asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 8 9

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


Організаційно-методичні, економічні та технічні нормативи


НОРМИ РОЗРАХУНКУ ВИТРАТ ПАЛИВА, ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ВАПНА, ЦЕГЛИ І КАМЕНІВ СИЛІКАТНИХ


ДБН Г.1-8-2000


Видання офіційне


Держбуд України

Київ 2000


РОЗРОБЛЕНІ:


ВНЕСЕНІ І ПІДГОТОВЛЕНІ

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:


ЗАТВЕРДЖЕНІ:


Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва (к.т.н. Полонська С.О., Завойський А.К.;

інж. Цесіс Р.А., Клименко В.Г.)


за участю Українського науково-дослідного і проектно-конструктор­ського інституту будівельних матеріалів і виробів (к.т.н. Сай В.Н.)


Київського державного технічного університету будівництва і архі­тектури (к.т.н. Кокшарьов В.М.).


Відділом будіндустрії, промисловості будівельних матеріалів та механізації


Наказом Держбуду України від 12.01.2000 р. № 9 і введені в дію 01.07.2000р.ВВЕДЕНІ ВПЕРШЕ


Ці норми не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані і розповсюджені як офіційне видання без дозволу Держбуду України


© Укрархбудінформ


ВСТУП

Відповідно до Закону України "Про енергозбереження" та Постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 р. № 786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" в даний час розробляється економічна, правова, нормативно-методична база раціонального використання теплової та електричної енергії. Розроблення цієї бази передбачає створення системи розрахунку питомих витрат теплової та електричної енергії, а також механізму матеріального заохочення економії енергоресурсів та фінансової відповідальності за їх нераціональне використання.

Виходячи з відсутності адміністративного втручання в господарську діяльність підприємств, питомі енерговитрати для конкретних технологічних процесів розраховуються безпосередньо під­приємством.

Розраховані підприємством питомі витрати підлягають контролю з боку Державної інспекції з енергозбереження і систематичному перегляду з урахуванням конкретних умов енергоспоживання.

В цьому документі не регламентуються норми енергетичних витрат, а надаються методики розрахунку питомих енерговитрат при виробництві вапна, цегли та каменів силікатних.

Документ розроблений відповідно до "Основних методичних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" (Державний комітет України з енергозбереження, наказ від 14.10.97 р. № 93) з урахуванням певних аспектів відомчих "Положень" будівельних корпорацій України щодо нормування питомих енерговитрат при виробництві бу­дівельних матеріалів (корпорації "Укрбудматеріали", "Украгропромбуд", "Укрбуд").

Даний документ розроблений з урахуванням впливу складу та характеристик сировинних матеріалів, способів підготовки та переробки сировини, способів теплової обробки виробів.

У документі наведені приклади розрахунку загальних і питомих енерговитрат на виробництво вапна, цегли і каменів силікатних.

Для визначення енерговитрат конкретного виробництва необхідно виконати попередні розра­хунки матеріальних балансів, процесів горіння палива, а також процесів тепломасопереносу в матеріалі, газовому середовищі та огороджувальних конструкціях теплових агрегатів, в тому числі при пусконалагоджувальних роботах. Методичні вказівки і приклади розрахунків наведені в Посібнику до ДБН.


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ^ Організаційно-методичні, економічні ДБН Г.1-8-2000

та технічні нормативи


Норми розрахунку витрат палива, теплової Вводяться вперше

та електричної енергії при виробництві вапна,

цегли і каменів силікатних


1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Дані будівельні норми використовуються для виконання системних розрахунків та визначен­ня питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на виробництво вапна, цегли і каменів силікатних як на кожному етапі технологічного циклу, так і на весь технологічний цикл, та визна­чення загальновиробничих витрат - цехових та заводських.
^

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


2.1 У будівельних нормах є посилання на такі нормативні документи:


ДСТУ Б В.2.7-80-98

Цегла та камені силікатні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-90-99

Вапно будівельне. Технічні умови

ГОСТ 12.1.003-83

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76

ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.018-93

ССБТ. Пожаро- и взрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.1.019-79

ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.1.030-81

ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12.3.009-76

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.011-89

ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.021-88

ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 17.2.3.02-78

Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 2874-82

Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

ДБН В.1.4-0.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.4-0.02-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Типові документи

ДБН В.1.4-1.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДНАОП 1.6.10-2.20-84

Виготовлення цегли і каменів силікатних. Вимоги безпеки
С. 2 ДБН Г. 1-8-2000
ДНАОП 1.6.10-2.35-85


Виробництво гіпсу, вапна та вапняного борошна. Вимоги безпеки


СН 4088-86


Санитарные нормы микроклимата производственных помещений


СНіП 2.04.05-91


Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха


СНіП 2.09.02-85


Производственные здания


СНіП 2.09.04-87


Административные и бытовые здания


СНіП 11-4-79


Естественное и искусственное освещение


3 ВИЗНАЧЕННЯ

3.1 У цьому документі використані терміни та визначення, що наведені в ДСТУ Б В.2.7-80, ДСТУ Б В.2.7-90.следующая страница >>