asyan.org
добавить свой файл
1


Додаток 2

до наказу МОН України

від 2 лютого 2009 р. № 54
ЗАЯВКА

на проведення дослідно-експериментальної роботи

за темою

«Науково-методичні основи використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень - 1 комп’ютер» з використанням шкільних нетбуків»

Актуальність дослідження.

Досвід та успіхи найбільш розвинених країн світу у галузі науки, виробництва, нових технологій свідчать про необхідність перебудови системи освіти у напрямку створення умов для особистості, яка має вільно проявляти свої здібності, розвиватися відповідно до своїх нахилів. Перед сучасною школою постало завдання адаптації учнів до життя в інформаційному суспільстві через формування відповідних компетентностей у процесі навчання. Щоб стати людиною ХХІ століття, сучасному учневі необхідно не лише оволодіти базовими комп’ютерними навичками, але й навчитися збирати та аналізувати інформацію, синтезувати нові знання, ефективно співпрацювати з людьми різних культур. Необхідно підвищувати мотивацію до навчання учнів та залучати їх до самостійної (індивідуальної чи групової) дослідницької роботи на базі комплексного використання інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) з метою підвищення якості навчання учнів.

Використання ІКТ у навчальному процесі відкриває широкі перспективи у вивченні дисциплін шкільного курсу. З’являються можливості розширення змістового наповнення предметів, підвищення інтерактивності навчальних систем, опрацювання великих обсягів навчальної інформації, яка стає доступнішою для сприймання.

Використання ІКТ на різних етапах педагогічного процесу вимагає глибокого аналізу мети і завдань навчально-виховного процесу, прогресивних змін у його організації. Відзначимо, що існує тенденція ставлення до ІКТ не лише як до предмета вивчення, а загалом як до засобу оптимізації навчальної діяльності учнів і розвитку їхніх життєвих компетентностей.

Пріоритетне завдання навчання і виховання у процесі реалізації Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті полягає не лише у формуванні в учнів певних знань, загальнонавчальних умінь та навичок, а й у забезпеченні подальшого становлення особистості дитини, розвитку її розумових здібностей, і в першу чергу – навчанні дітей творчо і самостійно мислити, що відповідає вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти.

Основною метою використання інформаційних комп’ютерних технологій (ІКТ) у навчально-виховному процесі ЗНЗ є розвиток мислення і творчих здібностей учня. Багаторічні психолого-педагогічні експерименти В.В.Давидова, Д.Б.Ельконіна, А.В.Занкова та інших показали, що учні здатні засвоювати значно складніший матеріал за більш короткий термін, ніж вважалося до останнього часу. Використання ІКТ допомагає учневі водночас розглядати об’єкт у кількох аспектах. Аналіз і синтез, абстракція і узагальнення виступають у наочно-діяльнісному і словесно-логічному плані та їх різноманітних співвідношеннях. Завдяки цій властивості ІКТ дають змогу не тільки стежити за перебігом мислення учня, а й формувати його розумові операції.

Дослідження ґрунтується на ідеях Концепції Національної Програми інформатизації, де підкреслюється, що «інформатизація освіти спрямовуватиметься на формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, удосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження комп'ютерних методів навчання та тестування, що дасть можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог. Серед них - індивідуалізація навчання, організація систематичного контролю знань, можливість враховувати психофізіологічні особливості кожної дитини тощо. Результатами інформатизації освіти мають бути: розвиток інформаційної культури людини (комп'ютерної освіченості); розвиток змісту, методів і засобів навчання до рівня світових стандартів»

Тому особливої актуальності набуває проблема розробки, створення та впровадження розвивальних освітніх програм, які б відповідали вказаним завданням, сприяли б адаптації учнів до життя в інформаційному суспільстві. Одним із варіантів таких освітніх програм є експериментальний науково-педагогічний проект «1 учень - 1 комп'ютер», яким передбачено створення необхідних умов для формування життєвих компетентностей учнів на основі інтеграції, гуманізації, інформатизації змісту освіти та діяльнісного підходу до навчання і виховання, що має забезпечити рівний доступ до якісної освіти.

^ Метою дослідження є прогнозування моделі навчального електронного середовища «1 учень - 1 комп’ютер» та створення необхідних соціальних, психологічних, педагогічних умов для опанування вчителями та учнями сучасних інформаційних технологій і розроблення методики їх використання в навчально-виховному процесі у цьому середовищі.

^ Об’єкт дослідження: процес використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному просторі в межах науково-педагогічного проекту «1 учень - 1 комп'ютер».
^ Предмет дослідження: методика використання шкільних нетбуків у навчально-виховному процесі на уроках з різних предметів та в позаурочній дяльності в межах науково-педагогічного проекту «1 учень - 1 комп'ютер».
^ Основна гіпотеза полягає в тому, що використання шкільних нетбуків у середовищі 1 учень - 1 комп’ютер позитивно вплине на організаційні форми і методи навчання, управління навчально-пізнавальною діяльністю, а також на мотивацію учнів до навчання та мотивацію вчителя щодо використання ІКТ, інноваційних педагогічних технологій, що, в свою чергу, призведе до якісних змін в організації діяльності учасників педагогічного процесу.

Основна гіпотеза дослідження конкретизується у таких часткових гіпотезах:

Маючи індивідуальні засоби навчання, учні легко адаптуються в інформаційному просторі, ефективно опановують ІКТ, у них швидко формується самостійність, розвиваються громадянські, лідерські та професійні якості тощо. Цю дослідно-експериментальну роботу буде спрямовано на прогнозування моделі навчального середовища в умовах «1 учень - 1 комп’ютер» та забезпечення комплексного підходу щодо змісту, форм та методів навчання в умовах такого середовища.

Впровадження засобів шкільних нетбуків у середовищі «1 учень - 1 комп’ютер» у навчально-виховному процесі в умовах інформаційного суспільства:

 • створить додаткові можливості для впровадження особистісно орієнтованого та індивідуального підходу, диференціації навчально-виховного процесу для якомога повнішого розвитку нахилів та здібностей дітей, їхнього саморозвитку та самореалізації;

 • сприятиме реалізації творчого потенціалу вчителів і учнів, як частини єдиної світової спільноти, та задоволенню їхніх потреб у доступі до світових інформаційних ресурсів;

 • сприятиме впровадженню діяльнісного підходу до вивчення різних навчальних предметів;

 • вплине на розвиток особистісних якостей та життєвих компетентностей (в тому числі інформаційної) учасників педагогічного процесу, підготовку їх до життя в інформаційному суспільстві .


На основі визначеної мети розроблено і обґрунтовано наступні завдання експерименту:

 • дослідження та наукове обґрунтування необхідних соціальних, психологічних, педагогічних умов для опанування учнями та вчителями сучасних інформаційних технологій і використання їх у навчально-виховному процесі;

 • дослідження впливу використання ІКТ на базі шкільних нетбуків на результати навчально-виховного процесу на уроках з різних предметів та в позаурочний час;

 • розробка та впровадження моделі середовища електронного навчання «1 учень - 1 комп'ютер»;

 • розроблення методів використання шкільних нетбуків у навчально-виховному процесі;

 • апробація педагогічних технологій, пов’язаних з використанням шкільних нетбуків;

 • створення спільноти вчителів в Інтернеті;

 • розроблення методичних рекомендацій щодо ефективного використання у навчально-виховному процесі програмних засобів навчального призначення;

 • організація та проведення системи наукових конференцій, майстер-класів та методичних семінарів для директорів шкіл, учителів з метою обміну педагогічним досвідом щодо використання інноваційних педагогічних та ІКТ у навчальному процесі початкової школи;

 • розроблення системи комплексного оцінювання результатів експерименту, яка включає оцінювання навчальних досягнень учнів та оцінювання інноваційної діяльності вчителів, в тому числі ефективного використання ІКТ у навчальному процесі;

 • розроблення методичних рекомендацій щодо ефективного використання у навчальному процесі інноваційних освітніх технологій.

^ Теоретико-методологічною основою експерименту є Закон України «Про освіту», Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття), Національна програма «Діти України», Концепція Національної Програми інформатизації.

^ Основні ідеї експерименту

Уже перші практики використання портативних комп'ютерів в освіті показали, що доцільніше розглядати їх не в якості чергового технічного засобу навчання, а як ключовий компонент освітнього простору нового покоління, середовищем електронного навчання «1 учень - 1 комп'ютер».  

Середовище електронного навчання - це освітній простір, у якому відбувається формування в дітей якостей і вмінь необхідних сучасній людині ХХІ століття, таких, як медіаграмотність, критичне мислення, здатність до рішення творчих завдань, уміння мислити глобально, готовність працювати в команді й громадянська свідомість. Знання й уміння ХХІ століття сприяють формуванню в учнів самостійності й розвитку в них громадянських, професійних і лідерських якостей.

В освітній моделі «1 учень - 1 комп'ютер» інформаційні технології використовуються для створення середовища, у якому спілкування учня з комп'ютером відбувається один на один. Наявність Інтернету є бажаним компонентом цієї навчальної моделі для створення мережі та збільшення користування онлайн-ресурсами.

Різниця між моделями інформатизації школи за рахунок створення в ній комп'ютерних класів і за рахунок забезпечення кожного учня особистим портативним комп'ютером суттєва. При всієї інноваційності обладнання й можливостей, які відкривають комп'ютерні технології в забезпеченні наочності й доступності навчального матеріалу, комп'ютерний клас вбудовується в традиційну класно-урочну систему, орієнтовану на трансляцію знання від учителя до учня. Створення середовища електронного навчання в школі дозволяє ключовим способом змінити парадигму трансляції знання в системі освіти. Ця модель, орієнтована на принцип «учитися завжди й скрізь», створює умови для реалізації принципів особистісно орієнтованого навчання. Новий вид застосування технологій відкриває зовсім нові можливості для навчання, дозволяючи досягти більш глибокого розуміння й вивчення матеріалу, тому що доступ до точних і детальних даних з теми стає майже миттєвим. У ході будь-якого уроку вчитель, направляючи школярів до ресурсів Інтернету, може організувати дослідницьку діяльність учнів, орієнтувати їх на поглиблений пошук інформації, оцінку надійності різних інформаційних джерел, обговорення їх з однокласниками, створення мультимедійних презентацій. Всі ці можливості дозволяють захопити школярів процесом навчання й створити для них міцну мотивацію. 

Науково-педагогічний проект «1 учень - 1 комп'ютер» орієнтується

на:

 • інтерактивні методи освіти, засновані на співробітництві «1 учень - 1 комп'ютер», які дозволяють учителям інтегрувати комп'ютерні технології у навчальний процес, а учням - діставати доступ до знань;

 • доступні, надійні, сучасні комп'ютерні та телекомунікаційні технології, призначені для вирішення освітніх завдань;

 • сучасні продукти програмного забезпечення;

 • підвищення кваліфікації вчителів з метою надбання необхідних знань і вмінь для інтеграції комп'ютерних технологій у навчальний процес.

Ефективність дослідно-експериментальної роботи визначатиметься тими змінами, які відбуватимуться в процесі навчання в експериментальних загальноосвітніх навчальних закладах. Головне – це те, як діти навчатимуться, які зміни в їхній діяльності побачать вчителі, як вони оцінюватимуть ці зміни.

^ Науково-педагогічні принципи, на основі яких здійснюється дослідно-експериментальна робота у навчальних закладах, узгоджуються із загальними педагогічними принципами та віддзеркалюють сучасний рівень розвитку та напрями становлення нової освіти в Україні:

 • принцип гуманітаризації освіти, який передбачає утвердження духовних цінностей як першооснови у визначенні змісту освіти, формування цілісної гармонійної картини світу, невід’ємною частиною якого є людина та її духовний світ, формування духовної особистості;

 • принцип гуманізації, який полягає в «олюдненні знання», в рішучому повороті освіти до особистості учня, у забезпеченні сприятливих умов для розвитку здібностей, творчого потенціалу на основі прийняття його особистісних цілей і запитів, творчої співпраці з учнем;

 • принцип особистісного підходу до учня, вчителя, батьків закликає вбачати і в дітях, і в дорослих, залучених до освітнього процесу, неповторну унікальну особистість, постійно розкривати їхні досягнення в цьому процесі, шляхетність почуттів та знахідок розуму, щоб кожен відчував особистістю і себе, і кожну іншу людину;

 • принцип системності забезпечує цілісність освіти як єдиного комплексу гуманітарних, природничих, технічних, суспільних наук;

 • принцип екологізації виражає необхідність побудови такого змісту освіти, який дозволив би формувати уявлення учнів про взаємозв’язки процесів і явищ у природі, про її об’єктивну та універсальну цінність, місце людини в природі як її невід’ємної частини, необхідність дбайливого ставлення до природи;

 • принцип єдності національного та загально­людського в освіті, який забезпечує формування повноцінної, духовно багатої особистості;

 • принцип пріоритету розвивального навчання, який забезпечує безпосередній вплив навчання на розвиток дитини, формування у неї нових здібностей, в тому числі діалектичного мислення. При цьому знання та вміння, які закладаються в зміст освіти, виступають не стільки як мета, скільки як засіб розвитку сприйняття, мислення, пам’яті, емоцій, уваги та інших якостей особистості;

 • принцип пріоритету творчої діяльності передбачає створення таких методик та технологій навчання, навчальних посібників, підручників, електронних засобів навчання, які побудовані на діяльнісному підході до навчання, активізують пошукову активність і створюють максимально сприятливі умови для творчої діяльності учнів;

 • принцип додатковості в програмі "1 учень - 1 комп’ютер" вимагає, щоб нові методики, технології, навчальні посібники, підручники, електронні засоби навчання, які створюються, були взаємодоповнювані, щоб ідейно та методично складали єдиний навчальний комплекс, який поєднує гуманітарний, природний, технічний, художньо-естетичний аспекти сприйняття навколишнього світу;

 • принцип інтеграції передбачає реалізацію багаторівневої та різнонаправленої інтеграції змісту, методів та технологій освіти в освітньому середовищі «1 учень - 1 комп'ютер»; забезпечення інтегрованого підходу до виховання, в тому числі до формування здорового способу життя.


^ Загальна методологія дослідження базується на основних положеннях системного підходу як методологічного способу пізнання педагогічних фактів, процесів; положеннях психолого-педагогічної науки в галузі використання ІКТ у навчально-виховному процесі .

Для вирішення завдань експерименту використовуються загальнонаукові методи:

 • історико-логічний, теоретичний і порівняльний аналіз нормативно-правових актів, документів і матеріалів з питань реформування системи освіти;

 • історико-педагогічний аналіз філософської, педагогічної, медичної, соціологічної, психологічної та методичної літератури (монографії, періодичні видання, матеріали науково-практичних конференції, навчальні програми, посібники тощо) та узагальнення отриманої інформації;

 • методи системного аналізу; теоретичне моделювання;

 • методи емпіричного характеру: діагностичні (анкетування, інтерв’ювання, опитування, бесіди); соціометричні (моніторинг, скринінг); прогностичні (експертних оцінок, узагальнення незалежних характеристик тощо); обсерваційні (констатуючий та формуючий експерименти).

Основний метод дослідження – комплексний експеримент.

База експерименту:

 1. Донецька гімназія №70;

 2. Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №61;

 3. Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №50 Херсонської міської ради;

 4. Кременчуцький ліцей №4;

 5. Кременчуцький ліцей інформаційних технологій №30 імені Н.М. Шевченко;

 6. Кобеляцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 імені Олеся Гончара;

 7. Кременчуцький ліцей №11;

 8. Комсомольська гімназія імені В.О.Нижниченка;

 9. Марганецька середня загальноосвітня школа №10 з поглибленим вивченням окремих предметів;

 10. Комунальний заклад освіти спеціалізована школа №55
  м. Дніпропетровська;

 11. Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18;

 12. Одеський навчально-виховний комплекс №84;

 13. Одеський навчально-виховний комплекс "Надія" - "Загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний заклад № 275";

 14. Одеська загальноосвітня школа I-III ступенів № 8;

 15. Гімназія «Пріоритет» м. Києва;

 16. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Олега Кошового
  м. Ржищева;

 17. Спеціалізована школа №52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м. Києва;

 18. Спеціалізована школа №269 з поглибленим вивченням іноземних мов та інформатики м. Києва.

У процесі проведення експериментального дослідження до участі у ньому можуть долучатися загальноосвітні навчальні заклади, які працюють над вирішенням аналогічних завдань.

^ Достовірність результатів забезпечуватиметься коректним використанням методик і технологій за погодженням із науковими керівниками та консультантами експерименту; якісною обробкою експериментальних даних, систематичним порівняльним аналізом виявлення рівня навчальних досягнень учнів початкової та середньої школи, їх загальнокультурним розвитком та розвитком життєвих компетентностей.
^ Організаційно-кадрове забезпечення науково-дослідної та експериментальної роботи:

Наукове керівництво здійснюватиме Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України в особі кандидата педагогічних наук, начальника відділу менеджменту освіти та вивчення педагогічного досвіду ІІТіЗО Міністерства освіти і науки України Пушкарьової Тамари Олексіївни.

Наукові консультанти:

Олійник Віктор Васильович, ректор Університету менеджменту освіти АПН України, член-кореспондент АПН України;

Морзе Наталія Вікторівна, проректор Національного аграрного університету, доктор педагогічних наук, професор.

Консультанти:

Щербакова Лідія Федорівна, головний спеціаліст відділу дошкільної, початкової та спеціальної освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України;

Камишин Володимир Вікторович, к.т.н., директор Інституту обдарованої дитини.

^ Терміни проведення експерименту: січень 2009 року – грудень 2011 року.

Етапи проведення експерименту
Підготовчий (січень 2009-лютий 2009 року)

 • визначення мети та стримуючих факторів;

 • нормативно-правове забезпечення експерименту:

а) прийняття відповідних рішень педагогічною радою, конференцією навчальних закладів;

б) розробка програми науково-дослідної та експериментальної роботи;

в) підготовка науково-теоретичного обґрунтування проблеми дослідження;

 • формування складу учасників експерименту, створення і ведення банку даних про основні складові експерименту;

 • добір і початкова підготовка кадрів, підвищення рівня професійної компетентності вчителів, що працюють за проектом «1 учень - 1 комп'ютер»;

 • вибір моделі електронного навчання «1 учень - 1 комп'ютер»;

 • відбір програмних засобів навчального призначення для використання у навчально-виховному процесі початкової школи;

 • визначення та уточнення функціональних обов’язків педагогічного колективу в системі вирішення завдань експерименту;

 • побудова інфраструктури: поставка та налагодження обладнання, розробка системи технічної підтримки


Організаційно-прогнозуючий ( березень - грудень 2009 року)

 • розробка механізму оцінювання до початку проекту, під час проекту, після закінчення проекту;

 • стимулювання зусиль педагогічного, учнівського, батьківського колективів, спрямованих на формування інформаційної культури;

 • розроблення і доведення до учасників педагогічного експерименту програми і методики проведення експериментальних досліджень, організація їх виконання;

 • забезпечення зв’язку і взаємодії з іншими організаціями, що зацікавлені в участі чи проведенні дослідження, його результатах;

 • розроблення психолого-діагностичного ходу та інструментарію для відстеження результатів педагогічного експерименту;

 • підготовка анкет для анкетування учнів та батьків у школах, що входять до експериментальної бази;

 • підготовка та публікування серії публіцистичних та науково-методичних статей щодо роз’яснення основних завдань, ідей програми та дослідно-експериментальної роботи;

 • підвищення кваліфікації вчителів;

 • аналіз соціального замовлення суспільства і освіти в цілому щодо формування інформаційної культури вчителя та учня, використання у навчальному процесі ІКТ в Україні та за кордоном;

 • визначення позитивних і негативних прогнозів експериментальної роботи;

 • проведення ознайомчих конференцій регіональними центрами (на базі інститутів ППО);

 • забезпечення умов проведення експерименту: штатний розпис відповідно до вимог експериментальної роботи; наповненість класів; фінансування досліджень за програмою експерименту; матеріально-технічне забезпечення


Пошуково-формуючий етап (січень 2010 р. – грудень 2010 р.):

 • науково-теоретичне забезпечення змісту педагогічного експерименту (консультації, семінари, майстер-класи, тренінги);

 • обговорення проблем ефективного використання ІКТ у навчально-виховному процесі (засідання науково-методичної ради, проведення науково-практичних конференцій і семінарів, робота проблемних та творчих груп і лабораторій);

 • проведення семінару для вчителів - учасників проекту «1 учень - 1 комп’ютер»;

 • розроблення та наповнення освітнього веб-ресурсу програми;

 • організація та проведення конкурсів, науково-практичної конференції для учнів та вчителів, що беруть участь в проекті та займаються самостійною науково-дослідною роботою;

 • створення спільноти вчителів в Інтернеті для обміну досвідом;

 • розроблення методичних рекомендацій щодо ефективного використання ІКТ у навчальному-виховному процесі початкової школи;

 • підготовка та публікування серії публіцистичних та науково-методичних статей щодо основних завдань, ідей програми та реалізації завдань експериментального дослідження;

 • проведення моніторингу процесу та результатів дослідження на всіх етапах експерименту;

 • апробація педагогічних технологій на основі використання шкільних нетбуків;

 • апробація створеної концепції науково-педагогічного проекту «1  учень - 1 комп'ютер» як засобу для розвитку дітей;

 • розроблення методичних рекомендацій щодо ефективного використання програмних засобів навчального призначення в навчально-виховному процесі початкової школи;

 • визначення позитивних і негативних прогнозів експериментальної роботи;

 • проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції „Психолого-педагогічні умови підвищення рівня розвитку дітей в системі загальної середньої освіти на основі використання шкільних нетбуків за проектом «1 учень - 1 комп'ютер»;

 • внесення коректив, доповнень до системи моделі використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень - 1 комп’ютер»;

 • формування психолого-педагогічної культури вчителів щодо роботи з дітьми у навчальному освітньому середовищі «1 учень - 1 комп'ютер»;


Узагальнюючий (січень 2011 – грудень 2011 року)

 • проведення комплексного дослідження впливу використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень - 1 комп’ютер» на базі шкільних нетбуків

 • кількісний та якісний аналіз оцінювання результатів експерименту на основі вироблених теоретико-методологічних критеріїв та впровадження методів і методик, що розвивають учнів;

 • підготовка наукового звіту про результати експериментальної роботи;

 • проведення Всеукраїнської конференції «Науково-методичні основи використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень - 1 комп’ютер» на базі шкільних нетбуків»^ Очікувані результати та форми їх подання


п/п

Очікуваний результат

Форма поданняРозробка моделей використання нетбуків в різних умовах за різними навчальними предметами у навчально-виховному процесі

Схема-модельРозробка організаційно-педагогічних рекомендацій щодо навчання учнів на основі використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень - 1 комп'ютер» на базі шкільних нетбуків

Курсові модуліРозробка методичних рекомендацій щодо ефективного використання у навчально-виховному процесі інноваційних освітніх технологій та ІКТ

Методичний посібникСтворення міні-посібників з розробкою уроків на основі використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень - 1 комп'ютер».

Методичні посібники з розробками уроківСтворення моделі «Система роботи з учнями початкової школи в умовах навчального середовища «1 учень - 1 комп'ютер»

Схема-модельФормування психолого-педагогічної компетентності щодо роботи з учнями в умовах навчального середовища «1 учень - 1 комп'ютер» шляхом проведення циклу психолого-педагогічних семінарів, тренінгів

Матеріали семінарів, тренінгівСтворення освітнього веб-середовища (ресурсного центру) учасників проекту:

навчально-методичне наповнення веб-ресурсів;

складання анотованого каталогу посилань на існуючі освітні ресурси;

організація роботи мережевої спільноти для обміну досвідом та забезпечення технічної та методичної підтримки роботи вчителів в умовах освітньої моделі «1 учень - 1 комп’ютер »

Веб-ресурсПоширення досвіду

Матеріали конференцій, семінарів


Науковий керівник

кандидат педагогічних наук: ____________ Т.О. Пушкарьова