asyan.org
добавить свой файл
1

ВІДДІЛ ОСВІТИ БРАТСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

БРАТСЬКА ЗОШ I – III СТУПЕНІВ

БРАТСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

2013

Ініціативна група творчого колективу – укладачі програми :

Будурацька Наталія Андріївна вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії, «Старший вчитель» ;

Случинська Ольга Петрівна вчитель світової літератури, спеціаліст вищої категорії, «Старший вчитель» ;

^ Запорожець Наталія Костянтинівна вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, «Старший вчитель» ;

Зінченко Наталія Володимирівна вчитель української мови, спеціаліст вищої категорії, «Старший вчитель» ;

Деменко Світлана Миколаївна вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, «Старший вчитель» ;

^ Консультант – Роскошинська Алла Василівна

Шкільне кредо:

Утвердити, в кожній людині доброту, сердечність, чуйність, готовність прийти іншому на допомогу, чутливість до всього живого і красивого - елементарна, азбучна істина шкільного виховання. з цієї істини починається школа.

"Велике лихо, вважав Сухомлинський, якщо вихователь не уміє вибирати зі скарбниці мови саме ті слова, що необхідні, щоб знайти шлях до серця дитини. Якщо в процесі виховання норм моралі і моральності ми не викликаємо позитивних емоцій, подібних тим, що з'являються в людини від зіткнення з чимось близьким і дорогим. Слово повинно бути ємним, мати глибокий сенс, емоційний колір, воно повинно залишати слід у думках і душі вихованця. Адже якщо слова, нехай навіть самі потрібні і красиві, про високу мораль не викликають емоцій, не хвилюють, то вони так і залишаться порожніми звуками, благими побажаннями. В тому і полягає майстерність вихователя, щоб розмова з вихованцем викликала в останнього власні думки, переживання, спонукаючи до активної діяльності. ”

Найважливішою силою, покликаною здійснювати виховання, є сама людина. Уся майстерність вихователя полягає в тому, щоб, знаючи, якою повинна бути людина, вміти одухотворити її прагненням до свого власного ідеалу.

^ В. Сухомлинський

Пояснювальна записка

Протягом 2009 – 2013років у школі діяла програма «Школи морального спрямування», в основі якої було покладено формування духовно – моральних цінностей школярів. За основу програми було прийнято впровадження Програми основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів .

Процес морального виховання — це сукупність послідовних взаємодій вихователя та колективу вихованців, спрямованих на досягнення ефективності та якості педагогічної діяльності та належного рівня моральної вихованості особистості школяра відповідно ідеалу сучасного та майбутнього суспільства.

Специфічність процесу морального виховання перш за все характеризується його двобічністю. Зазнаючи на собі впливи зовнішніх факторів та умов, особистість завжди виявляє активність. Вступаючи до взаємодії з цими впливами та перероблюючи їх, вона змінює свій якісний стан і виявляє його у зовнішніх діях та вчинках, у ставленні до навколишньої дійсності. Завдання вихователя — створювати необхідні та достатні умови для найбільш ефективної взаємодії даних сторін процесу.

^ Друга особливість процесу морального виховання полягає у його тривалості та безперервності. Якщо процес навчання протікає у певних організаційних та часових межах, у чітко регламентованих умовах, то часові рамки процесу морального виховання менш за все визначені та регламентовані.

Перше місце у системі морального виховання школярів посідає навчальний процес, колективна діяльність педагога та учнів на уроках. Підвищуючи ефективність виховного впливу навчання, педагогові необхідно постійно збагачувати зміст матеріалу, який вивчається у школі, фактами з оточуючого життя, активніше використовувати міжпредметні зв‘язки, узгоджуючи більш тісний взаємозв‘язок виховання як у навчальній, так і в позаурочній діяльності. У навчально-виховному процесі дуже важливі ті стосунки, які виникають між учнями у процесі конкретної діяльності та здійснюють позитивний вплив на формування їхнього духовного обличчя.

Без активності учня на уроці важко говорити про успіхи у його духовному розвиткові. Вольові дії школяра пов‘язані, наприклад, із подоланням негативних бажань, зі свідомим управлінням своєю поведінкою та боротьбою з поганими звичками. Важливо навчити школярів у будь-яких життєвих ситуаціях керуватися ідейно-моральними мотивами своїх дій та вчинків. З метою виховання активності школярів учитель використовує різноманітні види навчальної діяльності (колективні та індивідуальні роботи тощо), ефективні методи навчання (елементи диспуту, аналіз та оцінка художніх творів тощо). Особливе значення для формування активної позиції школярів мають стосунки, які виникають між колективом учнів та педагогом. Від системи стосунків “учитель-учень” у більшості випадків залежить позиція учня, яку він посідає у навчанні та праці, у співробітництві з товаришами та дорослими. Через ці стосунки трансформуються його ідеали та уявлення про майбутнє, оцінювання заслуг старшого покоління перед суспільством.

Ефективним засобом морального виховання також є різні форми етичної просвіти (бесіди, диспути), практичні заняття (пошукова діяльність, екскурсії).

Забезпечення єдності педагогічних впливів на особистість школяра також є однією з особливостей процесу морального виховання. Ця єдність досягається системою взаємин, які складаються у діяльності колективу педагогів та учнів, у сімейному житті учня.

Про ефективність виховання ми можемо говорити в тому випадку, якщо людина добровільно та свідомо орієнтується у своїй діяльності на етичні уявлення та соціально цінні норми суспільства та учиняє, виходячи з них за власним спонуканням без соціально контролюючих механізмів. Тому наше завдання школи полягає у створенні системи роботи у напрямку вчитель – учень – родина. В зв’язку із тим що за останні три роки у нашій школі не було скоєно злочинів, налагоджена система роботи стосовно годин спілкування на морально – етичні теми ми маємо за мету продовження опрацювання даних програм у 2013 – 2017роках. В зв’язку із тим що наші педагоги останній рік за основу під час свої занять почали використовувати та активно впроваджувати ідеї, твори, афоризми, притчі, оповідання, висловлювання Василя Олександровича Сухомлинського ,вирішено створити школу Сухомлинського. Для цього розроблено програми для кожного класу на основі Програми Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів. В практичній діяльності школи впроваджено ідеї Сухомлинського щодо родинного виховання, право виховної роботи.

^ Провідна ідея: створення оптимальних умов для морального розвитку особистості дитини та прилучення до загальнолюдських і національних морально-етичних цінностей. Всебічний гармонійний розвиток, духовне збагачення, сприяння активному становленню й самореалізації кожного учня; створення умов для формування особистості громадянина і патріота з характерними для нього цінностями, поглядами, орієнтирами, мотивами діяльності та поведінки

Ґрунтується на нормативних документах Програма виховної роботи Школи морального спрямування розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Указу Президента України від 20 березня 2008 року № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Наказу Міністерства освіти і науки України від 17.12 2007 р. № 1133 «Про затвердження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Конвенції ООН про права дитини, Національної програми патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті та передбачає комплексний підхід до виховання молодої людини, спрямований на забезпечення гармонійного та цілісного розвитку особистості, збагачення на основі її здібностей та обдарувань інтелектуального потенціалу народу, його духовності, культури; виховання громадянина, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання України.

Метою програми є:

1)створити оптимальні умови для формування кожної особистості, що сприяють вільному та повному розкриттю всіх здібностей вихованців;

2)вивчити нахили, інтереси, таланти учнів із метою пошуку для них таких видів діяльності, де їх чекає успіх;

3) допомогти молодому поколінню набути морального досвіду та успадкувати кращі духовні надбання українців;

4) сприяти моральному вихованню і підтримці ініціативної, соціально-активної особистості, яка здатна до самостійного прийняття рішень, до адаптації в умовах динамічного і мінливого сучасного життя, з метою подальшої профорієнтаційної спрямованості;

5) об’єднати зусилля сім’ї і класного керівника на основі партнерства та співпраці, спрямувати їх на моральне виховання майбутнього країни, нації.
^ Принципи програми:

1) індивідуалізація; 5) системність;

2) диференціація;; 6) співпраця вчителя й учня;

3) науковість; 7) врахування вікових особливостей;

4) послідовність; 8) зв’язок із життям
^ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ:

1) формувати особистість, яка у своїй життєдіяльності буде керуватися культурно-національними та моральними цінностями;

2) проводити заходи, спрямовані на активізацію моральної позиції;

3) удосконалювати набутий соціальний досвід;

4) утверджувати принципи загальнолюдської моралі;

5) готувати учнівську молодь до повноцінного життя та праці;

6) навчити, як потрібно гнучко адаптуватися до різноманітних життєвих ситуацій, отримувати необхідні знання, вміло застосовувати їх на практиці, бути добрими, ввічливими, милосердними, суспільно активними, комунікабельними, уміти критично мислити, попереджувати конфліктні ситуації під час спілкування або вміло виходити з них (оволодіти системою життєвої компетентності й духовності);

7) сприяти соціалізації учнів.
^ Основний напрям роботи над програмою

Гармонія поєднання духовного, психічного, фізичного розвитку дитини з метою формування морально зрілої, духовно – багатої особистості,яка творчо мислить, освічена, здорова, інтелектуально розвинена, на основі спадщини Сухомлинського.

^ Терміни та етапи роботи над проблемою

 1. Аналітично – діагностичний - пошук інформації з проблеми, аналіз стану духовно – моральних якостей наших вихованців. Вивчення праць Сухомлинського

^ Терміни - 2013 – 2014н.р. ; 2014 – 2015н.р.

 1. Організаційно – проектний - апробація нової організаційно – методичної та індивідуально – особистісної моделі організації роботи Школи морального спрямування. Впровадження в практичну діяльність школи моральності ідей В.О. Сухомлинського , напрацювання нових проектів, методичних наробок із різних питань програми. Формування банку даних ( брошур, буклетів, проектів, підручників, міні – підручників, презентацій, відео сюжетів) з питань Школи морального спрямування.

Терміни: - 2015 – 2016н.р., ;2016 – 2017н.р.

 1. ^ Узагальнюючий, підсумковий - впровадження досвіду роботи Школи морального спрямування, відпрацювання діючої системи роботи над проблемою, аналіз роботи школи. Розповсюдження роботи школи Сухомлинського.

Терміни – 2017 – 2018н.р.

Структура діяльності школи морального спрямування В.О. Сухомлинського


^ Школа батьківства «Щаслива родина»

Адміністрація школи

Педагогічна рада школи

Школа морального спрямування

В.О. СухомлинськогоШкільні методичні об’єднанняМетодична робота в школі ( Психолого –педагогічні семінари, конференції, круглі столи ….)Педагогічний колектив - години спілкування, уроки, світа, КТС, заходи….

Педагог – організатор , органи врядування «Лідер»Психологічна служба школи


Аналітично – діагностичний

 1. 2014н.р. ; 2014 – 2015н.р)

Мета: розробка стратегії та тактики по впровадженню Школи морального спрямування ім. В. Сухомлинського.


 1. Наради при директорі, заступнику директора з виховної роботи

№1. ( вересень 2013 р. ) : презентація програми школи морального спрямування В.О. Сухомлинського . Розподіл обов’язків, формування ініціативної групи.

№2. ( січень 2014р.) – вивчення ступеню готовності педагогічного колективу до впровадження програми Школи морального спрямування.

№3. ( березень 2014р.) обговорення результатів вивчення праць вчених, гуманістів, напрацювань В.О. Сухомлинського.

№4. (вересень 2014р.) Складання плану проектів прогарам на новий навчальний рік. Розподіл обов’язків, створення банку даних нових форм проведення Школи морального спрямування. Уточнення напрямків роботи над програмою.

№5. (січень 2015р.) Аналіз діагностики щодо формування моральних цінностей школярів. Напрямки корекції поведінки дітей.

№6. ( квітень 2015р. ) Науково – методичне забезпечення реалізації програми. Формування банку методичних напрацювань.


 1. ^ Педагогічні ради школи:

Мета: прийняття рішення щодо введення в дію школи ім.. Сухомлинського, створення умов для її реалізації.
Серпень 2013р.

Прийняття рішення про діяльність програми Школи морального спрямування Сухомлинського. Розгляд програми. Затвердження.
^ Січень 2015р.

Формування морально – духовних цінностей школярів. Психологічний аналіз якостей школярів. Рекомендації.


 1. Методичні об’єднання вчителів.

Мета: оволодіння методикою, теорією, практикою у сфері морально – духовного виховання. Ознайомлення із спадщиною Сухомлинського.
^ 2013р.

Теоретичні основи гуманної педагогіки. Моральність та духовність сучасних школярів.

2014р.

Школа В.О. Сухомлинського – школа нового покоління , яка формує моральні цінності у дітей.
^ 2014р.

Форми проведення годин спілкування Школи морального спрямування.
2015р.

Виховна мета уроку – формування духовно – моральних цінностей школярів.

Використання спадщини Сухомлинського під час уроків.


 1. ^ Робота з учнями

Мета: ознайомлення учнів із нововведеннями навчального закладу, знайомство із шкільною програмою, налаштування учнів на позитивне ставлення до програми.
^ Вересень 2013р. – ознайомлення учнів із програмами Школи морального спрямування.
Січень 2014р. – В.О. Сухомлинський – образ сучасного педагога.
Квітень 2014р. тестування дітей на рівень сформованості моральних цінностей.
^ Жовтень 2014р. – Анкетування про ставлення до уроків Школи морального спрямування.
Лютий 2015р. – проведення учнівської конференції з питань формування моральних якостей які необхідні для школяра.


 1. ^ Робота з батьками

Мета: сприяти створенню трикутника партнерства між дітьми – педагогами та батьками; вивчення основних проблем щодо реалізації програми школи морального спрямування, забезпечити формуванню педагогічної культури батьків.
2013р. вересень

Ознайомлення із змістом програм школи морального спрямування . Залучення батьків до роботи школи Сухомлинського.
2014р.січень

Анкетування батьків з приводу вивчення особистої думки щодо реалізації програми.
^ 2014р. квітень

Ознайомлення із результатами анкетування та накреслення основного плану дій щодо активного впровадження Школи морального спрямування ім.. Сухомлинського

^ Вересень 2015р.

Районна батьківська конференція : « Уроки добра та людяності спадщини Сухомлинського»
2015р. грудень

Ознайомлення батьків із проблемами що виникли на шляху реалізації програми Школи морального спрямування.


 1. ^ Контроль , аналіз.

Мета: збір та аналіз впровадження програм Школи морального спрямування.
Вересень 2013р.

Написання наказу про організацію роботи школи морального спрямування Сухомлинського.

^ Січень 2014р.

Діагностика учнів та розроблення рекомендацій стосовно наявності рівня моральних якостей школярів.

Березень 2014р.

Довідка про проведення місячника педагогічної майстерності класних керівників.

^ Травень 2014р.

Підсумковий наказ про роботу школи морального спрямування.
Вересень 2014р.

Написання наказу про організацію роботи школи морального спрямування Сухомлинського. Розподіл обов’язків, створення ініціативної групи.
^ Листопад 2014р.

Передовий педагогічний досвід освяти школи. Відкриті години спілкування.

Травень 2015р.

Підсумковий наказ про роботу школи морального спрямування


 1. ^ Психолого – педагогічний семінар


Мета: оволодіння методикою, теорією, практикою у сфері морально – духовного виховання. Ознайомлення із спадщиною Сухомлинського.
2013р. – Формування загальнолюдських норм моралі на творах В.С. Сухомлинського.

2014р. - В.О.Сухомлинський про становлення вчителя та розвиток педагогічної майстерності.

2015р. – Актуальність ідей В. О. Сухомлинського в наш час .


 1. Конференції

2014

Форми проведення годин спілкування Школи морального спрямування.

2015

Презентація годин спілкування за програмами школи морального спрямування Сухомлинського . Створення збірок.


^ Організаційно – проектний

 1. – 2017р.р.

Мета: Збір інформації про готовність до впровадження практичної частини школи морального спрямування ім.. Сухомлинського. Стратегія та тактика нововведення.

 1. ^ Наради при директорі, заступнику директора з виховної роботи


Вересень 2015р.

Готовність педагогів до впровадження ідей Сухомлинського.

^ Січень 2016р.

Виявлення групи вчителів які найактивніші у впровадженні ідей Сухомлинського.

Квітень 2016р.

Результати роботи по впровадженню Школи морального спрямування Сухомлинського.

^ Вересень 2016р.

Розподіл обов’язків по впровадження школи морального спрямування. 1. Діяльність ініціативної групи.

Мета: створення умов для оволодіння кожним учасником програми , її змістом, технологією
^ Грудень 2016р.

Ознайомлення із графіком проведення місячника передового педагогічного досвіду «Школа майстерності».

Лютий 2017р.

Впровадження ІКТ під час проведення годин спілкування Школи морального спрямування Сухомлинського.


 1. ^ Педагогічні ради

Мета: розробка тактики та стратегії по впровадженню Школи моральності, узагальнення та регулювання досвіду роботи педагогів.
^ 2016р. березень

«Вплив Школи морального спрямування на формування право виховної системи школи»

2017р. жовтень

«Формування життєвих компетенцій - шляхом впровадження Основних орієнтирів учнів 1 – 11 класів»


 1. Методичне об’єднання

^ Мета: координація та корекція діяльності вчителів та класних керівників з реалізації програми.


 1. жовтень


Використання інтерактивних технологій під час проведення годин спілкування за програмами Школи морального спрямування

2017 березень

Формування екологічної культури школярів шляхом впровадження ідей Сухомлинського.


 1. ^ Робота з учнями.

Мета: індивідуальна та колективна робота по залученню дітей до впровадження програми, корекція їх поведінки, практична направленість роботи зі школярами.
^ 2015р. листопад

Учнівська акція : « Мій моральний вчинок»

2016р.лютий

Організація роботи групи «Довіра» під керівництвом психолога. Надання консультацій учням що опинилися в складних життєвих ситуаціях.

^ 2016р. вересень – жовтень

Створення книги рекордів добрих справ класного колективу у фото колажах

2017рік березень

Створення колективного творчого панно: «Цінності моєї родини.»
^ 5.Робота з батьками

Мета: індивідуальна та колективна робота по впровадженню програми школи морального спрямування ім.. Сухомлинського з метою підвищення рівня педагогічної освіти батьків.

^ Вересень 2015р.

Батьківська конференція: «Проблеми лихослів’я у дитини – актуальна проблема сучасного суспільства. Причини, наслідки, висновки»
Грудень 2015

Тренінгові заняття із батьками конфліктних дітей: «У двері стукає конфлікт…»
^ Березень 2016р.

Групова діяльність батьків обдарованих дітей: «Типові помилки у сімейному вихованні, як їх запобігти? Робота над притчами, оповіданнями великого педагога - Сухомлинського»

^ Вересень – жовтень 2016р.

Відкриті уроки , години спілкування для різних категорій батьків.
Лютий 2017р.

Круглий стіл педагоги – батьки : «Як бути коли дитина робить не те?»
^ Квітень 2017р.

Дискусія з батьками проблемних дітей: « Як бути коли дитина агресивна?»

Практичне спрямування заняття.

 1. Контроль регулювання

Мета: збір інформації, аналіз та корекція введення програм.

^ Вересень 2015р. Складання плану роботи з педагогами, батьками, учнями стосовно реалізації програми. Написання наказу.

Листопад 2015р. Корекція програми в разі виникнення необхідності.

^ Грудень 2015р. Складання графіку відкритих годин спілкування за програмою школи морального спрямування.

Лютий 2016р. Вибірковий контроль за рівнем вихованості учнів 1 – 4 класів.

^ Березень 2016р. Вибіркове відвідування годин спілкування за програмою школи Сухомлинського

Травень 2016 написання наказу за підсумками реалізації школи морального спрямування.

^ Вересень 2016р. Складання плану роботи з педагогами, батьками, учнями стосовно реалізації програми. Написання наказу.

Жовтень 2016р. Складання графіку відкритих годин спілкування за програмою школи морального спрямування.

^ Січень 2017р. Вибірковий контроль за рівнем вихованості учнів 5 – 7 класів.

Квітень 2017р. Вибіркове відвідування годин спілкування за програмою школи Сухомлинського

Травень 2017 написання наказу за підсумками реалізації школи морального спрямування. Корекція програми по - необхідності.

^ 3 етап Узагальнюючий, підсумковий

2017 – 2018н.р.

Мета: Узагальнити досвід педагогів на рівні району, області з метою розповсюдження педагогічної спадщини освітян школи. Систематизувати роботу, сприяти узагальненню досвіду роботи інноваційних методик, педагогічних стилів, напрямків, ідей. Забезпечити друкування матеріалів, та участь у різноманітних конкурсах педагогічної майстерності. Створення умов для показових годин спілкування відкритих днів для батьків, спільних семінарів для ЗДВР, ЗДНВР.2013 – 2018р.р.