asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 43 44Податковий кодекс України

сторінки

Розділ І

Загальні положення

2

Розділ ІІ

Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)

60

Розділ ІІІ

Податок на прибуток підприємств

153

Розділ ІV

Податок на доходи фізичних осіб

220

Розділ V

Податок на додану вартість

268

Розділ VI

Акцизний податок

325

Розділ VII

Податок на транспортні засоби

354

Розділ VIIІ

Екологічний податок

359

Розділ ІХ

Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

372

Розділ Х

Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні

374

Розділ XI

Плата за користування надрами

378

Розділ XII

Місцеві податки і збори

395

Розділ XIІІ

Плата за землю

405

Розділ ХІV

Спеціальні податкові режими

416

Розділ XV

Збір за користування радіочастотним ресурсом України

431

Розділ XVI

Збір за спеціальне використання води

435

Розділ XVIІ

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

443

Розділ XVIII

Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції

452

Розділ XІХ

Прикінцеві та перехідні положення

457

Пояснювальна записка до проекту Податкового кодексу України

491

Порівняльна таблиця до Розділу XIX “Прикінцеві та перехідні положення” проекту Податкового кодексу України

510
^

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1. Сфера дії Податкового кодексу України


1.1 Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у процесі встановлення, зміни та скасування податків та зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

1.2. Відносини, що виникають у зв’язку з оподаткуванням операцій з переміщення товарів через митний кордон України, регулюються цим Кодексом та законами з питань митної справи.

1.3. У цьому Кодексі терміни „податок”, „податки” означають усі види податків та зборів, якщо інше не передбачено законом.


Стаття 2. Внесення змін до Податкового кодексу України та спеціальних законів з питань оподаткування


2.1. Зміна положень цього Кодексу або законів з питань оподаткування може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Кодексу або відповідного спеціального закону з питань оподаткування.

2.2. У разі коли внесений до Верховної Ради України законопроект регулює положення, встановлені цим Кодексом, такий проект повинен подаватися як проект закону про внесення змін до цього Кодексу.


Стаття 3. Податкове законодавство України


3.1. Податкове законодавство України складається з цього Кодексу, Митного кодексу України (у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з оподаткуванням операцій з переміщення товарів через митний кордон України), законів України, що регулюють відносини, передбачені статтею 1 цього розділу; міжнародних договорів, якими регулюються питання оподаткування, що набули чинності, в тому числі згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, прийнятих на підставі та на виконання цього Кодексу та інших законів з питань оподаткування, рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до цього Кодексу та інших законів з питань оподаткування.

3.2. Акти податкового законодавства України мають відповідати Конституції України та цьому Кодексу та застосовуються лише у частині, що не суперечить положенням Конституції України та цього Кодексу.

3.3. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені податковим законодавством України, застосовуються правила міжнародного договору.

3.4. Контролюючі органи надають податкові консультації та податкові роз’яснення у порядку визначеному розділом ІІ цього Кодексу.

Стаття 4. Основні засади податкового законодавства України


4.1. Податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах:

4.1.1) загальність оподаткування - кожна особа зобов'язана сплачувати встановлені цим Кодексом, законами з питань оподаткування та митної справи податки та збори, платником яких вона визнається;

4.1.2) рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації - забезпечення однакового підходу до усіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу;

4.1.3) невідворотність настання визначеної законодавством відповідальності у разі порушення податкового законодавства;

4.1.4) презумпції правомірності рішень платника у випадку коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу;

4.1.5) фіскальна достатність - встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості видатків бюджету з його доходами;

4.1.6) соціальна справедливість - установлення податків та зборів відповідно до фактичної платоспроможності платників податків;

4.1.7) економічна ефективність - податки та збори не повинні перешкоджати ефективному розподілу економічних ресурсів;

4.1.8) економічність оподаткування - установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування;

4.1.9) стабільність - зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного періоду;

4.1.10) рівномірність та зручність сплати - установлення строків сплати податків та зборів, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для здійснення видатків та зручності їх сплати платниками;

4.1.11) єдиний підхід до встановлення податків та зборів - визначення на законодавчому рівні усіх обов'язкових елементів податку.

4.2. Загальнодержавні, місцеві податки та збори, справляння яких не передбачено цим Кодексом, сплаті не підлягають.

4.3. Податкові періоди та строки сплати податків та зборів установлюються, виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів усіх рівнів, з урахуванням зручності виконання платником податкового обов'язку та зменшення витрат на адміністрування податків та зборів.

4.4. Установлення і скасування податків та зборів, а також пільг їх платникам здійснюється відповідно до цього Кодексу Верховною Радою України, а також Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами у межах їх повноважень, визначених Конституцією та законами України.


Стаття 5. Співвідношення податкового законодавства з іншими законодавчими актами


5.1. Поняття, правила та положення, установлені цим Кодексом та іншими законами з питань оподаткування та митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених статтею 1 цього Розділу.

5.2. У разі коли поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням цього Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього Кодексу.

5.3. Інші терміни, що застосовуються у цьому Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, наведеному в інших законах.


Стаття 6. Дія актів податкового законодавства у часі


6.1. Акти податкового законодавства набирають чинності з моменту їх введення у дію в установленому чинним законодавством України порядку, але в будь-якому випадку не раніше дня їх офіційного оприлюднення.

6.2. Акти податкового законодавства втрачають чинність у разі:

6.2.1) закінчення строку, на який вони приймалися;

6.2.2) скасування або визнання їх такими, що втратили чинність;

6.2.3) набрання чинності актом податкового законодавства, що в інший спосіб регулює відносини, що були урегульовані раніше;

6.2.4) набрання законної сили рішенням суду про визнання судом акта податкового законодавства недійсним.

6.3. Акти податкового законодавства не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.


Стаття 7. Визнання невідповідності актів податкового законодавства цьому Кодексу


7.1. Визнання акта податкового законодавства таким, що не відповідає цьому Кодексу, здійснюється у разі, коли такий акт:

7.1.1) виданий органом, який не має права згідно з цим Кодексом видавати акти податкового законодавства, або виданий з порушенням установленого порядку видання таких актів;

7.1.2) відміняє чи обмежує права платників податків, податкових агентів, їх представників або повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб, визначених цим Кодексом;

7.1.3) установлює обов’язки, що не передбачені цим Кодексом, чи змінює визначений цим Кодексом зміст обов’язків учасників відносин, що регулюються цим Кодексом, інших осіб, обов’язки яких визначені цим Кодексом;

7.1.4) забороняє вчинення передбачених цим Кодексом дій платниками податків, податковими агентами, їх представниками, контролюючими органами або їх посадовими особами;

7.1.5) дозволяє чи допускає дії, заборонені цим Кодексом;

7.1.6) змінює встановлені цим Кодексом засади, умови, послідовність чи порядок дії учасників відносин, що регулюються податковим законодавством, інших осіб, обов’язки яких визначені цим Кодексом;

7.1.7) змінює зміст понять і термінів, визначених у цьому Кодексі, чи застосовує такі поняття та терміни в іншому значенні, ніж це передбачено цим Кодексом;

7.2. Акт податкового законодавства є таким, що не відповідає цьому Кодексу, та не застосовується за наявності хоча б однієї з обставин, передбачених частиною першою цієї статті.


Стаття 8. Поняття податку та збору


8.1. Податком є обов'язковий, безумовний, індивідуально безвідплатний платіж, що справляється з платників податків у формі відчуження грошових коштів або інших матеріальних активів, у тому числі при виконанні угод про розподіл продукції, з метою забезпечення діяльності держави та територіальних громад.

8.2. Збором (платою, внеском) є обов'язковий платіж, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій.

8.3. Не визнаються податком або збором платежі, що не визначені цим Кодексом як загальнодержавні та місцеві податки або збори.

8.4. Сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що справляються в установленому цим Кодексом або законами з питань оподаткування та митної справи порядку, становить податкову систему України.


Стаття 9. Загальні засади встановлення податків


9.1. Під час встановлення податку обов'язково визначаються такі елементи:

платники податку;

об'єкт оподаткування;

база оподаткування;

ставка податку;

порядок обчислення податку;

податковий період;

строк та порядок сплати податку;

строк та порядок складення і подання звітності про обчислення і сплату податку;

момент виникнення податкових зобов`язань.

У разі, якщо хоча б один із зазначених обов’язкових елементів не визначено, податок вважається не встановленим та сплаті не підлягає.

9.2. Під час встановлення податку можуть передбачатися підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування.

9.3. Елементи податку, визначені в пункті 9.1 цієї статті, підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування визначаються виключно цим Кодексом, крім випадків, передбачених цим Кодексом.


Стаття 10. Види податків та зборів


10.1. В Україні установлюються загальнодержавні та місцеві податки та збори.

10.2. До загальнодержавних належать податки та збори, що установлені цим Кодексом і є обов’язковими до сплати на усій території України, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

10.3. До місцевих належать податки та збори, що установлені відповідно до пункту 4.4. статті 4 цього Розділу рішеннями сільських, селищних і міських рад в межах їх повноважень і є обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад.


Стаття 11. Загальнодержавні податки та збори


11.1. До загальнодержавних належать такі податки та збори:

11.1.1) податок на прибуток підприємств;

11.1.2) податок на доходи фізичних осіб;

11.1.3) податок на додану вартість;

11.1.4) акцизний податок;

11.1.5) податок на транспортні засоби;

11.1.6) екологічний податок;

11.1.7) рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України;

11.1.8) рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

11.1.9) плата за користування надрами;

11.1.10) плата за землю;

11.1.11) збір за користування радіочастотним ресурсом України;

11.1.12) збір за спеціальне використання води;

11.1.13) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

11.1.14) єдиний податок;

11.1.15) фіксований сільськогосподарський податок;

11.1.16) збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства (застосовується до 31 грудня 2014 року);

11.1.17) мито;

11.1.18) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками;

11.1.19) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

11.2. Відносини, що пов’язані із установленням та справлянням мита, регулюються митним законодавством, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

11.3. Порядок зарахування загальнодержавних податків та зборів до Державного бюджету України, місцевих бюджетів визначається бюджетним законодавством.

11.4. Розмір та механізм справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію встановлюються Кабінетом Міністрів України.

11.5. Розмір та механізм справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності встановлюється Кабінетом Міністрів України.

11.6. Установлення загальнодержавних податків та зборів, не передбачених цим Кодексом, забороняється.


Стаття 12. Місцеві податки та збори


12.1. До місцевих податків належить:

12.1.1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

12.2. До місцевих зборів належать:

12.2.1) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

12.2.2) збір за місця для паркування транспортних засобів;

12.2.3) туристичний збір.

12.3. Місцеві ради обов’язково установлюють податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

12.4. Місцеві ради самостійно вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо установлення збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору.

12.5. Установлення місцевих податків та зборів, не передбачених цим Кодексом, забороняється.

12.6. Порядок зарахування місцевих податків та зборів до відповідних місцевих бюджетів визначається бюджетним законодавством.


Стаття 13. Спеціальні податкові режими


13.1. Спеціальні податкові режими Установлюються цим Кодексом, і застосовуються у випадках і порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законами з питань оподаткування та митної справи.

13.1.1. Спеціальний податковий режим - це система заходів, що визначає особливий порядок оподаткування окремих категорій господарюючих суб'єктів, а також суб'єктів господарювання, що провадять свою діяльність на певній території, який запроваджується державою для досягнення чітко визначених цілей.

13.1.2. Спеціальний податковий режим може передбачати особливий порядок визначення елементів податку та збору, звільнення від сплати окремих податків та зборів, визначених статтями 11 та 12 цього Розділу.

13.1.3. Не визнаються спеціальними режимами податкові режими, що не визначені такими цим Кодексом

13.2. До спеціальних податкових режимів належать:

13.2.1) спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва;

13.2.2) фіксований сільськогосподарський податок.


Стаття 14. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних та міських рад щодо податків та зборів.


14.1. Верховна Рада України установлює на території України загальнодержавні податки та збори та визначає:

14.1.1) перелік загальнодержавних податків та зборів;

14.1.2) перелік місцевих податків та зборів, установлення яких належить до компетенції Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних та міських рад;

14.1.3) положення, що зазначені в пунктах 9.1 - 9.2 статті 9 цього розділу щодо загальнодержавних податків та зборів;

14.1.4) положення, що зазначені в пунктах 9.1- 9.2 статті 9 цього розділу щодо місцевих податків та зборів.

14.2. До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Криму належить:

14.2.1) установлення на території Автономної Республіки Крим загальнодержавних податків та зборів, зазначених у підпунктах 11.1.5 і 11.1.9 пункту 11.1 статті 11 цього розділу, у межах їх граничних ставок, визначених цим Кодексом або законами з питань оподаткування;следующая страница >>