asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“ КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ”


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до курсового та дипломного проектування

«Електропостачання та електрообладнання дільниць

міського підземного будівництва»


Київ, НТУУ

1999

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“ КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ”


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до курсового та дипломного проектування

«Електропостачання та електрообладнання дільниць

міського підземного будівництва»


Для студентів спеціальності 7.092204

“Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв”


Затверджено

на засіданні кафедри

електромеханічного обладнання

енергоємних виробництв

Протокол № 1 від 30.08.99


Київ, НТУУ

1999

Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування «Електропостачання та електрообладнання дільниць міського підземного будівництва» для студентів спеціальності 7.092204 “Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв” /Укладач І.С. Рябенко,оформлення роботи Венскович О.Г.-К.: НТУУ,1999.


Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсового та дипломного проектування

«Електропостачання та електрообладнання дільниць

міського підземного будівництва»

Для студентів спеціальності 7.092204

“Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв”


Укладач Рябенко Іван Сергійович

Оформлення Венскович Олександр Григорович

Відповідальний редактор Шевчук С.П.


Мета курсового проектування — систематизувати, розширити та закріпити теоретичні знання, одержані в процесі вивчення дисципліни «Електрообладнання та електропостачання підприємств підземного будівництва». Згідно з програмою дисципліни виконується курсова робота або курсовий проект. Методи проектування викладені в цій роботі використовуються також при виконанні загальної частини дипломного проекту.


  1. ^ Загальні вказівки з курсового проектування

  1. Завдання на курсовий проект чи курсову роботу


Темою курсової роботи чи проекту може бути електрообладнання та електропостачання дільниці підземного будівництва (метрополітену або колектору, підземних гаражів, складів, переходів, та інших об’єктів підземного будівництва) або інші теми, де найбільш повно відображені основні розділи дисципліни.

Проект складається із загальної та спеціальної частин. Загальну частину проекту виконують згідно із заданими керівником проекту гірничими, геологічними та технічними умовами на проектування або по матеріалах виробничої практики.

Спеціальна частина роботи це поглиблена розробка деяких питань дисципліни, яка відображає специфіку експлуатації електрогосподарства в конкретних умовах.


  1. ^ Вказівки щодо оформлення пояснювальної записки


Вся технічна документація проекту виконується згідно з вимогами ЄСКД. Пояснювальна запска (ПЗ) повинна мати 30-40 сторінок рукописного тексту на стандартних аркушах формату А-4 (297х210 мм).

ПЗ має розділи аналогічно даним методичним вказівкам. Першим іде титульний аркуш, потім завдання на курсову роботу чи проект і зміст ПЗ; вступ; перелік літературних джерел.

Виклад текстового матеріалу рекомендується супроводжувати схемами, графіками, ескізами і т.д., а також аналізом і обгрунтуванням прийнятих рішень.

Всі таблиці, рисунки, формули повинні бути нумеровані в межах кожного розділу.

В курсовій роботі або проекті предбачені заходи щодо забезпечення безпечної експлуатації електрообладнання, а також основні заходи щодо охорони праці.


^ 1.3. Використання ЕОМ при проектуванні


Для автоматизації виконання великої кількості легко формалізованих обчислювальних та логічних операцій треба використовувати ЕОМ.

У курсовій роботі чи дипломному проектуванні студент повинен показати уміння використовувати обчислювальну техніку при розв’язанні питань електропостачання гірничих підприємств. Для цього в ПЗ даються результати розрахунків на ЕОМ задач, що розв’язуються в проекті, наводяться таблиці вихідних даних і результатів розрахунку на ЕОМ. При цьому обов’язково повинна викладатися методика розв’язання задач, що покладена в основу алгоритму та програми вирішення задач на ЕОМ. Доцільно широко використовувати ЕОМ для оформлення ПЗ.


^ 1.4. Вказівки щодо виконання графічної документації

курсового та дипломного проекту


Графічна документація виконується на аркушах формату А-1(841х594мм). Вона включає:

  • принципову схему електропостачання дільниці;

  • план і розріз дільничої підстанції, розподільного підземного пункту з нанесенням розташування електрообладнання, засобів захисту та протипожежних засобів;

  • схему керування та захисту однієї з машин або креслення на тему спеціальної частини проекту.

^ 1.5. Захист курсової роботи або проекту


Курсова робота або проект, виконані згідно з встановленим графіком, перевірені і підписані керівником, подається до захисту комісії, що формується кафедрою.

Під час захисту особлива увага приділяється технічним та економічним обгрунтуванням прийнятих рішень, а також глибина розробки індивідуального завдання.

  1. ^ Коротка характеристика дільниці,

гірничогеологічних та технічних умов проектування.


На основі гірничотехнічних умов обгрунтовуються прийняті засоби механізації робіт на дільниці, прохідницьких робіт і транспорту, вибір машин, механізмів і комплексу обладнання. Прийняте обладнання та його технічні дані потрібні для подальших розрахунків зводяться у таблицю, що має форму:

Таблиця 2.1.

Споживачі електро-енергії

Тип маши-ни

Тип елект-родвигуна

Потужність Рн, кВт

Кіль-кість, n

 Рн, кВт

ККД

н, %

cosн


Струм, А


Iн

Iпуск

Зборка в рудничному дворі №1

Лебідка монтажна
МТ-41-8

11

2

22

0,81

0,67

Насос головного водовідли-ву
АО-52-4

10

2

20

0,87

0,83Розчино-нагнітач
АО-2-51-6

5,5

1

5,5

0,84

0,8Вентилятор
АОМ-62-2

24

1

24

0,83

0,88Освітлення руддвору
ТС3-4

0,8

-

0,8

1

1Освітлення тонеля
ТС3-22,5

16

-

16

1

1Зборка гірничого комплексу №1

Візок обміну вагонів
АА-1325

5,5

1

5,5

0,85

0,81Штовхач нижньої дії
АА-1325

5,5

1

5,5

0,85

0,81Штовхач верхньої дії
А02

4,5

1

4,5

0,84

0,8Перекидач
А0-51-4

7,5

2

15

0,87

0,82Машина для очистки вагонів
АО-2-71-6

17

1

17

0,9

0,89На плані робіт доцільно розставити вибране обладнання.


^ 3. Особливості виконання схемследующая страница >>