asyan.org
добавить свой файл
1


Відділ освіти Борщівської районної державної адміністрації

Комунальна установа «Борщівський районний методичний кабінет»

Борщівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

„Природно-територіальні комплекси”
(УРОК У 8 КЛАСІ)


Автор:

Борщівський В.С.

вчитель географії

Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1

Борщівського району

Тернопільської області


2012

ТЕМА: Природно-територіальні комплекси.

МЕТА:

 • навчальна: сформувати в учнів знання про умови розвитку та характерні риси, класифікацію природно-територіальних комплексів та взаємодію чинників і компонентів, що формують ПТК;

 • розвивальна: розвивати пам'ять, логічне мислення, уяву, увагу, навички навчальної праці, вміння аналізувати і робити висновки, грамотно працювати із кратографічними, літературними та іншими джерелами географічної інформації;

 • виховна: виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища, раціональність у використанні природних умов і природних ресурсів, формувати екологічний світогляд.

^ ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових знань.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ: природні комплекси, природні компоненти, фізико-географічні процеси, природно-територіальні комплекси /ПТК/, природно-акваторіальні комплекси /ПАК/, чинники ПТК, природний ландшафт, фація, урочище, місцевість, антропогенні ландшафти.

ОБЛАДНАННЯ: навчальна карта „Ландшафти України”, навчальні атласи, підручники, дидактичний матеріал, робочі зошити, фотографії.
Хід уроку:

І. Оргмомент.

1. Привітання.

2. Підготовка учнів до уроку.
ІІ. Оголошення теми, мети і завдань уроку.

Сьогодні, учні, ми будемо вивчати тему „Природно-територіальні комплекси”. Метою уроку є сформувати у вас знання про умови розвитку та характерні риси, класифікацію природно-територіальних комплексів та взаємодію чинників і компонентів, що формують ПТК, а завданням − навчити вас правильно встановлювати взаємозв'язки між чинниками, компонентами та фізико-географічними процесами в межах ПТК, здійснювати класифікацію ПТК.
ІІІ. Актуалізація і корекція опорних знань.

У 6-му класі ви, учні, уже знайомились із поняттям ПК, компонентами ПК, природними зонами як ПК, а у 7-му класі – із закономірностями формування і розвитку географічної оболонки як найбільшого ПК Землі, зональними та азональними ПК.

Тож давайте пригадаємо найважливіші поняття і терміни, які ви уже вивчили.

Форма проведення: робота в парах.

 1. Назвіть природні компоненти. /гірські породи, вода, повітря, грунти, мікроорганізми, рослинний і тваринний світ/.

 2. Виберіть правильне твердження:

 • ПК – це комплекс, в межах якого стикаються і взаємодіють оболонки Землі;

 • ПК – це комплекс природних умов і ресурсів;

 • ПК – це закономірне поєднання природних компонентів.

 1. Продовжіть речення: „Зміна одного природного компонента в межах ПК приводить до ... /зміни всього ПК/.

 2. Назвіть найбільший ПК Землі. /Географічна оболонка/

 3. Виберіть із наведених нижче термінів ті, що є закономірностями формування і розвитку географічної оболонки:

  • динамічність;

  • ритмічність;

  • системність;

  • цілісність;

  • кругообіг речовини та енергії;

  • структурність;

  • поділ на менші за розмірами ПК;

  • сейсмічність.


IV. Мотивація учіння школярів.

Отримані знання на сьогоднішньому уроці, учні, ви зможете використати під час навчальної практики, а також навчаючись на географічних спеціальностях ВНЗ чи працюючи ландшофтознавцем.

^ V. Сприймання і усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв'язків і залежностей між елементами виучуваного.

1. Поняття про природно-територіальні комплекси.

Отже, географічна оболонка є найбільшим ПК Землі, результатом взаємодії верхнього шару літосфери, нижнього шару атмосфери, гідросфери і біосфери. Географічна оболонка є неоднорідною. В результаті цієї неоднорідності формуються різноманітні ПК.

Таким чином, у межах географічної оболонки виділяють більш чи менш відносно однорідні частини – природно-територіальні та природно-акваторіальні /у водних басейнах/ комплекси.

Характерні риси ПТК і ПАК:

Форма проведення: конспектування.

 • спільні риси внутрішньої будови і зовнішнього вигляду;

 • спільний історичний розвиток;

 • однотипне проходження сучасних природних процесів.

ПТК – результат взаємодії гірських порід, води, повітря, грунтів, мікроорганізмів, рослинного і тваринного світу.

2. Особливості взаємодії чинників і компонентів природно-територіального комплексу.

Форма проведення: робота з дидактичним матеріалом (схемою).Теплообмін


Вологообмін

Обмін мінеральних речовин

Обмін органічних речовин
Рис. 1. Схема взаємодії чинників і компонентів природно-територіального комплексу.

3. Ландшафти та їх класифікація.

А. Поняття про ландшафт.

Природний ландшафт – ПК найнижчого територіального рівня.

Природний ландшафт – однорідна за походженням ділянка географічної оболонки, яка має єдиний геологічний фундамент, однотипні рельєф, кліматичний і гідрологічний режими, своєрідне поєднання грунтово-рослинного покриву і тваринного світу.

Складові частини ландшафту: фація, урочище, місцевість.

Визначення понять: фація, урочище, місцевість.

Форма проведення: робота в групах (редагування тексту з помилками).

 1. Фація

 • Фація – найпростіший ПТК, що характеризується найбільш однорідними природними умовами та утворюється в межах одного елемента рельєфу (наприклад, на дні чи схилі яру, на схилі балки чи підніжжя горба, у прирусловій частині заплави, на дні степового блюдця чи поду).

 • Фаціяскладний ПТК, що характеризується неоднорідними природними умовами та утворюється в межах одного великого або кількох елементів рельєфу (наприклад, на сусідніх ярах, в балці чи на горбі, на заплави).

2. Урочище

 • Урочище – ПТК, що формується в межах однієї відносно невеликої форми рельєфу (яру, балки, окремого горба, днища малої річкової долини) і є взаємопов'язаною групою фацій.

 • Урочище – ПТК, що формується в межах кількох великих форм рельєфу (ярів, балок, горбів, днища великої річкової долини) і не є взаємопов'язаною групою фацій.

3. Місцевість

 • Місцевість – просторове поєднання спільних за походженням урочищ, які сформувались на досить великій формі рельєфу (ПТК заплав чи терас великих річок, хвилястого чи плоского межиріччя, горбистого пасма чи скелястого високогір'я).

 • Місцевість – просторове поєднання відмінних за походженням фацій, які сформувались на досить невеликій формі рельєфу (ПТК заплав чи терас малих річок, хвилястого чи плоского межиріччя, горбистого пасма чи скелястого високогір'я).

Б. Розвиток ландшафтів.

Форма проведення: розповідь вчителя.

Про розвиток ландшафтів в антропогеновому періоді.

Зміна льодовикових ландшафтів міжльодовиковими.

Сучасні ландшафти.

В. Класифікація ландшафтів.

Форма проведення: робота з навчальними атласами та фотографіями.

Географічні ландшафти поділяють на групи за певними ознаками:

 • за тектонічною будовою та рельєфом виділяють два класи ландшафтів: рівнинні та гірські, які поділяють на підкласи:

  • рівнинні: височинні та низовинні;

  • гірські: передгірні, низькогірні, середньогірні, високогірні, міжгірно-улоговинні.

  • за біокліматичною спільністю виділяють такі типи та підтипи:

  • рівнинні: мішанолісові, широколистянолісові, лісостепові, степові (підтипи: північно-, середньо-, південностепові);

  • гірські: гірські лучно-лісові;

  • ландшафти Південного берега Криму;

  • ландшафти заплав річок;

  • ландшафти озер;

  • ландшафти боліт.

Г. Антропогенні ландшафти.

Антропогенні ландшафти – це ПТК, змінені під впливом господарської діяльності людини.

Форма проведення: бесіда.

 1. Чи є антропогенні ландшафти в Україні?

 2. Як ви думаєте: Які ландшафти переважають за площею поширення: природні чи антропогенні? Відповідь обгрунтуйте.

Види антропогенних ландшафтів: сельбищні, сільськогосподарські, лісогосподарські, водогосподарські, промислові, рекреаційні.

^ VI. Узагальнення і систематизація знань.

Форма проведення: доповнення тексту необхідними поняттями.

Внаслідок закономірного поєднання природних компонентів виникають природно-територіальні комплекси.

Компонентами ПТК є гірські породи, вода, повітря, грунти, мікроорганізми, флора і фауна.

Чинниками їх виникнення є сонячна радіація, внутрішня енергія Землі, поверхня літосфери і гідросфери, циркуляція атмосфери.

В межах ПТК постійно відбуваються такі фізико-географічні процеси: теплообмін, вологообмін, обмін мінеральними та органічними речовинами.

Природним комплексом найнижчого територіального рівня є природний ландшафт.

Складовими природного ландшафту є фації, урочища, місцевості.

Найпростішим ландшафтом є фація.

Взаємопов'язана група фацій складає урочище.

Просторове поєднання спільних за походженням урочищ утворює місцевість.

Ландшафти поділяють на два класи: рівнинні та гірські.

ПТК, змінені під впливом господарської діяльності людини називають антропогенними.

IV. Повідомлення домашнього завдання.

 1. Вивчити §29

 2. Скласти кросворд на тему „Природно-територіальні комплекси”.