asyan.org
добавить свой файл
1

Міністерство освіти України

Національний технічний Університет України

“Київський політехнічний інститут”Факультет_____________________________


“ Затверджено “

Декан (директор)

_____________________

“___” __________200 _ р.

М.п.

У З Г О Д Ж Е Н О :


Головний спеціаліст підприємства: Завідувач кафедрою:


____________________________ ____________________

“___”_________________ 200__р. “___”__________200_р.


РОБОЧА ПРОГРАМА
проведення практики студентів_______курсуз спеціальності_________________________


______________________________________


на підприємстві__________________________


з “____”__________по “____”________200__р.


Робоча програма складена на основі наскрізної програми, затвердженої деканом факультета


“____”__________________200__р.  1. Вступ: ( Коротко викладаються важливі питання організації і проведення практики: основні права і обов`язки студентів і керівників практики від вузу та підприємства, виконання програми по спеціальності, дотримання правил техніки безпеки і розпорядку на підприємстві, тощо)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  1. Мета та завдання практики ( базуються на наскрізній програмі з урахуванням специфіки баз практики ) :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  1. Зміст практики ( викладається у відповідності до наскрізної програми для забезпечення виконання завдань і досягнення мети практики, подається список рекомендованої літератури, підручників ).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  1. Календарний план проведення практики :

Зміст


Термін виконання

1.

Прибуття студента на практику, оформленняі отримання перепусток
2.

Проведення інструктажу з техніки безпекита охорони праці
3.

Проведення екскурсій по підприємству,ознайомлення з місцем роботи
4.

Виконання програми практики і індивідуального завдання
^

На протязі всієї

(з щотижневою перевіркою)

практики

5.

Оформлення щоденника, звіту і складаннязаліку з практики
6.

Розрахунок у гуртожитку та здачаперепустки


Керівник практики від вузу
( посада, прізвище, підпис )


Керівник практики від підприємства
( посада, прізвище, підпис )