asyan.org
добавить свой файл
1

Опис програми кредитного модуля

НП-02 «Інтелектуальні прилади і системи та їх комп’ютерне проектування»


(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус кредитного модуля Обов’язкова______________________________

(обов'язкова або за вільним вибором студентів)

Лектор Дубінець Владислав Іванович доцент_____________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

Інститут/факультет _____________ Приладобудівний_________________

(назва)

Кафедра Приладобудування

(назва)

І. Загальні відомості

Дисципліна «Інтелектуальні прилади і системи та їх компютерне проектування» належить до циклу спеціальних інженерних дисциплін. Її роль і значення полягає в забезпеченні якісної спеціальної конструкторсько-технологічноЇ підготовки спеціалістів в області інтелектуальних приладів та систем для вимірювання механичних велічин (параметрів руху) та їх елементів, які використовуються для вимірювання в промисловості, наукових дослідженнях, в системах автоматичного контролю, регулювання та управління.

«Інтелектуальні прилади і системи та їх компютерне проектування» є конкретним продовженням і розвитком курсів “Теорія автоматичного керування”, “Перетворюючі пристрої приладів”, “Метрологія”, «Засоби інтелектуального контролю та діагностики - 1» ( «Інформаційні моделі інтелектуальніх засобів контролю та діагностики»), «Засоби інтелектуального контролю та діагностики - 2» («Ціфрови системи контролю та діагностики обладнання») та інших.

ІІ. Розподіл навчального часу

Семе­стр

Код кредит. модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять

(всього год./год. у тижні)

СРС

Модульні контрольні роботи

(кільк.)

Індивід. завдання

(вид)

Вид семестр.

атестац.

Лекції

Практичні/
семінарські

Лабораторні/

комп’ют. практикум

9

НП-02

6/216

36

18

18

144

4

РГР

іспит

ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля

В процесі вивчення спеціальної дисципліни «Інтелектуальні прилади і системи та їх компютерне проектування» по спеціальністі 7.05100306 ”Інформаційні технології в приладобудуванні” майбутні спеціалісти отримують навики:


1) розробників та конструкторів інтелектульних приладів та систем;

2) експлуатаційників засобів вимірювання параметрів руху;

3) організаторів виробничого процесу по виготовленню інтелектульних приладів та систем.

Вивчивши курс спеціалісти зобов’язані:

- знати основні принципи побудови вимірювальних пристроїв, основні етапи комп’ютерного проектування, методи розрахунку їх основних параметрів, виробництво та експлуатацію приладів та систем; методи їх градуювання;

- обґрунтовувати вибір методу та принципової схеми вимірювання для конкретних умов експлуатації;

- виконувати функції розробника та експлуатаційника інтелектульних приладів;

- організувати виробничий процес по виготовленню деталей, вузлів та приладів в цілому.

В процесі вивчення курсу студенти ознайомлюються з конкретними типовими зразками приладів та систем, областями їх застосування в науці та техніці, методами їх градуювання та повірки.


VI. Мова

Мова викладання українська, російська, англійска.

^ VII. Характеристика індивідуальних завдань

Виконуються у вигляді розрахунково-графічної роботи згідно з учбовим планом.

Те Метою розрахунково – графічної робіти є закріплення теоретичних знань одержаних при вивченні курсу, а також одержання навичок при розрахунку типових приладів.

Організація і методика проведення розрахунково – графічнои роботи визначається методичними вказівками по курсу (додаток 1).

^ VIII. Методика оцінювання

Положення

про рейтингову систему оцінки успішності студентів з кредитного модуля код_НП- 02 «Інтелектуальні прилади і системи та їх компютерне проектування» по спеціальності 7.05100306 ”Інформаційні технології в приладобудуванні” приладобудівного факультету.

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, які нараховуються за роботу на лабораторних заняттях, на практичних заняттях, відвідування лекцій, написання РГР та контрольних робіт, відповіді на екзамені.

^ Система рейтингових балів:

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:

1) чотирі відповідi на лекційних заняттях за умови, що на одному занятті опитується 6 студентів при максимальній чисельності потоку 13 осіб - );

2) виконання та захист 8 лабораторних робiт;

3) роботу на практичних заняттях ;

4) модульні контрольні роботи (МКР) включають 4 контрольні роботи тривалістю по одній годині;

5) відповідь на екзамені.

^ Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання:

 1. Робота на лекційних заняттях

Ваговий бал – 2. Максимальна кількість балів на всіх лекційних заняттях дорівнює: 2 бали * 5 відповідей = 10балів.

Питання розкриті повністю – 2 бала.

Відповідь невірна – 0 балів.

 1. Лабораторні роботи

Ваговий бал – 3. Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи дорівнює: 3 бала*8 =24 бала.

3. Робота на практичних заняттях ;

Ваговий бал – 2. Максимальна кількість балів за всі практичні заняття дорівнює: 2 бала*8 =16 балів.

 1. Модульний контроль

Ваговий бал – 2. Максимальна кількість балів за всі контрольні роботи дорівнює 2 бала • 4 = 8 балів.

 • Питання розкриті без помилок – 2 бала.

 • Питання розкриті з двома помилками – 1 бал.

 • Питання розкриті з трьома помилками – 0 балів.

 1. Розрахунково – графічна робота

Ваговий бал – 21.

Питання розкриті без помилок – 21 балів.

Питання розкриті з незначними помилками – 19 бала.

Питання розкриті з помилками – 17 балів.

 1. Штрафні бали за:

 • відсутність на лекції, практичному, або лабораторному занятті без поважних причин – 2 бали;

 • недопуск до лабораторних робiт у зв’язку з незадовільною підготовкою – 2 бали;

 • пізніше чим за тиждень подана РГР – 2 бали.

Заохочувальні бали за:

 • виконання завдань із удосконалення дидактичних матеріалів із дисципліни - 3 - 5 балів;

^ Розрахунок шкали (Rc) рейтингу:

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:

Rc = 10+24+16+8+21=79

Екзаменаційна складова шкали дорівнює 30% від Rc, а саме:

RЕ = Rc • 0,3 ≈23 бала
^
Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає

R = Rc + RЕ ≈ 100 балів.

Необхідною умовою допуску до екзамену є зарахування всіх лабораторних робіт, РГР, а також стартовий рейтинг (rc) не менше 50% від Rc, тобто 39 балів.

5. Іспит (передбачено 5 питань):

 • Повна відповідь на 1 теоретичне питання – 5алів.

 • Повна відповідь на 2 теоретичне питання – 5 балів.

 • Повна відповідь на 3 теоретичне питання – 5 балів.

 • Повна відповідь на 4 теоретичне питання – 5 балів.

 • Вірний розв’язок задачі – 3 бала.

Для отримання відповідних оцінок (ЕСТS та традиційних) рейтингова оцінка студента RD переводиться згідно з таблицею:


RD = Rc + RE


Оцінка ЕСТS

Традиційна оцінка

94...100

А

відмінно

87...93

В

добре

78...86

С

65...77

D

задовільно

61...64

Е

RD< 60

Fх

незадовільно

Rс < 39 або не виконані інші умови допуску до екзамену


F


недопущений


IX. Організація

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля та на семестрову атестацію здійснює: Узе Елена, т. 454-94-84, e-mailo.uze@kpi.ua, години, коли можна зв’язатись з координатором з 14-30 до 16-00 (вівторок середа, четвер).