asyan.org
добавить свой файл
1НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

НАКАЗ № 1-106м. Київ 11 липня 2005 р.


Про Програму першочергових дій
щодо реалізації положень Болонського процесуЗ метою якісного виконання пілотного проекту, спрямованого на опрацювання практичних шляхів реалізації положень Болонського процесу та на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.06.2005 р. №339

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити „Програму першочергових дій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (далі Програма) щодо реалізації положень Болонського процесу (додаток №1).

 2. Затвердити робочу групу супроводження реалізації Програми в університеті (додаток № 2).

 3. Директорам інститутів, деканам забезпечити виконання Програми підпорядкованими підрозділами. Щомісячно на засіданнях Вчених рад інститутів та факультетів розглядати питання щодо виконання Програми.

 4. Проректорам – керівникам департаментів університету, керівникам інших структурних підрозділів забезпечити виконання відповідних положень Програми.

 5. Заслухати інформацію про хід виконання Програми на засіданнях Адмінради у грудні 2005 та у квітні 2006 року.

 6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.Ректор М.З. Згуровський

Додаток №1

до наказу № 1-106 від 11.07.2005 р.


ПРОГРАМА

першочергових заходів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» щодо реалізації положень Болонського процесу


1. Впровадити кредитно-модульну систему організації навчального процесу при вивчені студентами курсу усіх дисциплін факультетів та інститутів-учасників педагогічного експерименту (ІПСА, ІЕЕ, ІФФ, РТФ, ФБТ, ФММ, ФЕЛ).

з вересня 2005 року.

Відп. Департаменти навчальної та навчально-виховної роботи, інститути, факультети.


2. Провести підготовчу роботу до впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в усіх інститутах та факультетах.

2005-2006 навч. рік.

Відп. Департаменти навчальної та навчально-виховної роботи, інститути, факультети.


З цією метою:

2.1. Розробити критерії для оптимізації структури та обсягів навчальних дисциплін навчальних планів на основі кредитно-модульної системи організації навчального процесу та з урахуванням введення інтегрованих дисциплін та зменшення їх кількості відповідно до Європейських аналогів.

жовтень 2005 р.

Відп. Департаменти навчальної та навчально-виховної роботи.


2.2. Розробити робочі навчальні плани та структурно-логічної схеми підготовки бакалаврів та магістрів на підстави вироблених критеріїв.

квітень 2006 року.

Відп. Випускові кафедри.


2.3. Розробити інформаційні пакети інститутів та факультетів.

листопад 2005 року.

Відп. Інститути, факультети


2.4. Підготувати програми дисциплін відповідно до кредитне -модульної системи організації навчального процесу, включаючи дистанційні технології навчання.

до 31.05.2006 року.

Відп. Кафедри.


2.5. Впровадить систему оцінювання знань студентів ECTS з усіх дисциплін навчальних планів університету.

протягом року

Відп. Інститути, факультети, кафедри.


3. Підготувати проекти інструктивних матеріалів для впровадження системи підготовки „бакалавр – магістр" за спеціальностями університету.

жовтень 2005 року.

Відп. Департамент навчальної роботи.


4. Запровадити систему конкурсного зарахування студентів на навчання за програмою бакалавра та магістра після отримання базової вищої освіти.

2005-2006 навч. рік.

Відп. Департамент навчальної та навчально-виховної роботи, приймальна комісія.


5. Запровадити додатки до дипломів бакалаврів та магістрів відповідно до документів Європейського співтовариства.

з 2006 року.

Відп. Департаменти навчальної та навчально-виховної роботи.


6. Розробити комплексну програму підвищення якості підготовки випускників університету, орієнтовану на забезпечення Європейських критеріїв, передбачивши, зокрема, заходи щодо удосконалення роботи доуніверситетської системи, організації та дидактичного забезпечення навчального процесу студентів, системи післядипломної освіти, підсилення інтеграції навчального та наукових процесів та інше.

грудень 2005 року

Відп. Проректори, робоча група

7. Вдосконалити методику розрахунку фондів заробітної плати кафедр та педагогічного навантаження викладачів з урахуванням оптимальної структури навчальних планів та приведеного контингенту студентів.

листопад 2005р.

Відп. Департаменти навчальної роботи, економіки і фінасів

8. З метою створення умов для підсилення мобільності студентів, викладачів та науковців використати додаткові ресурси та впровадити інтенсивні методи поглибленого вивчення англійської, німецької, французької та інших іноземних мов.

протягом 2005-2006 навч. рік.

Відп. Факультет лінгвістики, департамент економіки і фінансів.

9. Реалізуючи принцип «освіта протягом усього життя», створити на усіх факультетах філії Міжгалузевого інституту післядипломної та другої освіти, які мають забезпечити підвищення кваліфікації фахівців, перепідготовку та отримання другої освіти за спеціальностями університету з використанням традиційних та дистанційних технологій організації навчального процесу.

до 01.01.2006 навч. рік.

Відп. Департамент навчальної роботи, директори інститутів, декани.

10. Організувати роботу постійно діючого семінару з тематики Болонського процесу та актуальних питань реалізації даної програми.

щомісячно, з жовтня 2005 року.

Відп. Департамент навчальної роботи.

11. Організувати інформування викладачів, та студентів про хід виконання Програми заходів через газету, „Київський політехнік" та університетську мережу.

постійно

Відп. Департамент навчальної роботи, редакція газети «Київський політехнік»

Додаток №2

до наказу № 1-106 від 11.07.2005 р.


^ СКЛАД

робочої групи супроводження виконання

«Програми першочергових заходів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» щодо реалізації положень Болонського процесу» 1. Якименко Ю.І. – Перший проректор;

 2. Варламов Г.Б. – Проректор;

 3. Сидоренко С.І. – Проректор;

 4. Ільченко М.Ю. – Проректор;

 5. Шеховцов В.І. – начальник навчально-методичного управління;

 6. Тимофєєв В.І. – начальник навчально-організаційного управління;

 7. Зіньковський Ю.Ф. – завідувач кафедри;

 8. Тимчик Г.С. – декан;

 9. Жуйков В.Я. – декан.