asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 6 7


Overview

Для розрахунків
ГОТОВИЙ ЗВІТ


Sheet 1: Для розрахунків
Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

Увага! У зв'язку з певними особливостями заповнення фінансової звітності пропонуємо Вам скористатись листом "Для розрахунків", щоб скласти звіт, а потім роздрукувати ГОТОВИЙ ЗВІТ з однойменного листа.
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
2012 03 31
Підприємство ПАТ "Хмельницькобленерго"
за ЄДРПОУ
22767506
Територія Україна
за КОАТУУ
6810100000
Даний бланк містить основні формули
для проведення розрахунків під час його заповнення. Комірки з формулами позначені блакитним кольором. У разі необхідності бланк може бути доповнено іншими формулами. Також можуть бути змінені параметри комірок.
Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ
231
Орган державного управління НАК "Енергетична компанія України"
за СПОДУ


Вид економічної діяльності Розп та постачання електроенергії
за КВЕД
40.13.0
Середня кількість працівників1

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса м.Хмельницький, вул.Храновського,11А
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
^ P.S. Дані примітки та колір комірок не друкуються.
за положеннями (стандартами) бухгалтерського облікуза міжнародними стандартами фінансової звітності


v

Балансна 31 березня 20 12 р.


Форма N 1 


Код за ДКУД   1801001


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активиНематеріальні активи:залишкова вартість 010 3,455 3,403
первісна вартість 011 3,455 3,403
накопичена амортизація 012 (
) (
)
Незавершені капітальні інвестиції 020

следующая страница >>