asyan.org
добавить свой файл
1

Затверджено:

рішенням виконавчого комітету Луганської міської ради від ___________ 2011 р. №________


Стандарт

надання виконавчим комітетом Луганської міської ради адміністративної послуги «Надання згоди на поліпшення

орендованого нерухомого майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м.Луганська»


з/п

Зміст стандарту

Опис стандарту

1.

Реквізити органу, що здійснює надання адміністративної послуги.

Виконавчий комітет Луганської міської ради

91000, м.Луганськ, вул.Коцюбінского,14

тел.(0642) 53-84-50, 58-19-97

е-mail: //www.gorod.lugansk.ua//

2.

Нормативно-правові акти, що стосуються надання адміністративної послуги.

Ст.778 Цивільного кодексу України, ст.ст.23, 27 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та інші нормативно-правові акти, що стосуються поліпшень нерухомого майна.

3.

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення.

Фізичні та юридичні особи – орендарі за договорами оренди нерухомого майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м.Луганська, за якими (договорами) орендодавцем є Виконавчий комітет Луганської міської ради.

4.

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги.

Для одержання адміністративної послуги одержувачем подаються такі документи:

1. Заява довільної форми про надання згоди на поліпшення за рахунок власних коштів орендованого нерухомого майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м.Луганська (надалі – орендоване майно), яка подається на ім’я Луганського міського голови;

2. Копія відповідного договору оренди нерухомого майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м.Луганська, предметом якого (договору) є орендоване майно, що планується поліпшити (надалі – договір оренди);

3. Оригінал або нотаріально засвідчена копія виписки та(або) витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців - для юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців;

4. Засвідчені одержувачем копія паспорта громадянина України та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера - для фізичних осіб, що не є суб’єктами підприємницької діяльності.


5.

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги.

Етапи надання адміністративної послуги::

1. Одержувач подає посадовій особі управління комунальним майном Луганської міської ради, що є представником адміністративного органу (надалі – представник адміністративного органу) або посадовій особі управління державної реєстрації та міського реєстру Луганської міської ради (надалі – посадова особа управління) заяву з доданими до неї документами, які зазначені у п.4 цього Стандарту.

Від імені одержувача вказані заява та документи можуть бути подані уповноваженим представником.

При цьому уповноважений представник одержувача додатково подає оригінал або нотаріально посвідчену копію документу, що посвідчує повноваження цієї особи, та копію свого паспорту.

2. Представник адміністративного органу або посадова особа управління:

2.1. приймає документи, які зазначені у п.4 цього Стандарту, перевіряє наявність повного комплекту документів та зазначених у них відомостей, перевіряє документи, що посвідчують особу одержувача або його представника;

2.2. у разі подання одержувачем або його представником неповного пакету документів або якщо відомості, зазначені в поданих документах, не відповідають вимогам законодавства:

- не приймає документи;

-. відмовляє в реєстрації документів;

- повідомляє про це одержувача або його представника;

- рекомендує доукомплектувати пакет документів або внести зміни у відомості, що подаються;

2.3. у разі наявності повного комплекту документів та в разі, якщо відомості, зазначені в наданих документах, відповідають вимогам законодавства, приймає документи за описом, копія якого видається одержувачу або його представнику.

3. У разі прийняття вказаних документів посадовою особою управління зазначена особа забезпечує передачу прийнятих документів не пізніше наступного робочого дня після їх реєстрації до управління комунальним майном Луганської міської ради (надалі – Управління).

4. Управління:

4.1. розглядає заяву та інші документи, подані одержувачем або його представником відповідно до цього Стандарту;

4.2. готує відповідний проект рішення виконавчого комітету Луганської міської ради про надання одержувачу згоди на проведення за рахунок власних коштів поліпшень орендованого майна або лист від імені виконавчого комітету Луганської міської ради про відмову у наданні такої згоди з зазначенням причин такої відмови.

5. виконавчий комітет Луганської міської ради приймає рішення про надання одержувачу згоди на проведення за рахунок власних коштів поліпшень орендованого майна.

6. Одержувачу доводиться до відома відповідне рішення виконавчого комітету Луганської міської ради про надання згоди на проведення за рахунок власних коштів поліпшень орендованого майна або надається (надсилається) лист від імені виконавчого комітету Луганської міської ради про відмову в наданні такої згоди з зазначенням причин такої відмови.

6.

Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги.

Питання про надання одержувачу згоди на проведення за рахунок власних коштів поліпшень орендованого майна розглядається на засіданні виконавчого комітету Луганської міської ради у термін не більше одного місяця з дня надходження відповідної заяви.

Якщо в місячний термін вирішити порушені у заяві питання неможливо, представник адміністративного органу повідомляє одержувача про продовження вищевказаного терміну.

При цьому загальний термін вирішення питання не може перевищувати сорока п’яти днів.

7.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

1. Договір оренди не передбачає право одержувача як орендаря за таким договором здійснювати поліпшення орендованого майна.

2. Відповідно до чинного законодавства України щодо певного орендованого майна не можуть бути проведені поліпшення, запропоновані одержувачем.

3. Має місце письмова заборона відповідного органу культурної спадщини на здійснення будь-яких або певних змін орендованого майна, якщо таке майно є пам’яткою відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини».

8.

Опис результату, який повинен отримати одержувач.

Одержувач отримує копію відповідного рішення виконавчого комітету Луганської міської ради про надання згоди на проведення за рахунок власних коштів поліпшень орендованого майна або лист від імені виконавчого комітету Луганської міської ради про відмову в наданні такої згоди з зазначенням причин такої відмови.


9.

Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена.

Надання адміністративної послуги здійснюється безоплатно.

10.

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації.

До посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, застосовуються вимоги, встановлені законодавством України про службу в органах місцевого самоврядування та іншими актами законодавства.


11.

Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Місце надання адміністративної послуги:

Центр адміністративних послуг в м.Луганську,

адреса: м.Луганськ, вул. Коцюбінского,14


12.

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо.

Подання та реєстрація заяв здійснюється у Центр адміністративних послуг в м.Луганську.

Графік прийому одержувачів або їх представників:

з понеділка по п’ятницю з 9-00 год. до 16-00 год.,

перерва з 12-00 год. до 13-00 год.

Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов'язаних з її наданням, за телефонами (0642) 53-84-50, 58-19-97.

 

13.

Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги.

Прийом одержувачів або їх представників у Центрі адміністративних послуг в м.Луганську здійснюється у порядку загальної черговості, крім  осіб похилого віку та інвалідів, яким надання адміністративної послуги здійснюється позачергово.

Черговість здійснення дій у процесі надання адміністративної послуги визначено у п.5 цього Стандарту незалежно від обсягу попиту на дану адміністративну послугу.

Термін очікування надання даної адміністративної послуги викладено у п.6 цього Стандарту

14.

Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги.

Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:

- розміщення в мережі Інтернет на офіційному сайті Луганського міського голови, Луганської міської ради та її виконавчих органів http://gorod.lugansk.ua;

- розміщення на стенді у Центрі адміністративних послуг в м.Луганську;

- надання консультацій за телефонами (0642) 53-84-50, 58-19-97.

15.

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо.

Прийом осіб похилого віку та інвалідів здійснюється позачергово.

16.

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу.

У разі допущення технічної помилки під час оформлення рішення, така помилка виправляється шляхом внесення відповідних змін до розпорядчого акта, яким було надано адміністративну послугу.

Збитки, пов’язані з наданням адміністративної послуги, відшкодовуються одержувачу у судовому порядку.

 


Заступник Луганського міського голови А.Кузьменко