asyan.org
добавить свой файл
1


Міністерство аграрної політики та продовольства України


Науково-методичний центр аграрної освіти


ЕЛЕКТРОПРИВІД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН


Програма


для вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації зі спеціальності 5.10010102 „Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі”


2012


Укладачі: Манжара В.М. – викладач Глухівського коледжу ім. С.А. Ковпака СНАУ

Самойленко Н.Г. – викладач ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж»


Рецензенти:


Редактор


Відповідальний за випуск – Гач М.Г.


Програму розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії спеціальних дисциплін відділення „ Електроенергетики та комп’ютерних технологій в АПВ ” Глухівського коледжу ім. С.А. Ковпака СНАУ.

Протокол № 4 від 9 січня 2012 р.

^ Пояснювальна записка.
Програмний матеріал поділено на три розділи (модулі): апаратура керування і захисту електродвигунів, основи теорії електроприводу та електропривод машин, агрегатів і потокових ліній.

Програмою дисципліни “Електропривод сільськогосподарських машин” передбачається вивчення теоретичних положень, що характеризують:

 • призначення, будову і принцип дії апаратури керування і захисту електродвигунів та правила їх вибору;

 • механічні характеристики виробничих механізмів і машин;

 • механічні та електромеханічні характеристики електродвигунів постійного та змінного струму;

 • методику вибору електродвигунів для різних режимів роботи;

 • призначення, будову і способи ефективного застосування електроприводів насосних та вентиляційних установок, кормоприготувальних та кормороздавальних машин, транспортуючих пристроїв, доїльного устаткування та машин первинної обробки молока, а також електроприводів допоміжного обладнання;

і придбання практичних навичок по:

 • дослідженню електроприводів сільськогосподарського призначення;

 • налагодженню і підготовки до роботи електроприводів;

 • усуненню несправностей.

Викладання дисципліни необхідно вести з урахуванням між предметних і внутрішньо предметних зв’язків, державною мовою.

Дисципліна базується на знаннях отриманих під час вивчення дисциплін «Вища математика», «Фізика», «Комп’ютерна та інженерна графіка», «Теоретичні основи електротехніки», «Основи електроніки і мікросхемо техніки», «Основи автоматики», «Електричні машини і апарати».

Здобуті знання є основою для вивчення таких дисциплін як «Експлуатація і ремонт електроустаткування та засобів автоматизації», «Автоматизація технологічних процесів і системи автоматичного керування».

Програмний матеріал слід викладати з урахуванням досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки, на основі діючих стандартів.

З метою більш глибокого засвоєння студентами програмного матеріалу на заняттях необхідно використовувати наочні посібники (плакати, діючі моделі, макети, деталі машин чи механізмів та їх розрізи) і технічні засоби навчання (відео- і діафільми, слайди, ЕОМ з доступом до мережі Інтернет), окремі уроки доцільно проводити в умовах виробництва.

Для успішного виконання лабораторних робіт і практичних (розрахункових) занять необхідно:

 • підготувати інструкційні карти по проведенню лабораторних робіт та методичні рекомендації по їх виконанню;

 • підготувати методичні рекомендації по виконанню розрахункових робіт та розробити індивідуальні завдання;

 • заздалегідь ознайомити студентів з графіком виконання робіт.

З метою посилення контролю знань студентів учбовий матеріал бажано розбити на 3 модулі.

Програмою передбачена тематика питань, що пропонуються студентам для самостійного вивчення.

Закріплення і систематизація теоретичних знань та практичних навичок при розв’язанні інженерних проблем втілюється у виконанні курсового проекту.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • будову, принцип дії апаратури керування і захисту та методики її вибору;

 • статичні, механічні та електромеханічні властивості електродвигунів;

 • способи пуску та регулювання частоти обертання електроприводів;

 • шляхи зменшення втрат енергії в електроприводах;

 • особливості електроприводу та методику вибору електроприводів сільськогосподарських машин, агрегатів і потокових ліній для різних технологічних процесів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен уміти:

 • підбирати електродвигуни для приводу робочих машин;

 • вибирати та налагоджувати апаратуру керування та захисту, комплектні пристрої;

 • задавати електроприводам необхідний режим роботи, визначати і усувати несправності;

 • виконувати випробування та оцінку роботи електроприводів.

Тематичний план, наведений у програмі, є орієнтовним.

Навчальний заклад має право вносити, в залежності від специфіки підготовки спеціалістів і матеріально-технічного забезпечення викладання дисципліни, обґрунтовані зміни в послідовність вивчення учбового матеріалу і розподіл учбових годин за розділами і темами в межах загального бюджету часу, який відведено на вивчення дисципліни, а також змінювати окремі практичні і лабораторні роботи іншими, подібними за змістом.

^ Орієнтовний тематичний план

Назва розділу, теми

Кількість годин

всього

аудиторних

самостійне вивчення

лекції

лабораторні

практичні

Вступ

2

2

-

-

-

^ 1. Апаратура керування і захисту електродвигунів (модуль 1)

  1. Комутаційні апарати

12

4

2

2

4

  1. Захисні апарати

12

4

2

2

4

  1. Напівпровідникові апарати

8

2

2

-

4

  1. Автоматичне керування електроприводами

4

-

-

-

4

Семінарське заняття

2

-

-

2

-

Всього

38

10

6

6

16

 1. ^ Основи теорії електропривода (модуль 2)

  1. Механічні характеристики електроприводів

28

4

16

4

4

  1. Основи динаміки електропривода

4

2

-

-

2

  1. Перехідні процеси в електроприводах

4

2

-

2

2

  1. Розрахунок потужності електропривода

12

2

-

4

4

  1. Енергетичні режими електропривода

4

2

-

-

2

  1. Регульований електропривод. Замкнуті системи керування електроприводом

6

2

-

-

4

Семінарське заняття

2

-

-

2

-

Всього

62

14

16

12

18

 1. ^ Електропривод машин, агрегатів і потокових ліній (модуль 3)

  1. Електропривод насосних установок

10

2

2

2

4

  1. Електропривод вентиляційних установок

10

2

2

2

4

  1. Електропривод кормоприготувальних машин

8

2

2

-

4

  1. Електропривод кормороздавальних і транспортних установок

10

2

2

2

4

  1. Електропривод доїльних установок і машин первинної обробки молока

6

2

2

-

2

  1. Електропривод ручних електричних машин

6

2

2

-

2

  1. Електропривод машин і агрегатів зерноочисносушильних пунктів і комплексів

6

2

2

-

2

  1. Електропривод метало- та деревообробних верстатів та стендів для обкатування теплових двигунів. Електропривод підйомних механізмів

4

2

-

-

2

Семінарське заняття

2

-

-

2

-

Всього

62

16

14

8

24

Разом

162

42

36

26

58

^ Зміст дисципліни


Вступ

Завдання і зміст дисципліни “Електропривід сільськогосподарських машин”, її зв’язок з іншими дисциплінами навчального плану, методика вивчення та організація навчального процесу.
Стан електрифікації аграрного сектора виробництва в сучасних економічних умовах.

Проектування, створення та впровадження перспективних наукових та конструкторських розробок, інноваційних програм, пов’язаних з підвищенням ефективності електроприводів для сільськогосподарських товаровиробників будь – яких форм власності.

Роль і місце молодших спеціалістів - електриків в процесі реформування сільськогосподарського виробництва на сучасному етапі державотворення.

Особливості роботи електроприводів в умовах сільськогосподарського виробництва.


Розділ 1. Апаратура керування і захисту


^ 1.1. Комутаційні апарати

Класифікація апаратури. Призначення, будова, технічні характеристики і вибір апаратів для комутації силових кіл: рубильників, перемикачів та пакетних вимикачів, електромагнітних пускачів та контакторів, тиристорних пускачів.

^

Лабораторне заняття № 1


Монтаж, налагоджування і дослідження реверсивного і нереверсивного електромагнітних пускачів.

Практичне заняття № 1


Розрахунок і вибір електромагнітних пускачів, контакторів.


^ 1.2. Захисні апарати

Види аварійних режимів в електроустановках. Призначення, будова, технічні характеристики і вибір апаратури захисту: плавких запобіжників, автоматичних та диференціальних вимикачів, теплових реле.

^

Практичне заняття № 2


Розрахунок і вибір теплових реле, запобіжників і автоматичних вимикачів для одиночних і групових споживачів.

Лабораторне заняття № 2


Дослідження диференціальних автоматичних вимикачів та пристроїв захисного відключення.


^ 1.3. Напівпровідникові апарати

Призначення, принцип дії, переваги, недоліки, класифікація, технічні характеристика і вибір напівпровідникових апаратів.

^

Лабораторне заняття № 3


Монтаж, налагоджування і дослідження схем керування асинхронними електродвигунами з використанням безконтактних елементів.


Семінарське заняття по розділу 1


Розділ 2. Основи теорії електроприводу


^ 2.1 Механічні характеристики електроприводів

2.1.1. Класифікація електроприводів. Електропривід та його елементи. Основні поняття та визначення.

Аналітичний вираз механічної характеристики робочої машини та його аналіз.


Практичне заняття № 3

Розрахунок і побудова механічної характеристики робочої машини.


2.1.2. Механічні та електромеханічні характеристики електродвигунів змінного

струму.

Регулювання частоти обертання електродвигунів.

Гальмівні режими роботи електродвигунів.
^

Лабораторне заняття № 4


Монтаж, налагоджування і дослідження схем гальмування асинхронних електродвигунів.


Лабораторні заняття № 5-11(віртуальні)

Дослідження механічної характеристики асинхронного електродвигуна з фазним ротором.

Дослідження механічної характеристики асинхронного електродвигуна з короткозамкненим ротором.

Дослідження механічної характеристики електродвигуна постійного струму незалежного збудження.

Дослідження механічної характеристики електродвигуна постійного струму послідовного збудження.

Дослідження механічної характеристики електродвигуна постійного струму змішаного збудження.

Дослідження механічної характеристики електродвигуна постійного струму послідовного збудження в режимі динамічного гальмування.

Дослідження механічної характеристики електродвигуна постійного струму незалежного збудження в режимі динамічного гальмування.

Практичне заняття № 4

Розрахунок і побудова механічної характеристики асинхронного електродвигуна за його паспортними даними.


^ 2.2. Основи динаміки електропривода

Зведення моментів статичного опору та інерції до вала електродвигуна. Рівняння руху електропривода та його аналіз.


^ 2.3. Перехідні режими в електроприводах

Види перехідних процесів. Методи розрахунку тривалості пуску і гальмування електродвигуна в електроприводі.


Практичне заняття № 5

Розрахунок і побудова механічної характеристики електропривода та визначення часу його пуску.


^ 2.4. Розрахунок потужності електродвигунів

Економічне значення правильного вибору електродвигунів за потужністю. Класи нагрівостійкості ізоляції обмоток електродвигунів. Нагрівання і охолодження електродвигунів. Класифікація режимів роботи електродвигунів.

Загальна методика вибору електродвигуна.


^ Практичні заняття № 6, 7

Розрахунок і побудова кривої процесу нагрівання електродвигуна.

Визначення потужності електродвигуна за тривалого, короткочасного і повторно-короткочасного режимів роботи.


^ 2.5. Енергетика електроприводів

Втрати потужності в електродвигуні. Коефіцієнт корисної дії електродвигунів змінного струму. Втрати електроенергії в перехідних режимах та способи їх зменшення.

Коефіцієнт потужності електродвигунів змінного струму та способи його підвищення.


^ 2.6. Регульований електропривод. Замкнуті системи керування електроприводом

Типові структури замкнених систем автоматичного керування електроприводами.


Семінарське заняття по розділу 2


Розділ 3. Електропривід машин, агрегатів

і потокових ліній


^ 3.1. Електропривід насосних установок

Технологічні особливості роботи електроприводів насосних установок. Визначення потужності і вибір типу електродвигуна.

Електрообладнання типових схем водопостачання.

^

Лабораторне заняття № 12


Дослідження електропривода водонасосних установок.

Практичне заняття № 8


Вибір насосної установки для водопостачання тваринницької ферми.


^ 3.2. Електропривід вентиляційних установок

Класифікація вентиляційних установок. Особливості електроприводу вентиляційних установок. Основні типи вентиляційного обладнання.

Визначення потужності і вибір типу електродвигуна. Електрообладнання типових систем вентиляції.

^

Лабораторне заняття № 13


Дослідження електропривода вентиляційної установки.

Практичне заняття № 9


Вибір електроприводу вентиляційної установки для тваринницького приміщення.


^ 3.3. Електропривід кормоприготувальних машин

Електропривод кормоприготувальних машин різального типу. Методика визначення потужності і вибір типу електродвигуна.

Електропривод універсальних дробарок кормів. Навантажувальні діаграми.

^

Лабораторне заняття № 14


Дослідження електропривода кормоприготувальних машин.


3.4. Електропривід кормороздавальних і транспортних установок

Методика визначення потужності і вибір типу електродвигуна для приводу ковшових, шнекових і стрічкових транспортерів. Електропривід стаціонарних транспортних кормороздавачів.

Електропривід мобільних кормороздавачів. Електропривід прибиральних транспортерів на тваринницьких і птахівничих фермах.

^

Лабораторне заняття № 15


Дослідження електропривода кормороздавачів (транспортерів для видалення гною).

Практичне заняття № 10


Визначення потужності транспортерної установки, вибір типу електродвигуна, апаратури керування та захисту.

^ 3.5. Електропривід доїльних установок і машин первинної обробки молока

Методика визначення потужності і вибір типу електродвигунів для вакуумних, молочних насосів; сепараторів молока.

^

Лабораторне заняття № 16


Дослідження електроприводу доїльної установки або машин первинної обробки молока.


3.6. Електропривід ручних електричних машин.

Вимоги до електроприводу ручних електричних машин. Характеристика електродвигунів, що використовуються для приводу ручних електричних машин. Джерела живлення ручних електричних машин. Правила безпеки при експлуатації ручних електричних машин

^

Лабораторне заняття № 17


Дослідження електропривода ручних електричних машин.


3.7. Електропривід зерноочисно-сушильних пунктів і комплексів

Методика визначення потужності і вибір типу електродвигуна для привода решітного стану зерноочисної машини і привода трієрного циліндра. Електропривод мобільних машин зпс-60, ЗПС-100, ЗМ-30, ЗМ-60, ОВП-20,

ПС-10А.

Особливості електропривода потокових ліній ЗАВ і КЗС.

^

Лабораторне заняття № 18


Дослідження електропривода зерноочисно-сушильних пунктів і комплексів.


3.8. Електропривід метало- і деревообробних верстатів, стендів для обкатування теплових двигунів. Електропривод підйомних механізмів

Особливості електроприводу метало- і деревообробних верстатів, стендів для обкатування теплових двигунів. Визначення потужності і вибір типу електродвигунів.


^ Семінарське заняття по розділу 3


Тематика самостійного вивчення


Розділ 1. Апаратура керування і захисту електродвигунів

  1. Електричні контакти. Характеристики і вибір апаратів для комутації кіл керування: універсальних перемикачів, кнопок, кнопкових постів. Характеристики і вибір контакторів. Характеристика і вибір проміжних реле, реле напруги, реле струму.

  2. Реле обриву фаз.

  3. Характеристика і вибір напівпровідникових апаратів захисту обслуговуючого персоналу від ураження електричним струмом. Характеристикам і вибір силових розподільних пунктів.

  4. Автоматичне керування електроприводом. Блокувальні зв’язки і сигналізація в схемах керування електроприводами. Керування електроприводом в функції шляху, часу і струму.


Розділ 2. Основи теорії електроприводу


   1. Загальні відомості про електропривод. Основні етапи і напрямки розвитку електропривода. Механічні характеристики робочих машин.
   1. Механічні та електромеханічні характеристики двигунів постійного струму послідовного збудження. Механічні та електромеханічні характеристики двигунів постійного струму змішаного збудження.
  1. Сили і моменти, що діють у системі електродвигун – робоча машина.


2.3. Визначення моменту електродвигуна при різко змінному навантаженні. Вибір маховика. Поняття про статичну і динамічну стійкість електропривода.


2.4. Визначення потужності електродвигунів при короткочасному режимі роботи. Визначення потужності електродвигунів при повторно – короткочасному режимі роботи.


2.5. Коефіцієнт потужності електропривода з регулюванням напруги та способи його підвищення.


^ 2.6. Застосування в замкнених системах керування електроприводам мікроконтролерів та мікро-ЕОМ.


Розділ 3. Електропривід машин, агрегатів і потокових ліній.


3.1. Комплектні пристрої керування водо насосними установками. Електропривід насосних станцій зрошувальних систем.


3.2. Основні типи вентиляційного обладнання. Принципи регулювання подачі повітря в вентиляційних установках.


3.3. Комплекти обладнання для приготування кормів. Електропривід кормоприготувальних машин для індивідуальних (фермерських) господарств.


3.4. Електропривід фекальних насосів. Електропривід яйцезбиральних транспортерів.


3.5. Електропривід доїльних установок. Електропривід водокільцевого вакуумного насоса.


3.6. Особливості електроприводу ручних електричних машин, що застосовуються в різних галузях сільського господарства. Виносні стригальні цехи ВСЦ-22/200


3.7. Електропривід мобільної машини СМ-4. Електропривід мобільної машини ОВС-25


3.8. Електропривід пилорам, круглопиляльних і деревообробних верстатів. Визначення потужності і вибір типу електродвигуна. Електропривід підйомних механізмів.

^ Курсове проектування


Мета курсової роботи – закріплення і систематизація знань, набутих під час вивчення загальнотехнічних та спеціальних дисциплін, розвивати уміння творчо застосовувати теоретичні знання під час розв'язання конкретних виробничо-технічних завдань, прищеплення навиків самостійної роботи з навчальною та довідковою літературою.

Керівник курсової роботи видає завдання на курсову роботу, графік її виконання, рекомендує студенту необхідну літературу і типові проекти, консультує студента і перевіряє виконання курсової роботи.

Під час захисту курсових робіт комісія з'ясовує як студент засвоїв основний теоретичний матеріал, пов'язаний з темою курсової роботи, як він уміє пояснити окремі розрахунки, обґрунтовувати вибір двигунів, обладнання, апаратури тощо.

Теми курсових робіт повинні відповідати сучасним вимогам проектування, обсягу теоретичних знань згідно з програмами і стандартами освіти.

Обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 20-25-ти сторінок.

Доцільно виконувати реальні курсові роботи у вигляді макетів, пристроїв, діючих моделей, лабораторних місць з дисципліни. У такому випадку студенти представляють виріб і пояснювальну записку на 8...12 сторінках, де відображають: вступ, призначення виробу, принцип дії, принципову схему, специфікацію, рекомендації щодо настроювання і експлуатації. Під час створення лабораторного місця розробляється інструкційна картка з виконання лабораторної роботи.


^ ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Вступ.

1.Опис роботи кінематичної і функціональної схеми установки (агрегату, машини).

2. Розрахунок і побудова механічної характеристики робочої машини. Визначення режиму роботи двигуна.

3. Визначення потужності і вибір типу електродвигуна.

4. Визначення зведених до валу двигуна моменту статичних опорів і моменту інерції приводу.

5. Визначення тривалості пуску двигуна.

6. Перевірка вибраного електродвигуна на перевантажувальну здатність.

7. Визначення повної, активної і реактивної потужності, споживаної електродвигуном з електричної мережі.

8. Розробка (або вибір) схеми керування електроприводом установки, опис роботи схеми.

9. Вибір апаратів керування і захисту, комплектних пристроїв.

10. Вибір проводів і кабелів силової проводки.

11. Розробка конструкції і схеми внутрішніх з'єднань пристрою

керування.

12. Перелік вибраного електрообладнання.

Висновок.

Література.


^ ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК СХЕМ

1. Функціональна схема робочої машини з зображенням розміщення електродвигунів, елементів автоматики, комплектних пристроїв.

2. Кінематична схема робочої машини і електроприводу.

3. Принципова схема автоматичного керування електроприводом.

4. Схема внутрішніх з'єднань пристрою керування.


^ ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ


1. Електропривід живильника дробарки ДКМ-5.

2. Електропривід головний дробарки ДКМ-5

3. Електропривід завантажувального шнека дробарки ДКМ-5

4. Електропривід подрібнюючого барабана дробарки КДУ-2.

5. Електропривід дробарки Д-0,6-ІІ

6. Електропривід вивантажувального конвеєра дробарки Д-0,6-ІІ

7. Електропривід дробарки ДБУ-Ф-20

8. Електропривід бункера дробарки-подрібнювача ИРТ-Ф-80-1'

9. Електропривід різальних органів дробарки-подрібнювача ИРТ-Ф-80-1

10. Електропривід змішувача кормів СКО-Ф-6

11. Електропривід засувки змішувача кормів СКО-Ф-6

12. Електропривід запарника змішувача кормів ЗС-6

13. Електропривід змішувача патоки і карбаміду СМ-1,7

14. Електропривід насоса змішувача патоки і карбаміду СМ-1,7

15. Електропривід подрібнювача-змішувача агрегату АПК-10А

16. Електропривід насоса подачі води агрегату АПК-10А

17. Електропривід насоса відкачування води агрегату АПК-10А

18. Електропривід вентилятора теплогенератора агрегату АВМ-1,5

19. Електропривід вентилятора системи відведення сухої маси агрегату АВМ-0,65 РЖ.

20. Електропривід вентилятора системи відведення борошна агрегату АВМ-1,5БЖ

21. Електропривід вентилятора пневмосортувального обладнання для гранулювання трав’яного борошна ОГМ-0,8Б

22. Електропривід плющилки агрегату ПЗ-3А

23. Електропривід транспортера УС-15

24. Електропривід вакуум насоса УВУ-60.

25. Електропривід насоса К290/30а

Література


Основна


 1. Гончар В.Ф., Тищенко Л.П. “Електрообладнання і автоматизація сільськогосподарських агрегатів і установок.” : Навчальний. посібник. - К.: Вища школа. : 1989. - 343 с.

 2. Гончар В.Ф., Тищенко Л.П. “Електрообладнання тваринницьких підприємств і автоматизація виробничих процесів у тваринництві.” : Навчальний. посібник. - К.: Вища школа. : 1986. - 287 с.

 3. Електропривід сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових лiній: Підручник / Е.Л.Жулай, Б.В.Зайцев, Ю.М.Лавриненко, О.С.Марченко, Д.Г.Войтюк; За ред. Є.Л.Жулая.-К.:Вища освіта, 2001.-288с.

 4. Електропривід сільськогосподарських машин: навчально-методичний посібник / Кашенко П.С.: - Немiшаєво: НМЦ, 2005.- 410 с.

 5. Електропривод: Підручник / Ю.М.Лавріненко, О.С. Марченко, П.І. Савченко, О.Ю. Синявський, Д.Г. Войтюк, В.П. Лисенко. За ред. Ю.М. Лавріненка. Видавництво «Ліра-К». – К ., 2009. -504 с.

 6. Марченко О.С., Лавріненко Ю.М.., Савченко П.І., Жулай Е.Л. “Електропривод” : - К.: Уражай, 1995. – 208 с.

 7. Марченко О.С. “Механізація та автоматизація у тваринництві і птахівництві” – К. : Урожай, 1995 – 415 с.

 8. Олійник В.С, Марченко О.С., Жулай Е.Л., Лавріненко Ю.М. “Практикум з електропривода” : - К.:Уражай, 1995. – 191 с.

 9. Ревенко І.І. “Механізація виробництва продукціїї тваринництва” -К.: Урожай, 1994 – 263 с.


Додаткова

 1. Довідник сільського електрика За ред.. В.С. Олійника - К. : Урожай, 1989.-264 с.

 2. Кудрявцев И.Ф., Карасенко В. А. ”Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок”: - М. : Агропромиздат, 1988. - 480 с.

 3. Марченко О.С. Довідник по монтажу і налагодженню електрообладнання в сільському господарстві. - К. : Урожай, 1994. - 240 с.

 4. Михеев Ю.А., Морозов Э.В. “Электрический привод.” – М.: Высшая школа, 1998. – 207 с.

 5. Справочник по механизации и автоматизации в животноводстве и птицеводстве Марченко А.С., Кистень Г.Е., Лавриненко Ю.Н. и др.; Под ред. Марченко А.С.: -К. : Урожай., 1990.-456с.

 6. Фоменков А.П.” Электропривод сельскохозяйственных машин, агрегатов и поточных линий”: - М. : Колос, -1984. -288 с.