asyan.org
добавить свой файл
1

Технологія змішаного навчання як один із методів активізації пізнавальної діяльності

Яцменко С.М., викладач української мови та літератури

Державний професійно-технічний навчальний заклад

"Роменське вище професійне училище"

Інформатизація освіти в Україні - один з найважливіших механізмів, що зачіпає основні напрямки модернізації освітньої системи. Сучасні інформаційні технології відкривають нові перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу. Змінюється сама парадигма освіти. Велика роль надається методам активного пізнання, самоосвіті, дистанційним освітнім програмам.

При цьому найважливішою властивістю, що її набуває освіта, стає гнучкість, здатність до переналагодження; перехід від засвоєння інформації до формування якостей, необхідних для творчої діяльності та постійного засвоєння нової інформації.

Чи можливо в таких умовах навчати за звичними методами? Учитель здобуває знання і передає їх, а учень пасивно сприймає. Для сучасного уроку необхідно створювати нові освітні умови. Вони повинні не лише враховувати швидкість інформаційного потоку, але й бути націленими на розвиток у дітей навичок критичного аналізу інформації, планування своєї діяльності і ефективного втілення ідей. З пасивного поглинача знань учень повинен перетворитися в їх активного здобувача, шукача істини, першовідкривача, мислителя, розробника, того, хто керується принципом самостійності.


Як свідчать практика й ряд досліджень, тенденція навчання чітко розвивається в напрямку змішаного навчання, яке є відносно новим підходом у царині освіти. Цей формат забезпечує гнучкість по відношенню до традиційного навчання, а також надає можливість освітнім закладам пропонувати навчання в різних умовах доставки навчального матеріалу. Під змішаним навчанням (blended learning) прийнято розуміти об'єднання формальних засобів навчання - роботи в аудиторіях, вивчення теоретичного матеріалу - з неформальними, наприклад, обговоренням за допомогою електронної пошти й інтернет-конференцій, можливе також традиційне пересилання навчальних матеріалів поштою (друкованих, аудіо-, відео- й електронних навчальних матеріалів). Сьогодні практично неможливо уявити навчальний процес без електронних посібників. Назріла необхідність змішування класно-урочної системи і сучасної цифрової освіти.

Змішане навчання використовує найрізноманітніші методи, як традиційні, так і інтерактивні: лекційні, лабораторні, комп'ютерні презентації, комп'ютерне навчання й навчання через Інтернет. Ці методи використовуються як окремо, так і в поєднанні один з одним.

Видавництва електронної продукції випускають різні види мультимедійних продуктів: електронні підручники, довідники, контролюючі програми, енциклопедії тощо. Ці програмні продукти можуть бути гарною допомогою у викладанні, але часто не підходять у якості доповнення до створеної програми з предмету й вимагають коригування. Тому розроблені самим викладачем електронні навчальні посібники більш корисні й цікаві у використанні. Найважливішими факторами, що забезпечують ефективність застосування ЕЗН, розроблених викладачем, стають їхня висока доступність, простота (виключається необхідність придбання, установки й супроводу, знижуються вимоги до комп'ютерних ресурсів) і можливість колективної роботи з учнями.

Найбільшої популярності набуває форма змішаного навчання - перевернутий клас. Перевернутим тут стає сам процес навчання. Суть цієї моделі змішаного навчання полягає в тому, щоб залучити учнів до реальних дій на уроці, а не банального конспектування теоретичного матеріалу. Для цього змінюється зміст домашньої роботи і роботи на уроці. Замість виконання завдань удома, коли навіть маючи бажання рідко є можливість отримати консультацію тут і зараз, учням пропонується доступ до електронних ресурсів. Головним чином, це навчальне відео з теми, зроблене самим викладачем або знайдене в Інтернеті. На уроці тепер викладач організовує спільну взаємодію над вирішенням питань теми, що вивчається: виконання практичних вправ, створення міні-проектів, складання алгоритмів, проведення експериментів, складання анкети головного героя твору чи цитатного плану...

Звісно, що для усвідомленого навчання необхідна активна позиція того, хто вчиться. Це передбачає зміну ролі учня в навчальному процесі, що дається нелегко. Учні звикли до пасивної позиції на уроці. Перевернута модель покладає велику відповідальність за навчання на плечі самих учнів. Акцент слід робити на вільній, творчій, самостійно-пізнавальній діяльності.

Перевернуте навчання передбачає зміну не лише ролі учня, але й ролі вчителя, яка є важливою і головною, але стає "невидимою". Тут має значення переосмислення самим учителем його місця в освітньому процесі. Важливо розуміти, що задача педагога, як організатора навчального процесу, полягає не в тому, щоб дати урок і передати знання, а в тому, щоб створити навчально-проблемну ситуацію для пізнавально-дослідницької діяльності учнів. На уроці вивільняється час для обговорення, роздумів, вирішення проблем, тобто для контакту з учнями. Фактично, з'являється можливість працювати з учнем індивідуально, більше уваги можна приділити тим, у кого виникають проблеми з домашнім завданням, а у обдарованих дітей тепер більше вільного часу, щоб вчитися незалежно від темпу одногрупників.

Визначальними характеристиками змішаного навчання є:

 • двостороннє спілкування;

 • учень активний, діяльний, залучений у навчальний процес;

 • учень знайомий зі структурою курсу;

 • учень перебуває під керівництвом;

 • текст навчального посібника написаний у дружній і підбадьорливій формі;

 • учень застосовує набуті знання й навички;

 • завдання й вправи розміщенні по всьому тексту;

 • текст поділений на невеликі розділи;

 • передбачені контрольні завдання;

 • учень одержує відгуки про свої успіхи.

Перевернутий урок інвертує традиційні методи навчання, реалізуючи подачу матеріалу поза класом і переводячи домашню роботу на урок.

Як же це працює в навчальному процесі:

1. Викладач готує декілька відеолекцій на тиждень (це можуть бути і готові лекції, але в основному власні напрацювання) і викладає їх у мережу.

2. Учні переглядають вдома відеолекцію, підготовлену викладачем. Це дозволяє їм опрацьовувати матеріал у своєму темпі, не будучи обмеженим часовими рамками уроку, дає можливість спілкуватися з ровесниками і вчителем, використовуючи систему онлайнових дискусій. Якщо вдома немає доступу до Інтернету, то слід забезпечити можливість перегляду в навчальному закладі.

3. Час, відведений для уроку, використовується для виконання практичних завдань чи іншої навчальної діяльності, наприклад, домашнього завдання.

4. Учні діляться на міні-групи не лише за рівнем підготовленості, але і на тих, кому більше імпонує читати, писати чи спостерігати. Беручи це до уваги, їх можна згрупувати для виконання тих чи інших завдань. Умовних "читачів" групують разом читати, "Письменники" будуть робити якісь помітки, а ті, хто надає перевагу візуальному контенту - дивляться відео. Потім їх можна змішати, таким чином у різних груп відкриються інші перспективи мислення і сприйняття інформації. Спочатку слід використати ті навички, які в них найбільш розвинені, а потім уже випробувати й інші здібності.

^ Які переваги даної технології:

1. Викладачі мають більше часу, щоб допомогти учням та пояснити розділи, які викликали труднощі.

2. Учні не ігнорують виконання домашнього завдання. Адже вони не відчувають ніяковості через те, що передивляються матеріал декілька разів.

3. Після перегляду відеоматеріалу учні записують запитання, що виникли в процесі опрацювання теми, і викладач розглядає ці питання окремо. А традиційне домашнє завдання виконується в класі, за підтримки і допомоги вчителя.

4. Викладач готує навчальне відео чи електронний ресурс, пропонуючи власні напрацювання або доробок своїх колег.

5. На уроці викладач має можливість якісно організувати навчальну діяльність, залучаючи до різних видів роботи всіх учнів.

Безумовно, від викладача потрібна додаткова підготовка, особливо на початку застосування методики, коли він тільки почне організовувати подібну роботу. Для цього потрібно пропонувати якісний контент, який зможе не лише навчити, а й зацікавити. Та й сам новий формат роботи потребує багато зусиль і часу. Побудувати урок у діяльнісному ключі - завдання не з легких. Потрібно добре продумати, як правильно розділити учнів на групи, які їм підібрати завдання, знайти підхід в оцінюванні.

Застосування такого формату проведення уроків підвищує мотивацію до навчання - учні починають відчувати себе у комфортному і зрозумілому для них середовищі. Їм цікаво. Не слід відкидати того факту, що вони діти цифрового століття. Використання планшетів, смартфонів та інших гаджетів для них природним, в даному випадку ми задіємо Інтернет у освітніх цілях, підвищуючи мотивацію, що відіб’ється на якості знань.

Перспективи української системи освіти безпосередньо залежать від широкомасштабного впровадження технологій електронного навчання, розробки та апробації нових методик організації навчання. Застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, в цілому необхідно розглядати як засіб створення найбільш адекватних умов для розвитку креативних здібностей молодого покоління, підвищення компетентності викладача, індивідуалізації процесу навчання, забезпечення якості навчального процесу, зокрема, за рахунок впровадження персоніфікованого поновлюваного електронного контенту і комунікативно-інтегрованої системи організації навчального процесу.

Основним орієнтиром є формування творчої особистості, що здатна саморозвиватися.

Нові підходи в освіті формують якості і вміння особистості 21 століття:

 • пошук і застосування інформації;

 • вирішення проблеми;

 • співробітництво;

 • самостійність;

 • творче мислення;

 • застосування технологій.

Очевидно, що, впроваджуючи в навчальний процес сучасні методи навчання, можна значно підвищити його якість, зробити більш гнучким, стимулювати учнів до самостійної роботи.