asyan.org
добавить свой файл
1Додаток 2 до Програми

Напрями діяльності та заходи Програмиз/п

Напрями діяльності

Перелік заходів Програми

Строки виконання

Виконавці

Джерела фінансу­вання

Загаль­ний обсяг фінан­сування (тис.грн)

^ Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.1.

1.Взаємодія з консультативно-дорадчими орга­нами при облас­ній державній адміністрації, районних держав­них адміністра­ціях, виконавчих комітетах міських рад, структурних підрозділах Сум­ської обласної державної адміністрації

Проведення зустрічей та консультацій з громадськістю (зборів, громадських слухань, "круглих столів" тощо) з метою урахування позиції громадськості щодо визначення пріоритетних завдань для органів влади різного рівня, найважливіших питань розвитку області та вирішення актуальних питань життєзабезпечення населення, в рамках роботи консультативно-дорадчих органів при Сумській обласній державній адміністрації (зокрема, громадської ради, громадської гуманітарної ради, інших)

Протягом року

Головне управління зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації (відповідальні за роботу консультативно – дорадчих органів при Сумській обласній державній адміністрації)

Обласний бюджет

9,86

Встановлення ефективного зворотного зв’язку між владою й громадськістю області.

Активізація участі громадськості у формуванні і реалізації державної та регіональної політики, урахування пропозицій інститутів громадянського суспільства у вирішенні завдань соціально-еконо­мічного і культурного розвитку регіону.

1.2.

Проведення консультацій з громадськістю щодо найважливіших питань розвитку області, проектів регуляторних актів, регіональних і місцевих програм соціально-економічного розвитку територій, вирішення актуальних питань життєзабезпечення населення, зокрема в рамках роботи консультативно-дорадчих органів при структурних підрозділах обласної державної адміністрації, районних державних адміністраціях, виконавчих комітетах міських рад

Протягом року

Структурні підрозділи облдержадміністрації (відповідальні за роботу консультативно–дорадчих органів), обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад

-

-

1.3.
Залучення представників громадськості до участі в проведенні органами влади перевірок з питань життєзабезпечення міст та районів області

Протягом року

Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад

-

-

1.4.
Забезпечити функціонування на веб-сайтах органів влади відповідних рубрик щодо висвітлення роботи консультативно-дорадчих органів, розміщення проектів нормативно-правових документів, пропозицій громадськості та результатів їх врахування в діяльності органів влади

Протягом року

Головне управління зв’язків з громадськістю обласної дер­жавної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад

-

-

Забезпечення консультацій з громадськістю, інформування громадськості про результати спів­праці місцевих органів виконав-чої влади та органів місце­вого самовряду­вання з інститу­тами громадянського суспільства

1.5.
Здійснювати матеріально-технічне забезпечення діяльності громадської ради при Сумській обласній державній

адміністрації

Протягом року

Сумська обласна державна адміністрація

-

-

Підвищення ефективності діяльності громадської ради при Сумській обласній державній адміністрації

2.1

2.Проведення публічних та інформаційних заходів щодо реалізації державної та регіональної політики за участю місцевих органів виконав­чої влади, органів місцевого само­врядування, громадськості

Проведення за участю представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування єдиних інформаційних днів, зустрічей з представниками ІГС, інших заходів для інформування громадськості з питань державної та регіональної політики, врахування позиції населення щодо розвитку територій та життєзабезпечення місцевих громад

Протягом року

Головне управління зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації, районні дер­жавні адміністрації, виконавчі комітети міських рад

-

-

Проведення роз'яснювальної роботи із актуаль-них правових економічних, соціальних та інших питань державотворення.

Інформування жителів області про діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

2.2.

Проведення публічних звітів керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування перед громадськістю про виконання програм соціально-економічного розвитку територій

Січень-лютий

Районні дер­жавні адміністрації, виконавчі комітети міських рад

-

-

2.3.

Проведення презентацій Планів розвитку міст та районів області на 2012 рік із залученням громадськості

Січень-лютий

Районні дер­жавні адміністрації, виконавчі комітети міських рад

-

-

Удосконалення управлінської діяльності місце-вих органів влади

2.4.

Забезпечення проведення інформаційних кампаній з питань реалізації в області Стратегії розвитку Сумської області на період до 2015 року "Нова Сумщина" (далі - Стратегія)

Протягом року

Головне управління зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації,

районні дер­жавні адміністрації, виконав­чі комітети міських рад

Обласний бюджет

47,5


Інформування жителів області про хід реалізації Стратегії, здобутки роботи органів влади

3.1.

3.Співпраця та взаємодія з інститутами громадянського суспільства

Проведення заходів з широким залучен­ням громадськості щодо відзначення державних, свят та пам’ятних дат (зокрема, Дня Соборності України, Дня Перемоги, Дня Конституції України, Дня Державного прапора та 21-ї річниці Незалежності України, Дня партизанської слави, 125-річяя від дні народження С.А. Ковпака, Дня визволення України від фашистських загарбників, Дня пам’яті жертв голодоморів, інших); пов’язаних з прийомом офіційних делегацій, консультаціями з громадськістю, участю делегацій області у всеукраїнських заходах

Протягом року

Сумська обласна державна адміністрація, головне управління зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації, управління культури і туризму, управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адмі­ністрації, виконавчі комітети міських рад

Обласний бюджет

1000


223


Збереження історичної пам'яті народу, популяри­зація держав­ницьких поглядів серед громадсь­кості, сприяння консолідації української нації

3.2.
Проведення обласного конкурсу "Краща громадська організація року"

Грудень 2012

Головне управління зв’язків з громадськістю обласної

-

-

Активізація громадської участі в процесах взаємодії органів влади та громадськості.

3.3.
Проведення презентацій громадських організацій, Дня громадських організацій, з метою ознайомлення населення з їх діяльністю

Серпень

Головне управління зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації, районні державні адмініст­рації, виконавчі комітети міських рад

-

-

Представлення діяльності та потенціалу громадських організацій

3.4.
Проведення Днів відкритих дверей до Дня Конституції України для представників громадських організацій та засобів масової інформації, з метою ознайомлення з роботою органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Червень

Районні державні адмініст­рації, виконавчі комітети міських рад

-

-

Забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади

3.5.
Проведення заходів волонтерської діяльності за участі громадських організацій

Протягом року

Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

-

-

Збереження громадянського порозуміння та толерантності

3.6.
Проведення фестивалів, конкурсів, виставок за участі громадської організації "Сумське земляцтво у м. Києві"


Протягом року

Управління культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації
-

Популяризація культурно-мистецьких здобутків уродженців області

3.7.
Проведення спільно з громадською організацією "Сумське земляцтво у м. Києві" масового культурологічного заходу "Земляцькі зорі" у містах Суми та Київ за участі представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадськості області.

ІІ, ІІІ квартал

Управління культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації

Обласний бюджет

70

Налагодження зв’язків із земляками, популяризація здобутків та потенціалу Сумської області та її уродженців

3.8.
Сприяння в реалізації конституційних прав національних меншин області на задоволення своїх національно-культурних, освітніх та інших потреб: проведення зустрічей із представниками громадських організацій національних меншин, культурно-мистецьких та освітніх заходів, зокрема фестивалю національно-культурних товариств.

Протягом 2012 року

Головне управління зв’язків з громадськістю, управління культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації

-

-

Запобігання проявам ксенофобії, расо­вої та етнічної дискримінації, забезпечення розвитку етнічної, мовної та куль­турної самобут­ності національ­них меншин

3.9
Проведення засідань обласної ради церков і релігійних організацій, комісії Сумської обласної державної адміністрації зі сприяння додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні організації в області, громадської колегії (регіональної комісії) з питань захисту суспільної моралі .

Щокварталу протягом 2012 року


Головне управління зв’язків з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації

-

-

Запобігання проявам міжконфесійної ворожнечі, ксенофобії, сприяння консолідації української нації.

Координація зусиль державних органів та громадськості регіону у сфері захисту суспільної моралі

4.1.

^ 4. Розвиток громадянської активності молоді, взаємодія з молодіжними громадськими організаціями

Проведення обласної школи «Лідер» для активістів учнівського самоврядування

Березень,

травень,

жовтень

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю


Обласний бюджет

12

Формування в учнів громадської позиції, залучення лідерів учнівського самоврядування до державно-громадського управління освітою

4.2.
Проведення обласного конкурсу лідерів учнівського самоврядування «Молодь обирає здоров’я»

Березень

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю

Обласний бюджет

3

Пропаганда здорового способу життя серед молоді

4.3.
Проведення благодійної акції «Діти – дітям»

Березень, квітень, травень

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

-

-

Допомога онкохворим дітям гематологічного відділення Сумської обласної дитячої клінічної лікарні

4.4.
Сприяти участі лідерів учнівського самоврядування в роботі Всеукраїнської Школи управлінської майстерності

Квітень

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю

Обласний бюджет

5

Обмін досвідом роботи учнівських активів України, формування в учнів громадської позиції

4.5.
Проведення обласного конкурсу на кращий учнівський проект та модель учнівського самоврядування

Квітень

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю

Обласний бюджет

3

Набуття учнівською молоддю досвіду у проектній діяльності, обмін досвідом роботи дитячих громадських організацій

4.6.
Проведення благодійної акції «Від серця до серця»

Травень

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ї

-

-

Допомога дітям, хворим на цукровий діабет

4.7.
Забезпечення участі в оздоровчій зміні для лідерів учнівського самоврядування в оздоровчому таборі Херсонської області

Червень

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю

Обласний бюджет

98

Обмін досвідом роботи лідерів учнівського самоврядування

4.8.
Забезпечення участі в Міжнародному форумі «Діалог культур – діалог особистостей» (Росія, Туапсе, оздоровчий табір «Орленок»)

Серпень

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю

-

-

Обмін досвідом громадських організацій учнівської молоді дружніх країн

4.9.
Участь у Всеукраїнському етапі фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров'я» в УДЦ «Молода Гвардія»

Вересень

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

Обласний бюджет

6,1

Набуття учнівською молоддю досвіду у проектній діяльності, обмін досвідом роботи дитячих громадських організацій

4.10.
Проведення обласного форуму представників батьківської громадськості та лідерів учнівського самоврядування

Листопад

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

Обласний бюджет

6

Залучення батьківської громадськості до державно-громадського управління освітою

4.11.
Забезпечення проведення в закладах освіти факультативів, лекцій, уроків з громадянської освіти

Січень -травень, вересень-грудень

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

-

-

Ознайомлення учнівської молоді з перспективами та необхідністю розбудови грома­дянського суспільства

4.12.
Організація та проведення семінарів, тренінгів, конференцій, “круглих столів”, нарад з представниками молодіжних громадських організацій з питань реалізації державної молодіжної політики в області (кошти Обласної комплексної програми «Молодь Сумщини» на 2011 – 2015 роки», затвердженої рішенням Сумської обласної ради від 25.02.2011)

Протягом року

Управління у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської ОДА

-

-

Підвищення кількості та якості реалізації проек­тів молодіжних та дитячих громадсь­ких організацій, профінансованих за рахунок бюд­жетних коштів

4.13.
Залучення молодіжних та дитячих громадських організацій до проведення заходів для шкільної та студентської молоді, військово-патріотичних ігор

Протягом року

Управління у справах сім'ї, дітей та молоді Сумської обласної державної адмініст­рації

-

-

Участь громадсь­ких організацій в реалізації заходів

5.1.

^ 5.Вивчення громадської думки

Проведення соціологічних досліджень з метою виявлення пріоритетних напрямів у роботі місцевих органів влади, потреб громадськості та ставлення населення до нагальних проблем розвитку держави та області

ІІ, ІV квартали

Головне управління зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації

Обласний бюджет

30

Урахування думки жителів області при формуванні та реалізації дер­жавної і регіо­нальної політики

6.1.

^ 6.Підтримка та популяризація ініціатив суб'єктів громадянського суспільства.


Проведення конкурсу проектів, розроблених обласними громадськими організаціями за напрямами: навчально-науково-виховна, куль­турно-просвітницька діяльність громадських організацій; патріотичне виховання; краєзнавча робота, охорона пам’яток історії та культури області; аналітична діяльність та проведення соціологічних досліджень; запровадження нових методів роботи засобів масової інформації області; програми інформування громадськості з роботи обласних органів влади.

Проведення конкурсу відбувається згідно Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. N 1049

Квітень

Головне управління зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації


-

-

Підтримка ініці­атив громадсь­кості при реа­лізації заходів регіональної політики. Делегування частини повноважень та управлінських рішень від органів виконавчої влади громадським організаціям

6.2.

Надання фінансової підтримки на реа-лізацію проектів організацій-переможців конкурсу проектів, розроблених обласними громадськими організаціями

ІІ- ІV квартали

Головне управління зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації


Обласний бюджет

120
Проведення обласного конкурсу соціально-значущих проектів дитячих, молодіжних громадських організацій (кошти Обласної комплексної програми «Молодь Сумщини» на 2011 – 2015 роки», затвердженої рішенням Сумської обласної ради від 25.02.2011)

І півріччя

Управління у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністрації

Обласний бюджет
6.3.

Сприяння реалізації ініціатив інститутів громадянського суспільства для впровадження актуальних та суспільно-значущих проектів на відповідних територіях

Протягом року

Районні державні адмініст­рації, виконавчі комітети міських рад

-

-

Сприяння впровад-ження актуальних та суспільно-значущих проектів громадськості

6.4.

Надання фінансової підтримки обласним громадським організаціям інвалідів, ветеранів, політичних в’язнів і репресованих, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Протягом року

Головне управління праці та соціаль­ного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації

Обласний бюджет

499

Забезпечення статутної діяльності громадських організацій

6.5.

Забезпечити інформування у засобах масової інформації, на веб-сайтах органів влади (у відповідних рубриках) про ефективні приклади співпраці місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства.

Протягом року

Головне управління зв’язків з громадськістю обласної дер­жавної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад

-

-

Інформування про результати спів-праці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства.

Популяризація діяльності об'єд-нань громадян

7.1.

^ 7.Підвищення професійного рівня представників органів влади та ІГС


Проведення для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування семінарів, лекцій щодо проведення громадських слухань, виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", тренінгу "Мистецтво публічного виступу".

Протягом року

ДЗПО "Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій"
-

Підвищення освіти представників органів влади з питань розвитку громадянського суспільства, пуб-лічності органів влади, взаємодії з громадськістю

7.2.
Забезпечити проведення семінару-наради для членів громадських рад районних державних адміністраціях, виконавчих комітетів міських рад.

Лютий 2012 року

Головне управління зв’язків з громадськістю обласної державної адміністраціїЗабезпечення координації дій громадських рад при місцевих ор-ганах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області, поши­рення передового досвіду їх роботи

7.3.
Забезпечення проведення акцій, тренінгів, семінарів, конференцій та інших заходів, спрямованих на підвищення рівня громадської активності та обізнаності молодого покоління

(кошти Обласної комплексної програми «Молодь Сумщини» на 2011 – 2015 роки», затвердженої рішенням Сумської обласної ради від 25.02.2011)

Протягом року

Управління у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської ї обласної державної адміністраціїПідвищення рівня обізнаності та залучення молоді до вирішення проблем у галузі молодіжної політики. Створення умов для її активної участі в громадському житті області

8.1.

^ 8.Забезпечення доступу до публічної інформації

Проведення засідань у форматі «круглого столу» з питань доступу до публічної інформації з представниками засобів масової інформації, громадськості, органів виконавчої вади та органів місцевого самоврядування

Протягом року

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації Сумської обласної державної адміністрації

-

-

Забезпечення прозорості та відкритості діяльності місцевих органів влади


8.2.
Забезпечити висвітлення на веб-сайті Сумської обласної державної адміністрації публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Протягом року

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації Сумської обласної державної адміністрації

-

-

8.3.
Оприлюднення в мережі Інтернет, засобах масової інформації звітів про роботу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із зверненнями громадян та щодо забезпечення доступу до публічної інформації

Протягом року

Сумська обласна державна адміністрація, відділ забезпечення доступу до публічної інформації Сумської обласної державної адміністрації, районні дер-жавні адміністрації, виконавчі комітети міських рад8.4.
Підготовка і видання методичних посібників, буклетів, плакатів з тематики забезпечення доступу до публічної інформації, забезпечення розповсюдження їх серед населення, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Протягом року

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації Сумської обласної державної адміністрації

Обласний бюджет

5

Забезпечення процесу навчання державних службовців та посадових осіб місцевого само-врядування методичною літературою з цього питання

8.5.
Організувати виготовлення тематичних відеороликів, їх трансляцію у засобах масової інформації

Протягом року

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації Сумської обласної державної адміністрації

Обласний бюджет

3,5

Забезпечення інформування громадськості про право на інфор-мацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

8.6.
Організація комп’ютеризованих місць для вільного доступу запитувачів до інформації, для роботи з документами чи їх копіями (з правом роботи виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати, записувати на будь-які носії тощо)

І півріччя

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації Сумської обласної державної адміністрації

Обласний бюджет

19,5

Забезпечення про-зорості та відкри-тості діяльності Сумської обласної державної адмі-ністрації, реалізації права фізик-них та юридичних осіб на доступ до публічної інформації,Разом


2160,46