asyan.org
добавить свой файл
1
Тематичний план «Українська мова»Назва розділу

Кількість годин

Всього

Лекції

практичні

1

І СЕМЕСТР.

І. Вступ. Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення. Два рівні володіння українською літературною мовою: мовлення правильне (норми літературної мови) і комунікативно доцільне (змістовність, логічність, точність, виразність, доречність).

ІІ. Практична стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики. Загальна характеристика звукового складу мови. Норми вимови. Склад і наголос. Правила переносу слів

4

2

2

2

Диктант

Правопис. Складні випадки правопису м'якого знака, апострофа.

4
2

2

3.

Складні випадки правопису великої букви.

4
4

4.

Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними.

4
4

5.

Ділові папери. Загальні вимоги до складання документів. Документація щодо особового складу. Автобіографія. Заява

2
2

6.

Складні випадки правопису слів з подвоєння і подовження приголосних

4
4

7.

Складні випадки правопису слів з спрощенням в групах приголосних..

4
4

8.

Складні випадки правопису слів: з чергуванням голосних приголосних звуків

слів іншомовного походження..

Контрольна робота

6
2

2

2

ІІІ

ІІ СЕМЕСТР

Стилістичні засоби лексикології та фразеології


9.

Слово і його лексичне значення . Лексико-стилістичні синоніми. Антоніми. Пароніми. Основні групи фразеологізмів.

2
2

10.

Ділові папери. Обліково - фінансові документи. Розписка. Доручення.

2
2

ІV.

Словотворчі засоби стилістики


11.

Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів.

Правопис. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах.

4
2
2

12.

Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах.

4
4

V.

Сприймання чужого мовлення. Відтворення готового тексту


13.

Сприймання чужого мовлення. Відтворення готового тексту. Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймається на слух.

4
4

14.

Конспект прочитаного. тематичні виписки, план, тези.

4
4

15.

Контрольна робота (диктант, тестові завдання

2
2

VІ.

Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики


17.

Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. поняття роду, числа. власні і загальні назви. ступені порівняння

4
4

18.

Правопис. Написання складних слів

4
4

19.

Правопис частки НЕ і НІ з різними частинами мови

6
6

20.

Правопис прислівників.

4
4

21.

Складні випадки правопису різних частин мови

4
4

22.

Складні випадки правопису різних частин мови. Робота над темами, визначеними викладачем

4
4

VІІ.

Стилістика простих речень


23.

Види простих речень і їх відтінки значень. Пунктограми у простому реченні

4
4

24.

Ділові папери.. Інформаційні документи. Протокол

2
2

VІІІ.

Стилістика складних речень


25.

Пунктограми у складному реченні

4
4

26.

Пунктограми у складному реченні. Робота над темами, визначеними викладачем

4
4

27.

Пунктограми при відокремлених другорядних членах речення

2
2

28.

Пунктограми при відокремлених другорядних членах речення

2
2

29.

Ділові папери.. Інформаційні документи. Звіт

Контрольна робота

2

1
2

1

ІХ.

ІІІ СЕМЕСТР

Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення


30.

Пряма і непряма мова, її призначення і граматично-смислові особливості. Пунктограми при прямій мові та діалозі

4
4

31.

Розвиток зв’язного мовлення

2
2

Х.

Функціональна стилістика і культура мовлення


32.

Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Стилі мовлення.

2
2

33

Контрольна робота

2
2

ХІ.

Студентський проект удосконалення власного мовлення


34.

Студентський проект удосконалення власного мовлення (проведення діагностичної роботи і визначення індивідуальних проектів змісту, форм і методів удосконалення мовної і мовленнєвої компетенції студентів).

6
6

ХІІ.

^ ІV СЕМЕСТР

Риторика


35.

Виступ з ораторською промовою. Основні способи виступу

6

2

4

36.

Сприймання чужого мовлення. Створення власних висловлювань. Діалогічне мовлення

6
6

37.

Монологічне мовлення. Робота над темами, визначеними викладачем

6
6

38.

Контрольна робота (тестові завдання). Робота над темами, визначеними викладачем

2
2

39.

Підсумкове заняття

1
1


Викладач :Павленко Н.О.