asyan.org
добавить свой файл
1
ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

(52 год, 1,5 год на тиждень)

8 КЛАС

з/п

Дата

Тема уроку

Примітки (§)

1
ВСТУП. Фізична географія України, предмет і методи дослідження. Формування території України. Сучасний адміністративно-територі­альний устрій
^ Розділ І. УКРАЇНА ТА її ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (10 год)

Тема 1. Фізико-географічне положення України

2
Крайні точки й розміри території. Географічне положення, кордони. Географічний центр України.

Практична робота 1 (початок). Нанесення на контурну карту край­ніх точок, географічного центру України та кордонів країн, що межу­ють із нею
3
Розташування території України відносно годинних поясів. Практична робота 1 (закінчення). Визначення положення України відносно годинних поясів
^ Тема 2. Джерела географічної інформації

4
Експедиційні і стаціонарні дослідження природних умов і природних ресурсів. Туристичні подорожі, екскурсії, краєзнавчі пошуки, Музейні експозиції, виставки
5, 6
Карти – джерела географічних знань, їх зміст і призначення. Карто­графічні проекції, спотворення площ, форм, кутів, відстаней. Способи зображення географічних об'єктів та явиш на картах. Види карт. Топо­графічні карти та їх практичне використання. Визначення за картами напрямків, відстаней та висот на місцевості. Географічні атласи. Електронні карти й атласи
7
Практична робота 2. Опис місцевості й розв'язання задач за навчаль­ними топографічними картами
^ Тема 3. Географічні дослідження на території України

8
Географічні відомості про територію України в античних географів, «Повісті минулих літ», літописах. Перші карти України. Дослідження природних умов і природних ресурсів України у XVIII–XIX ст. Геогра­фічні дослідження України у XX ст.
9, 10
Роль у вивченні природи та господарства України В. Вернадського,

П. Тутковського, С. Рудницького, Г. Висоцького, П. Погребняка,

Б. Срезневського, В. Бондарчука, В. Кубійовича та ін. Сучасні географічні дослідження. Українське географічне товариство
11
Урок контролю знань учнів по темі 1,2
^ Розділ II. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ (21 год)

Тема 1. Тектонічні структури

12
Тектонічна карта України. Характеристика основних тектонічних структур. Взаємозв'язок основних форм рельєфу з тектонічними структурами

^ Тема 2. Геологічна будова

13
Геологічна карта України. Вік і поширення гірських порід. Геохроно­логічна таблиця. Зміна природних умов території України в архейську, протерозойську, палеозойську, мезозойську ери
^ Тема 3. Рельєф. Геоморфологічна будова

14, 15
Фізична карта України. Загальний план будови поверхні, простяган­ня низовин, височин, гір, річкових долин. Закономірності поширення основних форм і типів рельєфу
^ Тема 4. Мінерально-сировинні ресурси
16
Різноманітність і багатство мінерально-сировинних ресурсів, їхній

зв'язок із геологічною будовою. Закономірності поширення корисних

копалин.

Паливні корисні копалини. Перспективні нафтогазоносні райони.

Основні родовища нафти і газу. Родовища горючих сланців і торфу
17
Рудні корисні копалини. Родовища залізної, марганцевої, уранової руд. Золоторудні райони України. Нерудні корисні копалини. Родови­ща нерудної сировини, дорогоцінного каміння. Мінеральні води та грязі.

Господарська оцінка мінерально-сировинних ресурсів, основні шляхи їх раціонального використання й охорони
18
Практична робота 3. Встановлення взаємозв'язків між тектонічними структурами, формами рельєфу та корисними копалинами
19
Урок контролю знань учнів
^ Тема 5. Кліматичні умови та ресурси

20
Загальна характеристика клімату України. Основні кліматичні чин­ники: сонячна радіація, циркуляція атмосфери; підстильна земна по­верхня. Взаємодія чинників кліматоутворення
21
Основні кліматичні показники. Кліматичні ресурси.

Кліматичні карти
22
Погода і небезпечні погодні явища. Прогноз погоди. Синоптична кар­та. Метеорологічні станції, бюро погоди, гідрометеорологічна служ­ба України
23
Вплив погодно-кліматичних умов на здоров'я і господарську діяль­ність людини
^ Тема 6. Внутрішні води

24
Поверхневі води.

Основні річкові басейни та їх характеристика. Характер гідрографії

й водного режиму річок
25
Річкові системи Дніпра, Сіверського Дінця, Південного Бугу, Дністра, Дунаю, Тиси. Канали: Сіверський Донець – Донбас, Дніпро – Кри­вий Ріг, Дніпро – Донбас, Північно-Кримський. Практична робота 4. Позначення на контурній карті річок, озер, во­досховищ, каналів, боліт. Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України
26
Озера і лимани; їх типи; особливості гідрологічного режиму. Водосхо­вища. Практична робота 4 (продовження)
27, 28
Підземні води. Основні артезіанські басейни України. Болота, їх типи і поширення. Причини заболочення. Водний баланс і водні ресурси України, шляхи їх раціонального вико­ристання і охорони. Практична робота 4 (закінчення)
^ Тема 7. Ґрунти і земельні ресурси

29
Умови ґрунтоутворення, основні генетичні типи ґрунтів, закономір­ності їх поширення.

Карта ґрунтів України. Практична робота 5. Аналіз закономірностей поширення ґрунтів на території України. Земельні ресурси України. Основні заходи з раціонального використання й охорони земельних ресурсів
^ Тема 8. Рослинний покрив

30
Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослин­ності. Широтна зональність і висотна поясність рослинного покриву. Червона книга України.

Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення
^ Тема 9. Тваринний світ

31
Різноманітність видового складу тварин.

Вплив людини на тваринний світ. Тварини, які занесені до Червоної кни­ги України. Тваринні ресурси України, заходи щодо їх відтворення й охорони
32
Урок контролю знань учнів
^ Розділ III. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ (11 год)

Тема 1. Природно-територіальні комплекси

33
Природно-територіальні комплекси (ПТК), взаємодія факторів і ком­понентів, що їх формують.

Ландшафти та їх класифікація. Вплив господарської діяльності люди­ни на ландшафти
^ Тема 2. Фізико-географічне районування

34
Поняття фізико-географічного районування.

Карта фізико-географічного районування України. Наукове і практич­не значення природного районування
^ Тема 3. Зона мішаних і широколистих лісів

35
Географічне положення, межі й розміри. Характерні риси природних комплексів. Сучасні ландшафти. Природоохоронні території
^ Тема 4. Зона лісостепу

36
Географічне положення, межі, розміри. Характерні риси природних комплексів та ресурсів. Несприятливі природні процеси. Поділ на природні країни. Природоохоронні території
^ Тема 5. Зона степу

37
Географічне положення, межі і розміри. Головні риси природних умов. Поділ на підзони. Несприятливі природні процеси. Природоохоронні території.

Практична робота 6. Складання порівняльної характеристики при­родних зон і країв України (за вибором)
^ Тема 6. Українські Карпати

38
Географічне положення, межі і розміри. Загальні риси природних умов. Висотна поясність ландшафтів. Стихійні природні явища і про­цеси
39
Природні області. Природоохоронні території. Основні заходи щодо раціонального використання та охорони природних умов і природних ресурсів
^ Тема 7. Кримські гори

40
Географічне положення, межі, розміри. Особливості природних умов і ресурсів. Несприятливі природні процеси
41
Природні області. Природоохоронні території. Основні заходи щодо раціонального використання та охорони природних умов і природних ресурсів
^ Тема 8. Природні комплекси морів, що омивають Україну

42, 43
Фізико-географічна характеристика природних комплексів Чорного та Азовського морів. Проблеми використання і охорони їх вод
44
Урок контролю знань учнів
^ Розділ ІV. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА (6 год)

Тема 1. Геоекологічна ситуація в Україні

45
Поняття «геоекологічна ситуація». Основні забруднювачі навколиш­нього середовища.

Практична робота 7 (початок). Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні. Нанесення на контурну карту основних природоохоронних об'єктів України
46
Аварія на Чорнобильській АЕС і стан навколишнього середовища
47
Вплив геоекологічної ситуації на населення в Україні. Законодавство про екологічну ситуацію в Україні
^ Тема 2. Використання й охорона природних умов і природних ресурсів

48
Законодавчі акти про природно-заповідний фонд України. Природно-заповідний фонд. Національна екологічна мережа України. Практична робота 7 (закінчення). Аналіз карти геоекологічної ситуа­ції в Україні. Нанесення на контурну карту основних природоохорон­них об'єктів України
49
Моніторинг навколишнього середовища в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середо­вища в Україні
50
Урок контролю знань учнів
51, 52
Резерв часу