asyan.org
добавить свой файл
1

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


РІШЕННЯ


13.08.2003 N 361


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 вересня 2003 р.

за N 763/8084


Про затвердження Правил розгляду справ про порушення

вимог законодавства щодо запобігання та протидії

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом, та застосування санкцій


З метою реалізації заходів, передбачених Законом України "Про

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), Державна комісія з цінних

паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Правила розгляду справ про порушення вимог

законодавства щодо запобігання та протидії легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування

санкцій (далі - Правила), що додаються.


2. Виконавчому секретарю Комісії М.Каскевичу забезпечити:

передачу Правил для затвердження до Державного департаменту

фінансового моніторингу Міністерства фінансів України та до

Державного комітету України з питань регуляторної політики та

підприємництва;

державну реєстрацію цього рішення у Міністерстві юстиції

України;

публікацію рішення відповідно до чинного законодавства.


3. Рішення набирає чинності в порядку, передбаченому чинним

законодавством.


4. Контроль за виконанням рішення покласти на Виконавчого

секретаря М.Каскевича.


Голова Комісії О.Мозговий


Протокол засідання Комісії

від "__" ________ 2003 N__


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

13.08.2003 N 361


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 вересня 2003 р.

за N 763/8084


ПРАВИЛА

розгляду справ про порушення вимог законодавства

щодо запобігання та протидії легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом, та застосування санкцій


Розділ 1. Загальні положення


1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України "Про

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), Законів України "Про

державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

( 448/96-ВР ), "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ),

Кодексу України про адміністративні правопорушення

( 80731-10, 80732-10 ), Положення про Державну комісію з цінних

паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента

України від 14.02.1997 N 142 ( 142/97 ) (у редакції Указу

Президента України від 25.09.2002 N 861 ( 861/2002 ), та інших

нормативно-правових актів.

Правила визначають порядок та строки розгляду Державною

комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) та

її територіальними органами справ про порушення юридичними особами

вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ),

установлюють порядок накладення штрафів на юридичних осіб та

порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення та

подання їх відповідному органу, уповноваженому розглядати справи

про адміністративні правопорушення.


1.2. Розгляд справ про правопорушення, учинені на території

України, здійснюється згідно з цими Правилами.


1.3. Завданням провадження у справах про правопорушення є

своєчасне, повне й об'єктивне з'ясування обставин кожної справи,

вирішення її в точній відповідності до чинного законодавства,

забезпечення виконання винесеного рішення, а також виявлення

причин та умов, що сприяють учиненню правопорушень, і запобігання

правопорушенням.


1.4. Комісія та її територіальні органи в межах своїх

повноважень зобов'язані в кожному випадку виявлення ознак

правопорушення вжити всіх необхідних заходів для встановлення

факту правопорушення та його документарного закріплення, а також

своєчасно застосувати передбачені законодавством санкції.


1.5. Уповноваженим підрозділом територіального органу Комісії

у цих Правилах визнається відповідний відділ територіального

органу Комісії.


1.6. Уповноваженим підрозділом центрального апарату Комісії у

цих Правилах визнається відповідний підрозділ Комісії.


1.7. Розгляд справ про правопорушення здійснюється виключно

уповноваженими особами Комісії та її територіальних органів (далі

- уповноважені особи) у межах наданих повноважень відповідно до

розподілу обов'язків чи письмового доручення.


1.8. Уповноважені особи зобов'язані при розгляді справ про

правопорушення вжити всіх передбачених законодавством заходів для

всебічного, повного й об'єктивного дослідження обставин справи.


1.9. У разі виявлення порушень чинного законодавства, розгляд

яких не належить до компетенції Комісії та її територіальних

органів, уповноважена особа надсилає матеріали справи до державних

органів, до компетенції яких належить вирішення даної справи.


1.10. Справи про правопорушення розглядаються, відповідно до

повноважень, уповноваженою особою Комісії або її територіального

органу, на підвідомчій території якого було виявлено порушення,

або уповноваженою особою, на підвідомчій території якого перебуває

особа, щодо якої порушено справу про правопорушення.


1.11. Особа, яка має право складати акти про правопорушення,

може протягом трьох робочих днів після складання акта про

правопорушення надіслати справу про правопорушення для розгляду до

того територіального органу Комісії, на підвідомчій території

якого перебуває особа, щодо якої порушено справу про

правопорушення. Уповноважена особа територіального органу, до

якого надіслано справу про правопорушення, зобов'язана розглянути

її відповідно до вимог чинного законодавства.


1.12. Якщо правопорушення вчинено відособленим підрозділом

юридичної особи (філією, представництвом тощо), то справа про

правопорушення розглядається щодо юридичної особи за

місцезнаходженням відособленого підрозділу.


1.13. Об'єднання справ про правопорушення юридичними особами

в одне провадження і виділення справи про правопорушення юридичною

особою в окреме провадження допускаються тільки в тому разі, якщо

це сприятиме всебічному, повному та об'єктивному вирішенню справи.

Про об'єднання справ про правопорушення і виділення справи

про правопорушення в окреме провадження уповноваженою особою, яка

розглядає справу про правопорушення, виноситься постанова.


Розділ 2. Уповноважені особи, які розглядають справи

про правопорушення, та їх повноваження


2.1. Справи про правопорушення у межах наданих повноважень

відповідно до розподілу обов'язків чи письмового доручення

розглядаються уповноваженими особами:

Головою Комісії;

членами Комісії;

керівниками територіальних органів Комісії.


2.2. У разі відсутності (відрядження, відпустки, хвороби

тощо) члена Комісії, розгляд справи про правопорушення

здійснюється іншим членом Комісії за відповідним дорученням.


2.3. Справа про правопорушення може бути розглянута

колегіально в складі трьох членів Комісії за пропозицією члена

Комісії, уповноваженого розглядати дану справу, за погодженням з

Головою Комісії.

У такому разі рішення за справою про правопорушення

приймається простою більшістю голосів.

Прийняте рішення за справою про правопорушення оформляється

постановою, яку підписують усі учасники розгляду справи.


2.4. Голова Комісії має право витребувати будь-яку справу, що

перебуває у провадженні однієї уповноваженої особи, та передати її

на розгляд іншій уповноваженій особі або прийняти її до свого

провадження.


Розділ 3. Провадження у справах про правопорушення

стосовно юридичних осіб


3.1. Справа може бути порушена тільки в тому разі, якщо є

достатні дані, які вказують на наявність ознак правопорушення.


3.2. Уповноважена особа Комісії розглядає справу про

правопорушення та виносить рішення за справою у точній

відповідності до чинного законодавства.

Рішення за справою повинно бути законним та обгрунтованим.

Рішення грунтується лише на тих доказах, які були досліджені під

час розгляду справи.

Доказами в справі про правопорушення є будь-які фактичні

дані, отримані в законному порядку, що свідчать про наявність чи

відсутність правопорушення.


3.3. Справу про правопорушення не може бути порушено, а

порушена справа підлягає закриттю: за відсутності події

правопорушення; за відсутності в діянні складу правопорушення;

якщо справа не підлягає розгляду Комісією та її територіальними

органами; якщо є нескасована постанова уповноваженої особи,

рішення Комісії, рішення господарського суду за тим самим фактом;

у разі ліквідації або визнання банкрутом юридичної особи, щодо

якої порушено справу про правопорушення; у разі скасування

законодавчого акта, який встановлює відповідальність за

правопорушення; якщо внаслідок змін законодавства вчинене діяння

втратило характер правопорушення; за наявності за даним фактом

порушеної справи про правопорушення щодо особи, яка притягується

до відповідальності.


3.4. Розгляд справи про правопорушення може бути відкладено у

зв'язку з необхідністю отримання додаткових доказів чи залучення

до участі у справі експертів та (чи) інших осіб; в інших випадках,

коли розгляд справи здійснити неможливо у визначений час.

Про відкладення розгляду справи про правопорушення

уповноважена особа виносить постанову, у якій зазначаються причини

відкладення та дата наступного розгляду.


3.5. При відкладенні розгляду справи строк розгляду справи

про правопорушення не переривається.


3.6. Провадження у справі про правопорушення зупиняється у

випадках: перебування на розгляді в Комісії чи її територіальних

органах або інших державних органах іншої справи, висновки за якою

матимуть значення для результатів розгляду; необхідності

проведення експертизи або додаткової перевірки; відсутності

інформації про місцезнаходження особи, щодо якої порушено справу.


3.7. При зупиненні провадження у справі про правопорушення

строк розгляду справи переривається та продовжується з дати

винесення постанови про відновлення провадження у справі.


3.8. Провадження у справі відновлюється після з'ясування

обставин, які спричинили його зупинення, про що уповноважена особа

виносить постанову.


3.9. Постанови про відкладення розгляду справи, про зупинення

провадження у справі про правопорушення, про відновлення

провадження у справі про правопорушення надсилаються усім

учасникам розгляду справи.


Розділ 4. Порушення справи про правопорушення

стосовно юридичних осіб


4.1. Уповноваженою особою про вчинення правопорушення

юридичною особою складається акт про правопорушення.


4.2. Справа про правопорушення порушується з дати складання

акта про правопорушення.


4.3. В акті про правопорушення повинні бути зазначені: номер,

дата, місце його складання; посада, прізвище, ім'я, по батькові

особи, яка склала акт про правопорушення (у разі надання

повноважень за дорученням - реквізити доручення); повна назва

юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, банківські

реквізити, засоби зв'язку; виклад обставин і суть правопорушення;

нормативний акт, норми якого було порушено; відомості про повторне

вчинення правопорушень особою, щодо якої складено акт про

правопорушення; інші відомості, необхідні для вирішення справи про

правопорушення.


4.4. Один примірник акта про правопорушення надсилається

юридичній особі, щодо якої його складено.


4.5. Акт про правопорушення та документами, що стосуються

справи, протягом трьох робочих днів після його складення

направляються уповноваженій особі для розгляду справи про

правопорушення.


4.6. Уповноважена особа вирішує питання, передбачені у п.5.1

цих Правил, визначає дату розгляду справи про правопорушення та

виносить постанову про це, яку надсилає порушнику та зацікавленим

особам.


Розділ 5. Підготовка справи відносно юридичної

особи до розгляду


5.1. Уповноважена особа Комісії при підготовці справи про

правопорушення до розгляду вирішує такі питання: чи належить до її

компетенції розгляд даної справи; чи витребувано необхідні

додаткові матеріали; чи підлягають задоволенню клопотання осіб,

які беруть участь у розгляді справ.


5.2. У разі потреби уповноважена особа може запитати

додаткові матеріали, висновки та інші докази, без яких неможливо

прийняти рішення за справою.


5.3. До розгляду справ про правопорушення можуть залучатися

фахівці, експерти, треті особи, використовуватися їх письмові

висновки та пояснення, що стосуються справи.


Розділ 6. Терміни провадження у справах

про правопорушення та строки розгляду справ

про правопорушення щодо юридичних осіб


6.1. Термін провадження у справах про правопорушення,

порушених щодо юридичних осіб, становить 30 календарних днів з

дати порушення справи.

Уповноважена особа приймає рішення про накладення штрафу

протягом 15 днів після отримання акта про правопорушення та

документів, що стосуються справи.


6.2. Термін провадження у справі про правопорушення щодо

юридичної особи може бути продовжено за письмовим мотивованим

клопотанням уповноваженої особи Головою Комісії на строк не більше

30 календарних днів.


6.3. Про продовження провадження у справі про правопорушення

Головою Комісії виноситься постанова.


6.4. Постанова про продовження провадження у справі про

правопорушення надсилається уповноваженій особі Комісії та

зацікавленим особам. У разі відмови у клопотанні уповноваженій

особі протягом трьох робочих днів надсилається письмове

повідомлення про відмову.


6.5. Уповноважена особа за умови присутності порушника чи

(та) його представника та за його письмовим клопотанням може

розглянути справу про правопорушення відразу після складення акта

про правопорушення.


Розділ 7. Розгляд справ про правопорушення

стосовно юридичних осіб


7.1. Справа про правопорушення щодо юридичної особи

розглядається у присутності керівника та/або представника

юридичної особи, яка притягується до відповідальності.

Повноваження особи представника юридичної особи, що

притягується до відповідальності, засвідчуються довіреністю.

У разі відсутності керівника або представника юридичної особи

справу може бути розглянуто лише в разі, якщо є дані про своєчасне

її повідомлення про місце і час розгляду справи і якщо від

юридичної особи не надійшло клопотання про відкладення розгляду

справи.


7.2. Якщо уповноважена особа дійде висновку, що присутність

керівника або представника юридичної особи при розгляді справи є

необхідною, чи якщо надійшло клопотання про відкладення розгляду

справи, то уповноважена особа Комісії виносить постанову про

перенесення розгляду справи або приймає рішення про розгляд

справи, якщо причини для перенесення не є поважними. Про прийняте

рішення письмово повідомляється особа, яка заявила клопотання.


7.3. Керівник або представник юридичної особи має право: бути

заслуханим, давати пояснення, надавати докази, заявляти

клопотання, оскаржити рішення уповноваженої особи за справою.


7.4. Керівник або представник юридичної особи, щодо якої

розглядається справа про правопорушення, крім прав, зазначених у

п. 7.3, має право висловлюватися рідною мовою і користуватися

послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться

провадження.


7.5. Розгляд справи починається з представлення уповноваженої

особи, яка розглядає дану справу.

Уповноважена особа, що розглядає справу, оголошує, яка справа

підлягає розгляду; хто притягується до відповідальності; здійснює

перевірку повноважень осіб, що беруть участь у розгляді справи,

шляхом витребування необхідних документів; заслуховує осіб, які

беруть участь у розгляді справи; досліджує докази, розглядає

клопотання, приймає рішення за справою.


7.6. У розгляді справи про правопорушення можуть брати участь

працівник уповноваженого підрозділу центрального апарату Комісії

(працівник уповноваженого підрозділу територіального органу

Комісії) та працівники інших підрозділів центрального апарату

Комісії (територіального органу Комісії).


7.7. Уповноважена особа при розгляді справи про

правопорушення юридичною особою зобов'язана з'ясувати: чи було

вчинено правопорушення; чи винна дана юридична особа в його

вчиненні; чи підлягає вона відповідальності; чи є обставини, що

пом'якшують або обтяжують відповідальність, і які саме; чи

заподіяно майнову шкоду, а також з'ясувати інші обставини, що

мають значення для правильного вирішення справи.


Розділ 8. Постанова за справою про правопорушення

стосовно юридичної особи


8.1. Розглянувши справу про правопорушення, уповноважена

особа Комісії приймає рішення за справою.

Рішення уповноваженої особи за справою оформлюється у вигляді

постанови.


8.2. Постанова складається з вступної, описової,

мотивувальної та резолютивної частин.

У вступній частині постанови зазначаються: номер постанови;

дата та місце розгляду справи; посада, прізвище, ім'я та по

батькові уповноваженої особи Комісії, яка винесла постанову;

документ, на підставі якого вона діє; відомості про особу, щодо

якої розглядається справа (повна назва юридичної особи,

місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, банківські реквізити).

Описова частина повинна містити викладення обставин,

установлених при розгляді справи, та посилання на нормативний акт,

норми якого порушено.

У мотивувальній частині наводяться посилання на докази, що

підтверджують факт правопорушення і вину юридичної особи,

наявність обставин, що пом'якшують чи обтяжують відповідальність,

або факти, що вказують на відсутність правопорушення.

У резолютивній частині повинно бути зазначено прийняте за

справою рішення з посиланням на відповідні норми законодавчого

акта, який передбачає відповідальність за дане правопорушення.

Постанова за справою повинна містити вказівку про порядок її

оскарження і підписується уповноваженою особою, яка розглядала

справу.


8.3. Постанова за справою про правопорушення набирає чинності

відразу після її оголошення.


8.4. За справою про правопорушення уповноважена особа приймає

одне з таких рішень:

1) про накладення санкції за правопорушення;

2) про закриття справи.


8.5. Рішення за справою оголошується негайно після закінчення

розгляду справи про правопорушення.

Постанова надається особі, щодо якої її винесено (про що

здійснюється відповідний напис на примірнику постанови, що

залишається у справі), або надсилається поштою протягом трьох

робочих днів.


8.6. Про накладення штрафів на комерційні банки Комісія у

триденний строк письмово інформує Національний банк України.


8.7. Постанову за справою про правопорушення може бути

оскаржено в господарському суді в порядку і строки, передбачені

чинним законодавством.


8.8. Усі додаткові матеріали, які були надані під час

розгляду, долучаються до справи.


8.9. Примірник постанови за справою про правопорушення, яка

розглядалась за місцезнаходженням Комісії, разом з усіма

матеріалами у справі протягом п'яти робочих днів подається до

уповноваженого підрозділу центрального апарату Комісії для

зберігання, обліку та контролю за виконанням рішення про

накладення санкції.

Копія постанови за справою про правопорушення, яка

розглядалась за місцезнаходженням територіального органу, протягом

п'яти робочих днів надається до уповноваженого підрозділу

центрального апарату Комісії для обліку. Контроль за виконанням

рішення про накладення санкцій територіальним органом Комісії

здійснює керівник територіального органу.


Розділ 9. Провадження у справах про адміністративні

правопорушення


9.1. Провадження у справах про адміністративні правопорушення

здійснюється відповідно до Кодексу України про адміністративні

правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ).


Розділ 10. Санкція, яка застосовується

до юридичної особи


10.1. Штраф у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян - за невиконання (неналежне виконання) вимог

Закону України "Про запобігання та протидію легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ).


Розділ 11. Виконання постанов про накладення

санкцій за правопорушення юридичними особами


11.1. Штраф сплачується порушником не пізніше ніж як через 15

днів з дня отримання ним постанови.


11.2. Штрафи сплачуються шляхом перерахування безготівкових

коштів із своїх поточних рахунків на спеціально відкриті бюджетні

рахунки.


11.3. Документ, якій підтверджує сплату штрафу, протягом

п'яти робочих днів надсилається до уповноваженого підрозділу

центрального апарату Комісії (відповідного територіального органу

Комісії).


11.4. У разі несплати штрафу правопорушником у термін,

установлений пунктом 11.1 цих Правил, Комісія та її територіальні

органи звертаються до суду у встановленому законодавством порядку.


Т.в.о. начальника

юридичного управління І.Грищенко