asyan.org
добавить свой файл
1

Завдання для СРС

1.Що таке мова? Які функції виконує мова? Яка з них, на ваш погляд, найважливіша?

2.Прочитайте подані вислови відомих людей про мову, пригадайте ті, що відомі вам. Який із них вам подобається найбільше? Чому?

І власний твій дух, або душа твоя, вся є в усьому розумі твоєму, і весь розум твій – у всьому слові твоєму... Симеон Богослов (ХІІ ст.)

Коли я молюся чужою мовою, то вуста мої моляться, а серце спить.

Святий Павло

Ми, звичайно, не уявляємо собі, наскільки кожен із нас відповідальний за те, якою буде мова майбутнього, хай у безкінечно малій дозі. Ю.Шевельов Заборона національної історії, заборона національної мови, заборона національної церкви – ось грізна тріада, якою століттями забезпечувала себе імперія. О. Пахльовська

^ Раби  це нація, котра не має Слова,

Тому й не зможе захистить себе. О. Пахльовська

Нації не вмирають від інфаркту, спершу їм відбирає мову.

Л. Костенко

Мова народу – це його дух, і дух народу – це його мова.

В. фон Гумбольдт

3.З’ясуйте місце української мови серед мов світу.

4.Коли виникла українська мова? Який із поглядів на походження української мови ви поділяєте?

5.Назвіть етапи розвитку та становлення української мови.

6.З’ясуйте правовий статус української мови. Які документи визначають мовні відносини в Україні?

7.Що означають терміни “державна мова”, “офіційна мова”? Що ви знаєте про досвід країн Європи у розв’язанні мовних проблем?

^ 8.Назвіть дві форми сучасної української літературної мови? Чому обидві форми однаково важливі для суспільства?

9. Які функції мови ви знаєте?

10.Підготуйте короткий виступ “Сучасна мовна ситуація в Україні”.

Література

  1. Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням: Навч.посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. – 10-17 с.

  2. Закон України „Про вищу освіту” від 17 січня 2002р.; № 2984-ІІІ

  3. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навчальний посібник. - К.: «АртЕк», 2009. – 3-6с.

  4. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови.  Тернопіль: Навч. книга  Богдан, 2000. – 27-35 с.

  5. А.Потьомкін «Українська мова: юридичний статус, проблеми застосування”. – „Персонал” , №1/2006, http://www.personal.in.ua

  6. Сербенська О. Культура усного мовлення: Практикум. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. 12–216 с.

  7. Учіться висловлюватися / П.І.Білоусенко, Ю.О.Арешенков, Г.М.Віняр та ін. – К.: Рад. шк., 2000. 4– 12 с.