asyan.org
добавить свой файл
1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у ІІІ Міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри», яка відбудеться 7-8 листопада 2013 року.
Заплановано роботу таких секцій:

1. Українська мова і традиція генеалогічного й типологічного розподілу слов’янських мов.

2. Етнологічні підвалини генеалогічного розподілу слов’янських мов.

3. Фонетична система української мови як свідчення її самобутності.

4. Лексика сучасних слов’янських мов як відображення історії, культури, психології слов’янських народів.

5. Контрастивне зіставлення у слов’янському словотворі.

6. Морфологічні та синтаксичні особливості слов’янських мов у порівняльному аспекті.

7. Методологія і методика зіставного аналізу слов’янських мов.

8. Проблеми методики навчання слов’янських мов.
Робочі мови – слов’янські.

Видання матеріалів планується до початку конференції.

Для участі в конференції необхідно до ^ 10 вересня 2013 року подати заявку, де зазначити: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи (навчання), науковий ступінь, учене звання, назву доповіді, назву секції, варіант участі (очна / заочна), домашню адресу, телефони.

Матеріали доповіді слід надіслати до ^ 01 жовтня 2013 року на електронну адресу: kafedra_movydpu@ukr.net.

Телефони для довідок: 0564-71-42-47 – кафедра української мови; 067-4518513 – Борита Валентина Михайлівна (лаборант кафедри української мови); 097-4601618 – Колоїз Жанна Василівна (доктор філол. наук., проф., завідувач кафедри української мови, голова оргкомітету); 067-6861213 – Малюга Наталія Миколаївна (канд. філол. наук, доц., відповідальний секретар).

Вартість публікації становить 20 грн. за сторінку друкованого тексту. Статті докторів наук без співавторства друкуватимуться безкоштовно. Так само безкоштовно будуть опубліковані статті іноземних учасників з науковими ступенями.

Організаційний внесок у сумі 50 грн. учасники сплачують не залежно від очної чи заочної форми участі.

Кошти за статтю слід переказувати на адресу: ^ Лимаренко Валентині Володимирівні пр. Гагаріна, 51, кв. 8, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50086
Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику «Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету» (затвердженому як фаховий для філологічних наук: мовознавство (Постанова президії ВАК України від 1 липня 2010 року № 1-05 / 5 (Бюлетень ВАК України. – № 7. – 2010. – С. 13).

Електронний варіант статті повинен задовольняти такі вимоги:

1. Формат А4, поля – 2,5 см з усіх боків.

2. Текст: шрифт Times New Roman, кегль – 14, інтервал 1, абзац – 1,25 см.

3. УДК

4. Анотації (українською, російською, англійською мовами) передбачають прізвище, ініціали, текст, ключові слова (5–6 рядків 12 кеглем). Подавати перед текстом статті.

5. Ілюстративний матеріал виділяти курсивом.

6. Для покликань на джерело цитування використовувати квадратні дужки [2, с. 5].

7. Список літератури в алфавітному порядку оформлювати згідно з державним стандартом. Наприклад:

1. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / Вильгельм фон Гумбольдт ; [пер. с нем. Г. В. Рамишвили]. – М. : Прогресс, 1984. – 397 с.

2. Жовтобрюх М. А. Курс сучасної української літературної мови : [підручник]. Ч.1 / М. Жовтобрюх, Б. Кулик. – К. : Вища школа, 1972. – 406 с.

3. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови : Синтаксис : [монографія] / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – 662 с.

4. Мазурик Д. В. Сучасні тенденції в оновленні лексики української літературної мови / Д. В. Мазурик // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2000. – Вип. 29. – С.177−183.
Рукописи не рецензуватимуться і не повертатимуться. Редакційна рада залишає за собою право редагувати текст. Статті, які не відповідають висунутим вимогам, відхилятимуться.
Зразок оформлення початку статті:
УДК 811.161.2’373:159.942 Т. І. Вавринюк
^ ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНА ЛЕКСИКА В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ЛІНИ КОСТЕНКО)
Вавринюк Т. І. Емоційно-експресивна лексика в поетичному мовленні (на матеріалі творів Ліни Костенко).

У статті розкрито роль емоційно-експресивної лексики в поетичному мовленні Ліни Костенко, визначено індивідуально-авторське використання інгерентної та адгерентної емоційної лексики як основи експресивності. Доведено ілюстративно, що в поетичному контексті емоційно-експресивна лексика набуває додаткових відтінків значення.

^ Ключові слова: емоційність, експресивність, емоційно-експресивна лексика.
Вавринюк Т. И. Эмоционально-экспрессивная лексика в поэтической речи (на материале произведений Лины Костенко).

В статье раскрывается роль эмоционально-экспрессивной лексики в поэтической речи Лины Костенко; анализируется индивидуально-авторское использование ингерентной лексики как основы экспрессивности; иллюстративно доказывается, что в поэтическом контексте эмоционально-экспрессивная лексика приобретает дополнительные оттенки значения.

^ Ключевые слова: эмоциональность, экспрессивность, эмоционально-экспрессивная лексика.
Vavrynyuk T. I. Emotional-expressive vocabulary in poetical speech (on the material of the poetry by Lina Kostenko).

The role of emotional-expressive vocabulary in poetical speech is determined. The individual-author’s usage of inherent and adherent emotional lexicon as a basis of expressivity is defined. The author reasons that emotional-expressive vocabulary gets extra nuances of meaning in the poetical context.

^ Key words: emotionality, expressivity, emotional-expressive vocabulary.

ЗАЯВКА

на участь у ІІІ Міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри»,

яка відбудеться 7-8 листопада 2013 року


Прізвище, ім’я, по батькові учасника (повністю)
Науковий ступіньУчене званняПосадаМісце роботиДомашня адресаКонтактні телефониТема доповідіНазва секціїФорма участі (очна / заочна)

Потреба в помешканні