asyan.org
добавить свой файл
1

Факультет: Механіко-технологічний

Кафедра: Ливарного виробництва

Напрямок: Інженерна механіка

Спеціальність: Обладнання та технології ливарного виробництва

Освітньо - кваліфікаційний рівень: Бакалавр

ОПИС ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ

 1. Назва курсу: Інформаційні технології в теорії теплообміну

 2. Код курсу

 3. Вид курсу: обов'язковий

 4. Рівень: бакалавр

 5. Рік навчання: четвертий

 6. Семестр: восьмий

 7. Кількість кредитів ECTS: 4

 8. Лектор: доктор технічних наук, професор Акімов О. В.

 9. Мета курсу: дати студентам поняття про механізм твердіння виливків, про проявлення законів тепло- і масопереносу в період кристалізації і охолодження виливка, дати навики вживання інформаційних технологій для вирішення задач теплообміну

 10. Вид викладання: денний

 11. Вихідні вимоги: Студенти повинні володіти знаннями основ математики, фізики, гідравліки і теплотехніки, уміти логічно мислити, робити висновки.

 12. Зміст курсу: Загальні питання теплообміну. Теорія кристалізації відливання. Основні поняття і закони теорії теплообміну. Основні види теплопередачі. Розрахунки кристалізації відливання на ПЕВМ. Граничні умови. Вживання інформаційних технологій для вирішення завдань теплообміну в ливарному виробництві

 13. Рекомендована література:

 • Вейник А. И. Теория затвердевания отливки. – Минск, 1984

 • Вейник А. И. Теория затвердевания отливки. – Минск, 1984

 • Вейник А. И. Расчет отливки. – Минск, 1986

 • Баландин Г. Ф. Основы теории формирования отливки. – М.; 1982

 • Баландин Г. Ф. Формирование кристаллического строения отливки. – М.; 1986

 • Бобчин А. И. Тепловые основы теории литья. – Минск; 1984

 1. Види навчальної діяльності: лекції, лабораторні роботи і консультації.

 2. Види контролю знань: модульні контрольні роботи (індивідуальні завдання) і усний іспит.

 3. Мова викладання: Російська

 4. Практика: є /лабораторія на кафедре/ філія кафедри на підприємстві

Лектор Акимов Олег Вікторович
Факультет: Механико-технологический

Кафедра: Литейного производства

Направление: Инженерная механика

Специальнисть: Оборудование и технологии литейного производства

Образовательно квалификационный уровень: Бакалавр

^ ОПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

 1. Название курса: Информационные технологии в теории теплообмена

 2. Код курса

 3. Вид курса: обязательный

 4. Уровень: бакалавр

 5. Год учебы: четвертый

 6. Семестр: восьмой

 7. Количество кредитов ECTS: 4

 8. Лектор: доктор технических наук, профессор Акимов О. В.

 9. Цель курса: дать студентам понятие о механизме затвердевания отливок, о проявлених законов тепло- и массопереноса в период кристаллизации и остывания оливки, дать навыки применения информационных технологий для решения задач теплообмена.

 10. Вид преподавания: очный

 11. Исходные требования: Студенты должны владеть знаниями основ математики, физики, гидравлики и теплотехники, уметь логично мыслить, делать выводы.

 12. Содержание курса: Общие вопросы теплообмена. Теория кристаллизации отливки. Основные понятия и законы теории теплообмена.Основные виды теплопередачи. Расчеты кристаллизации отливки на ПЭВМ. Граничные условия. Применение информационных технологий для решения задач теплообмена в литейном производстве

 13. Рекомендованная литература:

  • Вейник А. И. Теория затвердевания отливки. – Минск, 1984

  • Вейник А. И. Теория затвердевания отливки. – Минск, 1984

  • Вейник А. И. Расчет отливки. – Минск, 1986

  • Баландин Г. Ф. Основы теории формирования отливки. – М.; 1982

  • Баландин Г. Ф. Формирование кристаллического строения отливки. – М.; 1986

  • Бобчин А. И. Тепловые основы теории литья. – Минск; 1984

 14. Виды учебной деятельности: лекции, лабораторные работы и консультации.

 15. Виды контроля знаний: модульные контрольные работы (индивидуальные задания ), и устный экзамен.

 16. Язык преподавания: Русский

 17. Практика: есть /лаборатория на кафедре/ филиал кафедры на предприятии

Лектор Акимов Олег Викторович