asyan.org
добавить свой файл
1Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний морський інститут

Кафедра загальноінженерної підготовки


Реєстр №__________________

Шифр ___________________


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання розрахунково-графічних робіт


з дисципліни „Теорія механізмів і машин та деталі машин ”

підготовки бакалавра

галузей знань: 0701  транспорт і транспортна інфраструктура;

0507  електротехніка та електромеханіка,

напрямів: 6.070104 „Морський та річковий транспорт”,

6.050702 „Електромеханіка”


Херсон - 2009


Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт


з дисципліни «Теорія машин, механізмів та деталі машин» розробили у відповідності з навчальною програмою к.т.н., доцент кафедри загальноінженерної підготовки Кузнєцов Ю.М., к.т.н ., доцент Молчанов А.О.


Методичні вказівки розглянуто й ухвалено на засіданні кафедри загальноінженерної підготовки

___ ____________20___р. протокол № ____


Завідувач кафедри ­­­­­­­­­­­­_____________ доцент Казанчан А.К.


Схвалено навчально-методичним відділом інституту


Начальник навчально-методичного відділу _____________ Черненко В.В.


____ _________20___р.


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Метою розрахунково-графічної (РГР) роботи є закріплення теоретичних знань і придбання практичних навичок у виконанні технічних розрахунків при проектуванні деталей, вузлів і механізмів.

У результаті виконання розрахунково-графічної роботи курсант (студент) повинен вміти:

- підбирати матеріали для виготовлення зубчастих коліс з необхідною твердістю поверхні зубів.

- розраховувати з достатньою точністю загальні параметри деталей проектує мого редуктора.

- складати проектні креслення составних деталей спроектованого редуктора у відповідності з вимогами ГОСТу.

Розрахунково-графічна робота з курсу "Деталі машин" виконується курсантами самостійно й у міру готовності окремих розділів надається викладачеві для перевірки.

Для успішного виконання РГР роботи необхідно користуватися рекомендованою літературою, де викладені приклади виконання курсових проектів і рішення супутніх завдань.

Завдання на РГ роботу містить у собі:

 • розрахунок основних параметрів зубчастого зачеплення редуктора;

 • визначення розмірів різних ділянок тихохідного вала;

 • підбор шпонок і підшипників кочення;

 • розробку ескізного проекту загального виду редуктора, веденого (тихохідного) вала й зубчастого колеса. Ескіз редуктора виконується в масштабі у двох проекціях на стандартному (нелінійованому) папері формату А4 відповідно до вимог ГОСТ 2.105-8.

Рисунки, ескізи і таблиці виконуються олівцем відповідно до ГОСТ.

Текст пояснювальної записки (ПЗ) повинен бути написаний на папері формату А4 розбірливим почерком кульковою ручкою, тушшю або чорнилом.

Обсяг ПЗ - 10-15 аркушів.

Посилання на використану літературу обов'язкові.

Варіант роботи вибирається з таблиці 11 (додатка1) по списку в класному журналі.


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО – ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ


Завдання 1 Розрахунок основних параметрів зубчастого зачеплення


Розрахунок основних параметрів зубчастого зачеплення циліндричного редуктора рекомендується виконувати в наступній послідовності:

 1. Вибір матеріалу зубчастих коліс.

Розрахунок закритих циліндричних передач ведеться з умови опору контактної втоми зубів і починається з вибору матеріалу й визначення контактних напруг, що допускаються.

Кращі марки сталі представлені в таблиці 1.


Таблиця 1. Марки сталі


Марка сталі

Діаметр шестірні, мм

Твердість поверхні НВ або HRC


Термообробка

Межа контактної втоми  но

45

40Х

35ХМ

20ХН2М

Будь-який

200

200

200

180...207

235...262

48...55

56...63

Нормалізація

Поліпшення

Поліпш. И ТВЧ

Цементація й загартування

2НВ+70

2НВ+70

17НРС+200

23НRСТермообробка застосовується для підвищення механічних характеристик.

При виборі марки сталей попередньо задаються діаметром шестірні.

Для кращого приробляння зубів, а також з метою забезпечення умови рівноміцності передачі твердість зубів шестірні (НВ1) варто призначати більше твердості колеса (НВ2) не менш чим на 15-20 одиниць для сталей марки 45 і 40Х и не менш 1-7 одиниць для сталей марки 35ХМ і 20ХН2М тобто

НВ1 = НВ2 + (15...20…20)НRC­ 1 = HRC2 + (1...7…7)

Чим вище твердість поверхні зубів, тим вище контактні напруги, що допускаються, і менше розмір передачі. Тому для редукторів, до розмірів яких не пред'являють високих вимог, варто застосовувати дешеві марки сталі, типу 45 і 40Х.

Контактні напруги, що допускаються, (н) для прямозубих передач визначають по формулі

(1)

де -- межа контактної втоми поверхні зубів. Значення наведені в таблиці 1.

- коефіцієнт безпеки, рівний:

 • для нормалізованих і поліпшених зубчастих коліс - 1,1

 • для коліс із поверхневим зміцненням зубів - 1,2

KHL - коефіцієнт довговічності (для редукторів з ресурсом 38000 годин KHL = 1.)

Для не прямозубих коліс розрахункову контактну напругу, що допускається, визначають по формулі:


(2)

де - контактна напруга, що допускається, Мпа, відповідно для шестірні й колеса, обумовлені по формулі (1).


 1. Визначаємо міжосьову відстань аω (мм) з умови опору контактної втоми робочих поверхонь зубів по формулі:

(3)


де Ка – числовий коефіцієнт,

 • для прямозубих передач Ка = 495,

 • для косозубих передач Ка = 430.

- передаточне число на даному етапі.

Номінальні передаточні числа циліндричних зубчастих редукторів загального призначення, згідно СТ СЭВ 221-75 представлені в таблиці 2.


Таблиця 2 Передаточні числа

1-й ряд

1,0

1,25

1,6

2,0

2,5

3,15

4,0

5,0

6,3- обертаючий момент на веденому валу

тут Р1 і Р2 - потужність на провідному і веденому валах,

- кутова швидкість колеса

- КПД редуктора – вибирається з таблиці 3.

^

Таблиця 3 Значення КПД редуктора


Тип передачіТип передачіЗубчаста (з опорами)

-циліндрична

-конічна

Планетарна

-одноступінчаста

-двоступінчаста


0,96...0,98

0,95...0,97


0,90...0,95

0,85...0,90

Черв'ячна при передаточному числі

Понад 30

Понад 14 до 30

Понад 8 до 14

Ремінна (всі типи)

Ланцюгова

Муфта сполучна

Підшипники кочення (одна пара)0,70...0,80

0,75...0,85

0,80...0,90

0,94...0,96

0,98


0,99Загальний КПД одноступінчастого редуктора складається із КПД зубчастої передачі й КПД підшипників кочення.тут - КПД зубчастої передачі,

- КПД підшипників кочення.

Кнβ - коефіцієнт, що враховує розподіл навантаження по ширині вінця. При постійному навантаженні й твердості НВ 350 К=1.


Ψа – відносна ширина коліс, значення якої приймають залежно від положення коліс щодо опор (таблиця 4).

^

Таблиця 4 Значення Ψа

Положення коліс щодо опор

Ψа

При симетричному розташуванні

При несиметричному розташуванні

При консольному розташуванні одного або обох коліс

Для шевронних передач

Для коробок передач

0,40...0,50

0,25...0,40

0,20...0,25

0,40...0,63

0,10...0,20


Отримані значення аω, для редукторів серійного й масового виробництва округляють до більшого стандартного найближчого значення. Міжосьові відстані для циліндричних зубчастих редукторів відповідно до СТ СЭВ 229-75 представлені в таблиці 5.
^

Таблиця 5 Стандартні значення міжосьових відстаней


1-й ряд

40

50

63

80

100

125

160

200

250

315
 1. По прийнятому стандартному значенню аω визначаємо ширину вінця зубчастого колеса в2і округляємо до цілого значення.

Для передач із твердістю зубів НВ< 350 ширину шестірні призначають на 3...5 мм більше ширини вінця колеса тобто


в12+ (3...5…5),


а для передач із твердістю зубів HRC > 45 ширина коліс і шестірні однакова:

в12


 1. Задаємося значенням нормального модуля


mп= (0,01...0…0,02)*аω


і округляємо до стандартного значення (таблиця 6).
^

Таблиця 6 Стандартні значення модуля (СТ СЭВ 310-75)


1-й ряд

1,5

2

2,5

3

4

5

6

8

10
 1. Задаємося кутом нахилу зубів β:

  • Для косозубих передач β = 8...16о

  • Для шевронних β = 25...40…40о
 1. Для косозубих і шевронних передач визначаємо модуль у торцевому перетині по формулі 1. Визначаємо сумарне число зубів шестірні й колесатоді число зубів шестірні дорівнює

,

а колесаОтримані значення Z1 і Z2 округляють до цілих чисел.


 1. По прийнятим числам зубів Z1 і Z2 і модулю m уточнюємо передаточне числоі міжосьова відстаньПри необхідності значення aω можна незначно змінювати, змінюючи величину кута β.

Фактичне передаточне число не повинне відрізнятися від номінального (стандартного) більше чим на 2,5% при U<4,5 і на 4% при U>4,5.
9. Визначаємо діаметри колеса й шестірні

 • Ділильний

,


 • Виступів

,


 • Западин

.

 1. Визначаємо окружну швидкість у зачепленні (м/с)

,

і призначаємо ступінь точності передачі згідно таблиці 7

^

Таблиця 7 Ступінь точності для редукторів загального призначення


Окружна швидкість (м/с)
^

Ступінь точності


прямозубої

косозубої

2

6

4

10

9 (знижена точність)

8 (середня точність)


11. Визначаємо сили, що діють у зачепленні

 • окружна

,

 • радіальна

,

α=20º - кут зачеплення tg 20º =0,364

 • осьова
Результати розрахунків зводимо в таблицю 8.

^

Таблиця 8 Основні параметри зубчастого зачеплення редуктора


Найменування зубчастого зачеплення редуктора

Позначення параметра й розмір
^
Потужність на ведучому валу кВт

Кутова швидкість, рад/с

 • провідного вала

 • веденого

Номінальний момент на веденому валу, Н*м

Тип передачі

Міжосьова відстань, мм

Числа зубів

 • шестірні

 • колеса

Модуль нормальний, мм

Діаметри ділильної окружності, мм

 • шестірні

 • колеса

Ширина вінця, мм

 • шестірні

 • колеса

Кут нахилу зубів, град

Сили в зачепленні, кн

 • окружна

 • радіальна

 • осьова

P1 =


ω1 =

ω2 =

M2 =


aω =


Z1 =

Z2 =

mn =


d1 =

d2 =


b1 =

b2 =

β =


Ft =

Fr =

Fa =
Завдання 2 Визначення основних розмірів веденого вала редуктора, підбір шпонок.


Вихідними для розрахунку є момент М2, отриманий при виконанні завдання 1.

До основних параметрів вала ставляться діаметри щаблів і їхньої довжини. (Див. додаток 3).


1. Визначаємо основні розміри веденого вала.

Діаметр розрахункового перетину вихідного кінця тихохідного вала визначають по формуліОтримане значення діаметра округлити до стандартного значення (ГОСТ 6636-69) з ряду:

12

17

25

26

28

32

36

38

40

42

45

50

53

56

60

63

67

71

75

80

85

90

95

100

120

125

130

140

160

170
Довжину щабля вихідного кінця вала визначають по співвідношенню

Діаметр опор під підшипник визначають по формулі

(округлити до значення кратного 5 убік більшого значення).

Довжину щабля вала під підшипник знаходять по формулі

Діаметр вала під колесо визначають зі співвідношення

(округлити до стандартного значення див. дані, наведені вище).

Довжина щабля під колесо lк повинна бути рівною довжині маточини колеса lстк,, що у свою чергу повинна бути не менше ширини зубчастого вінця lстк ≥ b2 . Отже:

 • для колеса плоскої форми (див. Завдання 5)
 • для виступаючої маточини колеса


> b2


Остаточно форму й розміри вала визначають після підбора підшипників, коли виявляться необхідні розміри цапф.


 1. Підбір шпонок.

Підбір і перевірку призматичних шпонок (рисунок 1) з округленими торцями для з'єднання вала з колесом роблять наступним способом.

Для прийнятого діаметра вала в місці посадки колеса (таблиця 9) вибирають перетин шпонки b і h , а також глибину пазів t1 і t2 на валу й маточині.

Рисунок 1


Таблиця 9 Основні розміри призматичних шпонок

Значення діаметра вала , мм.

Перетин шпонки

Глибина паза

b- ширина

h-висота

t1 - на валу

^

t2 - втулки


17...22

22...30

30...38

38...44

44...50

50...58

58...65

65...75

6

8

10

12

14

16

18

20

6

7

8

8

9

10

11

12

3,5

4

5

5

5,5

6

7

7,5

2,8

3,3

3,3

3,3

3,3

4,3

4,9

4,9
Довжину шпонки lш приймають на 5...8 мм менше довжини маточини lст колеса
Отримане розрахункове значення довжини шпонки приводять до стандартного з ряду (таблиці 10).

Таблиця 10 Стандартні значення довжини шпонок

6

8

10

12

14

16

18

20

22

25

28

32

36

45

50

56

63

70

80

900

100

Обрану шпонку перевіряють на зминання по формулі
де М2переданий момент, Н*м,

dк – діаметр вала в місці розташування шпонки, мм

lp – розрахункова довжина шпонки при округлених торцях шпонки • Напруга зминання, що допускається, при сталевій маточині прийняти рівним 100...120, а при чавунної - 50...60 Мпа.

Якщо при перевірці шпонкового з'єднання умова міцності не дотримується, то необхідно призначити дві шпонки з меншим перетином або (ЩО ВКРАЙ НЕ БАЖАНО) збільшити довжину маточини й, отже, довжину шпонки.

Завдання 3 Підбір підшипників кочення для веденого вала

Вихідними даними є:

- кутова швидкість вала, ω2

- сили зачеплення,

- розміри вала,

- компоновочна схема вузла.

Після призначення діаметрів посадкових місць вала для установки підшипників вибирають їхній тип і схему установки. При виборі типів підшипників у першу чергу беруть до уваги величину й напрямок навантаження на опору, зручність складання й розбирання, а також вартість підшипника.

Насамперед, доцільно розглядати можливість застосування однорядних радіальних шарикопідшипників, як найбільш простих і дешевих.

При дії на опору радіального й значного осьового навантаження ( ) вибирають радіально – упорні підшипники.

Вибір підшипника проводиться по каталогу - довіднику, орієнтуючись на легку серію по діаметру цапфи в місці установки підшипника. Потім по динамічній вантажопідйомності (при >0,1 радий/с) або по статичній вантажопідйомності (при <0,1 радий/с), значення яких зазначені в каталозі розраховують довговічність (ресурс у годинах) підшипника й порівнюють його з необхідною. Довговічність підшипників повинна відповідати терміну служби передачі.

Для визначення довговічності підшипників необхідно обчислити еквівалентне динамічне навантаження на підшипники, використовуючи ескізне компонування вузла веденого вала. На підставі ескізного компонування вузла будуємо розрахункову схему веденого вала (рисунок 2).
Рисунок 2.

Щоб обчислити еквівалентне динамічне навантаження на підшипники, треба попередньо знайти радіальні реакції опор (радіальні навантаження).

  • для радіальних підшипників, у яких осьова сила відсутня, реакції опор знаходимо по формулі


FAY = FBY = ,  • для радіально-завзятих підшипників (при наявності осьової тридцятимільйонної сили) розрахунок ведеться по формулі

RAY = (Fr·l1 + FA ), RBY = Fr - RAY,

RAx = RBx =Ft/2,


Сумарні радіальні реакції підшипників:  • для опори А


-для опори В


Подальші розрахунки ведуться для більше навантаженої опори.

Обчислюємо відношення осьового навантаження FA до статичної вантажопідйомності CO (див. таблиці у додатку) наміченого підшипника Fa/ CO і по таблиці 26 шляхом інтерполяції, знаходимо коефіцієнт осьового навантаження е й коефіцієнти радіального Х и осьового В навантаження. Підставляючи знайдені значення Х и В у формулу, знаходимо еквівалентне навантаження більше навантаженого підшипника


Rэ =(FrA· X +Fa· Y)


Визначаємо довговічність підшипника по формуліде р =3 для кулькових підшипників,

р = 3,33 для роликових підшипників.


Якщо Lроз.<Lнеобх. Вибирають підшипник наступної серії того ж діаметра й повторюють розрахунок до виконання умови Lроз.>Lнеобх.


Завдання 4 Ескізне проектування.

Після визначення міжосьових відстаней, діаметрів і підшипників коліс, а також діаметрів щаблів вала приступають до розробки конструкції редуктора, першим етапом якої є виконання ескізного проекту.

При ескізному проектуванні визначають розташування деталей передач, відстані між ними, орієнтовні діаметри щаблів вала, вибирають типи підшипників і схеми їхньої установки.

При визначенні відстані між деталями виходять із умови, що поверхні обертових коліс не повинні зачіпати за внутрішню поверхню стінок корпуса (див. Додаток 2). Для цього між деталями й стінками залишають зазор а , мм, який визначають по формулі
де L – найбільша відстань між зовнішніми поверхнями деталей передач, мм., рівне:


L=d1+d2+2m


Після обчислення значення а округляють у більшу сторону до цілого числа.

Відстань b0 між дном корпуса й поверхнею коліс для всіх типів редукторів приймають рівним

Використовуючи таблицю 8 і знайдені значення а й b0, накреслити компоновочний ескіз редуктора (див. Додаток 2), відповідно до вимог ГОСТ.


Завдання 5 Конструювання зубчастих коліс.

Форма зубчастого колеса може бути плоскою (рисунок 3а, б) або з виступаючою маточиною (рисунок 3в).

Рисунок 3Довжину посадкового отвору (маточини) колеса lстк бажано приймати рівною:

для плоского колеса - ширині зубчастого вінця колеса lстк = b2

 • для колеса з виступаючою маточиною колеса lстк = (1...1.…18)*dк


Діаметр маточини dстк і ширину торців зубчастого вінця приймають рівними


На торцях зубчастого вінця виконують фаску розміром під кутом . (Додаток 4 )

Висота зубця визначається формулою
У тих випадках, коли важливе зниження маси конструкції (наприклад, у літакобудуванні) колеса роблять із більше тонким диском с ≈ 0,25* b2

Шевронні зубчасті колеса відрізняються від інших циліндричних коліс більшою шириною.


Додаток 1


ЗАВДАННЯ

до розрахунково-графічної роботи


Розрахувати одноступінчасту закриту зубчасту циліндричну нереверсивну передачу загального призначення з ресурсом роботи t>36000 годин.

Накреслити у двох проекціях ескіз загального спроектованого редуктора й ескізи веденого (тихохідного) вала й зубчастого колеса.

Підібрати шпонки й підшипники кочення до посадкових поверхонь (цапфам) вала.

Вихідні дані Р1, 1, 2 і кінематичну схему редуктора вибрати відповідно до шифру з таблиці 11 і рисунка 4.
Рисунок 4 Схеми редукторів

а) прямозубий;

в) косозубий.


^

Таблиця 11. Вихідні дані до розрахунково-графічної роботи


№ варіанта

(дві останні цифри шифру)
^

Циліндричний зубчастий редуктор


Потужність на ведучому валу, Р1, кВт

Кутова швидкість провідного вала, ω1

Кутова швидкість веденого вала, ω2

Схема редуктора

01

0,6

93,7

32,4

Б


02

0,8

97,3

24,3

Б

03

1,1

78,5

31,4

А

04

1,5

99,4

49,7

А

05

1,7

78,5

39,2

Б

06

1,7

148,6

66,0

А

07

2,2

75,4

24,0

Б

08

2,2

150,0

47,0

Б

09

2,8

97,3

54,0

А

10

2,8

148,6

74,3

А

11

3,0

75,4

24,0

Б

12

3,0

150,0

75,0

А

13

4,0

100,0

31,8

Б

14

4,5

99,4

39,8

А

15

5,5

75,4

24,0

Б

16

5,5

76,4

38,2

А

17

5,5

99,4

31,5

Б

18

7,0

102,5

32,5

Б

19

7,0

150,7

83,7

А

20

7,5

152,8

76,4

А

21

10,0

102,5

32,5

Б

22

0,4

97,3

60,8

А

23

0,4

92,0

57,0

Б

24

0,8

91,0

50,0

Б

25

1,5

99,4

62,0

А

26

2,0

94,2

47,6

А

27

2,2

75,4

33,6

А

28

2,2

75,4

24,0

Б

29

2,2

109,4

31,8

Б

30

2,7

76,4

32,8

БДодаток 2
Додаток 3

Додаток 4


^ Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний морський інститут


Кафедра технічної механіки, інженерної та комп'ютерної графіки


^ Розрахунково - графічна робота


з дисципліни _______________________


Виконав: курсант


____ курсу ________групи

________________________

(прізвище)

Перевірив: викладач

________________________

(прізвище)


^

Херсон - 2010
______________________________________________________________


назва навчального закладу

Відділення _____________________________________________________________

Дисципліна ___________________________________________________________

Спеціальність _________________________________________________________

Курс _____________ Група ______________ Семестр _______________


ЗАВДАННЯ

На розрахунково-графічну роботу

Курсанта ______________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові


Тема роботи ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата видачі завдання ____________________________________________________

Строк здачі закінченої роботи __________________________________________

Вихідні дані ______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зміст пояснювальної записки ______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перелік графічного матеріалу ________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Курсант _______________________

Викладач _________________ ________________

Прізвище


«________» ________________________ 201_ р.
Додаток 5ЛІТЕРАТУРА1. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Детали машин. Курсовое проектирование. М., 1984.

 1. Иванов М.Н., Иванов В.Н. Детали машин. Курсовое проектирование. М., 1975.

 2. Куклин Н.Г., Куклина Г.С. Детали машин. М., Высшая школа. 1976.

 3. Методические рекомендации по технической механики. Под редакцией Г.М.Ицковича. Вып.3.М., Высшая школа. 1976.

 4. Чернавский С.А., Белов К.Н., и др. Курсовое проектирование деталей машин. М., 1987.

 5. Чернавский Д.В., Панин Б.Б. Курсовое проектирование одноступенчатых редукторов. М., 1975.