asyan.org
добавить свой файл
1

Чотири п'ятих всієї світовій енергії люди чер­пають з невідновних джерел.

При збереженні теперішніх темпів використання палива, запасів

природного газу повинно вистачити на 200 років,

а запасів вугілля - на 3 000 років. Проте, якщо нічого не робити,

то навколишнє середо­вище буде безповоротно знищене ще раніше.
ВИКОПНЕ ПАЛИВО

Поширеним вилом цьо­го виду палива є вугілля, що утворилося в низовинах боло­тяних лісів тисячі років тому в основному з осілого, мертвого рослинного матеріалу, який піл дією тиску й температури пос­тупово перетворювався на ву­гілля. Природний газ і нафта - теж викопне паливо.

Нафта утворилася в старо­давніх морях з останків тварин і рослин, які були поховані під завалами каменів. їх перетво­рення на нафту і газ також від­булося піл дією тиску, темпера­тури й часу

Наприкінці 70-х і на початку 80-х років XX ст. були пошире­ні тривожні відомості про те, що запаси вугілля й нафти не забаром можуть вичерпатися. Особливо велику роль зіграли прогнози, згідно з якими на­селення нашої планети кожні 20 років повинно було б збіль­шуватися удвічі. Це призвело б до збільшення попиту на невідновні джерела енергії й сиро­вини.

У наші дні небезпека набли­жається з іншого боку. Учені попереджають, що в результаті спалювання вугілля, продуктів. отриманих з нафти і природ­ного газу, в атмосферу викида­ється безліч шкідливих речо­вин, які можуть призвести до непоправного забруднення, ви­никнення так званого „парни­кового ефект" і. внаслідок та­ких дій людини, остаточного знищення життя на планеті.^ Колись

природний газ спалювався на

нафтовидо­бувних під­приємствах.

Тепер він про­дається як де­шеве паливо.

^ АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА

Ядерна енергія: в результаті ділення ядер урану виділяється багато енергії. Цей метод мож­на було 6 використовувати для виробництва достатньої кіль­кості енергії протягом декіль­кох сотень років. Проте пот­рібно брати до уваги ризик, з яким він пов'язаний. Аварії па атомних станціях призводять до екологічних катастроф.

^ Електростанція у Свартсенгі

(Ісландія) використовує геотермальні

ресурси.
Геотермальна енергія: геотермальні ресурси - запаси глибинного тепла Землі. Ця енергія вивільняється у вул­канах, гейзерах і так далі Лю­ди навчилися перетворювати енергію пароводяних джерел на електроенергію. У наші дні частка геотермальних ресурсів у паливно-енергетичній систе­мі розвинених країн у серед­ньому складам 5-1 "5%

Для отримання цієї енергії необхідно бурити глибокі свердловини, всередину яких накачують хо­лодну воду, яка нагрівається за рахунок розжарених каменів, що знаходяться внизу, потім нагріту воду відкачують назад для отримання енергії.
Море: існують можливості використання енергії морсь­ких припливів. Варто лише по­ставити дамбу поперек гирла річки в тому місці, де спостері­гаються високі припливи. Вола, піднімаючись, наповнює резер­вуари, з яких потім вона виті­кає через лопаті турбін, які й виробляють електроенергію. У такий спосіб на сьогодні отри­мують біля 0,5% всієї електро­енергії
^ Під час припливу морська вода

потрапляє н алопаті тур­бін.

Морські припливи - чисте й

неви­черпне дже­рело енергії.


Сонячна енергія: сонце - легке у використанні і практи­чно невичерпне джерело енер­гії. Рослини використовують сонячну енергію в процесі фо­тосинтезу. Люди можуть пере­творити сонячне світло на електрику.

У каліфорнійській пустелі Мохаве встановлені сонячні батареї, що забезпечують елек­троенергією 2 тис. будинків. Нині це джерело енергії вигі­дно використовувати в тих міс­цях, де сонце с активним про­тягом більшої частини року.

Біомаса: для отримання теп­ла й електроенергії можна спа­лювати сміття, гній тваринно­го походження, деякі рослини і дрова. Вся ця сировина нази­вається одним словом - ..біома­са". У деяких містах діють під­приємства зі спалювання сміт­тя, в результаті чого люди от­римують тепло. Енергію мож­на отримувати також з гради­рень, тепло яких марно витра­чається. У Бразилії з цукрово­го очерету та інших рослин виробляють етиловий спирт - досить успішний замінник пального з нафти. У Китаї з каналізаційних відходів отри­мують біогаз, який використо­вується для освітлення й обіг­ріву будинків у сільській міс­цевості.

Енергія вітру: у таких краї­нах, як Данія й Голландія, іс­тотну частину енергії вироб­ляють вітряні турбіни. Для то­го щоб задовольнити потреби сучасної людини, необхідна величезна кількість „вітряних млинів", тому вони займають велику площу. Іншим їхнім не­доліком с те, що вітряні млини завдають багато шуму. Але, не­зважаючи на це, енергія вітру залишається важливим, безпе­чним і невичерпним джерелом енергії. У каліфорнійських пу­стелях уже працюють цілі ар­мії вітряних турбін. Гадають, що незабаром 20% всій енер­гії будуть отримувати завдяки цим турбінам.
Дрова: для 70% жителів країн, що розвішаються, дро­ва - це головне джерело енер­гії. Цей вид палива гарантова­но дає тепло і світло. У бага­тьох куточках нашої планети дерева використовуються на дрова значно швидше, ніж їм на зміну встигають вирости нові. Дрова важко назвати відновлюваним джерелом енер­гії. Для того, щоб уникнути екологічної катастрофи, у міс­цях інтенсивного використан­ня дров, як джерела тепла й енергії, необхідно навколо ко­жного міста насаджувати зеле­ний пояс

швидкорослих дерев.

Гідроенергія: під час пове­ні бурхлива водна стихія здат­на легко руйнувати будинки й викорчовувати дерева. Але її енергію також можна вико­ристовувати для виробництва електроенергії. У Шотландії, Скандинавії, інших країнах, а також в багатьох африкансь­ких країнах споруджені гідро­електростанції, на яких гідро­енергія перетворюється на електроенергію. Проте вико­ристання гідроенергії пов'яза­не з деякими труднощами. Бу­дівництво дамб не тільки до­рого коштує, але й призводить до знищення родючих земель у залитих водою долинах, які до­водиться викуповувати у зем­леробів. Дамби зміцнюються землею, тому зазвичай не мо­жуть використовуватися дов­ше ніж 40 років.^ Факти. Факти. Факти…
Що можна зробити

У наші дні неможливо повністю замінити викопне паливо іншими, альтернативними енергетичними джерелами. Більшість альтерна­тивних джерел є малоефектив­ними, а деякі з них навіть завда­ють шкоди навколишньому сере­довищу. Та все ж вони не забруд­нюють природу у такій мірі, як ву­гілля, нафта й газ. Відомо, що продукти згорання природного палива стають причиною випа­дання кислотних дощів і посилен­ня парникового ефекту. Атомні електростанції борються з таки­ми проблемами, як витік радіоак­тивних матеріалів, радіація, похо­вання відходів і закриття відпра­цьованих реакторів. Альтернати­вні джерела енергії лише частко­во вирішують ці проблеми. Дея­кі люди побоюються, що без ви­користання викопного палива і ядерної енергії наша цивілізація знов опиниться на рівні далекого минулого, коли в сільському гос­подарстві для перевезень вико­ристовувалися коні й воли.

^ Ефективне використання енергії-дорога в майбутнє

Замість того, щоб остаточно ви­черпати запаси викопного пали­ва, потрібно навчитися його використовувати ефективніше і ощадливіше. Раціональне його споживання означає використан­ня палива в менших кількостях з більшою ефективністю. Для нагрівання одного літра води сучас­на газова плита витрачає менше енергії, ніж відкрите вогнище. Проте реальність така, що в краї­нах третього світу у людей немає можливості користуватися газо­вими приладами і їм доводиться спалювати дерево. Кожна країна повинна інвестувати кошти в еко­номні засоби.

Небезпеч­ні

атомні реак­ториЗа допомогою соняч­них батарей

отримують до­рогоцінну енергію.

У наші дні

теплотраси прокладені

під землею


Що можна зробити

Можна поліпшити теплоізоляцію, а для вентиляції житлових примі­щень використовувати конвекцій­ні системи. Щоб уникнути пере­охолодження приміщень у зимовий час, досить провітрювання протягом хвилини. На виробни­цтво одноразових пластикових упаковок витрачається велика кількість нафти, тому необхідно повернутися до скляної тари ба­гаторазового використання,


^ Слонячий і верблю­жий послід,

що використовую­ться

як паливо, міг би стати

відмітиш добривом.


^ Вугілля, нафта й газ - джерела енергії, що використовуються всюди. Якщо ми не хочемо допустити непоправного знищення навколиш­нього середовища, повинні шукати інші енергетичні джерела.

Електромобіль Досліди з енергією


Основа роботи бензинових і дизельних двигунів – перетворення енергії палива на енергію руху. Такі двигуни використовуються сьогодні надзвичайно широко, але недолік їх у тому, що у атмосферу викидається велика кількість вихлопних газів, що забруднюють навколишнє середовище, викликаючи при цьому парниковий ефект.

Тому ми пропонуємо вам зробити електродвигун.
^ Що потрібно мати:

АКБ – акумулятор, Трансформатор, регулятор напруги, Стартер, 3 генератора, двигун електричний, замок запалювання.

Перебіг роботи:

  1. Двигун створюється на подобі двигуна електропоїзда 8. (потужність, безперебійна робота на різних режимах роботи, надійність)

  2. Під'єднуємо стартер 4, генератори 5,6,7.,

  3. Розробляємо електропроводку.

  4. Встановлюємо замок запалювання 9, трансформатор 2, регулятор напруги 3.

  5. Встановлюємо акумулятор 1, під'єднуємо клеми.

  6. Трансмісію використовувати таку ж саму як в звичайних автомобілів.


Зменшення викид парникових газів