asyan.org
добавить свой файл
1


Науково-методичний супровід інноваційної діяльності ЗНЗ

 • В. В. Вітюк, проректор з наукової роботи ВІППО, кандидат педагогічних наук, доцент


Алгоритм впровадження освітніх інновацій

 • Актуальність нововведення

 • Відповідність нової ідеї загальній ідеї розвитку навчального закладу

 • Результативність нововведення

 • Творча новизна

 • Методична розробленість ідеї

 • Готовність суб’єктів інноваційного процесу до освоєння нововведення

 • Ресурсне забезпеченняВимоги до процесу управління інноваційною діяльністю вчителя

 • Шукати нове на основі протиріч минулого і вимог сучасного.

 • Інноваційна діяльність учителя – безперервне удосконалення своєї праці.

 • Висока вимогливість учителя до самого себе є запорукою мобілізації внутрішніх сил і можливостей для пошуку нових засобів і прийомів праці.

 • Поєднувати свободу творчості з дисципліною, незалежність з підлеглістю.

 • Інноваційна діяльність – це єдність праці і таланту людини.

 • Педагогічна інновація – результат і прояв індивідуальних особливостей особистості.

 • Від керівника колективу вимагається особливий такт і культура, мистецтво спілкування, при основній умові – самовідданому ставленні до справи.

 • Постійний пошук нових форм і методів навчання і виховання, на який орієнтують вчителя основні напрями модернізації освіти.

 • Право вчителя вносити обгрунтовані поправки і зміни в навчальні програми, застосовувати ефективні і оригінальні методи і прийоми навчання.Знання і вміння,необхідні педагогу для впровадження освітніх інновацій

 • володіння інформацією;

 • знання індивідуальних особливостей учнів;

 • уміння ефективно доносити інформацію;

 • розвинуті навички ефективного спілкування;

 • творчі здібності;

 • вміння експериментувати з новими ідеями;

 • уміння захопити аудиторію;

 • уміння переконувати;

 • брати на себе відповідальність;

 • вміння працювати в групах та співпрацювати з іншими;

 • втілення педагогічного задуму в практику, вибір кращого варіанту з можливих.Умови ефективного впровадження педагогом освітніх інновацій

 • Мотивація до впровадження сучасних освітніх технологій.

 • Комфортне, сприятливе середовище.

 • Врахування потреб та інтересів учнів.

 • Використання різноманітних стилів і способів навчання.

 • Врахування індивідуальних особливостей школярів.

 • Використання різних методів, прийомів, щоб зацікавити учнів.

 • Розроблення завдань з високою ймовірністю досягнення успіху.

 • Використання набутих знань на практиці.Освітні інновації

 • +

 • Потреба регіону,конкретного навчального закладу в модернізації освітньої системи.

 • Обгрунтування необхідності розроблення нововведення.

 • Удосконалення форм, методів і технологій навчання та виховання.

 • Удосконалення змісту, структури, форм і методів управління закладом освіти.

 • Покращення мотивації учнів до навчального процесу.

 • Підвищення рівня професійної майстерності педагогів.

 • Покращення результатів освітньої діяльності.Результати впровадження освітніх інновацій

 • Оновлення змісту освіти.

 • Докорінне переосмислення технологій навчання і виховання.

 • Створення умов для реалізації особистості.

 • Оновлення складових педагогічного процесу: мети, змісту, методів і засобів діяльності.

 • Вміння вибудовувати концептуальні засади педагогічних нововведень, які включають діагностику, прогнозування, корекцію і рефлексію інноваційних дій.

 • Створення нової системи управління навчальним закладом.

 • Зміна організаційної структури навчального закладу (реорганізація системи методичної роботи).

 • Підвищення рівня кваліфікації педагогів.

 • Створення атмосфери творчості та емоційного комфорту.Організація дослідно-експериментальної роботи в закладі освіти:

 • Визначення проблеми

 • Гіпотеза, об’єкт, предмет дослідження

 • Мета експериментального дослідження

 • Вивчення стану проблеми в науці і практиці

 • Науково-методичне забезпечення

 • Умови проведення дослідження

 • Етапи дослідження

 • Опрацювання даних

 • Оформлення результатів експерименту

 • Впровадження результатів у практику.Завдання дослідно-експериментальної роботи:

 • Робота творчих груп.

 • Формування позитивного ставлення учасників навчально-виховного процесу до дослідно-експериментальної роботи/

 • Науково-теоретична підготовка педагогічного колективу до проведення експерименту.

 • Проведення діагностики.Етапи входження в проблему:

 • Первинне входження вчителя до експериментальної роботи.

 • Оволодіння загальною структурою дослідно-експериментальної роботи.

 • Усвідомлення своєї діяльності, її мотивів, завдань, способів і засобів.

 • Виникнення потреби і можливостей удосконалення дослідно-експериментальної роботи, що проявляється у прагненні до самоосвіти.Декілька думок про час:

 • Час не можна нагромаджувати

 • час не можна обміняти

 • час не можна купити

 • час не можна продати

 • час можна лише використовуватиНове тисячоліття вимагає людей, готових сприйняти виклики, відповісти на зміни та відповідальних за свій розвиток.