asyan.org
добавить свой файл
1Ф 7.5-09.001

ДОГОВІР про надання послуг № Т/____

м. Запоріжжя ________________________ 20___ р.


Виконавець: Запорізька торгово-промислова палата, в особі віце-президента Антонюка Д.А., що діє на підставі Довіреності № 1.6/782 від 09.07.2012 та Статуту, з однієї сторони, і Замовник: _________________________________________________________________________________, в особі _______________________________, що діє на підставі ____________________, з іншої сторони, іменовані надалі разом Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали даний Договір про наступне:


1. Предмет договору.

1.1. Виконавець зобов’язується за дорученням Замовника надати послуги з участі у виставці «АГРОТЕХСЕРВІС», що включають: оргзбір, оренду виставкової площі, оренду додаткового обладнання та послуги (іменовані надалі «Послуги») за цінами, що вказані в Умовах участі, які є додатком до даного Договору та є його невід’ємною частиною. Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані Послуги.

1.2. Виставкова площа:

обладнана ________ кв. м

необладнана__________ кв. м відкрита __________ кв.м

1.3. Тип стенду:

а) рядовий б) кутовий в) торцевий

г) острів

1.4. Додаткове обладнання та послуги (позначити необхідне):

а) не потребує б) потребує (заповніть Додаток 1)

1.5. Необхідна потужність для експонатів та електроприладів на виставковій площі _________ кВт

1.6. Текст на фризовій панелі: ____________________________________________________

1.7. Інформація в каталог: заповніть Додаток 2 та передайте по E-mail

1.8. Заочна участь:  (заповніть Додаток 2)

1.9. *Обов’язковий орг. збір (для очної участі) включає: участь у заходах виставки, рекламну кампанію в ЗМІ, публікацію в офіційному каталозі, художнє оформлення виставки, прибирання загальних проходів, атрибутику виставки, участь у прийомі-фуршеті

1.10. Строк надання Послуг з «13 » по «15» березня 2013 р.


^ 2. Вартість послуг і порядок розрахунків

2.1. Вартість послуг, що надаються Виконавцем складає: __________ (_________________________________) грн., окрім того ПДВ 20% - __________ грн., загальна вартість послуг по договору _______________ (___________________________________) (в т.ч. *орг. збір).

*) орг. збір при заочній участі не сплачується і в загальну суму не входить

2.2. Замовник здійснює оплату Послуг на підставі рахунку Виконавця на умовах 100 % попередньої оплати шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця або шляхом внесення готівкових коштів в касу Виконавця.


^ 3. Порядок прийому-передачі послуг

3.1. Надані Послуги оформлюються Актом прийому-передачі наданих послуг, який підписується обома Сторонами протягом 10-ти робочих днів з моменту надання Послуг. У випадку непідписання Акта прийому-передачі наданих послуг Замовником у зазначений термін і ненадання мотивованої відмови, Акт прийому-передачі наданих послуг вважається підписаним у редакції Виконавця.


^ 4. Строк дії Договору

4.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх обов’язків.

4.2. Даний Договір не може бути розірвано в односторонньому порядку.


^ 5. Заключні положення

5.1. Сторони визнають юридичну чинність всіх факсимільних копій, підписаних та завірених печаткою з обох сторін, та всіх електронних документів, які мають бути підтверджені відповідними оригіналами до початку строку, вказаному в п.1.10. даного Договору.

5.2. Замовник зобов’язаний ознайомитись з Умовами участі, що розміщені на офіційному сайті Замовника – www.expo.zp.ua, які є додатком до даного Договору та є його невід’ємною частиною. Підписуючи даний Договір Замовник висловлює згоду з Умовами участі та приймає на себе обов’язки щодо їх дотримання.

5.3. В усьому, що не урегульовано даним Договором та Умовами участі, Сторони керуються діючим законодавством України.

5.4. Згідно чинного законодавства України Виконавець має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

5.5. Згідно чинного законодавства України Замовник має статус _________________________________________

5.6. У разі зміни статусу платника податку на прибуток Сторони зобов'язані повідомити одна одну у 10-ти денний термін з моменту зміни статусу.

5.7. Цей Договір складений українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної зі Сторін.


^ 6. Адреса, реквізити та підписи сторін

Замовник:

__________________________________________________


__________________________________________________

код ЄДРПОУ __________, Св.___________,

ІПН __________

п/р _______________

МФО __________________

тел./факс: _______________________________


Керівник _____________________/___________________/

м. п.

Виконавець:

Запорізька торгово-промислова палата


69005, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 4

код ЄДРПОУ 02944840, Св.ПДВ № 200021060,

ІПН 029448408247

п/р 2600801751608 в філії АТ «Укрексімбанк»

МФО 313979

Тел./факс: (061) 213-50-26, 213-51-67


Віце-президент _______________/Д.А. Антонюк/

м. п.