asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 11 12
?

\\\В лабораторіях рикеціозів з метою вивчення біології збудника висипного тифу існують добровольці донори-прокормителі вошей. Живлення вошей заражених збудником висипного тифу здійснюється через спеціальну сітку, в комірках якої садять вошей. Прикладаючи сітку до стегна донора воші мають можливість живитися його кров'ю, однак зараження людини висипним тифом при цьому не відбувається. Це пояснюється:

+Відсутністю механізма зараження, втирання випорожнень в пошкоджену шкіру.

-Резистентністю донора.

-Відсутністю інвазійної стадії збудника.

-Відсутністю достатньої кількості збудника.

-Різною антигенною структурою збудника і донора.

?

\\\Засмічені, не прибрані подвали, горища часто бувають місцями перебуваннябездомних котів. Після відвідування такого приміщення дівчина відчула багато укусів і нестерпне свербіння ніг. Живителем яких членистоногих стала дівчина?

+Бліх.

-Вошей.

-Кліщів.

-Комарів.

-Клопів.

? **Целіакія успадковується за аутосомно-рецесивним типом. Лікування полягає у вилученні з харчового раціону дітей каш та хліба, які містять глієдин. Яку форму мінливості спричинює лікування хворої на целіакію дитини шляхом вилучення з харчового раціону певних продуктів?

+Фенотипову.

-Комбінативну.
-Генну.

-Хромосомну.

-Геномну.

?

**У двох здорових подружніх пар народились діти з синдромом Дауна. Цитогенетичні дослідження показали, що у одного з батьків мала місце така хромосомна аберація:15 1521 21 0. Гамета з яким набором хромосом цього батька мала спричинити народження дитини з синдромом Дауна?

+152121.

-1521.

-1521 0.

-15 0.

-Вірно А+В+С+D.

?

В клітині відбувся аутоліз внаслідок порушення цілісності та функцій мембран. Які органоїди були порушені?

+Лізосоми.

-Ядро.

-Мітохондрії.

-Ендоплазматична сітка.

-Комплекс Гольджі.

?

У здорових батьків, спадковість яких не обтяжена, народилась дитина з чисельними вадами розвитку. Цитогенетичний аналіз виявив в соматичних клітинах трисомію по 13-й хромосомі (синдром Патау). З яким явищем пов'язане народження такої дитини?

+Порушенням

-гаметогенезу в гаметах одного з батьків.

-Соматичною мутацією в одного з батьків.

-Рецесивною мутацією.

-Домінантною мутацією.

-Хромосомною мутацією.

?

**Порушення розходження хромосом або зміна їх структури під час дробіння зиготи призводить до появи серед нормальних бластомерів клітинних клонів з різними каріотипами. Виберіть правильну назву цього явища:

+Генетична мозаїка

-Хромосомна аберація

-Генна мутація

-Поліплоїдія

-Анеуплоїдія

?

**Хромосомні аберації і зміни кількості хромосом можуть виникати на різних етапах індивідуального розвитку. В якому разі організм можна вважати повним мутантом?

+Мутантні гамети батьків

-Мутантні гамети матері

-Мутантні гамети батька

-Гамети батьків нормальні

-Неправильний другий поділ зиготи

?

**До лікаря звернулася жінка 25 років зі скаргами на дисменорею та безплід_дя. При обстеженні виявлено: зріст жінки 145 см, недорозвинені вторинні статеві ознаки, на шиї крилоподібні складки. При цитологічному дослід_женні в соматичних клітинах не виявлено тілець Барра. Який діагноз виставив лікар і яке дослідження необхідно застосувати для уточнення діагнозу?

+Синдром Шершевського-Тернера; метод каріотипування

-Синдром Клайнфельтера; метод каріотипування;

-Синдром трисомії Х; метод дерматогліфіки;

-Синдром моносомії Х; біохімічний метод;

-Синдром трисомії Х; близнюковий метод;

?

**При аналізі родоводу пробанда виявлено, що ознака проявляється з однаковою частотою у представників обох статей і наявні хворі у всіх поколіннях (по вертикалі), а по горизонталі у сибсів (братів і сестер пробанда) з відносно великих родин. Який тип успадкування досліджуваної ознаки?

+Автосомно-домінантний;

-Автосомно-рецесивний;

-Зчеплений з х-хромосомою, домінантний;

-Зчеплений з х-хромосомою, рецесивний;

-Зчеплений з у-хромосомою;

?

**При аналізі родоводу пробанда виявлено, що серед родичів невелика кількість хворих обох статей і найчастіше хворіють сибси - рідні, двоюрідні. Хворі діти народжуються у здорових батьків і хвороба виявляється у бічних лініях родоводу. Який тип успадкування досліджуваної хвороби?

+Автосомно-рецесивний

-Автосомно-домінантний;

-Зчеплений з х-хромосомою, домінантний;

-Зчеплений з х-хромосомою, рецесивний;

-Зчеплений з у-хромосомою;

?

**Мутації не передаються нащадкам при статевому розмноженні, проте в індивідуальному розвитку вони можуть впливати на формування ознаки, призводячи до утворення організмів-мозаїків. Про які мутації йде мова?

+Соматичні

-Генеративні

-Генні

-Трангенації

-Транслокації

?

При дії на культуру клітин розчином колхіцину з'являється велика кількість метафазних пластинок, що свідчить про зупинення мітозу на стадії метафази. Який органоїд зазнає руйнування і не виконує свою функцію при мітозі?

+Мікротрубочки

-Мітохондрії

-Лізосоми

-Комплекс Гольджі

-Ендоплазматичний ретикулум

?

Процес трансформації лімфоїдних елементів досконало вивчений на тваринах, особливо птахах. У них, в сумці Фабріціуса стовбурові клітини перетворюються на В-лімфоцити (бетацити). Вкажiть на можливий аналог сумки Фабрiцiуса у людини:

+Кiстковий мозок

-Лiмфатичнi вузли

-Лiмфоїднi утворення кишечника

-Селезiнка

-Печінка

?У вилочковій залозі, виробляється не тільки специфічний гуморальний фактор - тимозин, який викликає диференціацію клітин людського кісткового мозку, але й дозрівають деякі клітини. Назвіть, які?

+Т-лiмфоцити

-В-лiмфоцити

-Макрофаги

-Еритроцити

-Базофіли

?

Специфічні фактори імунітету виробляються лімфоцитарною системою, а лімфоцити при зустрічі з антигеном набувають здатності виробляти антитіла та виділяти їх у кров і тканинні рідини. Вкажіть орган, що відноситься до периферійних органів імунітету.

+Селезiнка

-Печiнка

-Нирки

-Тимус

-Червоний кістковий мозок

?

Лімфоцитарна система тісно пов'язана з продукцією специфічних факторів імунітету, що виробляються проти певного збудника або антигена. Які біологічно активні речовини продукуються лімфоцитами?

+Лiмфокiни

-Лiзiни

-Комплемент

-Кініни

-Лізоцим

?

Дитина народжується з певним імунітетом і впродовж життя підсилює його за рахунок щеплень та перенесених інфекційних хвороб. Який імунітет формується внаслідок вакцинації? Виберіть правильну назву.

+Штучно набутий активний

-Штучно набутий пасивний

-Неспецифiчний

-Природно набутий активний

-Природно набутий пасивний

?

На практичному занятті з біології клітин студенти вивчали плазматичну мембрану. На електронній фотографії клітини помітні макромолекули, що зав'язуються зі специфічними рецепторами на її поверхні. Яким шляхом вони потрапляють у клітину?

+завдяки ендоцитозу

-через іонні канали

-за допомогою білків-переносників,які переміщуються на зразок обертових дверей

-шляхом пасивного транспорту

-завдяки роботі натрій-калієвого насоса

?

Знання будови біологічної мембрани необхідні для розуміння функціонування кожної мембранної органели. У відповіді на питання про будову плазмалеми викладач звернув увагу на помилку в наведених твердженнях. Знайдіть помилку:

+в живих клітинах гліколіпіди виявляються на тій поверхні мембрани, яка звернена до цитоплазми

-ліпідний бішар - основний структурний компонент усіх клітинних мембран багатий вуглеводами

-шар на поверхні більшості клітин еукаріот називається глікокалікс

-олігосахариди, які приєднані до білків, утворюють глікопротеїди

-ліпіди, що містять олігосахариди, називаються гліколіпіди

?

При вивченні біології клітини студенти досліджували типи молекулярного транспорту через плазмолему. Уякому твердженні студентів допущено помилку?

+малі полярні молекули, наприклад, амінокислоти, потрапляють у клітину шляхом ендоцитозу

-транспорт за допомогою каналів - це вид пасивного транспорту

-через K-Na-насоси

-пасивний транспорт не потребує затрат енергії

-активний транспорт здійснюється проти градієнта цієї речовини

?

При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлена тришарова ультраструктура. Зовнішня поверхня її представлена глікокаліксом, щоскладаєтьсяз молекул гліколіпідів і глікопротеідів, внутрішня - лабільними білками. Що являє собою ця ультраструктура?

+плазмалема

-оболонка ядра

-цитоскелет

-ЕПС гладенька

-ЕПС шорстка

?

У клітинах печінки та нирок людини містяться чисельні одномембранні органели розміром 0,1-1,5 мкм, які заповнені ферментами, що забезпечують Н2О2 - залежне дихання і біосинтез жовчних кислот. Як називаються ці органели?

+пероксисоми

-лізосоми

-рибосоми

-травні вакуолі

-комплекс Гольджі

?

**У 2-місячної дитини череп незвичайної форми, низько розташовані деформовані вуха, недорозвинення нижньої щелепи. Який метод може точно діагностувати цю хромосомну хворобу?

+цитогенетичний

-дерматогліфіки

-популяційно-статистичний

-генеалогічний

-близнюків

?

При визначенні процесу старіння організму людини було виявлено послаблення активності Т-системи у старечому віці. Відомо, що організм на клітинному та молекулярному рівнях відбуваються процеси, які порушують

гомеостаз. Яка функція Т-лімфоцитів кілерів порушено у першу чергу?

+розпізнавання і знищення мутантних клітин самого організму

-виділення імуноглобулінів В-лімфоцитами

-гальмування імунної відповіді В-клітин

-перетворення плазмобластів у плазмоцити

-стимулювання розмноження В-лімфоцитів

?

При експериментальних дослідженнях на лабораторних пацюках було встановлено, що при утворенні плазмоцитів із плазмобластів йде інтенсивних розвиток ЕПС, збільшується кількість РНК, білків. Цей процес відбувається у:

+селезінці

-тимусі

-підшлунковій залозі

-щитовидної залози

-червоному кістковому мозку

?

При обстеженні дитини 6 років виявлена недостатність розвитку В-системи.Тимоцити збережені, але організм не продукує антитіл, тому, що у крові відсутні:

+гамма-глобуліни

-базофіли

-еозинофіли

-нейтрофіли

-еритроцити

?

**Жінці 38 років вдруге пересадили шкіру донора, але вона відторглася набагато швидше ніж після першої трансплантації. Ця реакція відбувається завдякидіяльності частини тимоцитів, які:

+мають імунологічну пам'ять

-здатні поглинати й перетравлювати хвороботворні бактерії

-володіють антигістамінною дією

-стимулюють розмноження В-лімфоцитів

-перетворюють В-лімфоцити у плазмобласти

?

При алотрансплантації шкіри чоловіку 23 років вона через 8 діб відторглася. У основі відторгнення пересадженої тканини лежить реакція розпізнавання клітин чужерідних тканин трансплантатів:

+Т-лімфоцитами

-В-лімфоцитами

-базофілами

-еозинофілами

-моноцитами

?

**У людини 72 років виявлений множинний склероз. При цьому захворюванні розвиваються реакції, що спрямовані проти тканин центральної нервової системи. Яка ця хвороба?

+автоімунна

-алоімунна

-трансплантаційна

-гемолітична

-гомеостатична

?

Резус-негативна жінка з кров'ю групи 0 вагітна резус-позитивним плодом, який має групу крові А. Щоб запобігти сенсибілізації резус-негативної матері резус-позитивними еритроцитами плода їй протягом 72 годин після пологів необхідно внутрівенно ввести:

+анти-D-глобулін

-резус-аглютиніни

-В-глобілін

-протромбін

-фібріноген

?

Мати резус-негативна. В неї народилась резус-позитивна дитина з ознаками гемолітичної хвороби. При цьому у хворої дитини руйнуються:

+Еритроцити

-Тромбоцити.

-Макрофаги.

-В-лімфоцити.

-Т-лімфоцити.

?

У ліквідатора аварії на ЧАЕС в крові встановлено дуже малу кількість тимусозалежних лімфоцитів хелперів. Внаслідок цього у хворого:

+Зменшиться виділення імуноглобулінів.

-Зменшиться кількість лімфоцитів кілерів.

-Кількість імуноглобулінів не зміниться.

-Збільшиться кількість лімфоцитів супресорів.

-Збільшиться виділення імуноглобулінів.

?

Хворому було пересаджено чужорідний трансплантат. Але через деякий час відбулося відторгнення пересадженої тканини. Це відбулося внаслідок діяльності:

+Т-лімфоцитів.

-Стовбурових клітин.

-Тромбоцитів.

-Клітин тимуса.

-Клітин селезінки.

?

Досліджувалась функція апендиксу здорової людини. Встановлена наявність в ньому великої кількості лімфоїдних скупчень. В цих скупченнях відбувається процес утворення із В-лімфоцитів:

+Плазматичних клітин.

-Т-лімфоцитів кілерів.

-Стовбурових клітин.

-Тромбоцитів.

-Т-лімфоцитів супресорів.

?

У людини на протязі однієї доби з'явилась велика кількість мутантних клітин. Але більшість з них були розпізнани і знищені завдяки діяльності:

+Т-лімфоцитів кілерів.

-Плазмобластів.

-Т-лімфоцитів

-супресорів.

-В-лімфоцитів .

-Стовбурових клітин.

?

У людини донора і людини реципієнта I група крові. Але приживлення трансплантата шкіри не відбулось, бо не був врахований головний комплекс гістосумісності, а саме:

+HLA.

-AB0.

-MN.

-Rh+.

-Rh -.

?

**У людини зріла плазматична клітина втратила здатність до розмноження і почала виділяти антитіла - імуноглобуліни. На якій стадії життєвого циклу вона знаходиться?

+G-1.

-G-2.

-S-період.

-Диференціровка.

-Прометафаза.

?

При повторній пересадці шкіри від того самого донора у реципієнта процес відторгнення відбувся набагато швидше, ніж після першої трансплантації. Це пов'язано з наявністю клітин:

+Т-лімфоцитів.

-Плазмобластів.

-Тромбоцитів.

-Еритроцитів.

-Стовбурових.

?

Хворого доправили в лікарню на підозру сінної лихоманки. Збільшення яких форменних елементів крові може підтвердити або спростувати даний діагноз.

+Еозинофіли

-Базофіли

-Нейтрофіли

-Моноцити

-Лімфоцити

?

У хворого здійснили пересадку шкіри від іншої людини. На протязі послідуючих шести днів васкуляризація трансплантанта зменшилася. Збільшення яких форменних елементів крім т-лімфоцитів вказує на прискорення процесу відторгнення.следующая страница >>