asyan.org
добавить свой файл
1

Проект

Рекомендації

громадських слухань "Стан гуманітарної сфери"


м. Суми 4 березня 2008 року


Заслухавши та обговоривши доповіді учасників громадських слухань, виступи членів громадської ради при облдержадміністрації вирішили внести пропозиції до проекту Концепції гуманітарного розвитку України наступного змісту:

В галузі освіти:

Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України. Вона є визначальним чинником політичної, соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства. Освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства.

Мета державної політики щодо розвитку освіти полягає у створенні умов для розвитку особистості, творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу.

Пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку освіти мають бути:

 • особистісна орієнтація освіти;

 • формування національних і загальнолюдських цінностей;

 • створення для громадян рівних можливостей у здобутті освіти;

 • постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту;

 • здійснення організації підвозу учнів до місць навчання;

 • організація харчування учнів та студентів;

 • забезпечення медичного обслуговування учасників навчально-виховного процесу;

 • пропаганда здорового способу життя;

 • забезпечення освітніх потреб національних меншин;

 • органічне поєднання освіти і науки;

 • запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій, комп’ютеризація та інформатизація закладів освіти;

 • інтеграція вітчизняної освіти до європейського та світового освітніх просторів.

Напрями роботи щодо забезпечення соціального захисту дітей мають передбачають наступні аспекти:

 • розвиток альтернативних систем спеціальної освіти (інклюзивне та інтегроване навчання);

 • соціально-медико-психологічний супровід дітей з особливими потребами в процесі їхньої інтеграції до загальноосвітніх навчальних закладів;

 • поліпшення умов утримання та виховання дітей в школах-інтернатах;

 • забезпечення соціального супроводження дітей після закінчення строку їх перебування в інтернатних закладах;

 • підвищення відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за соціальний захист дітей;

 • посилення превентивної роботи та підтримки сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах;

 • широке запровадження влаштування дітей у сім’ї громадян;

 • безкоштовне харчування та оздоровлення у навчальних закладах дітей із багатодітних сімей;

 • забезпечення соціальним житлом та гарантованим першим робочим місцем випускників спеціальних шкіл-інтернатів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 • надання пільг при вступі до вищих навчальних закладів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким на момент вступу виповнилося 18 років;

 • розроблення механізму залучення коштів благодійних організацій.

Рівний доступ до здобуття якісної освіти має забезпечуватися наступними шляхами:

 • оптимізація структури освітньої мережі; створення умов для профільного, екстернатного та дистанційного навчання;

 • створення для дітей з особливостями психічного і фізичного розвитку умов для безперешкодного здобуття освіти в державних і комунальних навчальних закладах, забезпечення варіативності здобуття якісної освіти відповідно до здібностей та індивідуальних можливостей таких дітей;

 • розгортання мережі спеціальних навчальних закладів усіх рівнів освіти для громадян з особливими потребами, забезпечення їх інтеграції у загальний освітній простір;

 • розвиток цілісної міжгалузевої багаторівневої системи позашкільних закладів різних типів і профілів для забезпечення розвитку здібностей і таланту обдарованих дітей та молоді, а також задоволення потреб населення у додаткових культурно-освітніх, дослідницьких та спортивно-оздоровчих послугах;

 • розвиток мережі професійно-технічних навчальних закладів різних типів, професійних спрямувань та форм власності з урахуванням демографічних прогнозів, регіональної специфіки та потреб ринку праці;

 • забезпечення якості вищої освіти та професійної мобільності випускників вищих навчальних закладів на ринку праці шляхом інтеграції вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, наукових установ та підприємств;

 • створення умов для здобуття вищої освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми-інвалідами.


В галузі культури:

1. Створення нормативно-правової бази у сфері культури, мистецтва, суміжних сферах суспільного життя, що відповідала б сучасним світовим вимогам та сприяла б збереженню українського етносу.

2. Заохочення становлення і зміцнення мережі недержавних, культурно
мистецьких організацій (творчих спілок, фондів, професійних гільдій,
виконавських колективів тощо), які забезпечуватимуть розвиток культури
шляхом використання творчих, господарських і організаційно-правових форм її існування та шляхом підтримки суспільством і державою.

3. Створення системи інформаційно-аналітичного моніторингу культурних процесів, що відбуваються в українському суспільстві, наслідків реалізації державної культурної політики.

4. Дослідження міжнародних культурних зв'язків, процесів інтеграції української гуманітарної науки у світовий інтелектуальний простір.

5. Поєднання нарощування бюджетної підтримки культури із стимулюванням благодійництва, меценатства, підприємницької активності культурно-мистецьких закладів.


В галузі поліграфії та книговидання, телерадіокомунікацій, друкованих і електронних засобів масової інформації:

1. Першочергове впровадження цифрового телерадіомовлення у прикордонних областях України, зокрема в Сумській області.

2. Фінансова підтримка на державному рівні галузі книговидання та книгорозповсюдження.

3. Встановлення податкових пільг для книговидавничих і поліграфічних підприємств.

4. Відродження системи продажу вітчизняної книги "Книга – поштою" з встановленням відповідних знижених тарифів на пересилку вітчизняної книги в межах України.

5. Розробка механізму довгострокового кредитування за зниженою обліковою ставкою підприємств, юридичних осіб під створення суб’єктів книжкової торгівлі, закупівлю широкого асортименту книжкової продукції вітчизняного виробника.

6. Розробка національної програми з розвитку і підтримки читацької культури.