asyan.org
добавить свой файл
1

Додаток 1
до Інструкції про розподіл
учнів на групи для занять
на уроках фізичної культури


ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУП
для занять на уроках фізичної культури
та особливості організації занять
з учнями в навчальних закладах


-----------------------------------------------------------------------

| Назва | Критерії віднесення |Характеристика| Примітка |

| медичної | учнів до груп | фізичного | |

| групи | | навантаження | |

|----------+-----------------------+--------------+-------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|----------+-----------------------+--------------+-------------------|

|Основна |Здорові діти та діти, |Фізична |Дозвіл лікаря щодо |

|група |які мають гармонічний, |підготовка |занять, які |

| |високий або середній |проводиться в |супроводжуються |

| |рівень фізичного |повному обсязі|підвищеними |

| |розвитку з високим або |згідно з |фізичними |

| |вище середнього рівнем |навчальними |навантаженнями |

| |функціонально-резервних|програмами з |(заняття в |

| |можливостей |урахуванням |спортивних секціях,|

| |серцево-судинної |індивідуальних|танці, хореографія |

| |системи |особливостей |тощо), надається |

| | |розвитку |тільки після |

| | |дитини |поглибленого |

| | | |обстеження |

|----------+-----------------------+--------------+-------------------|

|Підготовча|Діти в реабілітаційному|Поступове |Заборонено заняття |

|група |періоді після випадку |збільшення |в спортивних |

| |гострої захворюваності,|навантаження |секціях, але |

| |що не потребує курсу |без здачі |рекомендовано |

| |лікувальної фізкультури|нормативів |додаткові заняття у|

| |з середнім рівнем | |групах |

| |функціонально-резервних| |загально-фізичної |

| |можливостей | |підготовки або в |

| |серцево-судинної | |домашніх умовах з |

| |системи | |метою ліквідації |

| | | |недоліків у |

| | | |фізичній підготовці|

| | | |(за індивідуальними|

| | | |комплекс-завданнями|

| | | |вправ, спрямованими|

| | | |на підвищення рівня|

| | | |функціональних |

| | | |можливостей |

| | | |серцево-судинної |

| | | |системи та системи |

| | | |дихання, на |

| | | |зміцнення певної |

| | | |групи м'язів, на |

| | | |оволодіння певними |

| | | |руховими навичками |

| | | |або підвищення |

| | | |рівня їх виконання)|

|----------+-----------------------+--------------+-------------------|

|Спеціальна|Значні відхилення |Фізична |Заняття проводяться|

|група |постійного чи |підготовка |вчителем фізичної |

| |тимчасового характеру в|проводиться за|культури з наданням|

| |стані здоров'я, що не |спеціальними |індивідуальних |

| |перешкоджають навчанню |програмами з |завдань |

| |в школі, але |урахуванням |безпосередньо на |

| |протипоказані для |характеру та |уроках |

| |занять фізичною |ступеня | |

| |культурою за навчальною|відхилень | |

| |програмою. | | |

| |Рівень | | |

| |функціонально-резервних| | |

| |можливостей: низький | | |

| |або нижче середнього | | |

-----------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту
материнства, дитинства
та санаторного
забезпечення МОЗ Р.О.Моісеєнко

Директор Департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти МОН О.В.Єресько