asyan.org
добавить свой файл
1


СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

НАУКОВА БIБЛIОТЕКА

IНФОРМАЦIЙНО-БIБЛIОГРАФIЧНИЙ

ВIДДIЛ


Б Ю Л Е Т Е Н Ь

НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛIТЕРАТУРИ

ДО БIБЛIОТЕКИ ЗА 3 - Й КВ.

2012 р.

м. СУМИ-2012

УДК 016:011.087

ББК 91.18

Н 34


Укладачі: Приймак М. В.

Петрова Л. Д.


Бюлетень нових надходжень літератури до бібліотеки за 3-й кв. 2012 р. / уклад.: М. В. Приймак, Л. Д. Петрова . – Суми, 2012. - 23 с.


Бюлетень містить відомості про нові надходження літератури до бібліотеки за 3-й квартал 2012 року, вміщено повний бібліографічний опис нових видань, проінформовано про кількість примірників та місцезнаходження документу в структурних підрозділах відділу обслуговування бібліотеки. Вся інформація скомпонована згідно з чинними вимогами бібліотечно-бібліографічної класифікації.

Матеріал розташований в систематичному порядку за галузями знання, всередині розділів - за алфавітом авторів і назв.

Інформаційний «Бюлетень нових надходжень» видається також в електронному вигляді. Електронна версія відображена за адресою: http://www.lib.snau.sumy.ua/byuletn-novih-nadhodzhen.html

Видання розраховане на науковців, науково-педагогічних працівників, студентів, працівників установ і закладів аграрного спрямування.


© Сумський національний

аграрний університет, 2012


Зміст


Природничі науки …………………….………………..……………………………..…………4


Технічні науки ………………………………………………...………………………………....5


Сільськогосподарські науки………………………………………………………………...…..7


Охорона здоров'я. Медичні науки……………………………………………………………..14


Історичні науки…………………….……………………………….………………………......14


Економічні науки………………………………………………………………………...……..14


Держава і право. Юридичні науки…………………………………………………………….20


Культура. Наука. Освіта……..……………………………………............................................21


Мовознавство…………………...………………………………………………………………22


Художня література……………………………………………………………………….…....23


Філософські науки……………………………………………………………………………...23п/п

Шифр видання

Автор, назва видання


^ Природничі науки


1

28.4я6

А 18


Авакян, Аршалуйс Арамович.

Атлас анатомии простейших, патогенных для человека и животных : атлас / А. А. Авакян. - М. : Медицина, 1976. - 312 с. : ил.

Екземпляри: всього: 1 - аб2(1).

2

26.23я73

В 68


Волошина, Жанна Василівна.

Фізика атмосфери (задачі і вправи) : навчальний посібник / Ж. В. Волошина, О. В. Волошина. - К. : КНТ, 2007. - 256 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб2(1).

3

22.11я73

К 48


Клепко, Віктор Юхимович.

Вища математика в прикладах і задачах : навчальний посібник / В. Ю. Клепко, В. Л. Голець ; Київський економічний інститут менеджменту. - 2-ге вид. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 594 с.

Екземпляри: всього: 1 – аб3 (1).

4

28.081я73

К 49


Клименко, Микола Олександрович.

Техноекологія : навчальний посібник / М. О. Клименко, І. І. Залеський. - К. : ВЦ "Академія", 2011. - 256 с. - (Альма-матер)

Екземпляри: всього: 1 - ч/з1(1).

5

28.681я73

К 66


Корж, Олександр Павлович.

Етологія тварин : навчальний посібник / О. П. Корж. - Суми : Університетська книга, 2011. - 236 с.

Екземпляри: всього: 1 - ч/з1(1).

6

22.3я7

Ч-50


Чертіщева, Тетяна Вікторівна.

Фізика: схеми і таблиці : посібник / Т. В. Чертіщева. - Х. : ФОП Співак В. Л., 2010. - 416 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб3(1).

7

26.23я73

Ш 67


Школьний, Євген Павлович.

Фізика атмосфери : підручник / Є. П. Школьний. - К. : КНТ, 2007. - 508 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб2(1).
^ Технічні науки


8

31.3я73

Т 34


Теплотехніка та використання теплоти : навчальний посібник / В. П. Шолудько [и др.] ; ред. В. П. Шолудько. - Львiв : СПОЛОМ, 2007. - 190 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб3(1).

9

36.94я73

В 20


Васюкова, Ганна Тимофіївна.

Переробка риби на харчових підприємствах малої потужності : навчальний посібник / Г. Т. Васюкова, Л. П. Ющенко. - К. : Кондор, 2011. - 96 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб3(1).

10

31.76

В 41


Вибронадежность и герметичность центробежных машин : монография / ред. В. А. Марцинковский. - Сумы : Сумский государственный университет, 2011. - 351 с. : рис.

Екземпляри: всього: 1 - аб3(1).

11

38.539

Г 56


Гнідець, Богдан Григорович.

Залізобетонні конструкції з напружуваними стиками і регулюванням зусиль : монографія / Б. Г. Гнідець. - Львів : НУ "Львівська політехніка", 2008. - 548 с. : рис. - Бібліогр.: с. 445-471.

Екземпляри: всього: 1 - аб3(1).

12

38.543я73

Г 74


Гоц В. І.

Технологія будівельних алюмінієвих конструкцій : підручник / В. І. Гоц, О. Г. Гелевера, В. М. Фролова ; Київський національний університет будівництва і архітектури. - К. : ТОВ "УВПК "ЕксОб", КНУБА, 2007. - 380 с. : рис.

Екземпляри: всього: 2 - аб3(2).

13

38р30

Д 46


Дипломне проектування : методичні вказівки щодо виконання дипломних проектів студентами спеціальності 7.092101 (спеціаліст), 8.092101 (магістр) "Промислове та цивільне будівництво" денної та заочної форми навчання / укл. І. А. Височин ; ред. В. П. Кожушко. - Суми : СНАУ, 2010. - 53 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб3(1).

14

36-9я73

Л 90


Льовшина Л. Д.

Товарознавство плодоовочевих товарів, пряно-ароматичних рослин та прянощів : навчальний посібник / Л. Д. Льовшина, В. М. Михайлов, О. В. М'ячиков ; Харківський державний університет харчування та торгівлі. - К. : Ліра-К, 2010. - 388 с. - (Технологія, обладнання та товарознавство харчових виробництв)

Екземпляри: всього: 1 - аб3(1).

15

31.29я73

М 19


Маліновський, Антон Антонович.

Основи електроенергетики та електропостачання : підручник / А. А. Маліновський, Б. К. Хохулін. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Львів : НУ "Львівська політехніка", 2009. - 436 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб3(1).

16

31.29-5р4

П 14


Пальчик, Андрій Олександрович.

Автономна система енергозабезпечення об'єктів господарювання на основі паливних елементів. 05.09.03-Електротехнічні комплекси та системи : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук / А. О. Пальчик. - К. : НУБІПУ, 2012. - 19 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб3(1).

17

36.992.3

П 27


Перова, Ольга.

Блюда из мяса: телятина, баранина, свинина, кролик : производственно-практическое издание / О. Перова. - М. : Профиздат, 2007. - 120 с. - (Питание и здоровье)

Екземпляри: всього: 1 - аб3(1).

18

31.29н6

П 68


Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. НПАОП 40.1-1. 21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98) : нормативне-виробничо-практичне видання / Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. - К. : Основа, 2007. - 384 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб3(1).

19

31.762

Т 33


Теория и практика насосо- и компрессоростроения : монография / Сумский государственный университет ; ред. В. А. Марцинковский. - Сумы : Сумский государственный университет, 2011. - 412 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб3(1).

20

31.3я73

Т 34


Теплотехніка та використання теплоти : навчальний посібник / В. П. Шолудько [и др.] ; ред. В. П. Шолудько. - Львiв : СПОЛОМ, 2007. - 190 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб3(1).

21

36.83я73

Т 38


Технологічні розрахунки у хлібопекарському виробництві (задачник) : навчальний посібник / Національний університет харчових технологій ; ред. В. І. Дробот. - К. : Кондор, 2010. - 440 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб3(1).


22

36-9я73

Т 50


Товарознавство. Продовольчі товари : навчальний посібник / О. Г. Бровко, О. В. Булгакова, Г. С. Гордієнко. - К. : Кондор, 2010. - 730 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб3(1).

23

38.33я73

Т 76


Троян, В'ячеслав Васильович.

Добавки для бетонів і будівельних розчинів : навчальний посібник / В. В. Троян ; Київський національний університет будівництва і архітектури. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. - 228 с. : рис.

Екземпляри: всього: 1 - аб3(1).


^ Сільськогосподарські науки


24

42.143

Б 48


Беркало, Людмила Олександрівна.

Зелені скарби України : науково-популярне видання / Л. О. Беркало. - Тернопiль : Пiдручники i посiбники, 2011. - 192 с.

Екземпляри: всього: 1 - ч/з1(1).

25

48.735-911р4

Б 61


Білопольська, Таміла Петрівна.

Дикроцеліоз великої рогатої худоби в умовах півдня України. 16.00.11-паразитологія : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук / Т. П. Білопольська. - К. : НУБІПУ, 2012. - 21 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб2(1).

26

45г

Б 83


^ Бородай, Ірина Сергіївна.

Теоретико-методологічні основи становлення та розвитку вітчизняної зоотехнічної науки : наукове видання / І. С. Бородай ; ДНСГБ НААНУ. - Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2012. - 416 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб3(1).

27

48.76я73

В 39


Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології : підручник / В. А. Яблонський [и др.] ; ред. В. А. Яблонський. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Вінниця : Нова Книга, 2008. - 600 с. : рис.

Екземпляри: всього: 3 - аб2(3).

28

46.91я73

Г 15


Галатюк, Олександр Євстафійович.

Хвороби бджіл та основи бджільництва : навчальний посібник / О. Є. Галатюк. - 2-ге вид., випр. і доп. - Житомир : Полісся, 2010. - 344 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб2(1).

29

46.8-26р4

Г 24


Гацківський, Володимир Вікторович.

Морфологія стравоходу та вола свійських птахів. 16.00.02-патологія, онкологія і морфологія тварин : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук / В. В. Гацківський. - Харків : ХДЗВА, 2012. - 22 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб3(1).

30

45

Г 68


^ Гордиенко, Наталья Владимировна.

Новейшая энциклопедия животноводства для профессионалов и любителей : научно-популярная литература / Н. В. Гордиенко. - Донецк : ООО ПКФ "БАО", 2010. - 448 с. : ил.

Екземпляри: всього: 1 - аб3(1).

31

42.141-37р4

Г 59


Гойсалюк, Ярослава Степанівна.

Урожайність та якість насіння ріпаку озимого залежно від технологічних заходів вирощування в Лісостепу західному. 06.01.09-рослинництво : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук / Я. С. Гойсалюк. - К. : НУБІПУ, 2012. - 21 с.

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).

32

48.5я2

Д 58


Довідник по застосуванню фармакологічних засобів в акушерстві, гінекології, андрології та біотехнології відтворення тварин : довідкове видання / ред. М. І. Харенко ; укл. М. І. Харенко. - К. : ДІА, 2011. - 255 с. : іл.

Екземпляри: всього: 2 - аб2(2).

33

46.0я22

Д 58


Довідник працівника галузі молочного скотарства (дані, цифри, інформація : довідкове видання / Сумський національний аграрний університет ; укл. М. І. Харенко. - Суми : СНАУ, 2011. - 135 с.

Екземпляри: всього: 8 - аб2(6), аб3(1), ч/з1(1).

34

40.326

Д 61


Дождевые черви-основа плодородия почв : научно-популярная литература / сост. И. А. Егорова. - К. : Издательство "К Земле с любовью", 2012. - 112 с. - (Клуб органического земледелия. Вип. №6, 2012)

Екземпляри: всього: 1 - ч/з1(1).

35

42.231-4р4

З-12


Забарна, Тетяна Анатоліївна.

Кормова продуктивність сортів конюшини лучної залежно від способу вирощування та удобрення в умовах Лісостепу Правобережного. 06.01.12-кормовиробництво і луківництво : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук / Т. А. Забарна. - Вінниця : ВНАУ, 2012. - 18 с.

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).

36

48.32я73

З-84


Зон, Григорій Анатолійович.

Паталогоанатомічний розтин тварин : навчальний посібник / Г. А. Зон, М. В. Скрипка, Л. Б. Івановська. - Донецьк : ПП Глазунов Р. О., 2009. - 189 с.

Екземпляри: всього: 4 - аб2(4).

37

48.17я73

З-84


Зон, Григорій Анатолійович.

Судово-ветеринарна експертиза : навчальний посібник / Г. А. Зон. - Суми : ВВП "Мрія-1" ТОВ, 2010. - 258 с. - Бібліогр.: с. 256-257

Екземпляри: всього: 3 - аб2(3).

38

46.61-3р4

І-25


Івіна-Маляренко, Олена Сергіївна.

Селекційно-генетичні аспекти оцінки овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи за густотою вовнового покриву. 06.02.01-розведення та селекція тварин : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук / О. С. Івіна-Маляренко. - Херсон : ДВНЗ "ХДАУ", 2012. - 17 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб3(1).

39

42.141-4р4

К 43


Кирилюк, Роман Миколайович.

Обгрунтування агротехнічних заходів вирощування ріпаку ярого на насіння в умовах південної частини Лісостепу західного. 06.01.09-рослинництво : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук / Р. М. Кирилюк. - Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2012. - 21 с.

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).

40

42.112.1-47р4

К 56


Коваленко, Роман Володимирович.

Біологічні та технологічні особливості формування продуктивності пшениці озимої на черноземі типовому в умовах Лісостепу України. 06.01.09-рослинництво : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук / Р. В. Коваленко. - К. : НУБІПУ, 2012. - 20 с.

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).

41

45я73

К 59


^ Козій, Василь Іванович.

Добробут тварин (історичні, наукові та нормативні аспекти) : навчальний посібник / В. І. Козій ; Міністерство аграрної політики та продовольства України. - [б. м.] : ТОВ "Білоцерківдрук", 2012. - 320 с. - Бібліогр.: с. 298-317

Екземпляри: всього: 20 - ч/з2(1), аб3(1), аб2(18)

42

48.733.53р4

К 77


Кравченко, Наталія Олександрівна.

Оцінка стійкості собак до інфекційних захворювань на основі визначення стану NK-системи. 16.00.02-патологія, онкологія і морфологія тварин : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук / Н. О. Кравченко. - Харків : ХДЗВА, 2012. - 22 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб2(1).

43

48.116.9р4

М 67


Митрофанов, Олександр Олександрович.

Інтер'єрні і продуктивні показники молодняку свиней за впливу паратипових факторів. 16.00.06-гігієна тварин та ветеринарна санітарія : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук / О. О. Митрофанов. - Харків : ХДЗВА, 2012. - 22 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб2(1).

44

48.735-911р4

О-35


Овчарук, Василь Михайлович.

Телязіоз великої рогатої худоби в зоні Полісся України. 16.00.11-паразитологія : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук / В. М. Овчарук. - К. : НУБІПУ, 2012. - 21 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб2(1).

45

42.3-31я73

О-60


Опалко, Анатолій Іванович.

Селекція плодових і овочевих культур. Ч. 1. Загальні основи селекції городніх рослин : навчальний посібник / А. І. Опалко, О. А. Опалко. - Умань : НДП "Софіївка" НАН України, 2012. - 338 с. : рис.

Екземпляри: всього: 1 - ч/з1(1).

46

48.73я73

П 18


Паразитологія та інвазійні хвороби тварин : підручник / В. Ф. Галат [и др.] ; ред. В. Ф. Галат. - 2-ге вид., переробл. та допов. - К. : Урожай, 2009. - 368 с. : іл. - Бібліогр.: с.356-363

Екземпляри: всього: 3 - аб2(3).

47

48.73я73

П 18


Паразитологія та інвазійні хвороби тварин : практикум (для самостійної роботи) / Ю. О. Приходько [и др.] ; ред. Ю. О. Приходько. - Біла Церква : ТОВ "Білоцерківдрук", 2011. - 313 с. : рис.

Екземпляри: всього: 1 - аб2(1).

48

46.0-27р4

П 40


Плюта, Лариса Василівна.

Формування водно-сольової фази молока в молочній залозі корів та її корекція. 03.00.13-фізіологія людини і тварин : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук / Л. В. Плюта. - К. : НУБІПУ, 2012. - 20 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб3(1).

49

42.343.1-4р4

П 64


Потапський, Юрій Васильович.

Ефективність елементів технології вирощування коренеплодів моркви в умовах південної частини західного Лісостепу України.06.01.06-овочівництво : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук / Ю. В. Потапський. - Х. : ІОБ НААНУ, 2012. - 21 с.

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).

50

48.733.25я73

П 61


Посібник з інвазійних, інфекційних та незаразних хвороб свиней : навчальний посібник / Ю. Ю. Довгій [и др.] ; ред. Ю. Ю. Довгій. - К. : Урожай, 2010. - 328 с. : іл.

Екземпляри: всього: 1 - аб2(1).

51

40.8р4

Р 90


Рутило, Микола Іванович.

Енергоощадні швидкісні режими вентиляційних систем птахівничих приміщень. 05.09.03-Електротехнічні комплекси та системи : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук / М. І. Рутило. - К. : НУБІПУ, 2012. - 21 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб3(1).

52

46.5

С 24


Свиноводство. Разведение и уход : производственно-практическое издание / авт.-сост. Т. А. Утенкова. - М. : ВЕЧЕ, 2009. - 176 с. : рис. - (Практические рекомендации фермеру)

Екземпляри: всього: 1 - аб3(1).

53

46.03-27р4

С 72


Спіцина, Тетяна Леонідівна.

Вікові особливості фізіологічного статусу та репродуктивної функції худоби сірої української породи залежно від умов утримання. 03.00.13-Фізіологія людини і тварин : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук / Т. Л. Спіцина. - К. : НУБІПУ, 2012. - 20 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб3(1).

54

42.23р4

С 79


Степанченко, Віталій Миколайович.

Агротехнічне обгрунтування створення високопродуктивних травостоїв в умовах південної частини Лісостепу західного. 06.01.12-кормовиробництво і луківництво : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук / В. М. Степанченко. - Вінниця : ВНАУ, 2012. - 20 с.

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).

55

48.61

С 91


Сучасні методи інструментальних досліджень у ветеринарній хірургії : науково-методичний посібник / В. М. Власенко [и др.]. - Біла Церква : БНАУ, 2010. - 112 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб2(1).

56

44.158р4

Т 36


Теслюк, Віктор Васильович.

Біотехнологічні основи розробки, виробництва та застосування мікобіопрепаратів для захисту сільськогосподарських культур від хвороб. 03.00.20-біотехнологія : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук / В. В. Теслюк. - К. : НУБІПУ, 2012. - 40 с.

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).

57

42.141-37р4

Т 56


Томашов, Сергій Вікторович.

Формування продуктивності та якості насіння ріпаку озимого при внесені мінеральних добрив, різних строках сівби та застосування регулятору росту в умовах степового Криму. 06.01.09-рослинництво : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук / С. В. Томашов. - Херсон : ДВНЗ "ХДАУ", 2012. - 16 с.

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).

58

42.23р4

Т 67


Тригуба, Інна Леонтіївна.

Продуктивність злаково-бобових травосумішок багатоукісного використання залежно від їх удобрення при відновленні агроландшафтів в умовах Лісостепу західного. 06.01.12-кормовиробництво і луківництво : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук / І. Л. Тригуба. - Вінниця : ІК та СГП НААНУ, 2012. - 19 с.

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).

59

46.5-3я73

Ф 50


Фізіологія, патологія та біотехніка відтворення свиней : навчальне видання / М. І. Харенко [и др.] ; ред. М. І. Харенко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Суми : Козацький вал, ВАТ "СОД", 2010. - 412 с. : рис. - Бібліогр.: с. 403-406

Екземпляри: всього: 2 - аб2(2).

60

48.755-912я73

Х-50


Хірургічні хвороби коней : учбовий посібник / В. Й. Іздепський [и др.] ; Міністерство аграрної політики України. - Луганськ : Елтон-2, 2010. - 300 с. : іл.

Екземпляри: всього: 1 - аб2(1).

61

45.334я73

Х 65


Хмельничий, Леонтій Михайлович.

Селекція сільськогосподарських тварин : практикум лабораторно-практичних занять для студентів денної форми навчання напряму підготовки 8.09010201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" ОКР "магістр" / Л. М. Хмельничий ; Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2012. - 256 с. : рис. - Бібліогр.: с. 251-253

Екземпляри: всього: 5 - ч/з1(1), аб3(4).

62

42.112.1-31р4

Х 76


Хоменко, Лідія Олексіївна.

Прояви і успадкування ознаки морозостійкості та її використання в селекції пшениці м'якої озимої. 06.01.05-селекція і насінництво : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук / Л. О. Хоменко. - К. : ІЗ НААНУ, 2012. - 20 с.

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).

63

42.22р4

Я 55


Ямкова, Валентина Вячеславівна.

Кормова продуктивність сумісних посівів кукурудзи з бобовими культурами на силос в умовах Лісостепу правобережного. 06.01.12-кормовиробництво і луківництво : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук / В. В. Ямкова. - Вінниця : ВНАУ, 2012. - 21 с.

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).


^ Охорона здоров'я. Медичні науки


64

51.236я73

І-21


Іванова, Олена Василівна.

Санітарія та гігієна закладів ресторанного господарства : підручник / О. В. Іванова, Т. В. Капліна. - Суми : Університетська книга, 2012. - 399 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб3(1).


Історичні науки


65

63.3(4УКР)я73

С 24


Світлична, Валентина Василівна.

Історія України : навчальний посібник / В. В. Світлична. - 4-е вид. - К. : Каравела, 2009. - 400 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб3(1).


^ Економічні науки


66

65.01я73

А 34


Ажнюк, Микола Олександрович.

Основи економічної теорії : навчальний посібник / М. О. Ажнюк, О. С. Передрій. - К. : Знання, 2008. - 368 с. - (Вища освіта ХХ1 століття)

Екземпляри: всього: 1 - ч/з1(1).

67

65.9(4УКР)26-21

Б 83


Боронос, Вікторія Георгіївна.

Методологічні засади управління фінансовим потенціалом території : монографія / В. Г. Боронос ; Сумський державний університет. - Суми : СумДУ, 2011. - 310 с.

Екземпляри: всього: 1 - ч/з1(1).

68

65.9(4УКР)248я73

В 25


Вдовенко, Олег Павлович.

Безпека життєдіяльності : навчально-методичний посібник / О. П. Вдовенко ; Університет сучасних знань. - К. : Знання України, 2010. - 131 с. - Бібліогр.: с. 129-130

Екземпляри: всього: 1 - ч/з1(1).

69

65.9(4УКР)306.75-645р4

Г 19


Ганза, Ірина Володимирівна.

Мотиваційний механізм управління персоналом на підприємствах харчової промисловості. 08.00.04-економіка та управління підприємствами : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / І. В. Ганза. - Дніпропетровськ : ДДАУ, 2012. - 20 с.

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).

70

65.9(4УКР)261.7я73

Г 57


Говорушко, Тамара Андріївна.

Страхові послуги : підручник / Т. А. Говорушко ; Національний університет харчових технологій. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 376 с. - Бібліогр.: с. 346-354

Екземпляри: всього: 1 - ч/з1(1).

71

65.049(4УКР)-21р4

Д 99


Дяченко, Ігор Борисович.

Регіональний менеджмент природно-заповідних територій та об'єктів в умовах ринкових відносин. 08.00.05-розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / І. Б. Дяченко. - Ужгород : ДВНЗ "УНУ", 2012. - 23 с.

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).

72

65.9(4УКР)325.253-21р4

З-12


Заболотний, Вячеслав Сергійович.

Інформаційно-аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю продукції м'ясного птахівництва. 08.00.09-Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / В. С. Заболотний. - К. : НУБІПУ, 2012. - 19 с.

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).

73

65.9(4УКР)306.75-211.1

З-17


Зайчук, Тетяна Олександрівна.

Стратегічний маркетинг органічних продуктів харчування : монографія / Т. О. Зайчук ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2012. - 266 с. - Бібліогр.: с. 256-263

Екземпляри: всього: 1 - ч/з1(1).

74

65.9(4УКР)32-517р4

З-40


Заяць, Віктор Мефодійович.

Формування ринку сільськогосподарських земель: методологія і регулювання. 08.00.03-економіка та управління національним господарством : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук / В. М. Заяць. - К. : ННЦ "ІАЕ" НААНУ, 2012. - 36 с.

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).

75

65.9(4УКР)441.1-93

К 38


Кізима, Тетяна Олексіївна.

Фінанси домогосподарств : науково-популярне видання / Т. О. Кізима. - К. : Знання, 2010. - 64 с. - (Бібліотечка товариства "Знання". Серія "Економічна". № 1-2010)

Екземпляри: всього: 1 - ч/з1(1).

76

65.9(4УКР)305.851р4

К 42


Кіпа, Марина Олександрівна.

Організаційно-методичне забезпечення реструктуризації машинобудівного підприємства. 08.00.04-економіка та управління підприємствами : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / М. О. Кіпа. - Харків : ХНЕУ, 2012. - 20 с.

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).

77

65.9(4УКР)325.151р4

К 59


Козачок, Юлія Іванівна.

Підвищення ефективності роботи насіннєвих підприємств з виробництва кукурудзи. 08.00.04-економіка та управління підприємствами : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Ю. І. Козачок. - Дніпропетровськ : ДДАУ, 2012. - 21 с.

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).

78

65.9(4УКР)306.0р4

К 59


Козій, Іван Сергійович.

Зниження техногенного навантаження від пилових викидів підприємств хімічної промисловості. 21.06.01-екологічна безпека : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук / І. С. Козій. - Суми : СумДУ, 2012. - 20 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб3(1).

79

65.9(4УКР)32р4

М 13


Мазур, Наталія Анатоліївна.

Організаційно-економічні засади формування економічного потенціалу підприємств продовольчого підкомплексу Подільського регіону. 08.00.04-економіка та управління підприємствами : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук / Н. А. Мазур. - Луганськ : ЛНАУ, 2012. - 36 с.

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).

80

65.9(4УКР)325.15-645.708

М 54

Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне обслуговування кормозбиральних та зерноочисних машин [Текст] : наукове видання / В. В. Вітвіцький, І. Л. Роговський, М. С. Лосина ; Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу. - К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2008. - 353 с. - (Бібліотека спеціаліста АПК "Економічні нормативи").

Екземпляри: всього: 4 - аб3(4).

81

65.9(4УКР-4СУМ)-961я3

М 65


Місце Сумщини у виробництві валового внутрішнього продукту України за 2001-2010 роки : статистичний збірник / Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Сумський області ; ред. Г. М. Берестовська ; відповід. за вип. О. А. Співакова. - Суми : Головне управління статистики у Сумській області, 2012. - 164 с.

Екземпляри: всього: 2 - ч/з1(1), ІБВ(1).

82

65.9(4УКР)301-211.1р4

М 74


Можевенко, Тетяна Юріївна.

Планування рекламних комунікацій промислових підприємств. 08.00.04-економіка та управління підприємствами : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Т. Ю. Можевенко. - Харків : ХНЕУ, 2012. - 20 с.

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).

83

65.9(4УКР)424.14-803я73

М 84


Мостова Л. М.

Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства : навчальний посібник / Л. М. Мостова, О. В. Новікова. - К. : Ліра-К, 2010. - 388 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб3(1).

84

65.9(4УКР)262.10-211.2р4

Н 14


Набок, Олександр Миколайович.

Науково-методичні засади оперативного контролінгу в банку. 08.00.08-Гроші, фінанси і кредит : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / О. М. Набок. - К. : УБС НБУ, 2012. - 23 с.

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).

85

65.9(4УКР)497.15р4

Н 81


Номір, Салех Ахмад.

Економіко-екологічні механізми управління туристсько-рекреаційним природокористуванням : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / С. А. Номір. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2012. - 22 с.

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).

86

65.9(4УКР)321-93р4

П 14


Палькевич, Юлія Святославівна.

Фінансово-економічна діяльність сільськогосподарських підприємств та її регулювання. 08.00.04-економіка та управління підприємствами : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Ю. С. Палькевич. - Житомир : ЖНАЕУ, 2012. - 20 с.

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).

87

65.9(4УКР)325.25р4

П 14


Пальчик, Ігор Миколайович.

Розвиток та ефективність внутрішньогосподарської переробки тваринницької продукції в аграрних підприємствах. 08.00.04-економіка та управління підприємствами : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / І. М. Пальчик. - Дніпропетровськ : ДДАУ, 2012. - 20 с.

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).

88

65.052.9(4УКР)2

П 37


План рахунків бухгалтерського обліку та інструкція по його застосуванню : нормативні документи з урахуванням останніх змін в редакції станом на 17.02.2011 р. - Суми : ТОВ "ВВП НОТІС", 2011. - 104 с. - (Норми, нормативи, інструкції)

Екземпляри: всього: 2 - н.а.(1), ч/з1(1).

89

65.049(4УКР)6-233.1р4

П 54


Поляков, Максим Анатолійович.

Науково-методичні засади розробки стратегічних планів соціально-економічного розвитку на регіональному рівні. 08.00.03-Економіка і управління національним господарством : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / М. А. Поляков. - Бердянськ : БУМіБ, 2012. - 20 с.

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).

90

65.9(4УКР)262.10я54

П 78


Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Вип. 34 : збірник наукових праць / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. - 340 с.

Екземпляри: всього: 1 - ч/з1(1).

91

65.9(4УКР)

П 78


Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році : Щорічне послання Президента України до Верховної Ради України. - К. : НІСД, 2012. - 256 с.

Екземпляри: всього: 1 - ч/з1(1).

92

65.9(4УКР)271.95р4

Р 83


Руда, Раїса Василівна.

Страховий захист урожаю сільськогосподарських культур. 08.00.08-гроші, фінанси і кредит : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Р. В. Руда. - К. : ННЦ "ІАЕ" НААНУ, 2012. - 19 с.

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).

93

65.9(4УКР)321-554р4

С 22


Сахневич, Леонід Володимирович.

Формування стратегії забезпечення енергоефективності функціонування підприємств АПК. 08.00.04-економіка та управління підприємствами : автореферат дисертації га здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Л. В. Сахневич. - Чернігів : ЧДТУ, 2012. - 19 с.

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).

94

65.052.9(4УКР)232р4

Х 76


Хомовий, Сергій Михайлович.

Організація і методи управлінського обліку біологічних активів тваринництва. 08.00.09-Бухгалтерський облік, аналіз і аудит : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / С. М. Хомовий. - К. : НУБІПУ, 2012. - 20 с.

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).

95

65.9(4УКР)321р4

Ч-44


Чепець, Ольга Григорівна.

Розвиток організаційно-економічного механізму діяльності підприємств агрохімічного сервісу. 08.00.04-економіка та управління підприємствами : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / О. Г. Чепець. - Дніпропетровськ : ДДАУ, 2012. - 20 с.

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).

96

65.9(4УКР)306.75-21р4

Ш 37


Шевченко, Валентина Василівна.

Управління антикризовими перетвореннями підприємств цукрової промисловості. 08.00.04-економіка та управління підприємствами : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / В. В. Шевченко. - Одеса : ОНЕУ, 2012. - 19 с.

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).

97

65д

Ю 83


Юрчишин В.

Науковий феномен академіка Івана Лукінова : До Лукіновських читань / В. Юрчишин ; ННЦ"Інститут аграрної економіки". - Київ : ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2009. - 54 с.

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).


^ Держава і право. Юридичні науки


98

67.9(4УКР)303-324

Г 72


Господарський кодекс України : зі змінами і доп. станом на 26 жовтня 2010 року. - К. : Правова єдність, 2010. - 160 с.

Екземпляри: всього: 2 - н.а.(1), ч/з1(1).

99

67.9(4УКР)303-324

Г 72


Господарський процесуальний кодекс України : зі змінами і доп. станом на 07 вересня 2010 року. - К. : Правова єдність, 2010. - 80 с.

Екземпляри: всього: 1 - ч/з1(1).

100

67.9(4УКР)307-324

З-51


Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 22 лютого 2012 року. - К. : Видавець Паливода А. В., 2012. - 116 с. - (Кодекси України)

Екземпляри: всього: 1 - ч/з1(1).

101

67.9(4УКР)308-324

К 82


Кримінальний кодекс України : із змінами і доп. станом на 23 березня 2011 року. - К. : Правова єдність, 2011. - 174 с.

Екземпляри: всього: 2 - ч/з1(1), н.а.(1).

102

67.9(4УКР)-321

О-91


Офіційний вісник України (електронний варіант). Вип. № 4 (№ 26-33 (за квітень), 2012 : закони та законодавчі акти. - К. : ДП "Українська правова інформація", 2012. - 1 эл. опт. диск

Екземпляри: всього: 1 - ч/з пер.(1).

103

67.9(4УКР)304-324

С 37


Сімейний кодекс України : зі змінами і доп. станом на 7 вересня 2010 року. - К. : Правова єдність, 2010. - 76 с.

Екземпляри: всього: 1 - ч/з1(1).


^ Культура. Наука. Освіта


104

74.58(4УКР)я54

В 53


Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Агрономія і біологія". Вип. 2 (23), 2012 : науковий журнал / ред. рада В. І. Ладика. - Суми : СНАУ, 2012. - 205 с.

Екземпляри: всього: 5 - ч/з1(1), ч/з2(1), н.а.(3).

105

74.58(4УКР)я54

В 53


Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Ветеринарнна медицина". Вип. 1 (30), 2012 : науковий журнал / ред. рада В. І. Ладика. - Суми : СНАУ, 2012. - 176 с.

Екземпляри: всього: 5 - ч/з1(1), ч/з2(1), аб2(3).

106

74.58(4УКР)я54

В 53


Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Економіка і менеджмент". Вип. 9 (50), 2011 : науковий журнал / ред. рада В. І. Ладика. - Суми : СНАУ, 2011. - 209 с.

Екземпляри: всього: 5 - ч/з1(1), ч/з2(1), н.а.(3).

107

74.58(4УКР)я54

В 53


Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Механізація та автоматизація виробничих процесів". Вип. 8 (23), 2011 : науковий журнал / ред. рада В. І. Ладика. - Суми : СНАУ, 2011. - 142 с.

Екземпляри: всього: 5 - ч/з1(1), ч/з2(1), аб3(3).

108

74.58(4УКР)я54

В 53


Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Тваринництво". Вип. 7 (19), 2011 : науковий журнал / ред. рада В. І. Ладика. - Суми : СНАУ, 2011. - 122 с.

Екземпляри: всього: 5 - ч/з1(1), ч/з2(1), аб3(3).

109

74.58(4УКР)я54

В 53


Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. Вип. № 2 (31), 2011 : науково-методичний журнал / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2011. - 441 с.

Екземпляри: всього: 3 - ч/з1(1), н.а.(2).

110

74.58(4УКР)я54

В 53


Вісник ХНАУ. Серія "Економіка АПК і природокористування". Вип. № 3, 2008 : збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва / ХНАУ. - Харків, 2008. - 420 с.

Екземпляри: всього: 1 - ч/з1(1).

111

71.016я73

Г 75


^ Грабарь, Наталья Григорьевна.

Культурология. Этика. Эстетика : учебное пособие / Н. Г. Грабарь ; Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко. - Х. : КП "Городская типография", 2010. - 124 с.

Екземпляри: всього: 1 - ч/з1(1).

112

74.58(4УКР)я431

М 34


^ Матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ "Економіко-правове забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва" (25-27 квітня 2012 р.) : наукове видання / Сумський національний аграрний університет. - Суми : Довкілля, 2012. - 478 с.

Екземпляри: всього: 3 - ч/з1(1), н.а.(2).


113

74.58(4УКР)я54

П 68


^ Правовий вісник Української академії банківської справи. № 1 (6), 2012 : науково-практичний журнал / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. - 164 с.

Екземпляри: всього: 1 - ч/з1(1).


Мовознавство


114

81.432.1-423

А 64


Англо-український українсько-англійський словник + граматика: 80 000 слів та словосполучень : довідкове видання / авт.-укл. О. Мазур. - Донецьк : ТОВ "Глорія-Трейд", 2011. - 832 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб3(1).

115

81.432.1-423

А 64


Англо-український, українсько-англійський словник: 60 000 слів = English-Ukrainian Ukrainian-English Dictionary : довідкове видання / укл. Н. С. Дерев'янко. - Х. : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2011. - 640 с.

Екземпляри: всього: 1 - ч/з1(1).

116

81.411.1-9

У 45


Українська мова за професійним спрямуванням : навчально-методичний посібник для студентів 2 курсу всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / укл. С. О. Шестакова. - Суми : СНАУ, 2011. - 56 с.

Екземпляри: всього: 1 - аб3(1).


^ Художня література


117

84(4УКР)-46

Т 63


Тотальний футбол : есеї / укл. С. Жадан. - К. : Грані-Т, 2012. - 216 с. - (De profundis)

Екземпляри: всього: 1 - н.а.(1).


Філософські науки


118

87я73

К 90


Куличенко, Владимир Викторович.

Философия : учебник / В. В. Куличенко, А. М. Черныш ; Министерство образования и науки Украины. – Тернополь : Пiдручники i посiбники, 2008. - 576 с.

Екземпляри: всього: 1 - ч/з1(1).