asyan.org
добавить свой файл
1

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник ректора

професор __________І.П. Гладкий

«___» ________________ 2012 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни

«ПСИХОЛОГІЯ»

(за вимогами кредитно-модульної системи)


2012

Робочу навчальну програму з дисципліни «Психологія» на підставі ОПП та навчального плану підготовки фахівця в галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура», за напрямом 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)», професійне спрямування «Організація перевезення і управління на транспорті (автомобільному)», «Транспортні системи», «Організація і регулювання дорожнього руху», за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» склала доцент, к.пед.н. кафедри педагогіки та психології професійної підготовки

_______ В.О. Чепурна

Рецензент ________В.В. Бондаренко

Розглянуто на засіданні кафедри педагогіки та психології професійної підготовки

Протокол № від

Зав. кафедри _______ доц. Бондаренко В.В. 

Розглянуто на засіданні методичної комісії ФМТЗ

Протокол № ___ від ___ ___________ 2012 р.

Голова методичної комісії ФМТЗ ___________

Схвалено Радою ФМТЗ

Протокол № ___ від ___ _____________2012 р.

Голова Ради ФМТЗ _________ проф. Левтеров А.І.

Узгоджено

Завідувач кафедри

транспортних систем і логістик _______________проф. Горбачов П.Ф.

«___» _________________ 2012 р.

Узгоджено

Завідувач кафедри

транспортних технологій_______________________проф. Нагорний. Є.В.

«___» _________________ 2012 р.

Узгоджено

Завідувач кафедри організації і безпеки дорожнього руху__ проф. І.С.Наглюк

«___» _________________ 2012 р.
^ СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(системний змістовий модуль)

 1. Опис навчальної дисципліни «Психологія»

Характеристика обсягів підготовки

Характеристика лекційного потоку

Характеристика навчального процесу

Загальний обсяг – 1,5 кредити

Усього годин – 54

Усього блоків змістових модулів –2

Усього змістових модулів – 9

Один змістовий модуль – (4-8) год.

Усього аудиторних годин на тиждень – 1,5Галузь знань - 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура», напрям підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»

спеціальності – «Організація перевезення і управління на транспорті (автомобільному)», «Транспортні системи», «Організація і регулювання дорожнього руху», освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр.

Кількість навчальних груп у потоці – 4

Викладач – к.пед.н. Чепурна Вікторія Олександрівна

Навчальний курс – обов’язковий

Рік підготовки – 4-й

Семестр навчання – 7-й

Кількість лекційних годин – 18

Практичні заняття, годин – 18

СРС, годин – 18

Консультації – 16

Поточний контроль – модульний – 32 Підсумковий контроль –залік.^ 2. Зміст навчальної програми

Навчальна дисципліна «Психологія» є складовою частиною програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Предметом навчальної дисципліни є педагогічно адаптована система понять про закономірності та механізми психіки людини, пізнання та спілкування особистості, принципи моделювання діяльності особистості у сучасному суспільстві.

^ Мета викладання дисципліни полягає у підготовці фахівців до виконання майбутніх професійних обов’язків.

Завдання дисципліни полягає у формуванні у студентів сучасної системи спеціальних психологічних знань, набуття ними практичних умінь щодо психологічного формування професійної співпраці з людьми, самовдосконалення, саморегуляції та самовиховання особистості.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • основи загальної психології;

 • основні закономірності психіки;

 • методи, види діяльності та спілкування;

 • зміст пізнавальних процесів (увага, пам'ять, мислення та ін.);

 • зміст емоційно-вольової сфери (воля, почуття та ін.);

 • індивідуально-психологічні особливості (характер, темперамент та ін.);

Студент повинен уміти:

 • формувати особисту учбову діяльність, спираючись на науково-психологічні дослідження;

 • застосовувати базові психологічні знання для організації професійної діяльності і спілкування особистості;

 • розвивати в людині якості, необхідні для інженерної праці;

 • розробляти технології стимулювання діяльності виробничого колективу, засобів прийому психологічного впливу на особистість.

Студент повинен мати уявлення:

 • про сфери застосування психологічних знань в інженерно-педагогічний діяльності;
 • ^
  про зв’язок даної дисципліни з іншими галузями знань.

3. Зміст програми за модулями (темами)

 • БЛОК ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ І.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ. КОГНІИВНА ТА ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ

(Всього 24 години)

Змістовий модуль (тема) 1. - Предмет, завдання і методи психології. Розвиток психіки та свідомості

Психологія як наука про закономірності виникнення і функціонування психіки. Галузі психологічної науки, методи наукової психології та її завдання. Розвиток психології як науки в історії людства. Сучасні напрями наукової психології. Психіка як об’єкт психології, як функція високоорганізованої матерії. Виникнення і становлення психіки в процесі біологічної еволюції та історичного поступу людства. Свідомість як вищій ступінь розвитку психіки. Свідоме й несвідоме в психічній діяльності людини. Психіка та організм. Загальне та індивідуальне у психіці. Єдність і розбіжність психічних процесів, властивостей і станів.
Змістовий модуль (тема) 2. - Психічні пізнавальні процеси

Структура пізнавальних процесів. Чуттєві та раціональні форми засвоєння дійсності. Класифікація, види відчуттів. Перцепція та апперцепція. Основні властивості та закономірності відчуттів. Сприймання. Головні властивості сприймання. Спостереження як цілеспрямоване сприймання. Загальна характеристика уваги. Увага й особистість. Неуважність та її причини. Розвиток уваги. Пам’ять, фізіологічні основи та процеси пам’яті. Види пам’яті. Порушення пам’яті. Мислення, форми і класифікація видів мислення, способи активізації мислення. Процес мислення. Структура інтелекту. Оцінка інтелекту. Засоби активізації мислення. Творче мислення, або креативність. Психологічні проблеми навчання творчості майбутнього спеціаліста. Поняття «уява», фізіологічні основи уяви. Фантазія, мрія, творчість.
Змістовий модуль (тема) 3. - Емоційно-вольова сфера особистості

Зв’язок пізнавальної й афективної сфер особистості. Потяги, емоції, почуття. Фізіологічні основи почуттів. Емоції, афект, стрес, настрій. Динаміка почуттів. Емоційність, емпатія, тривожність. Почуття і особистість. Вищі почуття. Можливість саморегуляції психічних станів. Воля: поняття, функції. Структура вольового акту. Можливості самовиховання волі.

Змістовий модуль (тема) 4. - Основні завдання для СРС за змістовими модулями 1,2,3

 1. Головні закономірності психічної діяльності. Групи психічних явищ.

 2. Механізми відображальної діяльності на різних стадіях розвитку психіки.

 3. Зумовленість появи психіки у живих істот. Спільне і відмінне у психічній діяльності тварини і людини.

 4. Характеристика розвитку психологічної думки з античних часів до XIX століття.

 5. Головні завдання сучасної психології та принципи наукового вивчення психіки.

 6. Принципові розбіжності у підході до вивчення і пояснення психічних явищ представників біхевіоризму, психоаналізу, гештальтпсихології та гуманістичного напряму у психології.

 7. Ознаки і умови розвитку людської свідомості. Роль праці та мови у виникненні і розвитку людської свідомості.

 8. Зв’язок між свідомим та несвідомим у психічний діяльності людини.

 9. Особливість відчуттів як чуттєвої форми відображення дійсності. Різновиди відчуттів.

 10. Головні властивості відчуттів: адаптація, сенсибілізація, синестезія.

 11. Загальні властивості та закономірності сприймань.

 12. Різновиди уваги за регуляцією та спрямованістю. Властивості уваги.

 13. Формування уваги у діяльності людини.

 14. Відмінність абстрактного пізнання діяльності від чуттєвого.

 15. Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності.

 16. Види та форми мислення. Операційні компоненти мислення.

 17. Індивідуальні особливості мислення.

 18. Особливості пам’яті як пізнавального процесу. Процеси та різновиди пам’яті.

 19. Індивідуальні відмінності пам’яті. Умови продуктивного запам’ятовування.

 20. Специфіка відображення дійсності в процесах уяви.

 21. Прийоми створення образів: аглютинація, схематизація, акцентування, типізація, гіперболізація.

 22. Різниця образів репродуктивної та продуктивної уяви.

 23. Типи та види емоцій і почуттів.

 24. Функції волі. Різновиди та структура вольових дій.

 25. Вольові якості особистості.

Модульний контроль знань за змістовими модулями № 1-4 (заліковий модуль № 1) здійснюється у формі тестування.

^ БЛОК ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ ІІ.

ОСОБИСТІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ТА СПІЛКУВАННІ

(Всього 30 години)

Змістовий модуль (тема) 5 - Психологія особистості. Психологічні властивості особистості

Співвідношення понять: «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність». Біологічне і соціальне в структурі особистості. Спрямованість (потяги, установки, бажання, інтереси, схильності), потреби, мотиви, ідеали, переконання, світогляд – рушійні сили розвитку особистості. Самосвідомість особистості. Образ «Я». Самооцінка і її роль у формуванні самосвідомості. Поняття про діяльність. Структура діяльності людини. Основні види діяльності та їх психологічна характеристика. Роль діяльності в формуванні особистості.

Типологічна структура особистості. Темперамент як характеристика динамічної сторони психіки. Типи темпераментів та їх психологічні особливості. Урахування темпераменту у діяльності. Структура характеру. Риси характеру та їхні властивості щодо особистості. Акцентуація характеру. Виразні ознаки характеру: вчинки та дії, особливості мовлення, зовнішній вигляд людини. Формування характеру. Аутотренінг. Психологічний зріст. Характер і обставини. Сумісність людей. Здібності. Якісна і кількісна характеристика здібності. Здібності, обдарованість, талант.

^ Змістовий модуль (тема) 6. - Спілкування в процесі діяльності. Функції та структура спілкування

Спілкування в процесі діяльності особистості. Функції, структура спілкування. Вербальні та невербальні засоби спілкування. Стратегії, тактики, стилі спілкування. Спілкування як сприйняття людьми одне одного. Соціальний вплив: навіювання, конформізм, підпорядкування. Психологічна сумісність. Внутрішньосімейне спілкування та формування особистості дитини.

^ Змістовий модуль (тема) 7. - Соціально-психологічні феномени міжособистісних відносин людей у групі

Взаємовідносини людини і групи. Групи та колективи. Класифікація, види груп. Типологія груп за рівнем розвитку. Формування колективу. Міжгрупові відносини та взаємодії. Міжособистісні стосунки в групах та методи їх виявлення. Феноменологія лідерства. Стилі керування. Ефективність керування.

^ Змістовий модуль (тема) 8. - Психологічні особливості конфліктів в управлінській діяльності

Поняття конфлікту Конфлікт та конфліктна ситуація. Критерії виявлення конфлікту. Структура конфлікту. Конфліктуючі сторони. Зона розбіжностей. Уявлення учасників про конфліктну ситуацію. Конфліктна взаємодія. Функції конфлікту. Типологія конфліктів. Конфлікт як прояв соціального протиріччя. Детермінація конфлікту. Об’єктивні та суб’єктивні причини конфлікту. Етапи розвитку конфлікту (предконфліктна ситуація, інцидент, ескалація, завершення, постконфліктна ситуація). Явища, що пов’язані з конфліктом (стрес, фрустрація, афекти, кризи). Стратегії поведінки у конфлікті. Засоби вирішення конфлікту.

Змістовий модуль (тема) 9. - Основні завдання для СРС за змістовими модулями 5,6,7,8

 1. Взаємопов’язаність понять “індивід”, “особистість”, “індивідуальність”.

 2. Рушійні сили розвитку особистості.

 3. Взаємопов’язаність самооцінки особистості та рівню її домагань.

 4. Основні види діяльності та їх розвиток в онтогенезі.

 5. Структура діяльності: мотиви, цілі, дії, засоби діяльності.

 6. Фізіологічні основи темпераменту.

 7. Типи темпераментів та їх психологічні особливості.

 8. Урахування темпераменту у діяльності.

 9. Структура характеру: спрямованість, переконання, розумові риси, емоції, воля, темперамент, повнота, цільність, визначеність, сила.

 10. Психологічні типи акцентування характерів.

 11. Формування характеру.

 12. Загальна характеристика та структура здібностей.

 13. Зумовленість розвитку здібностей особистості.

 14. Соціальна сутність спілкування. Комунікативна, інтерактивна та перцептивна підструктури спілкування.

 15. Вербальні засоби спілкування.

 16. Культура невербального спілкування.

 17. Стратегії, тактики, стилі спілкування.

 18. Розвиток комунікативних умінь.

 19. Класифікація груп у психології.

 20. Міжособові взаємовідносини в групах і колективах.

 21. Міжособові відносини та проблеми психологічного сумісництва.

 22. Засоби та методи психологічного впливу.

 23. Лідер та стилі керування.

 24. Конфлікти та засоби їх подолання.

Модульний контроль знань за змістовими модулями № 5-9 (заліковий модуль № 2) здійснюється у формі тестування.

Підсумки

Перспективи розвитку сучасної психології. Значення розуміння навчальної дисциплін «Психологія» для формування знань майбутнього фахівця. Важливість набуття практичних вмінь щодо психологічного формування особистості людини, самовдосконалення, саморегуляції та самовиховання.
^ 4. Розподіл навчального курсу за модулями та видами занять

(таблиця 1)

Таблиця 1. Розподіл навчального курсу за модулями та видами занять


^ Назва змістового модуля

Загалом на змістовий модуль

Лекції

Практ.

заняття

СРС

год/кред

год

год

год

^ Блок змістових модулів І. Загальні питання психології. Когнітивна та емоційно-вольова сфера особистості

24/0,67

8

8

8
Змістовий модуль (тема) 1.

Предмет і завдання психології. Розвиток психіки та свідомості

4/0,11

2

2

-
Змістовий модуль (тема) 2.

Психічні пізнавальні процеси

6/0,17

4

2

-
Змістовий модуль (тема) 3.

Емоційно-вольова сфера особистості

6/0,17

2

4

-
Змістовий модуль (тема) 4.

Основні завдання для СРС за змістовими модулями 1,2,3

8/0,22

-

-

8
Блок змістових модулів II. Особистість у діяльності та спілкуванні

30/0,83

10

10

10
Змістовий модуль (тема) 5

Психологія особистості. Психологічні властивості особистості

6/0,17

4

2

-
Змістовий модуль (тема) 6

Спілкування в процесі діяльності. Функції та структура спілкування

6/0,17

2

4

-

^ Змістовий модуль (тема) 7

Соціально-психологічні феномени міжособистісних відносин людей у групі.

4/0,11

2

2

-

^ Змістовий модуль (тема) 8

Психологічні особливості конфліктів в управлінській діяльності

4/0,11

2

2

-
Змістовий модуль (тема) 9

Основні завдання для СРС за змістовими модулями 5,6,7,8

10/0,28

-

-

10

Загалом:

54/ 1,5

18

18

18


Таблиця 3. Структура залікових модулів
^ Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

Обсяг навчального матеріалу (кредити)

Форма контролю

1

Перший заліковий модуль по змістовим модулям 1, 2, 3,

24

0,67

Модульний залік

2

Другий заліковий модуль по змістовим модулям 4, 5, 6, 7, 8

30

0,83

Модульний залік


Примітка: Підсумкова оцінка працевтрат студента на засвоєння навчальної дисципліни (у кредитах) знаходиться як арифметична сума опрацьованих кредитів за всіма заліковими модулями.
^ 5. Система оцінки знань студентів і шкала оцінок за окремим заліковим модулем (таблиця 4)
Таблиця 4. Система оцінки знань студентів


За шкалою ESTS

За національною шкалою

За шкалою навчального закладу

A


Відмінно

90-100

BC

Добре

75-89

DE

Задовільно

60-74

FX

Незадовільно з можливістю перездати

35-59

F

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-34


Примітка: Підсумкова оцінка знань з навчальної дисципліни визначається як середньозважена з результатів засвоєння окремих модулів.

Загальна оцінка: Qg = A1*Q1+A2*Q2

A1=24\54= 0,67

A2=30\54= 0,83
6. Види, форми та методи навчання (практичні заняття, консультації, самостійна робота) – згідно табл. 1 та табл. 2

Види поточного та підсумкового контролю:

 1. Контроль відвідування занять.

 2. Контроль конспектів.

 3. Усне індивідуальне опитування на практичних заняттях.

 4. Модульне тестування.

 5. Модульні заліки.


7. Методичне забезпечення

Плакати, ілюстративний та дидактичний та мультимедійний матеріал по змістовим модулям.

Лекції, практичні заняття, самостійна робота студента згідно Таблиці 1 «Розподіл змістовних модулів».

Вивчення дисципліни здійснюється у формі лекційних, практичних занять та самостійної роботи.

У лекційному курсі особлива увага приділяється теоретичним положенням дисципліни у сфері функціонування психіки людини у процесі професійної діяльності. Під час читання курсу увага звертається на актуальність тем, практичне використання здобутих знань, а також розвиток особистості студента.

У ході практичних занять студенти застосовують теоретичні знання з предмету, виявляючи їх в уміннях поведінки у конкретних ситуаціях.

Для формування уявлень і закріплення знань та умінь з дисципліни «Психологія» за основними видами занять організується та методично забезпечується СРС. Завдання на СРС повідомляються у ході лекцій. Методичне забезпечення з навчальної дисципліни знаходиться на освітньому порталі ХНАДУ:
8. Рекомендована література для самостійної роботи

Основна:

 1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. – М., 1999.

 2. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник.– К., 2007.

 3. Гальперин П.Я. Введение в психологию.– М., 1976.

 4. Гамезо М.В., Дорошенко И.А. Атлас по психологии.– М., 1986.

 5. Дубравська Д.М. Основи психології. – Л., 2001.

 6. Загальна психологія: Підручник / О.В.Скрипченко, Л.В. Волинська, З.В. Огороднійчук та ін. - К., 2005.

 7. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб, 2000.

 8. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навчальний посібник. – К., 2001.

 9. Максименко С.Д. Загальна психологія. – К., 2004.

 10. Немов Р.С. Психология. В 3 кн.– Кн.1.– М., 1994.

 11. Общая психология / Под ред. А.В.Петровского.–М., 1996.

 12. Основи психології /За ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця.– К., 2002.

 13. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. – М., 1992

 14. Петровский А.В. Психология. – М., 2000.

 15. Психология/ За ред. Ю.Л.Трофімова.–К., 2001.

 16. Психология: Учебник для гуманитарных вузов / Под ред. В.Н.Дружинина. – Спб., 2007.

 17. Психология для студентов вузов / Под ред. Е.И.Рогова. – М., 2005.

 18. Психология и педагогика. / Под ред. Радугина А.А. – М., 1997.

 19. Столяренко Л.Д. Психология: Учебник для вузов СПб., 2006/

 20. Цимбалюк І.М., Яницька О.Ю. Загальна психологія: Модульно-рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів. – К., 2004.

Додаткова:

 1. Агеев В.С. Межгрупповое воздействие: Социально-психологические проблемы. – М., 1990.

 2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – СПб., 2001.

 3. Асмолов А.Г. Психология личности. – М., 1990.

 4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – М., 1995.

 5. Бех І.Д. Виховання особистості. – К., 2003.

 6. Божович Л.И. Психология формирования личности. – М., 1995.

 7. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. – М., 1992.

 8. Головаха Е.И., Пашина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. – К., 1989.

 9. Горянина В.А. Психология общения. – М., 2004.

 10. Донцов А.И. Психология коллектива. – М., 1984.

 11. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов.– М., 1991.

 12. Изард К.І. Психология емоций. – М., 1998.

 13. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах. – Минск, 1976.

 14. Корнелиус Х., Фейр Ж. Выиграть может каждый. – М., 1992.

 15. Крысько В.Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах. – Мн., 1999.

 16. Лазер Ф. Тренировка памяти. – М., 1990

 17. Леонтьев А.А. Психология общения. – М., 1999.

 18. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характеров у подростков. – Л., 1983.

 19. Лук А.Н. Эмоции и личность. – М., 1982.

 20. Ниренберг Д., Калеро Г. Читать человека как книгу. – М., 1990.

 21. Панасюк А.Ю. Управленческое общение. – М., 1990.

 22. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. – М., 1992.

 23. Рогов Е.И. Психология отношений мужчины и женщины. – М., 2002.

 24. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологи. – СПб., 2000.

 25. Стеляу Я. Роль темперамента в психологическом развитии. – М., 1982

 26. Уайтсайд Р. О чем говорять лица.– СПб., 1999.


Укладач ______________ доц. В.О. Чепурна