asyan.org
добавить свой файл
1

ВИМОГИ

до написання, оформлення і представлення учнівських

науково-дослідницьких робіт

методичні рекомендації


На Конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів, свідчать про обізнаність учасника конкурсу щодо сучасного стану галузі дослідження, опанування ним методики проведення експерименту.

Кожна робота повинна ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі, містити власні дані дослідів, спостережень, пошукової роботи; їх обробки, аналізу та узагальнення; посилання на відповідні наукові джерела та відображати власну позицію дослідника.

У роботі мають бути чітко відображені наступні аспекти: визначення мети, об’єкту та предмету дослідження, постановка завдань, методика дослідження, відмінність та перевага запропонованих розв’язків, положень у порівнянні з відомими підходами. Зміст та результати досліджень викладаються стисло, логічно, аргументовано, без загальних слів, міркувань, бездоказових тверджень, тавтології.

Тематика науково-дослідницьких робіт не обмежується.

Робота має бути побудована за певною структурою. Основними її елементами в порядку розташування є: титульний аркуш, тези, зміст, перелік умовних позначень (за необхідністю), вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш.

У тезах (текст обсягом 1 сторінка) дається стисла характеристика змісту науково-дослідницької роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи.

У заголовку тез наводяться такі дані: назва роботи; прізвище, ім’я, по батькові автора; назва територіального відділення МАН; позашкільний навчальний заклад; навчальний заклад; клас; населений пункт; прізвище, ім’я, по батькові та посада наукового керівника.

Зміст подається на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема, вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел тощо. Зміст фактично має бути планом науково-дослідницької роботи і відображати суть поставленої проблеми, структуру та логіку дослідження.

Якщо в роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

У вступі коротко обґрунтовується актуальність та доцільність обраної теми, підкреслюється сутність проблеми; формулюється мета роботи і зміст поставлених завдань, об’єкт і предмет дослідження, подається перелік використаних методів дослідження; дається характеристика роботи (теоретична, прикладна); вказуються нові наукові положення, запропоновані учасником конкурсу особисто, ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, набуло подальшого розвитку); повідомляється про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, для прикладних робіт - прикладну цінність отриманих результатів.

У випадку використання в роботі ідей або розробок, що належать співавторам, відмічається цей факт і зазначається конкретний особистий внесок учасника. За наявності також вказуються відомості про публікацію роботи та апробацію її результатів.

У основній частині роботи наводиться характеристика використаних джерел, для написання роботи, та короткий огляд літератури з даної тематики, окреслюються основні етапи наукової думки за визначеною проблемою, зазначаються питання, які залишилися невирішеними; обґрунтовується вибір напряму досліджень, наводиться методика і техніка дослідження; подаються відомості про обсяг дослідження; викладаються, аналізуються та узагальнюються отримані результати, дається їх оцінка. Зміст основної частини має точно відповідати темі роботи та повністю її розкривати.

Висновки містять стислий виклад результатів розв’язку проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного матеріалу оцінок та узагальнень. Має бути підкреслено їх самостійність, новизна, теоретичне і (або) прикладне значення, наголошено на кількісних та якісних показниках здобутих результатів, обґрунтовано достовірність результатів та наведено рекомендації щодо їх використання.

У тексті роботи повинні бути посилання на наукові джерела (номер посилання відповідає порядковому номеру джерела у списку).

6.15. Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний у користуванні та рекомендований при написанні роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. Список використаних джерел складається відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

У додатках містяться допоміжні або додаткові матеріали, необхідні для повноти сприйняття роботи, кращого розуміння отриманих результатів: проміжні математичні доведення, формули і розрахунки, додаткові таблиці, графіки, рисунки, ілюстрації та інші.

Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного дослідження - Державний стандарт України ДСТУ 3008-95 ("Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", бюлетень ВАК України, Спецвипуск, 2000).

Обсяг науково-дослідницької роботи складає 15-20 (для гуманітарних напрямів 20-25) друкованих сторінок.

Текст роботи повинен бути написаний грамотно, без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок, державною мовою.

Роботи з іноземної мови виконуються державною мовою; до роботи додаються тези доповіді іноземною мовою.

На наукову роботу обов'язково мають бути представлені відгуки, рецензії відповідних фахівців, які надаються досвідченими педагогами, науковцями, спеціалістами певної галузі, згідно з їх функціональними обов’язками. Відгук та рецензія завіряються підписом його автора та печаткою з місця роботи.

Науково-дослідницька робота оформлюється у двох примірниках: один використовується журі під час оцінки роботи, на основі другого примірника учасник здійснює її захист.

До розгляду не приймаються роботи, тема і зміст яких не відповідають профілю секції; роботи, що були представлені у попередні роки і не мають суттєвого доопрацювання; роботи, які є плагіатом; компілятивні роботи без самостійного дослідження, опрацювання джерел та власних висновків з обраної тематики. Автори зазначених робіт після етапу заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт отримують відповідну рецензію і до участі в наступних етапах конкурсу не допускаються.

Також до розгляду не приймаються роботи без належним чином оформлених та відредагованих тез.

Технічне оформлення матеріалів, які подаються на Конкурс.

Комп’ютерний набір: текстовий редактор Word, шрифт 14, Тіmеs New Roman, через 1.5 інтервали, з одного боку білого паперу формату А-4.

Поля: ліве, верхнє та нижнє - не менше 20 мм; праве – не менше 10 мм.

Всі сторінки, враховуючи тези та додатки, нумеруються. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра 1 не ставиться.


^ Умови визначення результатів конкурсу


Конкурс проводиться в секціях відповідно до наукових відділень Малої академії наук України (згідно з додатком ).

Під час Конкурсу визначаються результати за участь у:

- заочному оцінюванні науково-дослідницьких робіт;

- захисті науково-дослідницьких робіт;

Максимальна оцінка за участь у всіх розділах програми Конкурсу складається із суми балів за участь у кожному розділі і становить 70 балів.

Розділ конкурсу-захисту

Максимальна кількість балів

1.

Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи

29

2.

Захист науково-дослідницької роботи

41

Всього

70


Критерії

заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт

(крім секції науково-технічної творчості та винахідництва

і секції літературної творчості)
Критерій

Максимальна кількість балів

1.

Актуальність, теоретичне і (або) практичне значення роботи

6

2.

Наукова новизна одержаних результатів

6

3.

Системність і повнота у розкритті теми

6

4.

Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження

5

5.

Аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам

3

6.

Стиль, грамотність, логічність викладу; відповідність вимогам до змісту та оформлення наукових робіт

3

Всього

29


Критерії

заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт

секції науково-технічної творчості та винахідництва
Критерій

Максимальна кількість балів

1.

Актуальність, практичне, прикладне значення роботи

6

2.

Науково-технічна новизна, евристичність роботи

6

3.

Системність і повнота у розкритті теми; аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам

6

4.

Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження

5

5.

Наявність патенту на винахід

3

6.

Стиль, грамотність, логічність викладу; відповідність вимогам до змісту та оформлення наукових робіт

3

Всього

29


Критерії

заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт

секції літературної творчості
Критерій

Максимальна кількість балів

1

Повнота розкриття теми та художніх образів

10

2

Оригінальність образно-художнього мислення

9

3

Власна творча неповторність

7

4

Грамотність викладу, культура оформлення

3

Всього

29

Максимальна оцінка за участь у заочному оцінюванні науково-дослідницьких робіт становить 29 балів.

Захист науково-дослідницьких робіт.

Для захисту роботи автору надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання – до 3 хвилин.

Під час захисту проводяться дебати (обговорення проблемних аспектів робіт) у групах за певною тематикою досліджень.

Порядок захисту, дебатів та склад груп визначається журі за підсумками заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт.


^ Критерії оцінювання

захисту науково-дослідницьких робіт
Критерій

Максимальна кількість балів

1

Аргументованість вибору теми дослідження та її розкриття, вільне володіння матеріалом

9

2

Ступінь самостійності автора у виконанні роботи; особистий внесок автора в роботу

10

3

Чіткість, логічність, послідовність, лаконічність викладення матеріалу

7

4

Компетентність учасника, вичерпність відповідей

6

5

Етикет та культура спілкування учасника

5

6

Активна кваліфікована участь у веденні дискусії

5

Всього

41


Максимальна сума балів за захист науково-дослідницьких робіт становить 41 бал.

Для визначення загальної оцінки учня необхідно знайти суму результатів за участь у 2-х зазначених розділах.