asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3Адреса 36038 м. Полтава, вул. Артема, 38


Звіт про фінансові результати
за рік 2006 р.Форма № 2

Код за ДКУД

1801003^ I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Стаття

Код
рядка


За звітний
період


За попередній
період


1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Ко 702 - 703

010

14297,0

14400,0

Податок на додану вартість До 701 - 703

015

(1708,1)

(1747,0)

Акцизний збір До 701 - 703

020

(-)

(-)

До 701, 702, К 64

025

(-)

(-)

Інші вирахування з доходу До 704 без ПДВ

030

(-)

(-)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 010 – (р. 015 – р. 020 – р. 025 – р. 030)

035

12588,9

12653,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) До 901-3

040

(8654,3)

(8765,0)

Валовий:

прибуток (р. 035 – р. 040)

050

3934,6

3888,0

збиток (р. 040 – р. 035)

055

(-)

(-)

Інші операційні доходи Ко 71 без ПДВ

060

1503,5

1038,0

Адміністративні витрати До 92

070

(693,4)

(439,0)

Витрати на збут До 93

080

(604,0)

(370,0)

Інші операційні витрати До 94

090

(948,4)

(806,0)

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток р. 050 + р. 060 – р. 070 – р. 080 – р. 090

100

3192,3

3311,0

збиток р. 055 + р. 070 + р. 080 + р. 090 – р. 060

105

(-)

(-)

Доход від участі в капіталі Ко 72

110

-

-

Інші фінансові доходи Ко 73

120

-

-

Інші доходи Ко 74 без ПДВ

130

77,7

51,0

Фінансові витрати До 95

140

(213,3)

(226,0)

Втрати від участі в капіталі До 96

150

(-)

(-)

Інші витрати До 97

160

(498,1)

(774,0)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток (791-793); р. 100 + р. 110 + р. 120 + р. 130 –

- р. 140 – р. 150 – р. 160 =

170

2558,6

2362,0

збиток р. 105 + р. 140 + р. 150 + р. 160 – р. 110 – р. 120 –

- р. 130

175

(-)

(-)

Податок на прибуток від звичайної діяльності До 981

180

(-)

(-)

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток р. 170 – р. 180

190

2558,6

2362,0

збиток р. 170 + р. 180

195

(-)

(-)

Надзвичайні:

доходи Ко 75

200

-

-

витрати До 99

205

(880,6)

(6,0)

Податки з надзвичайного прибутку До 982

210

(-)

(-)

Чистий:

прибуток р. 190 + р. 200 – р. 205 – р. 210

220

1678,0

2358,0

збиток р. 205 – р. 190 – р. 200

225

(-)

(-)


^ II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Найменування показника

Код
рядка


^ За звітний
період


За попередній
період


1

2

3

4

Матеріальні затрати До 80 або Ко 20 (без 206); 22, 25, 28 (в частині витрат здійснених на виробництво продукції)

230

9519,7

9821,0

Витрати на оплату праці До 81 або Ко 66; Ко 47 (в частині витрат, що відносяться до операційних витрат)

240

2627,4

2272,0

Відрахування на соціальні заходи До 82 або Ко 65; Ко 47 (в частині витрат, що відносяться до операційних витрат)

250

56,1

52,0

Амортизація До 83 або Ко 13

260

878,8

734,0

Інші операційні витрати До 84 або До 94

270

619,3

779,0

Разом

280

13701,3

13658,0


^ III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код
рядка


^ За звітний
період


За попередній
період


1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-


Керівник ___________

Головний бухгалтер ______________


* В колонці 1 поряд із назвою статті Звіту про фінансові результати вказано джерело інформації та коди рахунків та субрахунків, які використовуються для її заповнення.

Розрахунок чистого прибутку на акцію (ПНА) здійснюється за формулою:

,


де ЧП — чистий прибуток(збиток), грн.;

ДП — дивіденди, нараховані власникам привілейованих ак­цій, грн.;

С — середньозважена кількість простих акцій в обігу, оди­ниць.


Якщо підприємство отримало збитки, то при розрахунку чи­сельника цієї формули необхідно до суми збитків (р. 225) додати суму дивідендів, нарахованих власникам привілейованих акцій.

Для розрахунку скоригованого чистого прибутку на акцію не­обхідно врахувати вплив розбавляючих потенційних простих ак­цій. Тобто тих, які зменшують ПНА. Для цього необхідно змен­шити чистий прибуток, який належить власникам простих акцій:

  • на суму дивідендів, визнаних у звітному періоді, на розбав­ляючі потенційні акції;

  • на суму відсотків, визнаних у звітному період, які пов'язані з розбавляючими потенційними простими акціями;

  • на суму будь-яких змін у доході або витратах, які будуть на­слідком конвертування розбавляючих простих акцій.

Звіт про фінансові результати із зазначенням рахунків обліку, що використовуються для його заповнення, наведено в табл. 11.


<< предыдущая страница