asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4

ДОГОВІР № _____ / ____


на проведення операцій на строковому ринку


м. Київ "____"__________________ 200__г.

(дата підписання договору Біржею)


Публічне акціонерне товариство «Українська біржа» (далі - Біржа), в особі Голови Правління Ткаченко Олега Васильовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та

________________________________________________________________________________

(повна назва юридичної особи)

(далі - Учасник біржових торгів на строковому ринку), в особі ______________________________________________, що діє на підставі ______________, з іншого боку, що разом надалі іменуються Сторони, а окремо - Сторона, уклали цей договір (далі – Договір) про нижченаведене.

 1. ^ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

   1. Предметом Договору є визначення взаємних прав і обов'язків Сторін, що виникають у зв'язку з наданням Біржею Учаснику біржових торгів на строковому ринку послуг з укладення строкових контрактів на Торгах Біржі і здійснення клірингу за укладеними строковими контрактами відповідно до Правил торгівлі в Секції строкового ринку Біржі та використання Учасником біржових торгів на строковому ринку вказаних послуг Біржі.

   2. Терміни, які використовуються в цьому Договорі, вживаються в значенні відповідно до чинного законодавства України, нормативних актів Національної/Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі - Комісія), Правил Біржі, Правил торгівлі в Секції строкового ринку Біржі.

 1. ^ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

   2.1. Біржа зобов'язується:

   1. З метою створення умов для укладення строкових контрактів на Торгах Біржі протягом терміну дії цього Договору надавати у розпорядження члену Біржі, що отримав відповідно до вимог Правил торгівлі в Секції строкового ринку Біржі статус Учасника біржових торгів на строковому ринку, можливість отримання доступу в торговельному режимі до електронної торговельної системи Біржі (ЕТС) в Секції строкового ринку відповідно до встановленого Біржею порядку.

   2. Здійснювати організацію біржових торгів в Секції строкового ринку відповідно до Правил торгівлі в Секції строкового ринку Біржі на принципах безсторонності та неупередженості.

   3. Надавати Учасникові біржових торгів на строковому ринку послуги із здійснення клірингу строкових контрактів, укладених на Торгах Біржі, в обсязі та порядку, встановленому Правилами торгівлі в Секції строкового ринку Біржі.

   4. В установленому порядку доводити до відому Учасника біржових торгів на строковому ринку нормативні документи Біржі, що діють, і вчасно знайомити його зі всіма змінами і доповненнями, які вносяться до цих документів.

   5. Забезпечувати реалізацію прав Учасника біржових торгів на строковому ринку, витікаючих з нормативних документів Біржі.

   ^ 2.2. Біржа має право:

   1. У односторонньому порядку вносити зміни в Правила торгівлі в Секції строкового ринку Біржі, Зразкові форми строкових контрактів.

   2. Визначати розміри і порядок оплати біржових і інших зборів за послуги, що надаються Біржею відповідно до Договору.

   3. В разі порушення Учасником біржових торгів на строковому ринку документів Біржі, що діють, стягувати встановлені Біржею штрафи і застосовувати інші санкції, передбачені Правилами торгівлі в Секції строкового ринку, Зразковими формами строкових контрактів та іншими нормативними документами Біржі.

   ^ 2.3. Учасник біржових торгів на строковому ринку зобов'язується:

   1. Під час укладення та виконання строкових контрактів на Торгах Біржі дотримувати вимоги чинного законодавства України, нормативних актів Комісії, Правил торгівлі в Секції строкового ринку Біржі, Зразкових форм строкових контрактів та інших нормативних документів Біржі.

   2. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати Біржі біржові збори та іншу плату за послуги, що надаються Біржею на умовах і в порядку, визначених Біржею.

   3. В разі накладення відповідними органами Біржі штрафів за порушення Учасником біржових торгів на строковому ринку нормативних документів Біржі, здійснювати їх оплату на рахунок Біржі в порядку та розмірах, передбачених нормативними документами Біржі.

   ^ 2.4. Учасник біржових торгів на строковому ринку має право:

   1. Укладати строкові контракти на Торгах Біржі в порядку, визначеному Правилами торгівлі в Секції строкового ринку Біржі.

   2. Користуватися послугами Біржі із здійснення клірингу строкових контрактів, укладених на Торгах, в обсязі та порядку, встановленими Правилами торгівлі в Секції строкового ринку Біржі.

   3. Ознайомлюватися з нормативними документами Біржі, які безпосередньо випливають з реалізації цього Договору, та змінами і доповненнями, що вносяться до них.

 1. ^ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

   1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

   2. Біржа не несе відповідальності перед Учасником біржових торгів на строковому ринку, якщо завдані збитки є наслідком помилкових або несанкціонованих дій Учасника біржових торгів на строковому ринку.

   3. У разі призупинення або дострокового розірвання цього Договору за ініціативою Біржі відповідно до розділу 6 цьго Договору Біржа не несе відповідальності перед Учасником біржових торгів на строковому ринку за наслідки такого рішення.

 1. ^ УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

   1. Сторони не мають права розголошувати інформацію, яку вони передають один одному, коли доступ до неї третьої особи може нанести шкоду будь-якій з Сторін Договору, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

 1. ^ ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

   1. У випадку виникнення спорів з питань, передбачених даним Договором або у зв’язку з ним, Сторони застосовують усі можливі заходи для вирішення їх шляхом переговорів..

   2. У випадку неможливості вирішення зазначених спорів шляхом переговорів вони вирішуються згідно з чинним законодавством та нормативними документами Біржі.

 1. ^ ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і діє до _________________ року. У випадку, якщо за 10 робочих днів до закінчення терміну дії договору, Сторонами не буде прийняте інше рішення, договір вважається пролонгований на наступний календарний рік. Кількість пролонгацій не обмежена.

   2. Дія цього Договору може бути достроково припинена за узгодженням Сторін. Сторона, що отримала пропозицію про дострокове припинення Договору, зобов’язана надати відповідь іншій Стороні не пізніше 30 (тридцяти) днів з дати отримання пропозиції. У разі ненадходження протягом цього терміну з урахуванням часу поштового обігу письмової відповіді від іншої Сторони Договір вважається розірваним.

   3. Біржа має право в односторонньому порядку тимчасово призупинити дію цього Договору у випадках, які передбачені Правилами Біржа та Правилами торгівлі в Секції строкового ринку Біржі.

   4. Дія цього Договору припиняється за умови проведення остаточних розрахунків між Сторонами Договору.

   5. Цей Договір складений в двох примірниках по одному для кожної із Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.

 1. ^ ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПАТ «Українська біржа»:

Учасник біржових торгів на строковому ринку:

Адреса:

Адреса:

П/р:

П/р:

Код ЄДРПОУ: 36184092

Код ЄДРПОУ:^ Біржа: Учасник біржових торгів

на строковому ринку:

Додаток 3

до Правил торгівлі в Секції строкового ринку
ПАТ «Українська біржа»

^ ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ ТА ЗАКРИТТЯ РОЗДІЛІВ КЛІРИНГОВИХ РЕГІСТРІВ

 1. Правила присвоєння кода Учасника біржових торгів на строковому рику

  1. Код Учасника біржових торгів на строковому ринку складається із двох символів, кожний з яких може бути у вигляді цифри або літери латинського алфавіту (позначення - XX).

   ^ 2. Порядок відкриття розділів клірингових регістрів і порядок присвоєння кодів розділам

    2.1. Кожному розділу клірингових регістрів, відкритому в обліку Біржі, Біржею присвоюється код.

    2.2. При присвоєнні члену Біржі статусу Учасника біржових торгів на строковому ринку Біржею відкриваються наступні розділи клірингових регістрів:

 • основний розділ грошового регістра з кодом XX00000;

 • основний розділ регістра обліку позицій з кодом XX00000;

 • розділ регістра обліку Внеску до Страхового фонду з кодом 9900FXX,

де:

XX - код Учасника біржових торгів на строковому ринку.

    2.3. Біржа може відкрити додаткові розділи регістра обліку позицій і грошового регістра на підставі заяви Учасника біржових торгів на строковому ринку (форма F01, передбачена додатком № 1 до Правил торгівлі в Секції строкового ринку), яка надана Біржі.

     2.3.1. У заяві Учасника біржових торгів на строковому ринку на відкриття додаткових розділів клірингових регістрів має бути вказаний код розділу, який повинен відповідати вимогам, вказаним в цій статті.

    2.4. Код розділу регістра обліку позицій та грошового регістра складається з семи символів, розбитих на три групи. Групи символів в коді розділу клірингового регістра розташовуються в наступному порядку - XXYYZZZ.

    2.5. Перша група складається з двох символів (позначення - XX) і є кодом Учасника біржових торгів на строковому ринку.

    2.6. Друга група (далі – код Групи об'єднаних розділів) складається з двох символів (позначення - YY), кожен з яких може бути у вигляді цифри або літери латинського алфавіту, та перший із двох символів має бути відмінний від символу «D». У обліку Біржі об'єднуються розділи, що мають один і той же код Групи об'єднаних розділів.

    2.7. Третя група складається з трьох символів (позначення - ZZZ), кожен з яких може бути у вигляді цифри або літери латинського алфавіту, та перший із трьох символів має бути відмінний від символу «D».

    2.8. На підставі заяви Учасника біржових торгів на строковому ринку, вказаної в пункті 2.3 цієї статті, Біржею одночасно відкриваються: розділ регістра обліку позицій та розділ грошового регістра. Обом розділам клірингових регістрів присвоюється однаковий код розділу, вказаний в заявці Учасника біржових торгів.

   ^ 3. Порядок закриття розділів клірингових регістрів

    3.1. Закриття розділу клірингового регістра можливе тільки при нульовому значенні, що враховується на такому розділі клірингового регістра.

    3.2. Закриття додаткових розділів клірингових регістрів здійснюється Біржею на підставі заявки Учасника біржових торгів на строковому ринку, яка надана Біржі (форма F06, передбачена додатком № 1 до Правил торгівлі в Секції строкового ринку), та містить код розділу, що закривається, та дату закриття, або при анулюванні статусу Учасника біржових торгів на строковому ринку.

    3.3. Закриття розділу з кодом XXYY000 здійснюється після закриття усіх інших розділів даної Групи об'єднаних розділів.

    3.4. Закриття основних розділів регістра обліку позицій і грошового регістра, а також регістра обліку Внеску до Страхового фонду, відкритих для Учасника біржових торгів на строковому ринку, здійснюється Біржею після закриття усіх інших розділів клірингових регістрів, відкритих для даного Учасника біржових торгів на строковому ринку.

Додаток 4

до Правил торгівлі в Секції строкового ринку ПАТ

«Українська біржа»

^ МЕТОДИКА
ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ ЦІНИ СТРОКОВИХ КОНТРАКТІВ


 1. Загальні положення

    1. Ця методика встановлює порядок визначення розрахункових цін строкових контрактів, які використовуються для оцінки та зниження ринкових ризиків, що виникають у контрагентів за строковими контрактами (Учасників біржових торгів на строковому ринку та Центрального контрагента).

    2. Розрахункові ціни строкових контрактів визначаються в ході клірингових сесій, що проводяться Біржею.

    3. Розрахункова ціна строкового контракту виражена у валюті Ціни укладення строкового контракту, яка визначена Зразковою формою строкового контракту.

    4. Розрахункова ціна визначається за кількість одиниць базового активу, встановлену Зразковою формою строкового контракту для Ціни укладення строкового контракту.

    5. Розрахункова ціна строкового контракту визначається (встановлюється) з точністю, встановленою Зразковою формою строкового контракту для Ціни укладення строкового контракту. Якщо для визначення розрахункової ціни з вказаною точністю потрібне округлення, то воно проводиться згідно правил математичного округлення.

    6. Розрахункова ціна строкового контракту для першого Торговельного дня, в ході якого може бути укладений даний строковий контракт, встановлюється рішенням Біржі за узгодженням з Центральним контрагентом.

   ^ 2. Порядок визначення Розрахункової ціни Ф'ючерсного контракту

    2.1. Визначення Розрахункової ціни Ф'ючерсного контракту з певним базовим активом та Датою виконання, по якому в період часу з моменту закінчення попередньої та до моменту початку поточної клірингової сесії були укладені Ф'ючерсні контракти на підставі безадресних Заявок, здійснюється в наступному порядку.

     2.1.1. Розрахункова ціна Ф'ючерсного контракту приймається рівною ціні останнього Ф'ючерсного контракту, укладеного на підставі безадресних Заявок, крім випадку, передбаченого пунктом 2.1.2 цієї методики.

     2.1.2. Якщо на момент початку поточної клірингової сесії найбільша ціна в поданих безадресних Заявках на купівлю вище ціни останнього Ф’ючерсного контракту, укладеного на підставі безадресних Заявок, або найменша ціна в поданих безадресних Заявках на продаж, нижче за ціну останнього Ф’ючерсного контракту, укладеного на підставі безадресних Заявок, розрахункова ціна Ф’ючерсного контракту приймається рівною такій найбільшій або такій найменшій ціні.

    2.2. Визначення розрахункової ціни Ф'ючерсного контракту з певним базовим активом та Датою виконання, по якому в період часу з моменту закінчення попередньої та до моменту початку поточної клірингової сесії не було укладено Ф'ючерсних контрактів на підставі безадресних Заявок, здійснюється в наступному порядку.

     2.2.1. За наявності на момент початку поточної клірингової сесії поданих безадресних Заявок на укладання Ф'ючерсного контракту з даним базовим активом та Датою виконання, розрахункова ціна такого Ф'ючерсного контракту визначається на підставі цін, вказаних в таких Заявках, таким чином:

 • за наявності Заявки на купівлю за ціною, вищою за попередню розрахункову ціну або Заявку на продаж за ціною, нижчу за попередню розрахункову ціну, в якості розрахункової ціни Ф'ючерсного контракту приймається ціна даної Заявки;

 • за наявності як Заявок на купівлю, так і Заявок на продаж, в якості розрахункової ціни Ф'ючерсного контракту приймається ціна, визначена як середньоарифметичне значення між найбільшою ціною в Заявках на купівлю та найменшою ціною в Заявках на продаж.

     2.2.2. За відсутності на момент початку поточної клірингової сесії поданих безадресних Заявок на укладання Ф'ючерсного контракту з даним базовим активом та Датою виконання, розрахункова ціна такого Ф'ючерсного контракту визначається таким чином:

 • за наявності між Центральним контрагентом та Учасниками біржових торгів на строковому ринку невиконаних (неприпинених) зобов'язань за даним Ф'ючерсним контрактам Розрахункова ціна не змінюється;

 • за відсутності між Центральним контрагентом та Учасниками біржових торгів на строковому ринку невиконаних (неприпинених) зобов'язань за даним Ф'ючерсним контрактам, розрахункова ціна або не змінюється, або встановлюється рішенням Біржі за узгодженням з Центральним контрагентом.

   ^ 3. Обмеження зміни Розрахункової ціни Ф'ючерсного контракту

    3.1. Розрахункова ціна Ф'ючерсного контракту, визначена відповідно до статті 2 цієї методики в ході поточної клірингової сесії, не може відрізнятися від розрахункової ціни даного Ф'ючерсного контракту, встановленої Біржею за підсумками попередньої клірингової сесії, більш ніж на половину Ставки початкової маржі за Ф'ючерсним контрактом, встановленої за підсумками попередньої клірингової сесії в порядку, визначеному додатком № 5 до Правил торгівлі в Секції строкового ринку.

Якщо вказана умова не дотримується, виконується зменшення або збільшення Розрахункової ціни Ф'ючерсного контракту до найближчого значення, яке відповідає цій умові.

   ^ 4. Порядок визначення Розрахункової ціни Опціону

    4.1. Окрім випадку, передбаченого пунктом 1.6 цієї методики, Розрахункова ціна Опціону приймається рівною теоретичній ціні даного Опціону, розрахованій на момент початку поточної клірингової сесії.

    4.2. Теоретична ціна опціону розраховується у відповідності до методики викладеної в сттаі 5 цього додатку.

   ^ 5. Методика розрахунку теоретичної ціни опціону

    5.1. Ця методика встановлює порядок розрахунку теоретичної ціни опціону.

    5.2. В цілях цієї Методики під опціонами розуміються усі опціонні контракти, базовим активом яких є один і той же ф'ючерсний контракт, з однаковою датою останнього дня укладання цих опціоннихних контрактів, а під опціоном розуміється будь-який з вказаних опціонів (опціон з будь-якою ціною виконання).

    5.3. Теоретична ціна опціону розраховується на підставі його теоретичної волатильності.

    5.4. Теоретична волатильність по кожному опціону розраховується на підставі заявок по усіх опціонах.

    Ринкова волатильність опціонів розрізняється на різних страйках (цінах виконання), утворюючи криву волатильності (криву залежності волатильності від ціни виконання при певному значенні ціни ф'ючерсного контракту, що є базовим активом опціону). Вказана крива волатильності визначається на підставі заявок по усіх опціонах та представляється в параметричному вигляді з використанням шести параметрів:,

,

,

де:

- волатильність, що визначена у відсотках від ціни ф'ючерсного контракту, який є базовим активом опціону;

Strike - страйк опціону;

F(t) - ціна ф'ючерсного контракту, що є базовим активом опціону, у момент розрахунку t;

T - час від теперішнього моменту t до дати останнього дня укладення опціону (у частках року).

    Параметри A, B, C, D, E, S встановлюються таким чином, щоб для кожного страйку опціону значення кривої волатильності для цього страйку було вище волатильності кращої заявки, на купівлю та одночасно нижче волатильності кращої заявки на продаж по опціону із цим страйком. Підбір вказаних параметрів кривої волатильності здійснюється один раз в три хвилини.

    Значення теоретичної волатильності розраховуються кожні п'ять секунд з урахування зміни ціни ф'ючерсного контракту, що є базовим активом опціону, та часу від теперішнього моменту до дати останнього дня укладення опціону.

    Ціна ф'ючерсного контракту, що є базовим активом опціону, у нинішній момент часу t (F(t)) визначається виходячи з цін ф'ючерсних контрактів, укладених на торгах ПАТ "Українська біржа", з урахуванням положень пункту 5 цієї Методики.

    Перерахунок ціни виконання опціону в одиниці виміру розрахункової ціни базового активу здійснюється відповідно до порядку, визначеного в специфікації відповідного опціону з урахуванням положень Правил торгівлі в Секції строкового ринку ПАТ «Українська біржа» .

    5.5. Волатильність заявки (волатильність ф'ючерсного контракту, що є базовим активом опціону, для відповідної заявки) визначається виходячи з ціни заявки відповідно до моделі Блэка-Шоулса для опціонів на ф'ючерси з нульовою відсотковою ставкою з урахуванням припущення про те, що рух цін на ринку базового активу визначається стохастичним процесом, який грунтується на функції нормального розподілу N(x) із параметрами = 0 та = 1:

.

    При цьому існує наступна залежність між ціною опціону на ф'ючерс Price(t) у нинішній момент часу t та волатильністю базового ф'ючерсу при ринковій відсотковій ставці, яка дорівнює нулю:,

де:

Pricecall(t) - ціна опціону на купівлю (Call - option) на даний момент часу t;

Priceput(t) - ціна опціону на продаж (Put - option) на даний момент часу t;

F(t) - ціна ф'ючерсного контракту, що є базовим активом, у нинішній момент часу t;

d1 та d2 визначаються за наступними формулами:

,де:

T - час від теперішнього моменту t до дати останнього дня укладання опціону включно (у частках року);

- волатильність ф'ючерсного контракту, що є базовим активом, за рік в частках від F(t).

При визначенні ціни ф'ючерсного контракту, що є базовим активом опціону, враховуються ціни ф'ючерсних контрактів (ціни заявок на укладення відповідних ф'ючерсних контрактів), які були укладені на торгах ПАТ "Українська біржа" до моменту часу t.

    Ціна ф'ючерсного контракту, що є базовим активом опціону, визначається за станом на теперішній момент часу t в порядку, аналогічному порядку, встановленому в Методиці визначення розрахункової ціни строкових контрактів, що є додатком до Правил торгівлі в Секції строкового ринку ВАТ «Українська біржа» (далі - Методика визначення розрахункової ціни), та/або специфікації відповідного ф'ючерсного контракту.

    При цьому умови використання цін заявок на укладення відповідних ф'ючерсних контрактів при визначенні ціни ф'ючерсного контракту на момент часу t аналогічні порядку, встановленому в Методиці визначення розрахункової ціни та/або специфікації відповідного ф'ючерсного контракту.

    5.6. Коефіцієнти "дельта" розраховуються по опціонах на підставі теоретичної волатильності по наступній формулі:

,

,

де:

- коефіцієнт "дельта" для опціонів на купівлю (Call - option);

- коефіцієнт "дельта" для опціонів на продаж (Put - option);

- коефіцієнт, що розраховується по наступній формулі,:


,

де:

Strike – страйк опціону;

F(t) - ціна ф'ючерсного контракту, що є базовим активом опціону, у нинішній момент часу t;

- відсоткова ставка (у частках одиниці);

T - час від теперішнього моменту t до дати останнього дня укладення опціону включно (у долях року);

- волатильність ф'ючерсного контракту, що є базовим активом опціону, за рік в долях від F(t).

    Коефіцієнт "дельта" по опціону розраховується за підсумками основної торговельної сесії одночасно з теоретичною ціною опціону.

    Для розрахунку цього коефіцієнта, а також теоретичної ціни опціону завжди використовується нульова відсоткова ставка.

Додаток 5

до Правил торгівлі в Секції строкового ринку
ПАТ «Українська біржа»
<< предыдущая страница   следующая страница >>