asyan.org
добавить свой файл
1


Кроссворд по предмету "Податковий облік (укр.)" на тему "Общий (укр.)"


По горизонтали

1. Вид податкової перевірки що здійснюється за місцезнаходженням платника податків

3. Один з видів юридичної відповідальності за порушення законів з питань оподаткування

4. Облік, який призначений для відображення інформації про зобовязання підприємства з податків і зборів перед бюджетами різних рівнів та здійснення контролю за їх сплатою

5. Принцип, відповідно до якого кожна особа зобов’язана сплачувати встановлені цим Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями цього Кодексу

6. Перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків

7. Функція оподаткування, суть якої полягає в тому, що держава за рахунок надходжень - необхідних коштів до бюджетів різних рівнів намагається покрити загальнодержавні витрати

8. Як називається податковий борг фізичної особи, що понад 720 днів перебуває у розшуку

11. Система оподаткування, відповідно до якої в діяльності підприємства застосовуються всі законодавством податки та обовязкові, платежі, які відповідають галузі сфері діяльності підприємства тощо

12. Сукупність правил і процедур, які забезпечують підготовку і надання інформації про діяльність підприємства для задоволення потреб керівництва підприємства та його менеджерів під час прийняття управлінських рішень згідно з вимогами його внутрішніх нормативно-правових документів - ….облік

13. Елемент податку, який вказує на те, що саме оподатковується тим чи іншим податком

16. Податкова перевірка розрахунку та сплати окремого виду податків

17. Податки встановлюють вищі органи влади, їх стягнення є обовязковим на всій території країни незалежно від того, до якого бюджету (державного чи місцевого) вони зараховуються

18. Ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється як фіксована величина стосовно кожної одиниці виміру бази оподаткування

19. Принцип, відповідно до якого зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки

20. Ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється у відсотковому або кратному відношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування

22. Конкретна вартісна, фізична або інша характеристика бази оподаткування або її частини, щодо якої застосовується ставка податку. Фізичний вимір досить точно відображає обєкт оподаткування

23. Який документ висилається платнику податків у разі закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов’язання
По вертикали

2. Спосіб забезпечення податкового зобов’язання

4. Податкова перевірка без попередження

7. Сукупність правил і процедур, які забезпечують підготовку і передання інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та потоки грошових коштів підприємства згідно з вимогами чинного законодавства для задоволення потреб зовнішніх та внутрішніх користувачів для прийняття ними економічних рішень - - ….облік

9. Перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками і т.д

10. Перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника

14. Фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об’єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов’язання

15. Функція оподаткування, суть якої полягає в участі держави у відтворювальному процесі, але не у формі прямого втручання, а шляхом керування потоками інвестицій в окремі галузі

21. Система оподаткування, відповідно до якої підприємство працює за єдиними податком (диференційовано, залежно від того, чи є підприємство платником пдв чи ні) або фіксованим податком (характерно для сільськогосподарських господарств)