asyan.org
добавить свой файл
1


Кроссворд по предмету "Менеджмент" на тему "Маркетинговий менеджмент (укр.)"


По горизонтали

2. Міра, до якої є можливість виміряти розмір ринкового сегмента, його купівельну спроможність і передбачувану прибутковість

6. Який збут практикують насамперед для продажу товарів широкого вжитку, марочних (фірмових) товарів

13. Яка концепція маркетингового менеджменту концентрує увагу на збільшенні обсягів виробництва, зменшенні собівартості продукції, а, відповідно, і ціни, оптимізації системи розподілення з метою забезпечення споживачів відомими і доступними товарами на ринку, де попит перевищує пропонування

15. Надання товару (підприємству, послузі) властивостей, відмінних від інших конкурентних пропозицій - це стратегія…

20. Об’єднання з постачальниками продукції виробничо-технічного призначення - це стратегія типу…

25. Властиве товарному виробництву змагання між окремими економічними суб’єктами (конкурентами), зацікавленими у вигідніших умовах виробництва та збуту товарів
По вертикали

1. Існуюча на ринку економічна ситуація, яку характеризують співвідношення між попитом та пропонуванням, рівень та динаміка цін, товарних запасів та інші економічні показники та чинники

3. Концентрація уваги підприємства на тій ніші ринку, що не цікавить великі підприємства - це стратегія…

4. Вид розвитку організації

5. Властивсть організації, що відображає поелементний, поетапний підхід до проектування організаії, її формування та функціонування

7. Яка концепція маркетингового менеджменту концентрує увагу на інструментах маркетингової товарної політики і передусім на покращенні якості, асортименту, іміджу, функціональних характеристик товару з метою перемоги в конкурентній боротьбі

8. Об’єднання з організаціями та підприємствами каналів розподілення - це стратегія типу

9. Який метод вибору стратегії маркетингу ідентифікується стратегічними господарськими полями за допомогою двомірних матриць, осі яких характеризують шанси підприємства та його здатність їх реалізувати

10. План розподілення маркетингових зусиль підприємства, конструювання та інтеграції його елементів для найефективнішого досягнення поставлених цілей

11. Цілеспрямоване управлінське консультування з виявлення втрачених вигод від недостатнього використання комплексу маркетингу і розроблення адекватної маркетингової стратегії фірми

12. Адаптація, відповідність, синхронізація ритмів, темпів, швидкості здійснення процесу організації динамічним характеристикам розвитку ситуації, оперативно необхідним умовам досягнення запланованого результату

14. Які маркетингові структури є маркетинговими підрозділами підприємства, організаційно не об’єднані в один відділ маркетингу

16. Концентрація уваги на потребах конкретного сегмента ринку - це стратегія…

17. Визначання особливих, найсприятливіших місць товарних пропозицій підприємства у сприйнятті їх споживачами цільового ринку

18. Вид конкуренції за методом ведення конкурентної боротьби

19. Кількість продукції, яка може бути реалізована на даному ринку в конкретний період в одному і тому ж ринковому середовищі в межах конкретної маркетингової програми

21. Яка стратегія відповідає за збільшення обсягів продажу підприємства за рахунок упровадження традиційних товарів на нові ринки

22. Який збут передбачає обмеження кількості торговельних посередників залежно від характеру клієнтури, можливостей обслуговування і ремонту продукції, рівня підготовки персоналу

23. Яка карта є системою координат, що дає змогу розмістити інформацію про існуючі товарні пропозиції з метою вибору власної стратегії позиціювання

24. Документ, в якому обґрунтовується реальність запропонованої справи з урахуванням особливостей ринку, можливостей підприємства і кінцевих результатів, а також передумов і умов її успішної реалізації