маркетинг», «ІСУ», «Аналіз господарської діяльності».

 21. Маркетинг: Підручник / А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников і ін.; Під ред. А.Н. Романова.- М.: Банки та біржі, ЮНИТИ, 2004.-560 с.

 22. Менеджмент організації. Навчальна допомога. Румянцева, Саломатин Н.А., Акбердин Р.З. і ін. - М.: ИНФРА М. 2005. - 432с.

 23. Менеджмент: Підручник для вузів / М.М.Максимцов, А.В.Игнатьева, М.А.Комарів; Під ред. М.М.Максимцова, А.В.Игнатьевой. - М.: Банки та біржі, ЮНИТИ, 2005.-343 с.

 24. Мильнер Б.З. Теорія організації: Підручник.- 3-і изд., перераб. і доп.- М.: ИНФРА-М, 2004.-558 с.

 25. Основи підприємницької справи / Під ред. Ю.М. Осипова. - М: Бек,1996.-451с.

 26. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К., Шахурин В. Г. Рекламна діяльність: Підручник для Вузов. - М.: ІОЦ «Маркетинг», 2004. - 244 с.

 27. Пугачов В. П. Керівництво персоналом організації: Підручник. - М: Аспект Пресс, 2004.-279з.

 28. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: 2-і изд., перераб. І доповню, - Мн: ИП «Экоперспектива»,2004. - 498с.

 29. Смирнов Э.А. Розробка управлінських рішень: Підручник для вузів. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 271с.

 30. Керування організацією: Підручник / під ред. А.Г. Поршнєва, З.П. Румянцевій, Н.А. Соломатина.- 2-еизд., перераб. і доп.- М.: ИНФРА-М, 2005.-669 с.


1 Айзенберг М. Менеджмент реклами - М.: ТОО ”ІнтелТех”, 1993 – 255 с

2 Волков Игорь Михайлович. Основы экономики и организации рекламной деятельности; Учеб.-метод. пособие. - М.: Изд-во МГУ, 1991 - 80с

3 Закон України «Про рекламу» - Постанова Кабінету Міністрів // Урядовий кур’єр. - №4 3 липня 1996 року

4 Мякота В. Реклама и рекламная деятельность : научно-популярная литература / В. Мякота. - Х. : Фактор, 2003. - 251 с

5 Уэлс У. Реклама: принципы и практика / У. Уэлс, Д. Бернет, С. Мориарти. - 2-е изд., испр. - СПб. : Питер, 1999. - 736 с

6 Ценев В. Психология рекламы (реклама, НЛП и 25-й кадр) — М.: Бератор, 2003. — 197 с

7 Хомский Н. Прибыль на людях : Неолиберализм и мировой порядок.- М.: Праксис, 2002.- 246 с

8 Реклама : внушение и манипуляция. Медиа-ориентированный подход. / [Ред.-сост. Д. Я. Райгородский].- Самара: Бахрах-М, 2007.- 751 с

9 Данилевский К. Рекламные пленники. Как добиться, чтобы рекламу смотрели? // ”Бизнес”. – 2005г. - №33 (656). – С.54

10 Джефкінс, Френк. Реклама : Практ. посіб. / Джефкінс, Френк ; Допов. і ред. Д.Ядіна. - 4-е вид. - К. : Знання, 2001. - 455 с

11 Муровайко М. Свежачок. Покупателя все чаще заманивают нестандартной рекламой // ”Бизнес”. – 2005г. - №43 (666). – С.61<< предыдущая страница