asyan.org
добавить свой файл
1
n=1–3 лютого 2011~sz=86458;pg=1;te=Школа–семінар проводиться у формі ділових ігор, тренінгів, дискусій, установчих лекцій, майстерень за напрямками, презентацій. Роботою майстерень та тренінгів керують провідні викладачі та спеціалісти нту «хпі»~cat=~t=~!~
1–3 лютого 2011 року Національний технічний університет «ХПІ» проводить ІХ Міжвузівську школу-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті». Школа–семінар присвячується переважно сучасним підходам до виховання та розвитку особистості, де розглядаються як специфічні форми роботи вищих навчальних закладів, так і проблеми, що потребують координації дій освітніх закладів. Школа–семінар проводиться у формі ділових ігор, тренінгів, дискусій, установчих лекцій, майстерень за напрямками, презентацій. Роботою майстерень та тренінгів керують провідні викладачі та спеціалісти НТУ «ХПІ».

МАЙСТЕРНІ
    • Особистісно орієнтована освітня технологія «Пробудження волі» (керівники — проф. Зубар Галина Петрівна, пров. н. с. Топтигін Олександр Львович).

Вперше у межах вищої школи здійснена реалізація положень одного з найважливіших імпульсів людинознавства – антропософії, окремих засад вальдорфської (Штайнер) педагогіки, визнаної ЮНЕСКО педагогікою ХХІ сторіччя, та сучасного освітянського європейського руху «Оновлення освіти дорослих» («New Adult Learning Movement»). Завдяки цьому створена нова оригінальна освітня технологія, яка сприяє: розвитку творчого потенціалу особистості; вихованню випереджаючого творчого мислення; самостійного судження; вдосконаленню діяльності засвоєння навчального матеріалу. Визначною особливістю технології є звертання до цілісної структури індивідуальності та пробудження її волі до навчання і розвитку. Робота майстерні передбачає теоретичні, практичні заняття та тренінги, що спрямовані на подолання внутрішніх бар’єрів навчання, активізації не тільки інтелектуальної, але й емоційно-вольової сфери особистості, гармонічну організацію освітнього простору для перетворення знань і досвіду в творчі здібності.  • Розвиток творчих здібностей тих, хто навчається у технічних вузах (керівники — професори Горілий Олексій Васильович, Бухкало Світлана Іванівна, Єфимов Олександр В’ячеславович, Пильов Володимир Олександрович, старші викладачі Гаряєва Ганна Михайлівна, Васильєва Ірина Геннадіївна).

Робота майстерні призначається обміну досвідом розвитку креативних здібностей студентів вищого технічного закладу. НТУ «ХПІ» пропонує учасникам ознайомитися з організацією робіт за такими напрямками: інноваційна діяльність студентів у міждисциплінарному (міжфакультетному) міжкурсовому форматі, креативна складова навчального проектування в ігровому режимі. Передбачаються доповіді-презентації за вказаними напрямками, демонстрація кінофільму з ігрового проектування, проведення навчального ігрового заняття з учасниками школи-семінару, доповіді та обмін досвідом.


  • Проблеми та тенденції розвитку дистанційного навчання (керівник — проф. Кухаренко Володимир Миколайович).

Із появою Веб 2.0 ідуть постійні зміни у розвитку дистанційного навчання. З’явилася нова теорія навчання – коннективізм, зростає кількість відкритих дистанційних курсів у мережі, почалося навчання у масових відкритих інтерактивних дистанційних курсах, у викладачів з’явилися нові технології створення дистанційних курсів (rapid e-learning) та проведення дистанційного навчального процесу (вебінари, твіттер тощо). І все помітнішим стає розрив між підготовкою викладача та можливостями ІКТ. І це зрозуміло – дуже важко відслідковувати та осмислювати всі зміни, що відбуваються у мережі. Для покращення стану необхідно створювати спільноти за інтересами та обмінюватися педагогічним досвідом у використанні сервісів Веб 2.0. Серйозною проблемою є розрив між рівнями навчальної підготовки в університетському та корпоративному секторі дистанційного навчання, де в останньому домінують не педагоги, а фахівці з інформаційних технологій.
Комп’ютерне тестування з фізики у варіативній системі освіти (керівники — проф. Мамалуй Андрій Олександрович, доц. Синельник Ірина Василівна).

Організація навчання за Болонським процесом висуває нові вимоги до системи контролю знань студентів. Поряд із традиційними вимогами об’єктивності, всебічності, систематичності, індивідуального характеру важливими стають оперативність, гнучкість, можливість швидкого обліку та аналізу результатів. З огляду на це перспективною формою контролю є комп’ютерне тестування. Воно забезпечує виключення суб’єктивної оцінки викладача, швидку перевірку і отримання результатів для великої кількості студентів, адаптацію до варіативності змісту освіти та різних рівнів підготовленості студентів. Метою майстерні є ознайомлення учасників із розробленою та експериментально апробованою у навчальному процесі кафедри загальної та експериментальної фізики системою комп’ютерного тестування, важливими характеристиками якої є адаптивність, модульність, мультирежимність, багаторівневість, що дозволяє розвивати та удосконалювати її у процесі експлуатації, використовувати як засіб навчання та самонавчання, здійснювати за її допомогою контроль знань студентів.


  • Досвід практичного застосування комп’ютерних та мультимедійних технологій при проведенні лекційних занять з фахових дисциплін (керівник – проф. Клименко Борис Володимирович).

Розглядаються результати шестирічного досвіду системного застосування інформаційно-комп’ютерних та мультимедійних технологій (розробка електрон­них конспектів, лекційних презентацій у форматі РРT, роздавального матеріалу в PDF форматі, виготовлення ілюстрацій, вбудовування відео кліпів у файли презентацій, розробка засобів тестування тощо), які дозволяють суттєво інтенсифікувати навчальний процес при проведенні лекційних занять. Значна увага приділяється способам формування у студентів комунікативних навиків стосовно застосування міжнародно визнаної електротехнічної термінології.

^

МАЙСТЕР–КЛАС «ТРЕНІНГИ ПЕРСОНАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ»

  • Педагогічний контакт у контексті сучасної гуманістичної психології. Актуальність теми пов’язана з психологічними проблемами формування педагогічного контакту у вищій школі. Сутність та природа людиноцентрованого підходу у формуванні контакту в гуманістичній психології. Інформаційні емоційні та інтерактивні елементи педагогічного контакту. Психологічні проблеми формування людиноцентрованого контакту між викладачем та студентом. Необхідні та достатні умови для формування психологічного контакту в гуманістичній психології (керівник — ст. викл. Лісєная Алла Михайлівна).
  • Методи активного соціально-психологічного научання: Метод кейсів. Тренінг умінь «рівний рівному». Психологічні основи ведення ділової гри. Під час навчання пропонуються алгоритми застосування сучасних методів активного соціально-психологічного навчання. Розробляються практичні питання формування кейсів на прикладі роботи менеджера з персоналу, управлінця середньої ланки у галузі міжособистісної взаємодії робітників в організації. Наводяться принципи проведення тренінгу «рівний рівному», характеризуються його особливості порівняно з іншими видами тренінгу, методи його проведення. Характеризуються психологічні закономірності, що діють у групі студентів, при проведенні ділових ігор (керівник – доц. Попова Галина Вікторівна).  • Інтернет-технології в освітньому процесі вищої школи України. Курс приділяє увагу використанню комп’ютерних програм, про які багато хто не знає!  Учасники отримають необхідні навички (наприклад такі, як редагування фільмів та використання у нові способи сервісів соціального веба), які зможуть використовувати у навчальному процесі. Учасники тренінгу отримають можливість створити інтерактивні комп’ютерні програми для своїх студентів та дізнатися більше про безкоштовні інтернет-ресурси для викладання у вищій школі. У програмі семінарів буде розглянуто основні характеристики Веб 2.0, потенційні небезпеки і варіанти рішення цих проблем, усі основні інструменти Веб 2.0, а також спільно розроблені варіанти їх використання при викладанні конкретного предмета у ВНЗ в наявних технічних умовах. Нові технології у ВНЗ - це вже не просто можливість, а необхідність сучасного світу. Незнання цих технологій і невміння отримувати з них користь викладачами піддає риску імідж університетів, ставить під сумнів їх перспективність і уміння йти в ногу з часом. Детальний опис інструментів Веб 2.0, їх функціональність, а також можливості використання в освіті допоможе викладачам почати дослідження цієї нової для нашої країни галузі знання та активно впроваджувати сучасні технології в навчальний процес у майбутньому (керівники — проф. Горошко Олена Ігорівна, ст. викл. Молодих Ганна Сергіївна).
  • Покращення викладання через саморефлексію і навчання у колег. Мета – розвиток навиків у кращому оцінені свого рівня викладацької майстерності через саморефлексію, а також навиків отримання та надання конструктивного зворотного зв’язку; обмін досвідом у підвищенні якості свого викладання через саморефлексію і навчання у колег (тренер — доц. Решетняк Олена Володимирівна).
  • Використання групової роботи для розвитку професійних і ділових навиків. Мета – проаналізувати можливості використання групової роботи для розвитку професійних і ділових навиків у студентів; оволодіти принципами ефективного використання групової роботи у навчальному процесі; вивчити кращі практики розвитку професіональних і ділових навиків через використання групової роботи (тренер – ст. викл. Глущенко Ірина Володимирівна).


Участь у тренінгах – за попереднім записом. Кількість учасників обмежена.
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Інтернаціоналізація освіти через використання можливостей відеоконференційних технологій.

Мета – на реальному досвіді використання відеоконференцій у навчальному процесі та у взаємодії з міжнародними партнерами показати можливості інтернаціоналізації навчального процесу та цінність такого підходу. Продемонструвати можливості використання відеоконференційного формату за участю зарубіжних колег. Керівник – доц. Решетняк Олена Володимирівна.
Проблема екології та техногенних сировинних ресурсів України.

Мета – висвітлення проблеми охорони навколишнього середовища, дефіциту природних сировинних ресурсів та завдання імпортозаміщення у технології неорганічних речовин. Будуть розглядатися питання за блоками: комплексне використання збіднілих українських фосфоритів; утилізація органічних відходів; утилізація твердих відходів полімерних матеріалів; ресурсозбереження у технології соди.

Керівники – проф. Тошинський Володимир Ілліч, доц. Черкашина Ганна Миколаївна.
Педагогічні технології: інформаційні ресурси.

Будуть презентовані документні та інформаційні ресурси з проблем педагогічних технологій та весь спектр інформаційних послуг науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ».

Учасники школи-семінару зможуть ознайомитися з книжковими виставками, отримати списки профільних видань.
Презентації:

Система інформаційного забезпечення користувачів у НТБ НТУ «ХПІ».

Пошуково-інформаційна система НТБ НТУ «ХПІ»: алгоритм пошуку.

Аналіз освітніх Інтернет ресурсів.

Режими доступу до ресурсів ^ Асоціації Регіональних Бібліотечних Консорціумів (АРБІКОН).

Технологія Електронної доставки документів за проектом АРБІКОН.

Оптимізація пошуку релевантної інформації в іншомовних зарубіжних ресурсах (БД «ЕBSCO», «URAN» та профільні ресурси вільного доступу.

Інституційні репозитарії у світовій науковій спільноті.
^ Книжкові виставки:

«Педагогічні технології та інновації».

«Новинки книжкового ринку з педагогіки та психології» за участю видавництв та книгорозповсюджуючих організацій Харкова.
Списки профільних видань:

«Перелік російськомовних періодичних видань доступних за проектом^ Електронної доставки документі із ресурсу АРБІКОН».

«Видання з педагогіки, педагогічних технологій та інновації, психології з фондів НТБ НТУ «ХПІ» 2000–2010 рр.».

«Новинки книжкового ринку 2009–2010 рр.».
Презентація відбудеться на базі НТБ НТУ «ХПІ». Організатори – директор Семененко Лариса Петрівна, заступник директора Главчева Юлія Миколаївна.

_________________

Запис проводиться у методичному відділі НТУ «ХПІ» до 28.01.11 р.(із зазначенням майстерень та кількості учасників)
за телефонами: 707-62-78; 707-61-74; 22-19

за адресою: 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21. НТУ «ХПІ». Ректорський корпус, к. 3, методичний відділ.
E-mail: metodot@mail.ru

Пленарне засідання 1 лютого 2011 р. о 10 годині. 12 ауд. Ректорського корпусу. Робота майстерень за розкладом.

Участь у школі–семінарі безкоштовна