asyan.org
добавить свой файл
1
Зміст
Вступ 3
§ 1. Засоби навчання на уроці іноземної мови. 5


  1. Види засобів навчання 5


1.2. Комп’ютер на уроці іноземної мови як один із технічних засобів навчання. 9
§ 2. Методика використання технічних засобів навчання при вивченні англійської мови 15
2.1. Використання телебачення у процесі навчання англійської мови 15
2.2. Методика роботи з відеозаписами 18
Висновки 20
Література 21
Додатки 22

Вступ.

Засобами іноземної мови можна і треба розвивати навички творчого мислення дітей. Але творче мислення не є самоціллю, а лише інструментом розвитку мовленнєвих знань, умінь та навичок. Коли учні інтерактивно працюють із будь-якою інформацією, вони вчаться мислити, тренують інтелектуальні здібності, не помічаючи, що їхнім інструментом є саме іноземна мова. Набуті навички учні використовують для розвитку власного творчого потенціалу: чим більше вони знають і вміють, тим легше їм створювати власні творчі продукти – зразки мовленнєвої діяльності.

Якщо погодитися з тим, що одним з найбільш дійових засобів боротьби з емоційним голодом на уроках іноземної мови є використання вчителем різноманітних технологій, то, наповнені позитивним емоційним зарядом ці технології, будучи цілком керованим фактором, впливають на суб’єктивний фактор, сприяючи виникненню установки.

Із розвитком нашого суспільства, новітніх технологій на техніки, учням стає не цікаво вчитися за старими методами. Вони потребують “іти в ногу з часом”. Ось чому особливої актуальності в сучасній системі освіти та навчання набуло використання технічних засобів в навчальному процесі з іноземної мови.

Об’єктом даної роботи є технічні засоби навчання у процесі вивчення іноземної мови. Предметом є методика використання технічних засобів навчання на уроках іноземної мови та їх вплив на навчальну діяльність учнів.

Метою курсової роботи є вивчення методики використання технічних засобів навчання на уроках англійської мови, а також аналіз технологій роботи із різними видами технічних засобів при роботі з учнями.

Основними завданнями цієї роботи є:

 • вивчення технічних засобів навчання на уроці іноземної мови;

 • вивчення різноманітності видів технічних засобів навчання та їх класифікація;

 • дослідження ролі використання комп’ютера на уроці іноземної мови;

 • вивчення методики використання різних видів технічних засобів навчання на уроці англійської мови;

 • дослідження ролі технічних засобів навчання для успішного навчання іноземної мови.

^ Наукова новизна даної роботи полягає у спробі дослідити роль технічних засобів навчання та систематизувати методичні прийоми їх використання.

Теоретичне значення курсової роботи полягає у аналізі літератури з даної теми та теоретичному вивченні видів технічних засобів навчання на уроці іноземної мови.

^ Практичне значення даної роботи полягає у дослідженні методик використання технічних засобів навчання при вивченні англійської мови.

Література

 1. Богомолов С. М., Богомолов М. М., Гуріна Т. М. Мультимедійний програмний педагогічний засіб – навчальне середовище «10000 Words» для вивчення англійської мови// Англійська мова і література. №22-23(104-105) серпень 2005. – с.31-34

 2. Е. Б. Шевченко. Використання інтерактивних технологій для розвитку пізнавального інтересу на урокаї англійської мови. //Англійська мова і література. №24 (106) серпень 2005. – с.4-6

 3. Методика обучения иностранним язикам в средней школе: Учебник / Гез Н. И., Ляховицкий М. В., Миролюбов А. А. и др.. – М.: Висш. Школа, 1982 – 373С.

 4. Морська Л. І. Теорія та практика методики навчання англійської мови. – Тернопіль: Астон, 2003. – 248С

 5. Н. А. Антонюк. Використання комп’ютерних програм у процесі навчання іноземної мови. //Англійська мова і література. №19-21 (101 - 103) липень 2005. – с.7-8

 6. Настольная книга преподавателя иностранного язика: Справ. пособие / П. А. Маслико, П. К. Бабинская, А. Ф. Будько, С. И. Петрова. – 6-е узд; стереотип. – Мн.: Виш. шк.; 2000. – 522С.

 7. О. Коваленко. Інновації у вивченні іноземної мови. // English №36 (276) September 2005. с.4-5

 8. Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах. Посібник. Вид. 2-е, доп. і перероб./Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2004. – 360С

 9. Фібула М. М. Педагогіка: навч. Посібник для студентів вузів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 528С.

Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. Посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560С