asyan.org
добавить свой файл
1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ


Перший проректор

____________ професор О.Мішуков

“____” _____________ 2006 р.


ПРОГРАМА З ДИСЦІПЛІНИ

СУЧАСНИЙ БАЛЬНИЙ ТАНЕЦЬ


Факультет: культури і мистецтв

Кафедра: хореографії

Спеціальність: ПМСО. Хореографія. Спеціалізація: художня культура

Курс: ІІІ

Семестр: VI

Форма навчання : денна


Херсон 2006

Пояснювальна записка


Мета курсу «Сучасний бальний танець» - вивчення танцювального репертуару різних вікових груп та різних напрямків розвитку цього жанру, оволодіння основами композиційної побудови бального танцю, методикою його виконання.

^ Завдання курсу

методичні: надання студентам необхідних теоретичних знань, практичних навичок та вмінь у питаннях організації та функціонування колективу бального танцю, виховання у студентів потреб у систематичному накопиченні знань, їх узагальнені, аналізуванні, вироблення своєї точки зору з розглянутих питань.

 • пізнавальні: студенти повинні пізнати історію виникнення та розвитку бальних танців, вивчити методику виконання рухів латиноамериканських та європейських танців

 • практичні: оволодіння студентами технікою виконання танців латиноамериканської та європейської програм


Для виконання цих завдань рекомендується проводити наскрізну практику протягом всього періоду навчання, прищеплювати студентам навички самостійної роботи.

Підсумками вивчення курсу є такі форми контролю: складання заліку або екзамену, контрольний урок, написання реферату.


^ Програма курсу «Сучасний бальний танець»
Назва розділів та тем

Всього годин

Лекційнзанять

Практичних занять

Самостійна

робота
^ УІ семестр


1

Історія виникнення та розвитку європейських стандартних танців8


2

6

2

Історія виникнення та розвитку латиноамериканських стандартних танців


6


2

4

3

Історія вітчизняного бального танцю


1010

4

Методика виконання стандартних європейських танців40

24


16

5

Методика виконання латиноамериканських танців44

26


18
Разом за 6 семестр

108

4

50

54^ Змістовні модулі учбового курсу

«Сучасний бальний танець»


УІ семестр

Змістовний модуль 1


Тема: Європейські танці.


Лекційний модуль

Тема 1: Історія виникнення та розвитку європейських танців (2 год.)

  • Повільний вальс

  • Танго

  • Віденський вальс

  • Квікстеп

  • Повільний фокстрот


Тема 2: Історія виникнення та розвитку латиноамериканських танців (2 год.)

  • Самба.

  • Ча-ча-ча.

  • Румба.

  • Джайв

  • Пасодобль.Практичний модуль

 1. Положення рук ніг та корпусу в європейських танцях. (1 год)

 2. Методика виконання рухів «Повільного вальсу» (8 год,)

 • Natural turn

 • Reverse turn

 • Natural spin

 • Whisk

 • Chasse from PP

 • Weave

 • Double Reverse spin

 • Закриті зміни

3. Методика виконання рухів танцю «Танго» (7 год.)

 • Progressive walks

 • Progressive link

 • Close promenade

 • Four step

 • Natural twist turn

 • Natural promenade turn

 • Brash tap

 • Open Reverse turn

 • Natural twist turn

 • Natural promenade turn

 • Brash tap

 • Open Reverse turn4. Методика виконання рухів Квікстепу (6 год.)

 • Quoter turn

 • Natural turn

 • Forward lock step

 • Chasse reverse turn

 • Running finish

 • Zig-zag

 • Cross Chasse

 • Back lock step

 • Natural pivot


5. Методика виконання рухів Віденського вальсу (2 год.)

 • Natural turn

 • Reverse turn

 • Зміни ніг


Модуль самостійної роботи

 1. Складання комбінацій танців європейської програми (8 год.)

 2. Розвиток танцювальної культури ХХ ст.. (3 год.)

 3. Робота над удосконаленням виконавської майстерності в європейських танцях. (10 год)

 4. Танцювальне мистецтво 20-30 років ХХ ст.. (1 год)

 5. Створення імперської спілки викладачів бального танцю та її вплив на розвиток школи бального танцю. (1 год)

 6. Розвиток танцювального мистецтва у 40-50 роки ХХ ст.. Бугі-вугі, рок-н-ролл, джайв. (1 год)

 7. Види колективів бального танцю. (1 год.)

 8. Класифікація бальної хореографії. (1 год.)Форма контролю

Реферат на задану тему, контрольна робота та контрольний перегляд методики виконання вивчених рухів.

Література

 1. Алекс Мур «Пересмотренная техника исполнения стандартних танцев» (розділ 1, 2)Лондон-Санкт-Петербург, 2000.

 2. Бондаренко Л. «Танцюйте с нами»., М. 1988.

 3. Гью Ховард «Техника исполнения стандартних танцев». розділ 1, Лондон-Киев, 2003..


Питання до 1 змістовного модулю

 1. Класифікація бальної хореографії за видами танців.

 2. Види колективів бального танцю

 3. Танцювальне мистецтво 20-30 років ХХ ст..

 4. Створення імперської спілки викладачів бального танцю та її вплив на розвиток школи бального танцю.

 5. Розвиток танцювального мистецтва у 40-50 роки ХХ ст.. Бугі-вугі, рок-н-ролл, джайв.)

 6. Розвиток нового напрямку в танцювальній музиці – джаз, та його вплив на подальший розвиток танцювальної культури ХХ ст..

 7. Джерела виникнення нових хореографічних форм: шиммі, тустепа, матчиша.

 8. Історія виникнення “Вальсу”

 9. Історія виникнення “Танго”.

 10. Історія виникнення танцю “Фокстрот”.

 11. Історія виникнення танцю “Квікстеп”.

 12. Основні позиції рук та корпусу в європейських танцях.

 13. Основні напрямки руху в залі.

 14. Підготовчі вправи до танцю “Повільний вальс”.

 15. Підготовчі вправи до танцю “Квікстеп”.

 16. Підготовчі вправи до танцю “Танго”.

 17. “Повільний вальс” Методика виконання фігури Natural turn та Reverse turn.

 18. “Повільний вальс” Методика виконання фігури Chasse from PP

 19. “Повільний вальс” Методика виконання фігури Спін поворот Natural spin

 20. “Повільний вальс” Методика виконання фігури Whisk

 21. .“Танго”. Методика виконання фігури Progressive walks.

 22. .“Танго”. Методика виконання фігури Progressive link

 23. .“Танго”. Методика виконання фігури Close promenade

 24. “Танго”. Методика виконання фігури Four step

 25. “Квікстеп”. Методика виконання фігури Quoter turn.

 26. “Квікстеп”. Методика виконання фігури Natural turn

 27. “Квікстеп”. Методика виконання фігури Chasse reverse turn

 28. “Квікстеп”. Методика виконання фігури Forward lock step

 29. “Віденський вальс”. Методика виконання фігури Правий поворот.

 30. “Віденський вальс”. Методика виконання фігури поворот ліворуч.

 31. Методика виконання «Повільного вальсу» Weave

 32. Методика виконання «Повільного вальсу» Double Reverse spin

 33. Методика виконання «Повільного вальсу» Закриті зміни

 34. Методика виконання «Танго» Natural twist turn

 35. Методика виконання «Танго» Natural promenade turn

 36. Методика виконання «Танго» Brash tap

 37. Методика виконання «Квікстепу» Running finish

 38. Методика виконання «Квікстепу» Cross Chasse

 39. Методика виконання «Квікстепу» Back lock step

 40. Методика виконання «Віденського вальсу» Reverse turn,Зміни нігЗмістовний модуль 2


Тема. Латиноамериканські танці.


Практичний модуль

  1. Основні позиції корпусу в латиноамериканських танцях. (1 год.)

  2. Методика виконання рухів танцю «Ча-ча-ча» (6 год.)

 • Closed basic

 • Newyorker

 • Hand to hand

 • Spot turn

 • Natural top

 • Opening out to right

 • Closed hip twist

 • Hockey stick

 • Cuban break

 • Turkish towel

 • Follow my leader


3. Методика виконання рухів танцю «Самба» (6 год.)

 • Natural basic movement

 • Whisk

 • Stationary samba walk

 • Traveling bota fogos

 • Volta spot turn

 • Lock crusades

 • Step crusades

 • Reverse turn

 • Bota fogo to PP and CPP

 • Three step turn


4.Методика виконання рухів танцю «Румба» (6 год.)

 • Closed hip twist

 • Spiral

 • Cucaracha

 • Rope spinning

 • Sliding doors

 • Closed hip twist

 • Spiral


5. Методика виконання рухів танцю «Джайв» (4 год)

 • Basic in place

 • Change of place right to left

 • Stop and go

 • Promenade walks

 • Chicken walks

 • Rolling off arm

 • Toe heel swivels

 • Simple spin

6. Методика виконання рухів танцю «Пасодобль» (3 год.)

 • Sure place

 • Chasse to right

 • Chasse to left

 • Separation

 • Grand circle

 • Coup de pique


Модуль самостійної роботи

 1. Робота над удосконаленням виконавської майстерності в

латиноамериканських танцях. (10 год)

 1. Складання комбінацій танців латиноамериканської програми. (8 год.)

 2. Методика викладання бального танцю в дитячих хореографічних колективах з урахуванням вікових особливостей. (4 год.)

 3. Розвиток нового напрямку в танцювальній музиці – джаз, та його вплив на

подальший розвиток танцювальної культури ХХ ст. (1 год.)

 1. Джерела виникнення нових хореографічних форм: шиммі, тустепа, матчиша. (1 год.)

 2. Становлення вітчизняного бального танцю початку ХУІІІ ст.. (1 год.)

 3. Становлення вітчизняного бального танцю. Друга половина ХУІІІ ст. та початок ХІХ ст.. (1 год.)

 4. Вплив російської балетної школи на розвиток бального танцю на початку ХХ ст.. (2 год)Форма контролю

Реферат на задану тему, контрольна робота та контрольний перегляд методики виконання вивчених рухів.


Література

1. Пересмотренная техника латиноамериканських танцев (розділ 1, 2)., Лондон -Санкт-Петербург, 1996

2. «Современный бальный танец» под редакцией В.Уральской, В.Стриганова., Москва, 1986.

3. Уолте Лерд Техника исполнения латиноамериканських танцев (розділ 1, 2)., 1995


Питання до 2 змістовного модулю

 1. Історія виникнення танцю “Самба”

 2. Історія виникнення танцю “Ча-ча-ча”.

 3. Історія виникнення танцю “Румба”.

 4. Історія виникнення танцю “Джайв”.

 5. Становлення вітчизняного бального танцю початку ХУІІІ ст..

 6. Становлення вітчизняного бального танцю. Друга половина ХУІІІ ст. та початок ХІХ ст..

 7. Вплив російської балетної школи на розвиток бального танцю на початку ХХ ст..

 8. Методика виконання «Ча-ча-ча» Closed hip twist

 9. Методика виконання «Ча-ча-ча» Natural top

 10. Методика виконання «Ча-ча-ча» Opening out to right

 11. Методика виконання «Ча-ча-ча» Turkish towel

 12. Методика виконання «Ча-ча-ча» Follow my leader

 13. Методика виконання «Ча-ча-ча» Hockey stick

 14. Методика виконання «Ча-ча-ча» Cuban break

 15. Методика виконання «Самби» Step crusades

 16. Методика виконання «Самби» Volta spot turn

 17. Методика виконання «Самби» Lock crusades

 18. Методика виконання «Самби» Three step turn

 19. Методика виконання «Самби» Reverse turn

 20. Методика виконання «Самби» Bota fogo to PP and CPP

 21. Методика виконання «Румби» Cucaracha

 22. Методика виконання «Румби» Closed hip twist

 23. Методика виконання «Румби» Spiral

 24. Методика виконання «Румби» Sliding doors

 25. Методика виконання «Румби» Rope spinning

 26. Методика виконання «Джайву» Chicken walks

 27. Методика виконання «Джайву» Rolling off arm

 28. Методика виконання «Джайву» Toe heel swivels

 29. Розвиток нового напрямку в танцювальній музиці – джаз, та його вплив на подальший розвиток танцювальної культури ХХ ст..

 30. Джерела виникнення нових хореографічних форм: шиммі, тустепа, матчиша.

 31. Врахування вікових особливостей при здійсненні диференційованого підходу у викладанні бального танцю.

 32. "Ча-ча-ча”. Методика виконання фігури Closed basic

 33. "Ча-ча-ча”. Методика виконання фігури Spot turn

 34. “Ча-ча-ча”. Методика виконання фігури Newyorker

 35. “Ча-ча-ча”. Методика виконання фігури Hand to hand

 36. “Самба”. Методика виконання фігури Natural basic movement

 37. “Самба”. Методика виконання фігури Traveling bota fogos

 38. “Самба”. Методика виконання фігури Whisk

 39. “Самба” Методика виконання фігури Stationary samba walk

 40. “Румба”. Методика виконання фігури Closed hip twist

 41. R“Румба”. Методика виконання фігури ope spinning

 42. “Румба”. Методика виконання фігури Sliding doors

 43. “Румба”. Методика виконання фігури Spiral

 44. “Румба”. Методика виконання фігури Cucaracha.

 45. “Джайв”. Методика виконання фігури Basic in place.

 46. “Джайв”. Методика виконання фігури Change of place right to left

 47. “Джайв”. Методика виконання фігури Stop and go.


Теми рефератів

з курсу «Сучасний бальний танець»


 1. Історія виникнення Повільного вальсу.

 2. Танго – танець, який тричі переплив океан.

 3. Історія виникнення та розвитку Віденського вальсу.

 4. Історія виникнення та розвитку Квікстепу.

 5. Виникнення танцю Самба.

 6. Історія виникнення танцю Ча-ча-ча.

 7. Історія виникнення та розвитку танцю Румба.

 8. Виникнення танцю Джайв.

 9. Історія виникнення танцю Пасодобль.

 10. Розвиток нового напрямку в танцювальній музиці – джаз, та його вплив на подальший розвиток танцювальної культури ХХ ст.

 11. Джерела виникнення нових хореографічних форм: шиммі, тустепа, матчиша.

 12. Створення імперської спілки викладачів бального танцю та її вплив на розвиток школи бального танцю.

 13. Латиноамериканські танці ( мамба, меренга…)

 14. Танцювальна культура ХХ ст..

 15. Формейшн – танцювальні ансамблі.

 16. Провідні танцюристи України.

 17. Провідні танцюристи світу.

 18. Провідні викладачі спортивного бального танцю.

 19. Європейська програма.

 20. Історія Чемпіонатів Світу по бальним танцям.Питання до КР

з дисципліни «Сучасний бальний танець»


Варіант 1

Історія виникнення “Вальсу”

Класифікація бальної хореографії за видами танців.


Варіант 2

Історія виникнення “Танго”.

Основні позиції рук та корпусу в латиноамериканських танцях.


Варіант 3

Історія виникнення танцю “Фокстрот”.

Типи шасе в латиноамериканських танцях.


Варіант 4

Історія виникнення танцю “Самба”

Основні позиції рук та корпусу в європейських танцях.


Варіант 5

Історія виникнення танцю “Ча-ча-ча”.

Основні напрямки руху в залі.


Варіант 6

Історія виникнення танцю “Румба”.

Скласти та розписати композицію танцю «Танго»


Варіант 7

Історія виникнення танцю “Джайв”.

Скласти та розписати композицію «Повільного вальсу»


Варіант 8

Характеристика танцювального мистецтва 20-30 років ХХ ст..

Скласти та розписати композицію танцю «Квікстеп»


Література

 1. Алекс Мур «Пересмотренная техника исполнения стандартних танцев» Лондон-Санкт-Петербург, 2000.

 2. Бондаренко Л. «Танцюйте с нами»., М. 1988.

 3. Гью Ховард «Техника исполнения стандартних танцев»., Лондон-Киев, 2003.

 4. Пересмотренная техника латиноамериканських танцев., Лондон -Санкт-Петербург, 1996

 5. «Современный бальный танец» под редакцией В.Уральской, В.Стриганова., Москва, 1986.

 6. Уолте Лерд Техника исполнения латиноамериканських танцев., 1995

 7. Дини Е.В. Єрмаков Д.А. Азбука танцев., Донецк – Стакер, 2004