asyan.org
добавить свой файл
1


Кроссворд по предмету "Фінанси (укр.)" на тему "Фінансові активи (укр.)"


По горизонтали

2. … витрат - максимально допустимі абсолютні величини витрати сировини й матеріалів, палива й електричної енергії на виробництво одиниці продукції

4. Третій етап кругообігу капіталу

7. . … обігові кошти – це банківські кредити і кредиторська заборгованість

9. Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигід у майбутньому

10. Сукупність усіх зобов’язань (джерел формування засобів) підприємства

13. Перший етап кругообігу капіталу

15. Здатність швидко перетворити актив на гроші без втрат його ринкової вартості

19. Запас, який дорівнює часу, необхідному для підготовки матеріалів до виробництва

23. Запас, який визначається як перевищення строків вантажообігу (час доставки товару від постачальника до покупця) над строком документообігу
По вертикали

1. Період … – це час між сплатою грошей за сировину і матеріали та надходженням грошей від продажу готової продукції

2. … оборотних засобів – мінімально необхідна сума коштів, що забезпечують безперервність роботи підприємства

3. Капітал, що брав участь і повністю витрачається протягом одного виробничого циклу

5. Другий етап кругообігу капіталу

6. Характерна риса обігових коштів – висока … їх обороту

8. Обігові активи залежно від принципів оптимізації

11. Метод нормування, який передбачає ретельний аналіз наявних товарно-матеріальних цінностей з подальшим вилученням з них надлишкових

12. Метод нормування, який полягає в уточненні чинних нормативів власних обігових коштів відповідно до змін показників виробництва

14. Запас матеріальних ресурсів, потрібний для забезпечення нормального перебігу виробничого процесу в разі непередбачених перешкод у постачанні, перебоїв у роботі транспорту, виникнення аварійної ситуації тощо

16. Період обігу … заборгованості – часовий проміжок між продажем готової продукції та оплатою рахунків «до одержання»

17. Період обігу … заборгованості – часовий проміжок часу між одержанням сировини, матеріалів, напівфабрикатів та їх оплатою

18. Науковий принцип нормування окремих видів матеріальних ресурсів

20. Спосіб інвестування грошей для групи інвесторів за якого вартість інвестування цільових об’єктів розподіляється поміж всіх них.… фонд

21. Функція нормування

22. Забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях

24. Основна частина виробничого (збутового) запасу, призначена для забезпечення безперервності процесу виробництва (збуту) між двома суміжними поставками