asyan.org
добавить свой файл
1


Урок – презентація :

«Галузева структура

господарства України»

9 клас

Учитель географії

Ріпинецької ЗОШ І-ІІ ст.

Андрушків Д.С.

Урок географії у 9 класі

Тема: Галузева структура господарства України.

Мета: сформувати поняття «галузь», міжгалузевий комплекс», «інфраструктура».

Ознайомити з галузевою структурою економіки, видами інфраструктури.

Розвивати вміння порівнювати, виділяти істотні ознаки та узагальнювати їх в процесі формування понять, аналізувати схеми, таблиці, карти.

Виховувати економічне мислення, інтерес до вивчення суспільно – економічних наук.

Обладнання: підручник «Географія 9 клас» В.Ю. Пестушко, Г.В.Уварова, атласи, комп’ютерна презентація, схема «Галузева структура господарства», роздавальний матеріал.

^ Тип уроку: комбінований з використанням мультимедійної презентації.

Девіз уроку: «Знання – це скарб, а вміння

вчитись – ключ до нього».

^ Хід уроку

І. Організаційно – мотиваційний етап (2 хв.)

Усім бажаю доброго настрою, творчої праці, взаєморозуміння, хорошого спілкування.

Девіз уроку : «Знання – це скарб, а вміння вчитись – ключ до нього».

Отже, будемо здобувати знання, будемо вчитись, тому, що вам це під силу, ви це можете, ви здібні і в цьому я вам бажаю успіху.

Отже, щоб ефективно працювати на уроці скористаймося основним скарбом людського розуму – знаннями. Давайте перевіримо, як ви засвоїли тему попереднього уроку «Загальна характеристика господарства» ( Слайд 1)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів ( 6 хв.)

 1. Індивідуальне письмове опитування ( 3 учні)

Завдання 1. Що таке економічна система? Розкрийте суть ринкової економіки.

(Економічна система – це спосіб організації економічного життя в суспільстві. Суть ринкової економіки : приватна власність, вільне підприємництво, конкуренція між виробниками, врівноваження попиту і пропозиції товарів.)

Завдання 2. Назвати недоліки централізовано – планової системи. Відповідь обґрунтуйте.

(Державна або колективна власність на засоби виробництва, централізоване планування, адміністративний розподіл ресурсів не витримали конкуренції з ринковою системою, що призвело до розпаду СРСР).

Завдання 3. У чому полягає сутність перехідної економіки? Який тип економічного розвитку найбільш сприятливий для України?

(Перехідна ( від командно – адміністративної до ринкової) : роздержавлення і приватизація підприємств, поява ефективного власника, розвиток малого і середнього підприємництва, обмеження прямого втручання держави в економічні процеси. Для України найбільш сприятливою є ринкова економіка).

 1. Географічна розминка

 • Що таке господарство?

 • Які знаєте шляхи розвитку господарства?

 • Який з них більш ефективний?

 • Що таке економічна система?

 • Які є типи економічних систем?

 • Які є моделі ринкової економіки?

 • Що характерно для кожного типу?

 • Який тип економічного розвитку найбільш сприятливий для України?

 • В якому стані знаходиться економіка України?

 • Які причини економічної кризи в Україні?

 • Назвіть підприємства нашої області, в яких виробництво продукції на низькому рівні? Вкажіть причини.

(Оцінювання учнів)

ІІІ. Повідомлення теми та завдань уроку. ( Слайд 1) (2 хв.)
Вступне слово вчителя:

- На попередньому уроці ми ознайомились із сутністю народногосподарського комплексу України, які елемент складають його структуру ми дізнаємось сьогодні. Тема нашого уроку «Галузева структура господарства». У процесі уроку ми з’ясуємо, що являє собою галузь господарства, які галузі відносяться до виробничої та до невиробничої сфери. Дізнаємось, що таке міжгалузевий комплекс, виробнича та соціальна інфраструктура. Будемо працювати за таким планом: ( Слайд 2)

1. Поняття «галузь». Галузева структура господарства.

2. Міжгалузевий комплекс. Види міжгалузевих комплексів.

3. Інфраструктура і її види Ринкова інфраструктура.

ІV. Формування і засвоєння нових знань, умінь і навичок.( 25 хв.)

 1. Евристична бесіда.( Слайд 3)

А зараз скористаймося ключем нашого розуму - думкою. Подумайте і дайте відповіді на такі питання:

 • Яку продукцію випускають хлібозаводи, цукровий завод, молокозавод, м’ясокомбінати?

 • Яке призначення цієї продукції?

 • Чи можна об’єднати всі підприємства, які випускають продукти харчування в одну групу?

 • Таким чином, сукупність підприємств, установ, закладів, що випускають однорідну продукцію, називають галуззю.

 • Які , на вашу думку, підприємства можна об’єднати в одну галузь?

 • Чи існує зв’язок між підприємствами різних галузей? Наведіть приклади.

 • Що розуміють під галузевою структурою господарства. До яких сфер відносяться всі галузі?
 1. Робота в групах . Аналіз схеми галузевої структури господарства.

Кожна група отримує інформаційну картку з певним видом завдань. Під керівництвом лідера виконують завдання. Після цього в групах починається загальне обговорення. Кожен повідомляє інформацію, яку зібрали під час виконання завдань.

^ Завдання І групи (Слайд 4)
Які галузі відносяться до виробничої сфери? Яку продукцію кожна з них випускає? Чому так називається дана сфера? Яке значення виробничої сфери?
^ Завдання ІІ групи ( Слайд 5)Які галузі відносяться до невиробничої сфери? Яке призначення кожної з них? Чи випускають вони якийсь продукт? Яке значення невиробничої сфери?

^ Завдання ІІІ групи ( Слайд 6)Що є, на вашу думку, основною галуззю виробничої сфери? З яких груп галузей складається промисловість? В чому важливість даної галузі? - Чи можуть галузі виробничої сфери функціонувати без галузей невиробничої сфери і навпаки?

^ Виступи експертів від груп.

 1. Робота з таблицею.(Слайд 7)

Співвідношення між виробничою та невиробничою сферами,

% зайнятих

Сфери

1970

1980

1990

2000

2005

Виробнича

79,9

76,0

67,2

51,5

50,7

Невиробнича

20,1

24,0

32,8

48,5

49,3

Разом

100

100

100

100

100 • Як змінюється кількість зайнятих у виробничій та невиробничій сферах? Чому кількість зайнятих у виробничій сфері зменшується, а у невиробничій збільшується? Зробити пропозиції щодо покращення галузевої структури господарства.

 1. ^ Робота із схемами «Міжгалузеві комплекси» ( Слайди 8-18)

 • Чи існує взаємозв’язок між галузями?

Так, окремі галузі господарства пов’язані так тісно, що утворюють міжгалузеві комплекси. В результаті посилення і поглиблення зв’язків між окремими галузями національного комплексу відбувається формування міжгалузевих комплексів.

 • Що таке міжгалузевий комплекс?

Міжгалузевий комплекс – це сукупність взаємозв’язаних підприємств різних галузей, об’єднаних випуском певної продукції. Наприклад, паливно – енергетичний комплекс поєднує в собі підприємства паливної промисловості, а саме:вугільної, нафтової, газової, торф’яної та електроенергетики, які взаємопов’язані між собою. До найважливіших міжгалузевих комплексів відносять машинобудівний, агропромисловий, металургійний, хімічний, лісопромисловий, транспортний, соціальний та інші. Підприємства чи галузі у складі комплексів перебувають один з одним у тісних виробничих зв’язках.

 1. ^ Самостійна робота з підручником с. 60 та слайдом ( Слайд 19)

Функціонування комплексу неможливе без галузей, які обслуговують процес виробництва. Це вантажний транспорт, система водо- , енерго-, та теплопостачання, матеріально-технічне забезпечення, ремонт, будівництво, освіта, наукове забезпечення, управління. Сукупність цих галузей складають інфраструктуру комплексу.

- Які види інфраструктури можна виділити? ( Виробнича, соціальна, міжнародна, ринкова, екологічна, інституційна)

- Яку функцію виконує кожна з них?

- Що таке ринкова інфраструктура? ( Ринкова інфраструктура створює умови для розвитку ринкового господарства, сприяє розширенню руху грошей, операцій з нерухомості, кредитному обслуговуванню, обслуговуванню великого і малого бізнесу.7. Прийом «Мікрофон»

  • На які види поділяється інфраструктура?

 • Які галузі відносяться до виробничої інфраструктури? Яке їх призначення?

 • Які галузі відносяться до соціальної інфраструктури?

 • Які об’єкти інфраструктури є у нашій місцевості?

 • Як, на вашу думку, чи взаємодіють галузі виробничої інфраструктури з галузями невиробничої інфраструктури?

 • Чи можна таку взаємодію назвати комплексом? Відповідь обґрунтуйте.

 • Які об’єкти відносяться до міжнародної, ринкової, екологічної, інституційної інфраструктури? Які функції виконують? .

   1. Географічний практикум (Робота з економічною картою України атласи для 9 класу та слайд 20)

    • Які галузі господарства переважають у західному регіоні?

 • Які галузі переважають у центрі України?

 • Які галузі переважають у східному регіоні?

 • Які галузі невиробничої сфери переважають у Криму?

 • Галузі якої сфери переважають в Україні?

 1. Творчі завдання. Робота в групах

Проблемне завдання для 1 групи: «Які структурні зміни відбуваються у господарському комплексі України ?» ( Необхідна структурна перебудова господарського комплексу, що має виявлятися у виготовленні високоякісної і конкурентоспроможної продукції, зменшенні затрат сировини та енергії на її випуск, скороченні виробництва економічно та екологічно невигідної продукції. Значну роль у цьому повинні відіграти економічні реформи, насамперед прискорення процесів приватизації в різних галузях господарства)

^ Проблемне завдання для ІІ групи : Дослідити за допомогою словничка значення термінів «Інновації», «Інвестиції», «Інформаційні технології»

( Учні досліджують проблему за допомогою словничка термінів с.283 ( Визначальним завданням у розвитку нової структури національного господарства в умовах ринку є впровадження інновацій, інвестицій та інформаційних технологій. Інновації – це впровадження нової техніки, технологій та нових форм організації виробництва і сфери послуг.

Інвестиції – витрати на розширення і оновлення виробництва і сфери послуг , пов’язані із запровадженням нових технологій, матеріалів і предметів праці у формі довготривалих вкладень капіталу в окремі підприємства, галузі.

Інформаційні технології – процес якнайширшого застосування ЕОМ у господарстві, в галузях, підприємствах, організаціях..)

^ V. Узагальнення та систематизація засвоєних знань, умінь і навичок.( 5 хв.)

1. Бліц – опитування.

- Що таке галузь?

- Що таке галузева структура?

- Що таке інфраструктура?

- На які групи галузей поділяється галузева структура господарства?

^ 2. Тестовий контроль (Слайд 21

1. Галузева структура господарства України відображає:

а) склад, співвідношення та зв’язки між окремими галузями країни;

б) особливості розміщення виробництв у різних частинах країни;

в) сукупність населених пунктів, природних ресурсів, виробничих

та соціальних об’єктів на території України.

2. Галузь господарства це:

а) сукупність підприємств, закладів, які виробляють однорідну продукцію чи надають послуги;

б) підприємство, що виробляє однорідну продукцію;

в) група підприємств, закладів, установ, що випускають різну продукцію та надають різні послуги.

2. До основних галузей матеріального виробництва в Україні належать:

а) будівництво,

б) торгівля, заготівля;

в) освіта і наука;

г) промисловість;

д) охорона здоров’я;

е) управління.

3. Провідною галуззю виробничої сфери є:

а) сільське господарство;

б) промисловість;

в) будівництво;

г) транспорт;

д) зв’язок.

4. Як називаються всі підприємства, які виробляють матеріальні цінності:

а) сфера послуг;

б) виробнича сфера;

в) промисловість.

5. Як називаються всі установи, які задовольняють соціальні та

духовні запити людей:

а) сфера послуг;

б) виробнича сфера;

в) промисловість.

6. До об’єктів соціальної інфраструктури відносять:

а) транспортні шляхи;

б) лінії електропередач;

в) заклади освіти;

г) зв’язок;

д) служба зайнятості;

е) медичні установи.

7. До об’єктів виробничої інфраструктури відносять:

а) транспортні шляхи;

б) лінії електропередач;

в) заклади освіти;

г) зв’язок;

д) служба зайнятості;

е) медичні установи.

8. Паливно-енергетичний комплекс складається з таких галузей;

а) паливної промисловості;

б) металургійної;

в) електроенергетики;

г) хімічної промисловості.

VІ. Повідомлення домашнього завдання.(2 хв.)

  • Опрацювати текст підручника с. 57-62

  • Скласти кросворд «Галузева структура господарства»

  • Написати міні-твір «Щоб моя країна стала багатою, потрібно..».

VІІ. Підсумок уроку. ( Слайд 22) (3 хв.)

 • Чому в Україні дедалі більшу роль відіграють галузі невиробничої сфери?

 • Які галузі господарства розвинені в нашій області? Районі?

(Оцінка роботи учнів на уроці).